Friday, February 3, 2012

జిలేబి శతకం - 2

జిలేబీ శతకం
శతక కర్త - శ్రీ తాడిగడప శ్యామల రావు గారు

 
బ్లాగ్ లోకం లో వీరు 'శ్యామలీయ' మై
బుజ్జి పండు తెలుగు చదువు లో దర్శన మిచ్చి న వారు

 
గమనిక: ఈ రచన సర్వ హక్కులు శ్రీ తాడిగడప శ్యామల రావు గారివి.
జిలేబీ టపా , కామెంటు చెండులు వీటికి ఉత్ప్రేరకాలు మాత్రమే!

 
***


చరాచరములు

 
కం. చరమచరంబుల బేధము
చరమచరంబులకు మధ్య సామ్యంబును ఆ
చరమున కచరంబునకును
నెరవగు తత్వమును గూర్చి నేర్పు జిలేబీ

కం. వినుడని ఘన తత్వంబును
కనుడని సూక్ష్మంబు తెలిసి గాంధీ రీతిన్
మనుడని కర్మిష్ఠులరై
జనులకు నెలుగెత్తి చాట జాలు జిలేబీ

కం. నరులార చరాచరముల
చరాచరేతరపరమవిషయతత్వములన్
పరుగాపి పట్టుకొమ్మని
మరిమరి బోధించు చుండె మనకు జిలేబీ

 
హిందీ

 
కం. హిందీలో రాస్తారా
ఎందుకునూ పనికిరాని హిందీ నాదే
అందం చందం తెలియక
కందానికి పెద్ద శిక్ష కలిగె జిలేబీ


చీనా బంగారం

కం. బంగారం ఓ చైనా
బంగారం యెప్పు డూడి పడతా వంటూ
బెంగపడి వేడు తున్నా
చెంగున రాదాయె పసిడి చెలువ జిలేబీచిలకలపూడి బంగారం

కం. వెల తక్కువ బంగారం
చిలకలపూ డనెడి యూర చిక్కేనటగా
వలసినచో ఆత్రేయను
పిలచిన ధగధగలు వెల్లి విరియు జిలేబీ


స్వర్ణ వైరాగ్యం


కం. ఔరా బంగారంపై
వైరాగ్యం తెచ్చుకున్న వచ్చేసేనా
భారత నారికి పసిడికి
తీరని యనుబంధమెంత తీపి జిలేబీ

కం. కొనగలిగి నపుడు పసిడిని
కొనవచ్చును కోర్కె తీర కొనలేకున్నన్
తన కంత మోజు లేదని
యనుటే సరియైన మాట యగును జిలేబీ


అందం ఆనందమయా

కం. తానెవ్వరు తనకెవ్వరు
 మానిత స్నేహములు బంధుమరియాదల తో
 ఆనందమేల తనకగు
 ధ్యానంబున వీని తెలియ దగును జిలేబీ

కం. తాను వినిశ్చయముగ పూ
 ర్ణానందమయుండు తనకు నందరు నట్లే
 కాని యవిద్య కొడంబడి
 జ్ఞానవిహీనుడుగ నుండు జనుడు జిలేబీపరిచయ బాంధవ్యం


కం. నరులకు సంసర్గముచే
 పరమ సుఖ బ్రాంతి కలిగి బంధములందే
 నిరయంబగు సామాన్యపు
 పరిచయబాంధవ్యసమితి వలన జిలేబీ

కం. గాలిని యూరక తిరిగెడు
 ధూళికణంబులను బోలు దోషాస్పదముల్
 నేలను పెక్కురి బ్రతుకులు
 కాలంబున వారి జాడ కరగు జిలేబీ

కం. ఉత్తములగు కొందరు తమ
 చిత్తంబుల నధిగమించి స్థిరులై సత్తున్
 చిత్తునెరుంగుచు పొందెద
 రిత్తనువుల గడచు జ్ఞానమెల్ల జిలేబీ

కం. అతికొద్ది సంఖ్య నుండెద
 రతులిత కరుణాప్రపూర్ణులగువారలు స
 మ్మతి నితరులకును తగు స
 ద్గతిమార్గము జూపునట్టి ఘనులు జిలేబీ

కం. తగువారు గురువులనగా
 జగమున తఛ్ఛిష్య గణము సత్పురుషులుగా
 నగుటేమి వింత విషయము
 భగవంతుడు వారి నిష్ట పడును జిలేబీ

విన్నపాలు వినవలె

కం. అందుకు అభ్యంతరమా
 అందుకొనుడి శర్మగారు హాయిని గొలిపే
 కందాల విందు రోజూ
 అందాల టపాలు వేసి అప్పటికపుడే


లవ్ దై నైబర్ ...

కం. పక్కింటి వాళ్ళ నెరగం
 ఎక్కడనో ఉన్న వాళ్ళు నెట్-ప్రియ మిత్రుల్
 పక్కదిగిన యిల్లు మరల
 పక్కెక్కేవేళ కంట బడును జిలేబీ


జలపుష్పం

కం.నీ వలెనే జలపుష్పపు
ఠీవిని దర్శించి నట్టి డెందం బరుదే
పూవులలో నది మేలన
కావలసిన యెరుక నీకు కలిగె జిలేబీ


టపాకీకరణం
జిలేబి.

1 comment:

  1. జాగ్రతపెట్టండి.

    ReplyDelete