Tuesday, January 31, 2012

జిలేబీ శతకం - 1

జిలేబీ శతకం

శతక కర్త - శ్రీ తాడిగడప శ్యామల రావు గారు

బ్లాగ్ లోకం లో వీరు 'శ్యామలీయ' మై
బుజ్జి పండు తెలుగు చదువు లో దర్శన మిచ్చి న వారు


గమనిక: ఈ రచన సర్వ  హక్కులు శ్రీ తాడిగడప శ్యామల రావు గారివి.
జిలేబీ టపా , కామెంటు చెండులు వీటికి ఉత్ప్రేరకాలు మాత్రమే!

***

ఆనీదవాతగ్ స్వదయా తదేకం

అన్నన్నా నువు మాయలు
పన్నే మొనగాణ్ణి పట్టి బంధిస్తావా
నిన్నే బంధించాడా
నన్నూ అట్లాగె పట్టినాడు జిలేబీ


పోనీలే అది బంధం
ఐనా బాగుంది నాకు అది అట్లాగే
కానీ కబుర్లు చెబుతూ
పోనీ మన చేత బడక పోడు జిలేబీ

బంధాలెరుగని వాడిని
బంధించాలని దురాశ పడితే చాలా
బంధించ భక్తి పాశం
సంధించే యొడుపు ఉన్న చాలు జిలేబీ


అది సాధించే విద్యను
పది జన్మలనుండి యెంత బాగా రోజూ
వదలక నే అభ్యాసం
కుదురుగ చేస్తుంటి నమ్మ కూర్మి జిలేబీ

నేనెరిగనంతవరకును
మానక సద్భక్తి గొలుచు మనుజుల వద్దన్
తానే తప్పక బందీ
గానుండును ప్రభువు నిజము గాను జిలేబీ

స్నేహమేరా జీవితం

చక్కని స్నేహం బొక్కటి
 దక్కినచో జీవితంబు ధన్యము గాదా
 పెక్కురు సామాన్యులతో
 చిక్కిన అది బ్రతుకు తీపి చెరచు జిలేబీ


కొంచెము గానైనను తగు
 మంచి తనము గతము నందు మన కగుపించెన్
 మంచికి రోజులు కావివి
 ముంచే స్నేహాలు పెద్ద ముప్పు జిలేబీ

గొబ్బిళ్ళ ఉగాది

కం. ఏడాది పొడవు నావులు
దూడలునుం గడ్డి తినవె దుందుడు కొప్పన్
పేడను వేయవె గొబ్బి
ళ్ళాడుట కేమొచ్చె దోష మనగ జిలేబీ

కామెంటు చెండులు

కం. విపరీతంగా చదవా
లపుడప్పుడు తోచినట్లు వ్యాఖ్యానించా
లపుడప్పుడు మౌనాన్నీ
ఉపయోగించాలి తెలివి యొప్ప జిలేబీ.

పద్మ అవార్డులు

కం. అరవై మూడేళ్ళాయెను
దొరలిచ్చే గౌరవాలు దూరందూరం
జరుగుతు ఆంధ్రావని అం
దరనీ కడు చిన్నబుచ్చుతాయి జిలేబీ

కం. ఏటేటా పందేరం
కోటాపద్మాలు మనకు కుదరని బేరం
నూటికి కోటికి ఒకటి గి
రాటెస్తే సంబరాలు రావు జిలేబీ

కం. దొంగలు పంచేసుకునే
రంగుల పద్మాలు మనకు రాకుంటేనేం
నింగిని ముట్టే వెలుగు త
రంగాలకు చిన్నతనము రాదు జిలేబీ


అపుత్రస్య .....

కం. పొరబా టిరు వైపులనుం
 తరచుగ గలుగుటను జేసి తలిదండ్రులు దు
 ర్భరమగు సంకటములకుం
 గురియగు దృశ్యములు గుండె కోయు జిలేబీ

సిరి సిరి  

కం. సిరి నెన్నెడు మానవులను
 కరుణించడు విష్ణుమూర్తి కమలాలయయున్
 హరిభక్తు లైన వారల
 పరికింప దటండ్రు విబుధవరులు జిలేబీ

కం. హరి బాయదు సిరియందురు
 హరియును సిరి నురము మీద నాభరణముగా
 ధరియించు నందు రిలపై
 నిరువురు నొకచోట నుండ రేల జిలేబీ!

కం. సిరి తనవశమై యుండగ
 నరుడడుగుట తప్పుగాదె నారాయణునిన్
 మరచునదియు చెడునదియును
 ధరాజనులె హరిది లేదు తప్పు జిలేబీ

కం. హరిభక్తుడైనవానికి
 హరిభక్తియె సిరియు గాన నతని కితరముల్
 సిరులేల గాన లోకము
 పరమదరిద్రునిగజూడ వచ్చు జిలేబీ

కం. హరిసిరులిర్వురునొకచో
 ధరనుండమి వెఱ్ఱమాట తగ మోక్ష శ్రీ
 కరుణించదె హరిభక్తుని
 నరునకు నింకేమి వలయు నమ్మ జిలేబీ

గీత మీద పేరడీ

కం. గీతల మీదే పేరడి
 రాతలు మెరిపించు నేర్పు రాదు సులువుగా
 ఐతే రసవద్గీతల
 చేతులు కల మంచి రామ చిలక జిలేబీ!

చీనా బంగారం
కం. బంగారమందు చైనా
బంగారం వేరు జాతి బంగార మసల్
బంగారం కన్నా యీ
బంగారం కారుచవక బాంగుందమ్మా

టపాకీకరణం
జిలేబి.

आसमान से तारे नाही ....

जम्बू,

आसमान से तारे नाही

मार्केट से प्याज ले आवो

दो जान नहीं

हर दिन दो प्यार !


चीर्स
जिलेबी.

Monday, January 30, 2012

పరుగు ఆపడం ఒక కళ

మానేజ్మెంట్ గురువులు, మానసిక శాస్త్ర నిపుణులు చెప్పే సులువైన మాట - పరుగు ఆపడం ఒక కళ.

అసలు పరుగు లో వున్న వాడు పరుగు ఆప గలడా అని ?

పరుగంటేనే డైన మిజం. అంటే ఎల్ల వేళలా పరిణితి. అట్లాంటి నాన్-స్టాటిక్ డై మేన్షన్ లో వున్న వాడు పరుగు ఆపాడంటే వాడు స్టాటిక్ స్టేట్ కి రావాలి.

స్టాటిక్ కరెంట్ షాక్  మనం అప్పుడప్పుడు చవి చూస్తూంటాం. సో, స్టాటిక్ స్టేట్ లోనూ కొంత పాటి డై న మిజం వుంది. అంటే సకల చరమూ ఆచరమైనా అందులో రవ్వంత చరత్వం ఉంటుందను కుంటాను.

సో, చరాచర సృష్టి అన్నది ఆచరత్వం, చరత్వం కాని దాని నించి వచ్చిందని చెప్పటం లో కొంత సూక్ష్మం  వున్నట్టు ఉంది.

ఆచరమైనంత మాత్రాన చరం గొప్పదని కాదు. అట్లాగే చరమైనంత మాత్రాన అచరం గొప్పదని కాదు.

దీంట్లో ని మర్మ మెరిగి, చర అచర లో దేనిని ఎ పద్ధతి లో ఉపయోగించు కోవాలో అన్న దానిని గ్రహిస్తే ఓ మోస్తరు జీవితం సాఫీ అని భావిస్తాను.

కాకబొతే ఈ చర అచర ల లో ఏది ఎప్పుడు ఉపయోగించాలి అన్నది మాత్రం ప్రతి ఒక్కరి అనుభూతి కి , వారి వారి ప్రయత్నాలకి లోబడి ఉంటుందను కుంటాను.

అచర స్థితి లో ఉండి చర మార్గాన్ని కర్మ సిద్దాంతం గా చేసి చూపించిన ఓ మరిచి పోతూన్న 'గాంధీ' కి నివాళు లతో !

జిలేబి.

Saturday, January 28, 2012

వినా మనమోహనం !!

వినా మనమోహనం ననా ధో ననా ధః 

సదా మనమోహనం స్మరామి స్మరామి

హరే మనమోహనం ప్రసీద ప్రసీద

ప్రియం మనమోహనం  ప్రయచ్ఛ ప్రయచ్ఛ !చీర్స్

జిలేబి.

Friday, January 27, 2012

మీరేం చేస్తున్టారండీ ?

మీరేం చేస్తున్టారండీ అన్నా రా మధ్య ఒకరు.

వంట చేస్తున్టానండీ అన్నా.

అది సరేలే నండీ , అది తప్పించి వేరే ఏమైనా వ్యాపకం ఉందా అన్నారు వారు.

వుందండీ, పనిలేక కాలక్షేపం ఖబుర్లు లాంటివి చదువుతూ ఉంటా నండీ అన్నా.

ఎక్కడండీ సాక్షి లో నా జ్యోతి లో నా అడిగారు వారు.

అబ్బే బ్లాగ్ లోకం నండీ అన్నా.

అంటే అడిగారు వారు.

అదండీ అంతర్జాలం అని ఒకటి వుందండీ అందులో చాలా బాగ రాస్తున్టారండీ అందరూ అవన్నీ అప్పుడప్పుడు చదువుతూ ఉంటా అన్నా

చదివి ఎం చేస్తారండీ ? అడిగారావిడ.

చదివి నచ్చితే కామెంటు కొడ తా నండీ అన్నా.

అదేమిటండీ నచ్చితే కొడత నంటారు అని అడిగారు వారు.

నచ్చక పోయినా కొడుతూ వుంటారండీ అన్నా.

అయ్య బాబోయ్ రాసేవాడు చదివే వాడికి లోకువని చెప్పండి అట్లయితే అన్నారావిడ.

అవునేమో కదా ఇక్కడ బక్కెట్టు బోర్లా పడిందే చెప్మా అనుకున్నా !


చీర్స్
జిలేబి.

పద్మార్పిత !

సంవత్సారినికో మారు
జరిగే సంబరం
గణ తంత్రోత్సవ
'పద్మా'ర్పితల లిస్టు

కొన్ని గత కాలపు  శ్రీ ల  
పునరుజ్జీవన  భూషితం  

కొన్ని జీవించి ఉన్న ఉత్తేజాలు
ఇప్పటికి నిస్తేజాలు
కాల గతిన కలిస్తే
అవుతాయేమో విభూష ణాలు

సంవత్సరానికో సారి
జరిగే సంబరం లో
మరో మారు అంబారీ ఎక్కిన
పద్మార్పిత !చీర్స్
జిలేబి.

Wednesday, January 25, 2012

బందీ అను బంధం

హే ప్రభూ,
అక్కడ నువ్వు ఒంటరి గా వున్నావని
తెలిసి నిన్ను బందీ చేయాలని చూస్తున్నా
కానీ నువ్వు చేసే మాయ ఏమిటో తెలియదు
ఇక్కడ నేనే బందీ అయి పోయాను

ఈ బందీ బంధము నీదే అని
అనుకున్నా  అదేమిటో
ఆకలేస్తే చిన్న పాప నోట్లో చెయ్యేసుకుని
చప్పరించే వైనం లా వుంది

ఈ పై నున్న బందా , ఎప్పుడు బందీ అగునో ?

తేరీ సహీ నాహీ అయిన
జిలేబి.

(శ్రీ శర్మ గారి 'అనుబంధం' ప్రశ్న కి జవాబు )

Tuesday, January 24, 2012

బాలయ్య vs జిలేబి !బాపురే రమణీయం !

బాపురే రమణీయం !

బెష్టు మట్టి బుర్ర !

ఈ మధ్య బాపురే రమణీయం శ్రీ రామ రాజ్యం వారి అర్ధ శత (వందకి పరుగులిచ్చేందుకు కొంత పుష్ అప్ ) వేడుకలని  తీరిగ్గా 'నిల్చొని' చూసాను. నిల్చొని అనడం ఎందుకంటే , standing ovation అన్న మాట. ఒక్కింత మర్యాద.

ఈ తీరికైన వ్యాపకం లో ఆఖరున (బాలయ్య మొదటే మాట్లాడితే ఆ పై జనాలు ఎవరూ ఇక ఉండరని తను ఆఖర్లో మాట్లాడను కున్నారో, కాకుంటే, మట్టి బుర్రలు ఆఖర్న మాట్లాడడమే బెష్టు అనుకున్నారో తెలీదు గాని ) బాలయ్య మాట్లాడాడు.

స్టేజీ ని ఈ వైపు నించి ఆ వైపుకి 'జానా' పెడుతూ సింహం లా తిరుగుతూ ఒక్కింత గ్రాంధికమూ, గ్రామ్యమూ కలిపి మాట్లాడడం మొదలెట్టాడు, సామి రంగా, జిలేబి కి కాంపిటీషన్ కోచ్చేసాడే సుమా బాలయ్య కూడా అని నేను హాశ్చర్య పోయాను సుమా.

ఎందుకంటే, ఆ మధ్య మా భారారే (ఇంకా 'మా' భారారే వారే అను కుంటున్నా, !) ఆయ్ అందరూ హారం పత్రికకి సంక్రాంతి లోపే కథలూ గట్రా పంపించండి అంటే, నేనూ సై అని, భారారే , ఏప్రిల్ ఒకటో తారీకులో గా సంక్రాంతి కి ఆర్టికల్ పంపిస్తానని వాక్రుచ్చాను. వారు ఓ కోడా జాడిన్చేరు, ఆయ్ జిలేబి రమ్ము ఏమైనా తాగారా, ఏప్రిల్ లో ఏమిటి సంక్రాంతి అని !

ఇట్లాగే మా బాలయ్య కూడా, ఈ శ్రీ రామ రాజ్య అర్ధ శత మహోత్సవ వేడుకలలో, 'రాబోయే ఉగాది కి, గొబ్బిళ్ళు, నవ ధాన్యరాసులూ. అంటూ 'వాక్రుచ్చడం ' తో ముచ్చటేసి, బాలయ్యా , శభాష్, నువ్వూ జిలేబి కి సరి సమానమైన వాడవే నోయి అని నేను ముచ్చట పడి పోయా ! మొత్తం మీద, జిలేబి కి 'టెలీపతీ' ఉందండోయ్ !


బాలయ్య 'గొబ్బిళ్ళ ఉగాది' !!say cheers to
జిలేబి !

Monday, January 23, 2012

పట్టు కొట్టు తిట్టు కాని మాట తీసి గట్టు మీద పెట్టు

ఏమోయ్ జిలేబీ, మార్కెట్టు కెళ్ళి  ఏం పట్టు కు రమ్మంటావ్ ?

ఏదో ఒకటి కొట్టు కు రండి.

అదేమిటోయ్, ఆ పరాకు,చిరాకు ?

ఉన్న మాటంటే ఉలుకెక్కువ అంటారు

సరేలే, ఆ బాస్కెట్టు గట్టు  మీద పెట్టు. ఇప్పుడే వస్తా !


చీర్స్
జిలేబి.

Saturday, January 21, 2012

'పద' తాడన కేళీ విలాసం !

రుషం లో

రువు

తాకిడి లో

మరుకం

వ్వుల పువ్వుల

కేకసలు రాదే భ

ళీ తంటా

విను వీధి

లాస్యం

సంగ్రామ కోలాటం !


జిలేబీ ఎందుకె

నీకీ వినువీధుల విహారం ?
మానుమా నీ ఈ

పద తాడన కేళీ విలాసం !


చీర్స్
జిలేబి.

Friday, January 20, 2012

కాలక్షేపం కబుర్లు శర్మ గారికి - విన్నపం

కాలక్షేపం కబుర్లు శర్మ గారికి విన్నపం.

విన్నపాలు వినవలెను వింత వింత లు -  మధ్య లో ధబాల్మని మీ టపాలు ఆపెయ్యడం ఏమీ బాగోలేదు.

కామెంటులు రాసే వారు కోకొల్లలు. కాని సత్తా ఉన్న టపా రాసే వారు కొంత మంది మాత్రమె. అందులో నాకు తెలిసిన ముఖ్యమైన వారు మీరు. మీలాంటి వారు రాసే టపాలని చదవడానికి ఎంతో మంది ఉండవచ్చు.

అర్థం  పర్థం లేని కామెంటు లకి వెరచి మీరు టపా ఆపు చెయ్యడం నాకు బెష్టు బుర్రలు చెయ్యాల్సిన పనిలా అని పించడం లేదు.

సో, మీరు ఈ విషయమై ఆలోచించి సరియైన ఒక నిర్ణయానికి వచ్చి టపాలు మళ్ళీ పునః ప్రారంభించాలని జిలేబీ విన్నపం.

జిలేబి.

Thursday, January 19, 2012

మసాలా 'దోషా'

ఒక తాతయ్య మాంచి దోసాలు వేసే వాడు.
ఆ దరిదాపుల్లో ఎగిరే కాకి ఒకటి
అప్పుడప్పుడు దోసల వాసనల్ని పసిగట్టేది
కాకి కి అవ్వ వేడైన వడలు వేసిన కథలు తెలుసు కానీ
దోసలు వేసే తాత దగ్గిర నించి 
దోసలు  ఎలా లాగాలో తెలీలేదు.
తాతా, తాతా , ఐ హేట్ దోసలు
అవి ఆరోగ్యానికి మంచి వి కావు అంది కాకి
కాకీ కాకీ నీ కెందుకు దోసలు నప్పలే
అడిగాడు తాతయ్య
చెప్పాగా , దోసలు ఆరోగ్యానికి
మంచివి కావని అంది మళ్ళీ కాకి
కాకులకు పట్టని దోస వేయ నేల
అని ఊరుకున్నాడు తాతయ్య
'కావు కావు' మన్నది మరో కాకి,
దానికి జవాబుగా.

కాలం మారినా కథలు మార కూడదు,
వాడెవడో దారిన పోయే దానయ్య ఏదో
అన్నాడని సీతమ్మ అడవులు పట్టింది.
దారిన పోయే కాకులు ఏదో అన్నా యని
ఈ తాత దోసలు వెయ్యడం ఆపేసాడు
ఈ సమీకరణం లో మిగిలింది ఏమిటి ?
కథ కంచికి , మనమింటికి.
నో చీస్, దోషా,
జిలేబి.
(కామెంటిన కనకాంగి కోక కాకెత్తు కు పోయిందని బ్లాగ్విత)

Wednesday, January 18, 2012

కాలక్షేపం కబుర్లు


ఇవ్వాళా  ఖాళీ.   నిశ్శబ్ద అసమ్మతి


నో చీర్స్
జిలేబి.

Tuesday, January 17, 2012

ఛుక్ ఛుక్ బండి - ఆస్సాము ప్రయాణము- 2

మనం ఎక్కాల్సిన రైలు ఒక జీవితకాలం లేటు అని ఎవరో ఒక పెద్దాయన వాక్రుచ్చేరు !


నేను మొదటి మారు అస్సాము కి పోయేటప్పుడు మనం ఈ ఎక్కాల్సిన రైలు సూక్తి చాల బాగా అనుభవం లో కొచ్చింది.


సుతారం గా ముస్తాబై టంచ ను గా రైలు వచ్చే టైం కి మనం ముందే ఉండాలే మరే అని ఆవేశ పడి పోయి హైరానా పడి పోయి  మా వారి తో బాటు హుటా హుటిన మా గ్రామం నించి బయలు దేరి మద్రాసు సెంట్రాలు చేరితే ఓర్నాయనో పదునెనిమిది గంటలు ట్రైను లేటు అన్నాడు రైల్వే వాడు.


'ఆయ్, అది తప్పయ్యి  ఉంటుందండీ , పద్దెనిమిది నిముషాలు అన్నదాన్ని మీరు పద్దెనిమిది గంటలు అని చదివి వుంటారండీ , మీరు మళ్ళీ వెళ్లి కనుక్కొని రండీ అన్నా ' మావారు జమ్బునాధన్ కృష్ణస్వామీ అయ్యరు  వారితో.


మనకెప్పుడూ శ్రీ వారికి పని జేప్పటం అంటే ఒక మజా. ఎంతైనా మా వారే మరీ !
ఆ మాత్రం వారికి పని బెట్టక పోతే ముదురు ఐ పోరూ ! ఆ పై మనమాట వినకుండా పోయే అవకాశాలు ఎక్కువై పోతాయ్నన్న మాట.

అంతే గాక శ్రీ వారలను ఎప్పుడూ మనం 'పని' మీద పెట్టాలే ' అని మా బామ్మ చెప్పేది. మా  బామ్మ మాటల్ని వింటూ  ' నీ బామ్మ మాటలకేమి జిలేబీ,
పట్టించు కోకు , వేళా వేళా కు తిండి పెడు తొందిగా, దానికన్నా  ఇది పెద్ద పనిష్మెంటు ఏమీ కాదులే అనే వారు మా తాతా వారు.

అందుకే మనం ఇప్పుడు కూడా అందరి బ్లాగర్లకీ మన కథల్ చదవండోయ్, మన కవితల్ని చదవండోయ్ అని, ఆయ్ అంటే  ఓ కామెంటు చెండు తో కొట్టి , ఓ పాటి పద తాడన కేళీ విలాసం గావిస్తూ పని అప్పజేప్పుతూ ఉంటామన్న మాట.

వాళ్ళంతా బిజీ ఐపోతే మనం చక్కా మన పనుల్ని, (అంటే షాప్పింగు వగైరా గప్పు చిప్పు గా ) చక్క బెట్టు కోవచ్చు చూడండీ ! అదీ మన తెక్నీకు అన్న మాట.  

మీరు కూడా మీ వారికి కి వంట పని, ఆ పనీ, ఈపనీ అని అప్ప జెప్పి చూడండే, ఆ పై చూడండీ, మీకు ఎంత వెసులు బాటు వుంటుందో ! 

నాలా చక్కా టపాలు బ్లాగులు, అల్లికలూ, కామెంట్లు రాసేసుకుంటూ వేళా వేళా కాఫీ టీ లాగించు కుంటూ కాలం గడిపెయ్యోచ్చు!

సో, అలా మా వారిని పనికి పురమాయించి పక్కనే వున్న ఓ తాత గారిని పలకరించా - ఏమండీ మీరూ అస్సామేనా అని అరవం లో.

మేము అరవం వాళ్ళం కదండీ, కాబట్టి మాకు మద్రాసు పట్టిణమ్ పట్టినంతగా ఆదరాబాదరా హైదరాబాదు ఎప్పుడూ పట్టలే !  మాకు రాష్ట్ర రాజధాని బహు దూరం. ఓ ఆరువందలు కిలో మీటర్లు పై చిలుకు. కాబట్టి మాకు పేద్ద సిటీ అంటే మాద్రాసు పట్టిణమే !

అప్పట్లో నండీ మద్రాసు అనే వారండీ. ఇప్పుడు కూడా మా వూళ్ళో నండీ ' మద్రాసు పోయ్ వారె' అనే అంటా రండీ ! అరవం వాళ్ళు వూరికె అలా పేర్లు మార్చేసుకుంటూ వుంటారండీ - ఇప్పుడేమో చెన్నై సింగార చెన్నై అంటా రండీ, కానీ అందులో ఏమి సింగారం వుందో ఆ పెరుమాళ్ళ కే ఎరుక !

అదేమీ వారీ చోద్యమో, ప్రతి దానికీ ఓ అరవ పేరు అది జిలేబీ లా వుంటుంది కదండీ కాబట్టి తీపిగా వుంటుందని కొత్త కొత్త పేర్లు కని పెట్టేసుకుంటూ అఆయ్, మా అరవం గొప్ప జూడు అంటూ "జాం బజారు జగ్గు నాన్ సైదాపెట్టై కొక్కు" అంటూ అవేవో పాటలు కూడా పాడేసుకుంటూ వుంటారండీ మరీను !

మేము అరవం వాళ్ళమైనా ఈ అరవ దేశపు అరవం వాళ్ళ లా ఇలా అప్పుడప్పుడూ పేర్లు మార్చమండి.

మా చిత్తూరు వాళ్ళకండీ ఒక్క మారు పేరు పెట్టేస్తే అధట్లా నే వుండి పోవాలండీ మరీ.

మా బామ్మ నాకు జిలేబీ అని ముద్దు గా పేరు పెట్టిన్దండీ , అప్పట్నించి ఇప్పటిదాకా నేను జిలేబీ గానే వున్నా నండీ. అదండీ మా గొప్పదనం. ఉద్యోగ రీత్యా మేడం, మేం సాహెబ్ ,మాల్కిన్ ఇట్లా ఎన్నో పేర్లున్నా ఆ జిలేబీ అన్న పేరు ఇప్పటిదాకా అందరికీ మా సర్కిల్ లో ఓ ఝలక్ అండీ.

మా వూరి నించి మా బామ్మ కాలం లో మద్రాసు పట్టణానికి నెంబరు వందా నలభై నాలుగు అరవ బండి పోయేదండీ. ఆ పై మన ఆంధ్రా వాడు కూడా బండి వదిలాడండీ, కానీ చూడండీ  ఆ బస్సుకి వాడు కూడా వందా నలభై నాలుగే నంబరు అన్నాడండీ - చూసారా ఎంత ఖచ్చితం గా వుంటామో ! ఆర్టీసీ వాడు వాడి ప్రకారం నాలుగు సంఖ్యలు , ఐదు సంఖ్యలు నెంబర్లు పెట్టు కున్నా ఈ బండి కి మాత్రం నూటా నలభై నాలుగే పెట్టాడండీ . ఈ నెంబరు చాలా పాపులర్ నమ్బరండీ. ఒన్ ఫార్టీ ఫోర్ సెక్షన్ లా మరీ గట్టి నమ్బరండీ ఇది.

సో, ఆ పక్క తాత గారిని 'ఏమండీ మీరూ అస్సాము కేనా నన్నాండీ. ఆయనేమో హా హా బేటీ అని అరవం లో అన్నారండీ. అంటే నండీ ఆయన జెప్పింది హిందీ లో నే అండీ, నాకు ఆది అరవయాస తో కలిసి అరవం లాగే వుండింది మరి.

"మీరు ఈ వూరి సేట్లా?" అన్నా వారితో.

"అమ్మాయ్ నువ్వు బడా హుషారు , వెంటనే కని బెట్టేసావే " అని మెచ్చు కున్నారాయన. మద్రాసులో నండీ షావు కారు సేట్లు చాలా కాలం మునుపే వచ్చి సెట్టిల్ అయి పోయి వారి ఇప్పటి తరం అరవం మాట్లాడే దాక ఇప్పుడొచ్చిందంటే చూడండీ మరీను.

నాకు హిందీ అండీ చదవడం వచ్చినా అంతగా మాట్లాడ్డం రాదండీ.  మా వూళ్ళో దక్షిణ భారత హిందీ ప్రచార సభ వుండే దండీ ,  అందులో నేనూ తూ తూ మంత్రం గా కొంత హిందీ లో ప్రవీణు రాలై నండీ అదీనునా ఏడో క్లాసులోనే.

అప్పట్ల్ ఓ అరవమ్మాయ్ హిందీ లో ఏడో క్లాసు లోనే ప్రవీణ్ పూర్తీ చేసిందని మా వారిని నాకు కట్ట బెట్టె ముందు మా బామ్మ మా వారితో చాలా గొప్పగా జేప్పిమ్దండీ.

మా వారు కూడా హెంత ఆశ్చర్య పోయారంటే నమ్మండీ - ఎందు కంటే వారు అరవ దేశం వారు. అక్కడ వారంతా 'అహిందీయలు' అండీ. ఇప్పుడు కూడా హిందీ అంటే వాళ్ళు ఆయ్ మా మీద అథారటీ చేస్తారా అంటా రు కదండీ - అప్పట్లో అయతే పెద్ద వియత్నాం వార్ జరిగే డండీ హిందీ మాటంటే వాళ్ళ మద్రాసు పట్టిణమ్ లో.

కాబట్టి ఈ తాతా వారితో సంభాషణ అంతటి తో కట్టి బెట్టి మనం పని మీద తోలిన మన పెనిమిటి 'ఎంగే' పోయారబ్బా అని ఆశ్చర్య పోయా నండీ.

వారేమో మళ్ళీ తిరిగొచ్చి, 'జిలేబీ, అది పద్దెనిమిది గంటలే లేటు. ఆపై వాళ్ళు చెప్పిమ్దేమంటే కొన్ని గంటలమునుపే ఆ తిరువనందపురం గువాహాతీ గాడీ కేరళ వైపు వెళ్ళింది. అది ఆ వూరు చేరి మళ్ళీ తిరుగు ముఖం ఇప్పుడే పట్టింది కాబట్టి మనం ఇక్కడే మకాం ఫార్ నెక్స్ట్ ఇరవై నాల్గు గంటలు ' అని ముఖం వేలాడదీసారు మా శ్రీ వారు.

వారి ముఖారవిందం చూసి బాధేసి, (ఎంతైనా మా జంబూనే కదా ) 'మీరు అంత గా బాధ పడకండీ, ఆ 'ఏழு ' మలై ఆండవన్' అన్నిటికీ వున్నాడు సుమండీ ' అని వారిని వోదార్చి, ఈ మద్రాసు సెంట్రాలు లో భైటాయించి పక్కనున్న తాత గారిని మళ్ళీ కదిపా 'ఏమండీ ' అని.

Monday, January 16, 2012

అయ్యారే జీవితం 'వావ్' నించి 'వార్' అయిపోయిందే !

బ్లాగ్ వారలు
జాగ్వార్ లో
షికారులు కొడు తూంటే


భం భం భళీ భళీ అని
బండి రాజధానీ లా
దూసుకు పోయింది


బ్లాగ్ వారల కి 
జాగ్ వార్ 
జా వార్
అంటే గుండెలు
ల్యాబ్ ల్యాబ్
అని  దిక్కూ దిక్కూ
మనే

ఏమిటో ఈ-వారలకి  
రాజధానీ లో కూడా
పార్లమెంటు సరిగ్గా
నడపడానికి అడ్డంకి

ఢిల్లీ చలో
రాజ్యం
వదిల్లెయ్
మంత్రి ఐ పో
బెటర్ జిలేబీస్
ఫ్రై నో వార్చీర్స్
జిలేబి.

Sunday, January 15, 2012

సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు

సంక్రాంతి వనం లో

క్రాంతి  సుమ పధం లో

తియ్యగా సాగే

శుభలక్షణ సమీరం లో

భాసించాలి మీ జీవితం

కాంతులతో సుఖ శాంతులతో - శుభాకాం

క్ష

లు

జిలేబి

Friday, January 13, 2012

బుజ్జి పండు తెలుగు చదువు - 11 - భామా విజయం - 6

భోజనం కానిచ్చీ కానివ్వకనే , ప్రయాణ బడలిక తో ఉన్న బుజ్జి పండు హారీ పాటర్ కళ్ళద్దాల మధ్య జోగటం మొదలెట్టాడు మధ్య మధ్య లో బులుసు రాజీ మధురల మాట లు వింటూ.మధుర ఇది గమనించి, "బుజ్జి అప్పుడే చెబ్తా నన్న కథ ఇప్పుడు చెప్పనా " అంది

"ఊ " అన్నాడు వాడు నిద్రలో 'ఊహూ" అనటానికి కుదరక.

మధుర కథ మొదలెట్టింది.
"అనగనగా ఒక ఊర్లో ఓ మిరపకాయ్ పొట్టోడు ఉండేవాడట. ఆ మిరపకాయ్ పొట్టోడు రోజూ తనకున్న సొరకాయంత సైకిలెక్కి ఊర్లోకి వెళ్లి చాలా కష్టపడి పని చేసి బోలెడు డబ్బులు సంపాయించి బాదంకాయంత బంగారం కొనుక్కున్నాడట. మిరపకాయ్ పొట్టోడికి ఈతకాయంత ఇల్లు ఉంటుందన్నమాట!

బుజ్జీ వింటున్నావా ?

"ఊ"

ఆ ఈతకాయంత ఇంట్లో ఉన్న గచ్చకాయంత గదిలో ఓ మూలన ఉన్న బీరకాయంత బీరువాలో, తను సంపాదించిన ఆ బాదంకాయంత బంగారాన్ని దాచిపెట్టి, ఆ బీరకాయంత బీరువాకి తాటికాయంత తాళం వేస్తాడంట.

వింటున్నావా బుజ్జీ ?


"ఊహూ "

ఆ తరవాత ఓ రోజు మిరపకాయ్ పొట్టోడు తన సొరకాయంత సైకిలెక్కి పని మీద బయటికి వెళ్తాడన్నమాట! అప్పుడు ఓ దోసకాయంత దొంగోడు వస్తాడు మిరపకాయ్ పొట్టోడి ఈతకాయంత ఇల్లు దగ్గరికి. మిరపకాయ్ పొట్టోడు ఇంట్లో లేడు కదా అని చెప్పి ఆ ఈతకాయంత ఇంట్లోకి జొరబడిపోయి, గచ్చకాయంత గదిలోకెళ్ళి, ఓ మూలన ఉన్న బీరకాయంత బీరువాకి ఉన్న తాటికాయంత తాళం పగలగొట్టి, అందులో ఉన్న బాదంకాయంత బంగారాన్ని తీసుకుని ........

"బుజ్జీ వింటున్నావా?"


ఇంకెక్కడి బుజ్జి, బుజ్జి పండు కథ మధ్యలోనే సోఫాలో అడ్డంగా పడి ఎప్పుడో నిద్రపోయ్యాడు.

మధుర బుజ్జి పండుని చూసి హ్హా హ్హా హ్హా అని నవ్వి మంచి రగ్గు ఒక్కటి కప్పి బులుసు రాజీ లతో ఖబుర్లతో పడింది.

"మధురా సరి లేరు నీకెవ్వరు కథలు చెప్పడం లో " రాజీ గారు మెచ్చుకున్నారు మధురని.

"అమ్మాయ్ మధురా, , మీ మ్యూనిచ్ నగరం లో గ్లూ వైన్ మార్కెట్ చూడాలని దాని టేష్టు చూడాలని ఆరాటం. ఇప్పటికి మీ జర్మనీ రావడం కుదిరింది, కృష్ణ ప్రియ గారి ఆర్ముగం తో బాతా ఖానీ నెపం తో ! రేపే ఆ మార్కెట్ కెళ్లా లమ్మాయ్ " బులుసు గారు వాక్రుచ్చేరు.

"అలాగే మాష్టారు " మధుర చెప్పింది.

ఆ గ్లూ వైన్ కథా క్రమం బెట్టిదనిన.........


(ఇంకా వుంది )

Wednesday, January 11, 2012

అర్ధాంగీ కారం !

అర్ధ అంగీ కారం

అర్ధాంగీ కారం

అర్ధాంగీకారం

ఏమీ చెయ్యలేం

పెళ్లప్పుడే అంగీ చుట్టి

కట్ట బెట్టేసుకున్నారు !చీర్స్
జిలేబి.

Tuesday, January 10, 2012

వేదం లో ఏముంది ?

వేదం లో

'ఉప' యోగానికి

పనికి వచ్చేవి ఉన్నాయి

'పని' కి

వచ్చే ఉపయోగాలు లేవుజిలేబి.

Monday, January 9, 2012

బుజ్జి పండు తెలుగు చదువు - 10 - భామా విజయం - 5

"తమ పాద స్పర్శతో మా ఇంటిని పరమ పావనం చేసిన
శ్రీశ్రీశ్రీ నవ్వండి బులుసు బ్లాగానంద పెద్ద స్వామీవారు,
శ్రీ శంకర విజయం గావించిన చిన బుజ్జి పండూ కుర్ర స్వామీ వారు,
గీతా కేసు విజేతా రాజీ వారు 
స్వాగతం సుస్వాగతం"


మధుర ఇంటి తలుపులు తెరిచి నాటకీయ ఫక్కీలో అందర్నీ ఆహ్వానించింది.

"మధుర గారు, నెనర్లు. కానీ ఈ ఫ్లైట్ లో తిన్న బ్రెడ్డు ముక్కలతో జిహ్వ రుచి అన్న దే మరిచి పోయింది. మాంచి వేడి వేడి అన్నంలో ముద్దపప్పు, ఆవకాయ వేసుకుని, వేడి వేడిగా అప్పుడే కాచిన నెయ్యేసుకుని తింటే ఎంత బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది" అన్నారు బులుసు వారు, దహించు కు పోతూన్న ఆకలి తాళ లేక ఇంటిలోకి ప్రవేశిస్తూనే నీరస పడి పోతూ.

మధుర సంతోష పడి, "ఓస్, బులుసు గారు, అదెంత సేపవుతున్దండీ. దాంతో బాటే  నేను మీకు నిముషం లో మాంచి పసందైన దొండకాయ కూర చేసేస్తాను చూడండీ " అని వెంట నే కిచెన్ లో కి ఎంటర్ అయ్యింది.

రాజీ వారు కొంత సందేహ పడ్డారు!

మధుర బుజ్జి పండు వైపు తిరిగి "పండూ అండ్ కో, వంటయ్యేంత దాకా ఈ బుడత జిగురు ముక్క నోట్లో నములుతూ వుండండి. ఇక్కడి వెదర్ కి ఇది అవసరం " అని వారందిరికి బు జి ము ఇచ్చి తానొక్క ముక్క నోట్లో వేసుకుని దొండకాయ కూర చేసే ప్రాజెక్టులో పడ్డారావిడ.

వంట గదిలో కాకుండా హాల్లో మధ్యలో ఓ పేద్ద సెట్టింగు వేసుకుని దొండకాయలు కోసే ప్రాజెక్టు కోసం, ఓ పేద్ద గిన్నెలో నీళ్ళు తీసుకుని, అందులో దొండకాయలేసి అది తీస్కెళ్ళి అక్కడ పెట్టుకుని ఆసాంతం తీరికగా కూర్చుంది మధుర.

ఇంకో గిన్నేమో కోసిన ముక్కలేయడానికి, మరొకటేమో, తీసేసిన ముచ్చికలు వెయ్యడానికి పెట్టు కుని . కడిగిన కాయలు తుడవడానికి ఒక నేప్కిన్ పెట్టుకుని, . కాయలు కోయడానికి ఓ చెక్క, కోసే ముక్కలు ఆ చెక్క మీద నుంచి కింద పడిపోకుండా జాగ్రత్త కోసం దాని కింద ఓ పేద్ద ప్లేటు, ఓ కత్తి, యీ సెట్టింగు అంతా పెట్టడానికి ఒక పీట, అలాగే తను కూర్చోడానికి మరో కుర్చీ ... ఇదీ ఆవిడ సెట్టింగు.

ఇలా ఓ అరగంటసేపు అటూ ఇటూ తిరిగి, అదెక్కడుంది ఇదెక్కడుంది అని వెతుకుతూ కావలసిన సరంజామా అంతా అమర్చుకున్నా క . ఎదురుగా టీవీ పెట్టుకుని, చేతికందేట్టు రిమోట్ కూడా పెట్టు కుని మధుర, ఇహ జైహింద్ అనుకుని దొండకాయలు తరిగే మహా యజ్ఞం మొదలు పెట్టింది.

ఎంతో పద్దతిగా, ఒద్దికగా ఒక్కొక్క దొండకాయ మీదా స్పెషల్ కేర్ తీస్కుంటూ తరగడం మొదలెట్టి, . అదేంటో, అంత ఇదిగా శ్రద్ధ తీస్కుని తరుగుతున్నా ముక్కలన్నీ ఒక్క షేపులో రావడం లేదు సుమీ అని హాశ్చర్య పోతూ

"బుజ్జి పండూ, నీకో కథ చెప్పనా" అన్నారు మధుర గారు.


ఇక్కడ ఈ తతంగం అంతా అర్ధ గంట పై బడి చూస్తూన్న ముగ్గిరికి ఆకలి పెట్రేగి పోతోంది.

"అమ్మాయ్ మధుర , నువ్వు నిజం గానే వంట చెయ్య బోతున్నావా ? లేక కథ అయ్యేకే మొదలెడతావా వంట వార్పూ? " బులుసు గారిని నీరసం కములు కొంది, "నా తల్లే నా బంగారమే....ఎంత పనిమంతురాలో ." అనుకుంటూ.

"సరే బుజ్జి పండూ కథ తర్వాత చెబ్తానే" అని వంట ప్రాజెక్టుని ప్లాంట్ బియో టెక్నాలజీ పీ హెచ్ డీ అంత శ్రద్ధ తో కొనసాగించి వంట ముగించి "టమాటో పప్పు వంట, అంతా రెడీ" అంది మధుర ఓ ముప్పావు గంట తరువాయి.

టమాటో పప్పు అనంగానే ముగ్గిరికీ మళ్ళీ జిహ్వ జివ్వు జివ్వు  మంది.

ఆ హా మన అదృష్టం జర్మనీ లో టమాటో పప్పు కలిపిన కాచిన వెన్న నేయి తో, దొండ కాయ కూరతో మధుర భోజనం - వొహ్ !

"వంట బాగుందండీ ? " మధుర అడిగింది అందర్నీ డిన్నర్ మధ్య లో

"మీ రాశి వారు వంట బ్రహ్మాండంగా చేస్తారు మధురా !" మెచ్చుకున్నారు రాజీ గారు.

బులుసు గారు "అమ్మాయ్ భోజనం బ్రహ్మాండం, కాకపోతే ఓ చిన్నమాట! ఇప్పుడు మనం అన్నం తిన్నాక మన అందరి చేతులూ రెండ్రోజుల దాకా ఇలా పసుప్పచ్చగా ఉంటే బాగోదు కదా! అందుకని, కొంచెం.. ఒక్క రవ్వ పసుపు తగ్గించాలేమో సుమా" అన్నారు తన పసుపు పచ్చని చేతులని చూస్తూ !

బుజ్జి పండు ఫక్కున నవ్వాడు.

"ఫ్రౌ మధుర గారు, రేపటి బ్రేక్ ఫాస్ట్ వేడి వేడి ఇడ్లీని కారప్పొడి, నెయ్యిలో ముంచుకు తింటే ఎలా ఉంటుంది! " అన్నాడు ఆ బుడతడు.

"థాంక్ యు థాంక్ యు " అని మధుర గారాలు పోయింది.

(ఇంకా వుంది )

Sunday, January 8, 2012

జిలేబి ఎచట ఉండును ?

జిలేబి

క్కువగా

దివిన

పాలలో

ఉండును!

చీర్స్

జిలేబి.

Saturday, January 7, 2012

ఛుక్ ఛుక్ బండి - ఆస్సాము ప్రయాణము- 1

డాక్టరు ఆవుల వారు వివేకానందా ఎక్స్ ప్రెస్సు గురించి రాసి మా ఆస్సామును గుర్తుకు తెచ్చారు మళ్ళీ నాకు.

ఆస్సాము ప్రయాణము అనేది ఒక మెగా ఎపిసోడు ! ఇలా మా మద్రాసు నించి ఆ త్రివేండ్రం గువాహాటీ ట్రైను ఎక్కినా మంటే ( ఎక్కడం అంటూ జరిగితే , అంటే ఆ ట్రైను ఎప్పుడు వచ్చునో మా ఏడుకొండల వాడికే ఎరుక, వచ్చినను, ఆ ట్రైను ఎప్పుడు గమ్యం చేరునో అనునది కామాక్యా మాతా వారి దయే!) ఇక మన ప్రయాణం లో పదనిసలు మజా మజా యే

ఆ మద్రాసు సెంట్రాలు గోల , మద్రాసు వేడి బాడీ ని ఓ పట్టు పడుతోంటే , దానికి తోడైన ట్రైను ఎంత లేటో అన్న 'ముఖ్య గమనిక ' మన మైండు ను తోలిచేస్తోంటే ఓహ్ ఈ ట్రైన్ మనం ఎక్కాల్సిన రైలు ఓ జీవిత కాలం లేటు అన్నది గుర్తుకు రాక మానదు.

పెద్ద పెద్ద ట్రంకు పెట్టలు, ఆ సి ఎమ్ సి కాకుంటే అపోల్లో హాసుపత్రి కై వచ్చిన పేషంట్ల తిరుగు ప్రయాణాలు, మద్రాసులో నే ఆస్సామీ , బెంగాలీ గల గల లు - ఒక మిక్స్డ్ ఫీలింగు ! - అబ్బా సెలవులు అయ్పోయాయి ఆల్రెడీ , ట్రైను జర్నీ తో టే మన నౌకరీ మొదలై పోయే అనుకోవటం కద్దు.

మొత్తం మీద ఆ ట్రైను నింపాదిగా సెంట్రాలు స్టేషన్ కి వచ్చాక ఇక కుస్తీ పడి ట్రైను ఎక్కేసామను కుంటే మన టిక్కట్టు ఎప్పుడు ఆర్ ఎ సి టిక్కెట్టే మరి - కాబట్టి ఆ సైడు బర్తు లో సీటులో అడ్జస్టు ఐపోయి ఆ వచ్చీ పోయే వారి, ప్లాటు ఫారం మీది ట్రైను వాళ్లకి బాయ్ బాయ్ చెప్పే వాళ్ళని చూస్తూ కాలం కొంత ఆ ఉక్క లో సాగిస్తే , ఆ పై రైల్వే వాడు కనికిరించి బండి ఛుక్ ఛుక్ అంటే ఓహ్ వాట్ ఎ  గ్రేట్ రిలీఫ్ !

చీర్స్
జిలేబి.

Friday, January 6, 2012

మీ శ్రీ వారు ఇంటి పనుల్లో మీకు సహాయం చేసేలా చెయ్యడం ఎలా ?

ఈ టపా లేడీస్ స్పెషల్. -- టాప్ సీక్రెట్ ! మగవారు చదివే ముందే చదివెయ్యండి !

అంటే మగవారు చదవ కూడదని కాదు. (చదివితే వాళ్లు ఈ కిటుకు తెలుస్కుంటే మనకి మేలు లేఅడు కాబట్టి వాళ్లు చదవరని ఆశిస్తాను!)


మీరు కిచెన్ తో తలమునకలయ్యే పనుల్లో బిజి బిజి గా ఉంటే, మీ వారు  పడక్కుర్చిలో నింపాదిగా కూర్చుని ఏ ఈనాడు పత్రికో లేకుంటే లాప్ టాప్ పెట్టేసుకుని ఈ లాంటి బ్లాగో దివేస్తుంటే మీకు మరీ చిరాకు ఎక్కువై దమ్మని ఈ గరిటో లేకుంటే ఏ గిన్న్నో కింద గిరాయించి ప్రొటెస్ట్ చేస్తారా?

లేక తెక్నికులు ఉపయోగించి మీ వారిని వంట గది లోకి రప్పించి వారిచే మెప్పుగా కార్యసాధన అయ్యేలా చేస్తారా?


ఈ రెండు పద్దతిలో నూ ఒక్కో మారు ఒక్కో ఫలితాన్ని సాధించవచ్చు. ఈ మీరు పనిచేస్తుంటే మీ శ్రీ వారు ఈజీ చేరు  సీను మమ్మీ లేజీ బాయ్ కి మధ్య జరిగే తమాషా!

 లేజీ బాయ్ ని నిద్ర లేపాలంటే గదమాయింపు లేకుంటే బుజ్జాగింపు రెండు అవసరం.

నారదాయ నమః !

చీర్స్
జిలేబి.

Thursday, January 5, 2012

రాదే చెలి నమ్మ రాదే చెలి (సభ్య వివస్త్ర!)

పరికిణీ పరిచితే   
పిట పిట లాడుతోన్దంటారు

సల్వారు సాయిస్తే
సరసాంగి అంటారు

శుభ్రం గా చీర కడితే
సింగారి అంటారు

ప్యాంటూ షర్టూ వేస్తే
పైలా పచ్చీసు అంటారు

జీన్సు జమాయిస్తే
జిల్ జిల్ జిలేబి అంటారు

మిడీ వేస్తే
మిటారి అంటారు

షార్టు వేస్తే
షకీలా అంటారు

కోటూ  సూటూ వేస్తే
కోణంగీ అంటారు

వెస్టర్న్ వేస్తే
వగలమారి అంటారు

స్విమ్ సూటు వేస్తే
సిగ్గే లేదంటారు

బురఖా వేస్తే
భావ ప్రాప్తి లేదంటారు

అబ్బ పోనీ
బట్టబయలు అవుతానంటే  
బరి తెగిన్చిన్దంటారు  

నేనేమి చేతురో  నా ముద్దుల దినేశా

రాదే చెలీ నమ్మ రాదే చెలీ
ఈ మగువలెపుడు మగవారిని
నమ్మ రాదే చెలీ!

ఛీ
రాస,
జిలేబి.

Wednesday, January 4, 2012

అద్దానికి బురఖా

అద్దం ముందు నిలబడ్డాను
నీవేనా అంది

ఎం నేను కానా ?
కొన్నేళ్ళ ముందు నా ముందు వున్నావ్
అప్పుడూ ఇదే ప్రశ్న అడిగావు
ఎందుకీ ప్రశ్న మళ్ళీ ఇప్పుడు ?

అద్దం నవ్వింది
నేనాలనే ఉన్నా
ఏమిటో నిన్ను చూపించేటప్పుడు
మారి పోతున్నా
ఎందుకో ?

నువ్వు నా ప్రతి బింబం అంతే
నాతొ వాదించకు
అద్దానికి బురఖా కప్పాను

.

చీర్స్ 
జిలేబి.

Tuesday, January 3, 2012

"లింక్ లీక్స్"- రాధా ఎంత పని చేసావు !!!


"ఏమోయ్ రాధా , మా బులుసు గారి, మరిన్ని బ్లాగువాళ్ళ కథల్  వేసుకున్నావ్ ! మరి నా టపా ఒక్కటి కూడా ప్రచురించ లేదే ?"

మా మనవడు రాధ ని నిలదీసి ఇవ్వాళ అడిగాను. అడగటమే కాదు కడిగేసాను కూడా.

"ఇదిగో , బామ్మ, ఆల్రెడీ ప్రాబ్లెం లో వున్నాను, మధ్య లో నీ సోదేమిటి ?" అన్నాడు మా రాధ.

"ఆయ్ అంత మంది బ్లాగర్ల లిస్టు ఇచ్చాను నీకు వాళ్లదంతా  టపాలు సర్ప్రైస్ గ పబ్లిష్ చెయ్య వోయ్ అని - కొత్త సంవత్సరం లో వాళ్ళంతా సంతోష పడతారు అని . దాంతో బాటే నాదీ పబ్లిష్ చేస్తావనుకున్నానోయ్ మనవడా " అన్నా ఉన్న చనువుతో .

"అన్నావు, మరి ఆ లిస్టు లో నీ బ్లాగు ఎందుకు చేర్చ లేదు నువ్వు  ?" చికాకుగా ముఖం పెట్టాడు వాడు, "తప్పు నాది కాదు, ఆ లిష్టు ది "

"చెప్పాగా, నీకు తెలిసిన ముసలవ్వనేగా నా టపా ప్రింటు చేస్తే నీ కేం పొయ్యేది ?" అడిగాను డిమాండు చేసి.

"ఇదిగో బామ్మా,  అసలే ప్రాబ్లెం లో వున్నా, మరీ చీకాకు పెట్టకు " చెప్పాడు రాధ.

"ఏమిటోయ్ నీకొచ్చిన తంటా" ?

"వాళ్ళందరూ ధ్వజం ఎత్తారు నా మీద "

"ఎవరూ?"

"వాళ్ళే"

"ఏమని "

"ఇలా మాకంతా చెప్పా పెట్టకుండా ఎట్లా నువ్వు ప్రచురిస్తావోయ్ మా టపా లని అని "

"చెప్పొచ్చు గా జిలేబి చెప్పింది ఆవిడ భరోసాతోనే చేసానని "

"ఆ మాటా చెప్పా"

"ఏమన్నా రేమిటి ?"

"జిలేబి ఎం చెబ్తే అదే చేస్తా వా ? అయితే జిలేబి టపా ఎందుకు వెయ్యలేదు అని క్రాస్స్ ఎగ్జాం చేసారు "

"ఓహ్ మై గాడ్, మరి నువ్వేం చెప్పావ్"

"ఎం చెప్పమంటా వే, అసలు బుర్ర పనిచెయ్యడం లేదు "

"ఏదో ఒకటి చెప్పి నీ తంటాలు నువ్వు పడు. కాదూ, కూడదనుకుంటే , చెప్పేయి అందరకీ క్షమాపణలు "

"అంతే అంటావా ?"

"అంతే "

"నా తరపున నువ్వే చెప్పెయ్య రాదటే బామ్మా  "

"ఎం నే నెందుకు  చెప్పాలి అంట ?"

"నువ్వే కదా ఆ లిష్టు ఇచ్చింది - అందుకే "

"ఆశ దోస, అప్పలం వడ !  నేనెందుకు చెప్పాలోయ్,  అధమ పక్షం నా టపా పెట్టి వుంటే, పోనీ లే మనవాడే కదా అని కొంత సిఫారిసు చేసే దాన్ని, కాకుంటే నీ తరపున క్షమాపణలు అడిగే దాన్ని"  

"మళ్ళీ మొదటికే వచ్చావ్ ?"

"చెప్పు క్షమాపణలు దాని కి ముందు " అన్నా. "నా టపా ఎందుకు పెట్టలేదు ? "

"నీ టపా లో హెడింగ్ లో ఎం పెట్టావ్ ?"
"When its Hot its Really Cool "


"అది తెలిసిందే లే ఆ తరువాత ?"
"Copyright © 2008-2020. All rights reserved"

"సో, ?"

"సో , బామ్మా - నువ్వెంత హాట్ వైనా ట్వెంటీ ట్వెంటీ నీతో ఆడలేనే "

"ఓహ్ మై గాడ్, పోనీ వాళ్ళందరికీ పారితోషికం ఇస్తావా లేదా ? "

"తప్ప కుండా ఉంటుందే బామ్మా "

"మరి దాన్తోటే వాళ్ళు నీ మీద మా రాజీ అడ్వొకేటు గారిని కేసు పెట్టమంటే ?"

"ఓహ్ మై గాడ్ "


అడ్వొకేటు రాజీ గారు, మీకు కొత్త సంవత్సరం కి సరి  కొత్త కేసు వచ్చేసింది. ఆల్ ది బెస్ట్


చీర్స్
జిలేబి.

Sunday, January 1, 2012

Full Long குழல் - నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు ! - ಎರಡು पूर्णं ഒന്ന് दो !!

Full Long குழல் 

 నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు ! 

 ಎರಡು पूर्णं ഒന്ന് दो

బ్లాగ్ భాన్ధవులందరికీ
ఈ నూతన సంవత్సరం మీకు సర్వదా అన్ని శుభములను కలుగ చేయాలని కోరుతూ !

 యు ట్యూబ్ బ్లాగ్ 'శివాజీ  ' శ్రీ ఎందుకో ఏమో గారు

మీరు Full Long குழல் కి ఇచ్చిన న్యూ ఇయర్ గిఫ్ట్ మార్వేల్లాస్. ! నమో నమః !! 

ஒரே கிலி கிலி ப்பா இருககும்கோ!
நன்றி 'நீடோடி வாழ்க ! 'வளர்முடன்' !

?! గారు ఇచ్చిన గిఫ్టు ఇక్కడ చూడవచ్చు.శ్రీ కృష్ణం వందే జగద్గురుం

జిలేబి.