Saturday, December 14, 2013

హారం మూత బడ్డాక అస్సలు టపాలు చదివేదానికి మార్గమే తెలీటం లేదు !


ఏతా వాతా చర్విత చర్వణం . అసలు మనం ఒకదానికి అలవాటు పడిపోతే ఆ అలవాటు వేరే బాహ్య స్థితుల మీద ఆధార పడి ఉంటే , ఆ బాహ్య పరిస్థితి లో మార్పు వస్తే అస్సలు మనకు చేయీ కాలూ ఆడదని మరో మారు గుర్తుకు తెచ్చింది ఈ మధ్య హారం డమాల్ డమాల్ క్లోజ్ డౌన్ షో !

హారం మొత్తం మీద మన జీవన శైలి లో తెలుగు బ్లాగు రీడింగ్ కి అంత గా ఐక్యమై పోవడమే మరి కారణం ఏమిటో !

ఏదో పొద్దున్న లేచి హారం లో ముఖం పెట్టి ఓ పది టపాలు లబ లబా చదివేసి, ఓస్ మాకు మాత్రం తెలీదా ఏమిటి అని మరో పదిహేను కామెంటు మెతుకులు పారబోసి హమ్మయ్య అని మనమూ ఓ టపా కొట్టి అవ్వాల్టి కార్య క్రమా లలో పడడం అలవాటై పోయి ఒక నెల ముందు మూత బడిన హారం తో అగ్రిగేటర్ విలువలు తెలిసి వచ్చేయి ! దాంతో బాటు, మన వీక్ నెస్ కూడాను !

అంటే అలవాటు బడ్డ ప్రాణం టపాలు చదవల లేక ఉంటుందా ? ఎదో అట్లా ఒకటీ రెండు టపాలు చదివి ఈ మధ్య సంతోష పడడం సామాన్యమై పోయింది !
ఏమోయ్, భాస్కర రామి రెడ్డి హారాన్ని మూత బెట్టేవు అని అడుగుదా మనకుంటే అసలు మా రెడ్డి గారు ఆజా పజా లేదాయే మరి ?

ఇంతకీ భాస్కరా , హారం ఎప్పుడు మళ్ళీ హా, రమ్ గా అవతరించును ?


చీర్స్
జిలేబి

Saturday, December 7, 2013

A peep into covered Call Option Strategy on Andhra Bank

Covered Call Option Strategy on Andhra Bank

Andhra Bank is quoting around 62.50 per stock.

The option lot is 4000 shares. This would mean an out lay of about 2.5 lakhs for a 4000 shares to buy.

Assuming we bought this Stock we would have invested 2.5 lakhs.

Is there any good strategy available for us to get some returns on this investment ?

The December 2013 Call option of 65 Rs of Andhra Bank is quoting around 1.35 Rs. If we short a Call option of Rs.65 @ Rs.1.35 we collect a premium of about Rs.5000/-

Assuming the stock closes any where above 66.35  Rs. we would get maximum profit of 66.35 - 62.5 = Approximately 16,000/- Rs. (on an outlay of Rs.2.5 lakh for one month funds lay out).

If the stock closes at 65 We get premium collected 5,000/- + stock appreciation of 2.5*4000 = 10,000/ Rs.

Looks quite attractive is not it ?

What if our stock moves below 62.50 ? Because of premium coverage of Rs.1.35 we get covered loss of stock value up to 62.5-1.35 = 61.15 Rs approx. This would mean still a better deal for it would make us having bought the stock at 61.15 Rs.

So let us watch this stock movement for December 2013.

There is another strategy that could be played as well.

Assume we are happy to buy Andhra Bank Stock at 62.50. We can sell the put option of 62.50 which is quoting around 2.5 Rs per stock and collect 2.5Rs.*10,000/- premium

At the month end option expiry if the stock does not go below 62.50 we have got Rs.10,000/-

Assuming it had gone to 60.00, we can still buy it at 60.00 stock. which would mean we pay out Rs.10,000/- collected and are able to buy the stock at a lower price.

Hope you enjoyed reading this article.

Cheers

Zilebi

Friday, December 6, 2013

'సమ' వేదం !

 
ఏవం స్వ చిత్తే స్వత ఏవ సిద్ధ 
ఆత్మ ప్రియొర్థొ భగవాన్ అనంతః 
తం నిర్వ్రుతో నియథార్థొ భజేత్ 
సంసార హేతు ప్రమాశ్చ యత్ర !
 
కైటభారి భజన గలిగి ఉండని వాడు ,
గాలి లోననుండి, కదలు శవము 
కమలనాభుని పదము గనని వాని బతుకు 
పసిడికాయలోని ప్రాణి బతుకు  !
 
కామింపకయును సర్వము 
గామించియునైన ముక్తి  గామించ తగన్ 
లో మించి పరమ పురుషుని 
నేమించి భజించు దత్వనిపుణుం డధిపా !
 
 
(శ్రీమద్భాగవతం ద్వితీయ స్కంధం )
 
శుభోదయం 
జిలేబి 

Thursday, December 5, 2013

సూరీడు - ఆకసాన పక్షి

సూరీడు - ఆకసాన  పక్షి 
 
ఆకసాన మేఘాల మాటు న 
సూరీడు కనిపించీ కనిపించక
చాటు మాటై ఉంటే 
ఆకసం సువర్ణ మయమై 
అద్భుతం గా ఉంది 
 
పక్షి ఆకసాన ఎగురుతూ 
ఆ సువర్ణం అంతా తనదే 
అనుకుని మురిసి పోయి 
గిరికీలు  కొడుతోంది !
 
సూరీడు చటుక్కున మబ్బుల నించి 
బయట పడ్డాడు - మేఘం మాయమయ్యింది 
 
సుర్రుమన్న వేడి తగలడం తో 
తలెత్తి చూసింది పక్షి 
 
ఆకసాన ఫెడేల్మని సూరీడు !
సువర్ణం మటుమాయం !!
 
 
శుభోదయం 
జిలేబి 
 

Sunday, December 1, 2013

Capturing Theta - A Delta Neutral Theta Decay Strategy - Experimentation

Capturing Theta - A Delta Neutral Theta Decay Strategy - Experimentation

This experiment is recorded for the purposes of checking the principle of capturing theta decay if possible by making a Delta neutral strategy.

The experimental stock taken up for this purpose is YES Bank which is trading around Rs.368 per stock as of close 29th Nov 2013 (November month end close).

The various Option Geeks for this Stock are observed as below for a 360 PUT and a 380 Call for  December 2013 Option expiry


YESBAN : Quoting around Rs.368 as of close of November 29th 2013:


STRIKEPUT/CALLOPT-PRICEVolatilityDeltaThetaGammaVega 
360PUT114.451.82-0.38-0.330.010.37
380CALL16.6552.790.46-0.460.010.38
  31.05104.610.08-0.790.020.75


By writing a 360 PUT and a 380 call we gain a Theta of 80 paise approximately per day.

The above strategy has a Delta of 8 paise that means for every 1 Rs movement the option price combined will move by 8 paise and will simultaneously be losing 80 paise per day as theta .

This means as well a stock movement of Rs.10 on either will get nullified by decaying equivalent theta. (A 10 Rs movement would give 80 paise Delta which gets nullified by a decaying theta of 80 paise--> Is this statement correct to say?)


Assuming we executed this on 2nd December 2013, as Delta is almost neutral, by 10 days down the line ie., on 12th December 2013 ( Thursday) the option price should fall by 80 paise * 10 days ie., both put to gether will lose 8 Rs.

This means selling the above strategy on 2nd December 2013 at Rs.31 we should be buying back it at Rs. 23 (31-8 = 23 Rs) per stock on 12th December 2013 .

This would leave us a profit of Rs. 8 per stock which is for a lot of 500 stock Rs.4000/-

So this article is written down here to see update on 12th Nov 2013 how it works out.


cheers
zilebi

Friday, November 29, 2013

తెలుగు ఛందస్సు - 2తెలుగు ఛందస్సు - 1

తెలుగు ఛందస్సు - 101


(ఆంగ్ల పద జాలం లో ఉన్న సైటు: - తెలుగులో లేఖిని సహాయం తో - రామకృష్ణ గారి సులువైన పధ్ధతి విశదీకరణ కి అబ్బుర పడుతూ --- జిలేబి )


వృత్తాలు


ఉత్పలమాల

ఈ ఉత్పలమాల వృత్తం నడక ఇలా ఉంటుంది:

"తానన తాన తా న తన తానన తానన తాన తాన తా"
 |____ యతి మైత్రి ____|  10 వ అక్షరం తో

దీనిని మూడు మూడు అక్షరాలుగా విభజించి గణాలు గుర్తిస్తే

 భ            ర            న            భ       భ         ర           వ
U I I     U I U     I  I  I      U  I I   U I I      U I U       I U
తా నన  తాన తా    న త న    తానన   తానన    తాన తా   న తా

అంటే

ఉత్పలమాల వృత్తంలో "భ ర న భ భ ర వ" గణాలు వస్తాయి
10 వ అక్షరం తో యతి మైత్రి అని చెప్పవచ్చు.

ఉదా:

(దీనిని - మీకు తెలిసిన ఇతర ఉత్పలమాల పద్యాలను - పైన చెప్పిన
 నడక తీరులో చదవటం అలవాటు చేసుకొంటే పద్యాలు ఏ వృత్తానికి
 చెందినవో గుర్తించటం, పద్యం కంఠస్థం చేయటం, రాయటం
 సులువవుతుంది)

తొండము నేక దంతమును తోరపు బొజ్జయు వామ హస్తమున్
మెండుగ మ్రోయు గజ్జెలును మెల్లని చూపులు మందహాసమున్
కొండొక గుజ్జు రూపమున కోరిన విద్యలకెల్ల నొజ్జవై
యుండెడి పార్వతీ తనయ యోయి గణాధిప నీకు మ్రొక్కెదన్పై పద్యంలో మొదటి పాదాన్ని ఉత్పలమాలకి సూచించిన నడక ప్రకారం
కొంచెం విడ దీసి రాస్తే:

తానన    తానతా  న త న   తానన   తానన   తాన తా  న తా
తొండము నేక దం తమును తోరపు  బొజ్జయు వామహ  స్త మున్


చూశారా ఈ పద్యంలో పదాల అల్లిక మనం రాసుకున్న నడకకి ఎంత
దగ్గరగా ఉందో?!

(ఈ పద్యం ఉదాహరణగా తీసుకోవడానికి ఇదొక
కారణం!) అన్ని పద్యాల్లో ఇంత దగ్గర కలయిక ఉండకపోవచ్చు.
ఈ పద్యంలోనే నాలుగో పాదం చూడండి:

తానన    తానతా    న నన       తానన    తానన  తానతా    న   తా
యుండెడి పార్వతీ   తనయ    యోయిగ  ణాధిప  నీకుమ్రొ   క్కె దన్


పదాల విరుపు కొంచెం అసహజంగా ఉంటుంది.

అయినా పద్యాల నడక
పట్టుబడాలంటే కొంత కాలం పద్యాలని ఇలా చదవక తప్పదు.

నడక కొంత పట్టు చిక్కాక ఇలా విరవకుండానే పద్యాన్ని చదవచ్చు.

ఇంకో గమనించ దగ్గ విశేషం ఏమిటంటే, మనం రాసుకొన్న నడకలో,
రెండో సారి "తానన" వచ్చే ముందు కొంచెం pause వచ్చి "తానన"
తాళంలో దెబ్బ లాగా మంచి ఊపుతో వస్తుంది.

ఈ తానన లో "తా" యతి స్థానం కావటం యాదృచ్ఛికం కాదు.

చెప్పొచ్చేదేమిటంటే పద్యాన్ని మనం
రాసుకున్న నడకలో చదివితే యతి స్థానం దానంతటదే తెలుస్తుంది

- అక్షరాలు లెక్కేసుకోవలసిన పని లేదు.

ఇప్పుడు formal గా గణవిభజన చేసి చూద్దాం:
    భ    ర      న    భ    భ     ర      వ
 U I I |   U I  U |   I I I|  U I I |   U I I  |U  I   U|  I U
కొండొక    గుజ్జు రూ పమున కోరిన   విద్యల    కెల్ల నొ      జ్జవై

"ద్విత్వం / సం యుక్తం  ముందర అక్షరాలను గురువు చేస్తాయి"

అనే సూత్రం వల్ల "గుజ్జు", "విద్య", "కెల్ల", "నొజ్జ"  లను
U I గా గుర్తు పెట్టాము.

ప్రాస అన్ని పాదాలలోనూ బిందు పూర్వక "డ"  సరిపోయింది.

యతి : 1వ అక్షరం "కొం" - "కో" 10వ అక్షరం సరిపోయింది.

చదువరులు అన్ని పాదాలనూ ఇలాగే విభజించి సరి చూసుకోవచ్చు.
నడక ప్రకారం చదువుతూ యతి స్థానాన్ని గుర్తించడం, పద్యంలో
అన్ని గణాలూ సరిగా కుదిరిందీ లేనిదీ కనిపెట్టటం సాధన చేయాలి.
పద్యంలో అక్కడక్కడా అక్షరాలని వదిలి ఎక్కడ పద్యం నడక
తప్పిందీ గుర్తించడం పద్య నడక అలవడటంలో మంచి సాధననిస్తుంది.


(సశేషం)

Wednesday, November 27, 2013

తెలుగు ఛందస్సు - 1

తెలుగు ఛందస్సు - 101

(ఆంగ్ల పద జాలం లో ఉన్న సైటు: - తెలుగులో లేఖిని సహాయం తో - రామకృష్ణ గారి సులువైన పధ్ధతి విశదీకరణ కి అబ్బుర పడుతూ --- జిలేబి )


కొంత కవితావేశం కలిగి, పద్యాలు రాయాలనుకొంటున్న మా చెల్లెలు, తనకు
తెలుగు ఛందస్సు వివరిస్తూ ఉత్తరం రాయమంది.  నాకు గుర్తున్నంత వరకు
ఛందస్సు సూత్రాలని, నేను పద్యాల నడక నేర్చుకొన్న తీరునూ, సమ్మిళితం
చేసి ఒక చిన్న వ్యాసం రాయాలన్న నా చిరకాల కోరిక ఇలా తీరింది.
 ఇది రాయటంలో మొత్తంగా నా జ్ఞాపకశక్తి పైనే ఆధారపడ్డాను. అందువల్ల
ఇందులో కొన్ని తప్పులు దొర్లి ఉండ వచ్చు. అయినా, ఉన్న తప్పులు "యతి మైత్రి
వర్గాలు", "కంద పద్యం సూత్రాలు" అనే అంశాల్లోనే అని నా నమ్మకం. మీకు ఈ
వ్యాసంలో కనిపించిన దోషాలు, ముద్రా రాక్షసాలు సహృదయతతో నాకు
తెలియ పరిస్తే, దిద్దుకుంటాను.
ఇట్లు
భవదీయుడు
S. రామకృష్ణ
(rsanka@usa.net)

----------

లఘువు:

ఏక మాత్రా కాలంలో ఉచ్చరించ బడేది లఘువు. దీని గుర్తు "I".
         సాధారణంగా హ్రస్వాలు లఘువులవుతాయి.
               I    I    I      I
     ఉదా:  త, న,  ద్వి,  క్ల

గురువు:

ద్వి మాత్రా కాలంలో ఉచ్చరించ బడేది గురువు. దీని గుర్తు "U".
        సాధారణంగా దీర్ఘాలు గురువులవుతాయి.
              U   U   U   U   U
    ఉదా:  కో,  సం,  కై,  లా, యెల్


గురు, లఘు నిర్ణయం చేసేటప్పుడు సాధారణంగా పై ఉదాహరణలలో
చూపి నట్టు అక్షరాల పైన వాటి గుర్తులుంచుతారు.

సంయుక్తాక్షరాలు (ఉదా: త్ర, క్లు వంటివి), ద్విత్వాలు (ఉదా: త్త, ప్పు వంటివి)
ముందు వున్న అక్షరాన్ని గురువును చేస్తాయి.


ఉదా: 

"మిత్ర" అనే పదంలో విడిగా చూస్తే "మి" ని లఘువుగా గుర్తించినా
"త్ర" అనే సం యుక్తాక్షరం ముందు ఉండటం వలన అది గురువవుతుంది.

అలాగే "తప్పు" అనే పదంలో "ప్పు" అనే ద్విత్వాక్షరం ముందు ఉండటం
వలన "త" గురువు అవుతుంది.

ఈ సూత్రానికి కారణం "మిత్ర", "తప్పు" అనే పదాలను ఉచ్చరించేటప్పుడు
"మిత్ ర", "తప్ పు" గా వినిపించటం కావచ్చు.
                UI     UI  
అందువల్ల  మిత్ర   తప్పు  ఇట్లా గుర్తించవచ్చు


గణాలు:

ప్రతి పద్య రీతికీ ఒక విశిష్టమైన లయ వుంటుంది. ఆ లయను గురువు,
లఘువుల pattern తో సూచించ వచ్చు. అయితే ఈ లయను సులభంగా
సూచించటం కోసం కొన్ని సామాన్యమైన గురువు, లఘువు combinations
ని "గణాలు"గా ఏర్పరచారు. సాధారణంగా ఒక గణంలో మూడు అక్షరాలు వుంటాయి.

     య:  I U U   భ:  U I I   వ :  I U (దీనిని లగం అని కూడా అంటారు)
       ర:  U I U    జ:  I U I   హ :  U I
       త:  U U I    స:  I I U   ల :  I
       మ:  U U U    న:  I I I   గ :  U

ఈ గణాలని గుర్తు పెట్టుకోవడానికి రెండు చిట్కాలున్నాయి.

1. ఈ నాలుగు సూత్రాలని కంఠస్థం చెయ్యండి:
      అ) ఆది మధ్య అంత్య లఘువులు - య ర త - లు
     ఆ) ఆది మధ్య అంత్య గురువులు - భ జ స - లు
      ఇ) సర్వ లఘువు - న - గణం
     ఈ) సర్వ గురువు - మ - గణం

     మొదటి రెండు సూత్రాలను ఇలా అన్వయించుకోవాలి:

             ఆది లఘువు    య  గణం : I U U
   (అంటే మొదటి అక్షరం లఘువు - మిగతా రెండూ గురువులని అర్థం)
          మధ్య లఘువు    ర  గణం :  U I U
           అంత్య లఘువు    త  గణం :  U U I
     అలాగే
             ఆది గురువు     భ గణం :  U I I
          మధ్య గురువు     జ  గణం :  I U I
           అంత్య గురువు     స  గణం :  I I U


2. ఇంకొక పద్ధతి ఏమిటంటే

 "య మా తా రా జ భా న స ల గం"
   అనే phrase ని కంఠస్థం చెయ్యటం.

ఇందులో ఇప్పుడు ఏ గణం కావాలంటే ఆ అక్షరం దగ్గర మొదలు పెట్టి
మూడు అక్షరాలను తీసుకొని లఘువు గురువులు గుర్తించాలి.

ఉదా:    య గణం :  "య మా తా"   అంటే   I U U
అలాగే     స గణం :  "స ల గం"           అంటే    I I U

మీకు ఏ పద్ధతి తేలికగా అనిపిస్తే ఆ పద్ధతిని అనుసరించ వచ్చు.


 యతి - ప్రాస:

తెలుగు కావ్యాలలో ఉపయోగించే పద్య రీతుల్లో చాలా వరకు సంస్కృతం
నుంచి దిగుమతి చేసుకొన్న వృత్త రీతులే. "ఉత్పలమాల", "చంపకమాల",
"మత్తేభం", "శార్దూలం" వీటిలో ప్రముఖమైనవి.  అయితే తెలుగుకు
ప్రత్యేకమైన పద్య రీతులు లేక పోలేదు. అచ్చంగా తెలుగుకు చెందినవి
"కందం", "సీసం", "గీత పద్యాలు : తేటగీతి - ఆటవెలది". 

అయితే ఇలా సంస్కృతం నుండి గ్రహించిన వృత్తాలను కూడా, తెలుగు తన
ప్రత్యేకతలను  ఆపాదించే స్వీకరించింది. సంస్కృత వృత్తాలకు తెలుగు
చేర్చిన విశేషాలు "యతి", "ప్రాస" నియమాలు. 

యతి:

యతి అంటే విరామం అని అర్థం. లయబద్ధమైన పద్య నడకలో సహజంగా
వచ్చే pause (విరామం) ని యతి స్థానం అంటారు.


తెలుగు పద్యాలలో ఈ యతి
స్థానంలో ఉండే అక్షరం పాదం మొదటి అక్షరంతో "యతి మైత్రి" లో
ఉండాలనేది నియమం. 

ఈ క్రింది అక్షర వర్గాలలో ఒక వర్గంలోని అన్ని అక్షరాలూ పరస్పరం
యతి మైత్రిలో ఉంటాయి.
1. అ, ఆ, ఐ, ఔ, హ, య, అం, అః
2. ఇ, ఈ, ఎ, ఏ, ఋ
3. ఉ, ఊ, ఒ, ఓ
4. క, ఖ, గ, ఘ, ఞ, క్ష
5. చ, ఛ, జ, ఝ, శ, ష, స, ఙ
6. ట, ఠ, డ, ఢ, ణ
7. త, థ, ద, ధ, న
8. ప, ఫ, బ, భ, మ, వ
9.  ణ, న
10. ర, ఱ, ల, ళ

హల్లుల యతి మైత్రి పాటించేటప్పుడు వాటితో కూడిన అచ్చులకు కూడా యతి
మైత్రి పాటించాలి. అంటే: "చ",  "జ"  ఒకే యతి మైత్రి వర్గంలో ఉన్నా
"చ" కి "జి" తో మైత్రి కుదరదు.

సంయుక్తాక్షరాలు వచ్చిన చోట, యతి కోసం ఏ అక్షరాన్నైనా గణించవచ్చు.
ఉదా: "క్రొ" మొదటి అక్షరం అనుకోండి. యతి మైత్రి కోసం దీన్ని "కొ" గా
గానీ "రొ" గా గానీ భావించ వచ్చు.

ప్రాస:

పద్య పాదంలోని రెండో అక్షరాన్ని ప్రాసాక్షరం అంటారు. తెలుగులో వృత్తాలలో,
కంద పద్యంలో అన్ని పాదాలలో ప్రాసాక్షరం ఒక్కటే ఉండాలనేది నియమం.
ప్రాసాక్షరం అన్ని పాదాలలోనూ ఒకే గుణింతంలో ఉండనక్కరలేదు.

ముందు ముందు వివరించబోయే పద్యరీతుల ఉదాహరణలలో ఈ నియమాలను
గమనించ వచ్చు.  

(సశేషం)

Tuesday, November 26, 2013

One Week Before Option Expiry Strategy November 2013 -Winding Up

Refer to my article on October 24th.

So here we have November 2013

The option strategy to be executed on November 21st (Thursday) and to be wound back on Tuesday 26th November 2013 (As options expire on 28th November 2013- Thursday)

The market is always a mystery so we see how well  the strategy works!. Review to be done on 26th Nov 2013.

Can there be an options strategy for this last week?


Let us see how it can work;

Bank of Baroda is trading currently around Rs 625-630 . Writing a put options at 600 and call option at 660  at the same time can give a total premium collection of about 11 Rs which equates to Rs.5500/-  for one lot of BOB which is 500 stocks.

Exactly on next Tuesday(26th November 2013)  this trade should be wound up for loss or gain. Gain could be roughly 2500 to 3000/- for an outlay of 4 sessions.

How did the Bank of Baroda perform between Thursday of the penultimate week of options expiry to the Tuesday before the option expiry day of Thursday for the past one year ? Its something like below ! What is significant of this chart ?


Update on 22 Nov 2013:

On 21st Nov due to heavy volatility in the market the 600 put was quoting at 8+ rs and 640 call quoting around 6+ rs. Combined together writing this combination of sell 600 put and sell 640 gives a option premium collection of 14 Rs so lot of 500 stock = 7,000/-

To be seen on 26th Nov 2013 Tuesday how to wind up the position.

------

Update on 25th Nov 2013:

The stock options 600 put and 640 call navigated in the range of 3.5 on both the sides and could have been successfully closed resulting in gain of 7 points which is Rs.3500/- (50 pecent of writing options premium) and assuming a brokerage of 500 bucks a clean profit of Rs.3000/- could have been the result Good trade for 3 days session ! (21st nov to 25th nov - 3 trading sessions!) - Basically this means the strategy could have been would on 25th nov 2013 as the target is achieved.


 cheers
zilebi
(Zilebi are you sleeping?
We cant make head or tail out of the above!)

Friday, November 22, 2013

హారం సైట్ డమాల్ డమాల్ ?

హారం తెలుగు అగ్రిగేటర్ కి ఏమయ్యింది ?
 
రెండు రోజులు గా డమాల్ డమాల్ అయి పోయింది !
 
అసలు కామెంట్లు అప్డేట్ అవటం లేదు 
 
ఇక ఆఖరికి ఇవ్వాళ అస్సలు టపాలు కనిపించడం కూడా మానేశాయి !!
 
దీనికి కారణం ఎవ్వరు ?
 
ఈ సైటు 'హాయ్ జాకీ' అయి పోయిందా ?
 
ఇది ఒక జిలేబీ అపరాధ పరిశోధన స్పెషల్ !!
 
వేచి చూచిన ఆశా భంగం !
 
వెంటనే కనుక్కోండి  !!
 
(నాకూ తెలియదోచ్ !)
 
హారం భాస్కర స్వామీ వారు ఉన్నారా దేశం లో ?
 
జిలేబి  

Monday, November 18, 2013

నాతి చరామి - 'నాటీ చార్మీ' !

 
బుగ్గన వేలు పెట్టేసుకుని
 సిగ్గు మొగ్గై పోతున్న 
అమ్మాయి ని చూసి అబ్బాయి
నాతి చరామి అన్నాడు దృఢం గా !
అన్నదే తడవు అబ్బాయి చెయ్యి ని
గట్టిగా పట్టేసు కుని
వాటేసు కుంది అమ్మాయి 
మరీ
నాటీ ! చార్మీ !
 
నాతి చార్మీ !
 
 
 
చీర్స్
జిలేబి 
 
 

Sunday, November 17, 2013

'బ్యాటు కెమిస్ట్రీ ' !!

'బ్యాటు కెమిస్ట్రీ'
 
భారత రత్న !!
 
బ్యాట్ మేస్త్రీ , సాలిడ్ కెమిస్ట్రీ !
 
ప్రొఫెస్సర్ సి ఎన్ ఆర్ రావు, సచిన్ లకి 
 
అభినందనల తో 
జిలేబి 


 
 

 
ఫోటో కర్టసీ అనబడు ఫోటో చౌర్యము
సహాయకులు - గూగుల్ అయ్య వారు
 
చీర్స్
జిలేబి
 
 

Thursday, November 14, 2013

తిరుమల లో రేపు

 
తిరుమల లో రేపు 
 
తిరుమల
శ్రీవేంకటేశ్వర స్వామివారి
ఆలయంలో
గురువారం
 కైశిక ద్వాదశి
ఆస్థానం
నిర్వహించనున్నారు.
 
జిలేబి 

Sunday, November 10, 2013

ది హిందూ - జిలేబీయం !

ది హిందూ - జిలేబీయం 
 
ఇవ్వాళ్టి ది హిందూ లో కన్నడ రచయిత్రుల సమ్మేళనం - జిలేబీయం !
 
Writers brainstorm on role of women in literature


 
courtesy The Hindu Web pages


చీర్స్ 
జిలేబి 

Saturday, November 9, 2013

జిలేబి నువ్వు చచ్చావా లేక బతికే ఉన్నావా ?


'జిలేబి నువ్వు చచ్చావా లేక బతికే ఉన్నావా ? ' అయ్యరు గారు అడిగేరు .

ఏమండీ మీ ముందర నిమ్మళం గా నిలబడి ఉంటె చచ్చావా అంటా రేమిటి ?

నేను కాదోయ్ మీ బ్యాంకు వారు నిన్ను రమ్మన్నారు

ఓహ్ చలో 'సేటు బేంకు' కి - 'సేటు బేంకు మీ బ్యాంకు అనబడే మా  బ్యాంకు కి వెళ్ళా .

అదిన్నూ బాతాఖానీ ఫణి బాబు గారి టపా చదివాక వెళ్ళా కాబట్టి ఎక్కువ గా ఎక్స్ పెక్టేషన్ ఏమీ లేదు !

నెక్స్ట్ అంది అక్కడ ఉన్న డెస్క్ దేవరి .

మీ పేరు ?

జిలేబి

కిసుక్కుమని నవ్వ బోయి మరీ ఆపెసుకుంది నవ్వుని ఆ కౌంటరు కనకాంగి .

వయస్సు ?

స్వాతంత్ర్యం వచ్చిన వయస్సమ్మాయ్ జెప్పా

ఇంకా బతికే ఉన్నారా ?

సోరాజ్జెం బతికే ఉందమ్మాయ్ అన్నా .

నేనడుగు తుంట మీ గురించి ఆ తుంటరి కస్సు మన్నది .

అబ్బే నీ ముందర ఉన్నా కదమ్మాయి  అన్నా .

సర్లెండి ఈ ఫారం లో సంతకం చేయండి .

సంతకం జేసా .

టాలీ కాలే ' టాట్ టాట్ అన్నది ఆ తారామణి .

ఏమిటి తల్లే టాలీ కాలే ?

సంతకం !

ఏమి జెయ్యను ?

మునుపటి సంతకం పెట్టండి

మునుపటి సంతకం ఎట్లా పెట్టడం ?

ఇదిగో అమ్మాయ్ మీరిచ్చిన ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్, ఎ టీ ఎమ్ గట్రా లతో సంతకం బెట్టి చాలా రోజులయ్యింది అసలు ఇప్పుడు ఉన్న లోకం లో చేతి తో లేఖ రాసే చాలా సంవత్సరా లయ్యింది అసలు నా చేతి వ్రాత గుండు గుండు గా ముత్యంలా ఉండేది ఈ ఈ-మెయిల్ ల పుణ్యమా అని కాస్తా జిలేబీ లా తయారయ్యింది - ఏమి చెయ్య మంటావ్ చెప్పు  అన్నా .


మీరు మీరేనా ?

అవును !

సరే మీకు తెలిసిన వాళ్ళ దగ్గిర సాక్షి సంతకం పెట్టించండి ...

జుట్టూ కలయ జూసా .

తెలిసిన ముఖం ఒక్కటీ కనబడ దేమిటి !

ప్చ్ ...

మనుషుల లోకం నించి మొబైల్, ఎసెమెస్ , ఇంటర్నెట్ బాంకింగ్ లోకానికి వచ్చేసాక అస్సలు మనుషుల ముఖమే చూడడం తక్కువై పోయే  ఇక తెలిసిన ముఖం ఎట్లా తెచ్చేది ?

అమ్మాయి , మీ బ్యాంకు వారి ఆన్లైన్ బ్యాంకు లో లాగిన్ అయి జూపిస్తా అప్పుడైనా ఒప్పేసు కుంటా వా నేను నేనే నని  ?

ఆ అమ్మాయి కాస్తా సందిగ్ధం లో పడ్డది .

అట్లాంటి వెరిఫికేషన్ పద్ధతి లేదండీ !


పోనీ అమ్మాయ్, మీ సాఫ్టు వేరు నించి ఒక ఎసెమెస్ నా మొబైల్ కి కొట్టు . మీ ముందరే ఆ ఎసెమెస్ కి నేను రిప్లై కొడతా ! చాలెంజ్ చేశా ..

ప్చ్ అట్లాంటి వెరిఫికేషన్ లేదండీ !

పోనీ మీరంతా ఎలెక్ట్రా నిక్ లోకం లోకి మారి పోయేరు కదా ఇప్పుడు మరీ పాపులర్ గా ఉన్న ఫింగర్ ప్రింట్ టెక్నాలజీ ఉపయోగించ రాదూ నేను నేనే నా బతికి ఉన్నా నా ఒక్క క్షణం లో తెలిస్ పోయేది అన్నా ఘాటు గా

ఇంకా అట్లాంటి టెక్నాలజీ రాలేదండీ మాకు !
హూం మరీ త్రిశంకు స్వర్గమే ఇది ...

మరో క్షణం లో రూపం మార్చేసా ..  సూరే కాంత మయి పోయా ...

పిండా కూడు, బ్యాంకింగు పద్ధతులు మారేయి గాని వెరిఫికేషన్ పధ్ధతి మార లేదేంటి మరి !! అంటూ ఇంతెత్తు కి ఎగిరా ... గయ్యాళి ఐ పోయా మరో నిమిషం లో .... లేడీస్ కి రెస్పెక్ట్ మీ బ్యాంకు లో లేదని ఆ మేనేజర్ ముందే ధర్నా చేశా ...

వెంటనే

సర్లెండి మీరు మీరే ! కాళ్ళ బేరానికి ఒచ్చేసేరు ...

హమ్మయ్య ఏ వెరిఫికేషన్ లు కొత్త పద్దతులు వచ్చినా ఇంకా సూరే కాంతం పధ్ధతి అట్లీస్ట్ మా ఆండోళ్ళ కి పనికి వస్తోన్నందుకు సూరేకాంతానికి నమో వాకాలు తెలియ జేసేసు కున్నా !!


జిలేబి 

Thursday, November 7, 2013

జిలేబి కవితా గోల !


హమ్మయ్య అనుకుని ఈ వాల్టికి ఏదైనా రాసి బ్లాగు పోష్టు ముఖం లో పడేసి ఎంచక్కా ముసుగు తన్ని నిదుర పోతే, పోష్టు లు చదివే వాళ్ళు వాళ్ళ తంటా వాళ్ళు పడతారని ఓ నాలుగు వాక్యాలని కత్తిరించి నిలువుగా నాలుగు పదాలు గా పేర్చేసి వావ్ వావ్ నా ఇవ్వాళ్టి కవిత తయారై పోయిందోచ్ అని బుగ్గ న వేలు పెట్టేసుకుని మహదానంద పడి పోయా , నా పద కవిత ని నేనే మెచ్చేసు కుంటూ మళ్ళీ మళ్ళీ చదివేసు కుంటూ !

వెనుక నించి అయ్యరు గారు డ్రాఫ్ట్ పేడ్ లో తలబెట్టి , ఏమోయ్ జిలేబి ఏమి రాస్తున్నావ్ అన్నారు !

ఆయ్ ఇవ్వాళ్టి నా కవిత ! అసలే మీకు తెలుగు అర్థం కాదు . మరి ఇది చదివి ఏమి అర్థమవుతుంది మీకు లెండి అన్నా కొంత వీరిని గీచి చూద్డా మని పించి . అయ్యరు గారిని గోకితే గాని రత్నాలు రాలవాయే మరి జిలేబి కి !

మాత్రా సమకం లేదోయ్ అన్నారు కూడబలుక్కుని చదివేసి !

ఏమి లేదు ?

మాత్రా సమకం !

మాత్ర? బీపీ మాత్రలు ఏమైనా ఎక్కువయ్యా యా ఏమిటి మీకు ? మాత్రలు గట్రా అంటున్నారు ' అడిగా నిజంగా నే వీరం టున్నారా లేక 'గాలి' పీకుతున్నారా అని సందేహ పడి పోయా కూడాను !

అవునోయ్ మాత్రా సమకం లేదు ఖచ్చితం గా .

సరే వీరిని ఒకమారు ఆట పట్టిద్దా మని అక్షరాలని తారు మారు చేసి మళ్ళీ నా కవితా పటిమ ని చూపించా .

ప్చ్ యతి దోష ముందోయ్ అన్నారు ఈ మారు .

అదిరి పడ్డా ! ఈ యతి దోషం గట్రా మనకు తెలియ వాయె !

ఎక్కడ ?

'ఆది అంత్య రెండులో ను ' మళ్ళీ టాం అని రిటార్టు ఇచ్చేరు పరిశీలించి !

'ఇదిగో అయ్యరు గారు యతి గీతి మనకీ జానతా నాయ్ ! ఏదో పదాలని విరగ్గోడితే అదే మా కవిత '

'సరేలే జిలేబి ; నువ్వు రాసే నాలుగు ముక్కలు చదవడానికి టీం పాస్ టైం పాస్ చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళని ఇట్లా బాధ పెట్టడం నీకు తగునా ? '  మళ్ళీ అయ్యరు గారు ప్రశ్నార్థకం గా ముఖం పెట్టేరు .

దీర్ఘ ఉచ్చరిక తో ఓ హ్రస్వ అక్షరం కలిపి హూమ్ అన్నా !

సరెలేవే ! నీ రాతలు కోతలు నీవే ! చెప్పే వాళ్ళు వినే వాళ్లకి లోకువ అని ...


చీర్స్
జిలేబి
 

Wednesday, November 6, 2013

'మంగళ్' ,yeah, బలం !

మంగళ కరంగా మంగళ గ్రహానికి !
 
త్రీ చీర్స్ టు ఇస్రో !
 
శుభోదయం 
జిలేబి 
 
మంగళ్ యేవ బలం!
 
జయహో భారత్!
 
(ఫోటో కర్టసీ అండ్ క్రెడిట్స్: ది హిందూ దిన పత్రిక!)(ఫోటో కర్టసీ అండ్ క్రెడిట్స్: ది హిందూ దిన పత్రిక!)

Saturday, November 2, 2013

The 'प्यार' వళీ ! - దీపావళీ !

 
The 'प्यार' వళీ !
-
దీపావళీ !
 
పంచ దశ లోకం నించి 
 
అందరికి దీపావళీ
 
'Deep' 'ప్యార్' వళీ 
 
శుభాకాంక్షల తో 
 
స్వీట్
జిలేబి 

Friday, November 1, 2013

గంటా నాదం !

మా దేశానికి 
 
గంటా నాదం 
 
మాత్రమే తెలుసు 
 
'గన్' తో నాదం 
 

మా ఇంటావంటా లేదు !
 
జిలేబి 

Thursday, October 31, 2013

మంగళకరం గా మంగళవారం మంగళ గ్రహానికి !

 
"రోదసీ మే మంగళ్" 
 
'సనాతన' దేశం 
మంగళకరం గా
మంగళవారం
మంగళ గ్రహాన్ని 
చుట్టి రావడానికి 
ప్రయాణం 
సన్నాహాలు తయార్ 
 
ఇది కదా మరి 
'హోతారం రత్న ధాతమమ్'
 
 
శుభోదయం 
 
చీర్స్ సహిత 
మంగళ్ 'బీ' !
(Mars in the 7th House!)
(Looks like 'Muhurtam' fixed!)

Wednesday, October 30, 2013

'కొమ్ము' కొమ్ము' కో సన్నాయి ! - సర్దార్ సింగ్ - మోడీ పటేల్ !


ఈ గొప్పోళ్ళు ఆ కాలం లో తప్పి పుట్టి,  'పోయేరు' !

గాంధీ తాత గుజ్జూ తాత  ! పటేలు మామయ్య గుజ్జు మామయ్య !

నిన్న రెండు కొమ్ములు పక్క పక్క తారస పడ్డేయి ! 'మన మోడీ' గారున్నూ, 'మా' 'మన' మోహనుల వారున్నూ !

ఆయ్ పటేలు మా వాడు అని మోడీ మోడితే సింగు గారు థాట్ సర్దారు గారు కాంగ్రేసోడు అని నొక్కి వక్కాణిం చేరు !
కాంగ్రేసు షురూ అయిన కాలం లో వేరే ఏదన్నా బలమైన పార్టీ ఉండి ఉంటుందా ఆ కాలం లో అన్నది సందేహమే !

అప్పట్లో వారికున్న ఒకే ఒక్క గోల్ దేశ స్వాతంత్ర్యం ! దానికో పార్టీ . - ఒక నిర్ధారిత గ్రూప్ .

మరి ఇప్పటి కాలం లో ఈ గుజ్జూ తాత, గుజ్జూ మామయ్య లు మళ్ళీ పుడితే వారే మరో పార్టీ పెట్ట కుండా ఉంటారా అన్నది నాకు చాలా కాలం నించి ఉన్న సందేహం !
ధర్మ సంస్తాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే అని శ్రీ కృష్ణుల వారు చెప్పి విలు కాని చేతి విల్లు కి బొటన వేలు అడ్డు పెట్టి  పై కెళ్ళి పోయేరు !

సో, ఈ నేపధ్యం లో కొమ్ము కొమ్ము కో సన్నాయి ! మోడీ సింగు 'లాక్' హార్న్' అంటూ మా హిందూ వారు న్యూస్ ఐటెం పెట్టేరు !


పటేలు ఫంక్షన్ లో ఈ 'పొటేలు' సంగతులు ఏమిటీ అంటారా ? మరి 'ఫోటోలు' కదా మా మీడియా వారికి మసాలా పొట్లాలు !!

 
 
ఫోటో కర్టసీ ది హిందూ దిన పత్రిక- 30 అక్టోబర్ 2013
 
 
చీర్స్ 
జిలేబి 


 

Monday, October 28, 2013

'నవ' ధాన్య స్వాతంత్ర్యం !


'నవ' ధాన్య స్వాతంత్ర్యం - జిలేబీయం !
 
Act for Seed and Food Freedom
 
An introduction to Dr. Vandana Shiva !
 
 
చీర్స్ 
జిలేబి 

Thursday, October 24, 2013

A Week before Options Expiry Strategy

So you see, we are nearing the option expiry next Thursday 31st Oct for Oct2013 futures and options market!

Can the NIFTY touch a good 6300 giving good lights and sounds show for Deewaali ?

The market is always a mystery so we see how well the upcoming week goes for the Muhurut trading.

Can there be an options strategy for this last week?

Let us see how it can work;

Bank of Baroda is trading currently around 590. Writing a put options at 560 and call option at 640 at the same time gives a total premium collection of about 11 Rs which equates to Rs.5500/-  for one lot of BOB which is 500 stocks.

Exactly on next Tuesday this trade should be wound up for loss or gain. Gain could be roughly 2500 to 3000/- for an outlay of 4 sessions.

cheers
zilebi
(Zilebi are you sleeping?
We cant make head or tail out of the above!)
 

Tuesday, October 22, 2013

ఆకాశం లో సూరీడు !

 
ఆకసాన సూరీడు 
చంద్ర బింబమై
వెలిగి పోతున్నాడు 
మెచ్చు కోవాలంటే సంకోచం  
నొచ్చు కోవాలంటే మొహమాటం !
 
శుభోదయం 
జిలేబి 
 

Friday, October 18, 2013

తెలుగు వారికి రాహు (ల్) కాలం అచ్చి వచ్చునా !?

 
ఈ మధ్య రాహు కాలం గురించి
బ్లాగులోకం లో  
ఓహో ఆహా అని చర్చలు జరుగున్నాయి.
 
ఈ చర్చలు రాహు 'ల్' కాలం గురించా అని !?
 
తెలుగు వారికి 
రాహు (ల్) కాలం
అచ్చి వచ్చునా !?
 
 
చీర్స్
జిలేబి

Thursday, October 17, 2013

అధ్వానం నించి 'Ad' వాణి దాకా !!


అద్వానీ మోడీ భాయ్ ల మధ్య జరుగుతున్న
'దోబూచు లాట' లు మరీ అధ్వానం గా
తయారు అయి పోతున్నా యనుకు న్నారు
కామోసు అద్వానీ గారు -
మోడీ భాయ్ కి 'Ad' వాణీ అయి పోయేరు
ఈ నిన్నటి రసవత్తర మైన
ఐ ఐ టీ 'రాం'  ఫంక్షన్ లో !బీ చీర్ఫుల్ !
మోడీ జిలేబియం !

Tuesday, October 15, 2013

ఏదీ నీది కాదు - ఏదీ నీది కాదూ ?

 
ఏదీ నీది కాదు  సర్వ జగత్ విష్ణు మాయ !
నీదన్నది నీదనుకున్నది ఏదీ నీది కాదు  !
 
విష్ణు మాయ !
విష్ణు , మాయ !
 
ఆ పై వాడే నీ వాడై నప్పుడు
ఏది నీది కాదు ? ఏదీ నీది కాదూ ?
 
కిటుకు విష్ణువు లో ఉన్నది !
విష్ణువు నీ వేణువు అయితే
మాయ వేణువు పలికే నాదమై పోదూ ??
 
 
శుభోదయం
జిలేబి

Monday, October 14, 2013

శ్రీ శ్రీ శ్రీ స్వామీ మోడీ అనందా వారి విజయదశమి అనుగ్రహ సంభాషణం

మోడీ వారి
'శాస్త్రోపన్యాసం ' -
శస్త్రోపన్యాసం -
రామాయణ ఉపన్యాసం
 
విజయదశమి సందర్భం గా !
 
 
 
శుభోదయం
మోడీ జిలేబీయం !

Sunday, October 13, 2013

శోభిల్లు సప్త స్వర !

Brahmasri T S Balakrishna Sastrigal, the harikatha legend, is explaining here the similarity between the musical instrument veena and the human body. He also informs that music is present in all human bodies. It is up to us to dig it out. This is part of the CD titled GURU GUHA JAYATHI on Saint Muthuswamy Dhikshathar marketed by Swathi Sanskriti Series.

This is a rough translation listening the audio of Brahmasri T S Balakrishna Sastrigal.  The audio link is given below as well courtesy youtube.

బ్రహ్మశ్రీ టి ఎస్ బాలకృష్ణ శాస్త్రి గారి ఆడియో కి స్వేచ్చాను వాదం ...

... ఆ గంగా నది లో స్నానం చేయడానికి దిగి నప్పడు గమనించాడు .. ఆ నది లో ఏదో తేలియాడుతూ వస్తోంది. గంగా నది లో తేలియాడుతూ వచ్చేవేన్నెన్నో ! స్నానం చేసే వాళ్ళు జాగ్రత్త తో ఉండడం అవసరం .

గంగానది లో తేలియాడుతూ వస్తోన్న దాన్ని గమనించారట ఆయన   .. అది 'అందులో రామా అన్న పదం కనిపిస్తోంది . అది దగ్గిర వస్తోన్న కొద్ది స్ప్రష్టమై కని పిస్తోంది ... మనుష్య ఆకారం పోలి ఉన్నట్టు .

మానవుడు యోగాసనా తిష్టుడై ఉంటే ఎట్లా ఉంటాడో అట్లా కనిపిస్తోంది అది .

ఆ కనిపిస్తోన్నదే అదే వీణ ! 

వీణ ఎట్లా ఉంటుంది ? మానవుడు పద్మాసనం లో యోగాసనం లో కూర్చుని ఉంటే ఎట్లా ఉంటుందో ఆ రూపాన్ని పోలి ఉంటుంది .

పద్మాసనం లో కూర్చున్నవారి రూపం ఎట్లా ఉంటుంది ? క్రింది భాగం వీణ యొక్క క్రింది భాగం పోలి ఉంటుంది ఆ వీణా మధ్య భాగం మానవుడి వెన్నెముక . దాని శిరోభాగం మనుజుడి శిరస్సుని పోలిక !

పూరకం కుంభకం రేచకం ; స్వాదిష్టానం మణి పూరకం బ్రహ్మ రంధ్రం మొదలైనవి దాని భాగాలు .

ఇడా పింగళ నాడులే దాని తంత్రులు . తంబురాలో అగుపించే సారణ అనుసారణ తంత్రుల లా  ఇడా పింగళ నాడులు .

మన శరీరం లో ఇడా పింగళ నాడులు ఉన్నాయి. అట్లా మన శరీరమే ఒక వీణ .

ఈ శరీరమన్న ఒక వీణ సాయం తో మనం పాడ గలుగు తున్నాం.

వాద్యం నించి ఎట్లా శబ్దం జనిస్తుందో మన శరీరమనే ఈ వాద్యం నించి శబ్దం జనిస్తొంది . 

మన శరీరం లో ని నాభి , హృదయం , కంటం, నాశిక ద్వారా ఈ శబ్దం వెలువడు తోంది .

దీనినే త్యాగరాజ స్వామీ వారు చెప్పి ఉన్నారు .

నాభి హృత్ కంట రసన నాసాధ్యుల యందు ... శోభిల్లు సప్త స్వర ...


నాభి స్థానం నించి జనిస్తున్నాయి  - రిషభ గాంధార మధ్యమ దైవత నిషాద ప్రయోగములు .

రిషభం గాంధారం మధ్యమం దైవత నిషాదం ఈ స్వరముల  సంచారం ఈ దేహమే  ఒక ఆలయం

రిషభం లో మూడు , గాంధారం లో మూడు, మధ్యమం లో రెండు  దైవతం లో రెండు నిషాదం లో మూడు

వీటికన్నిటి కి  అతీతం గా నిశ్చలం గా ఉన్నది ష అన్న షడ్యం - షడ్యమం అని చెబుతాము .

ఇది ఆరవ స్థానం లో జనిస్తుంది.  ఆ ఆరవ స్థానమే షణ్ముఖు ని స్థలం. ఆయన పేరే 'షణ్ముఖ'  ఆరవ స్థానం నించి జనించిన వాడు. షడ్యం షణ్ముఖ .. అది ఎక్కడ ఉన్నది? ఈశ్వరుని దగ్గిర ఉన్నది అని అంటారు త్యాగరాజ స్వామి వారు  .  ఈ శరీరమే ఆ పరతత్వ స్వరూపం.

ధర రిగ్ సామాదులలో వర గాయత్రి హృదయమున
సుర భూసుర మానస మున శుభ త్యాగరాజుని ఎద  ...
శోభిల్లు సప్త స్వర ... సుందరుల భజియింప వె మనసా !


వేదముల నించి గ్రహించి బ్రహ్మ ఈ సంగీతాన్ని మన కందించాడు .

ఈ సంగీతం మన దగ్గిర ఎల్లప్పుడూ ఉన్నదే. ఇది మనం సృష్టి , వృద్ధి చేసినది కాదు. 

కొందరు పాడ గలుగు తున్నారు. మరి కొందరు పాడ లేక పోతున్నారు .

పాడ లేక పోతున్న వారికి ఇది లేదని అర్థం కాదు. మన లోన ఉన్నది. దానిని బయటకు తీయాలి.  లోపల ఉన్నదానిని త్రవ్వి తీయాలి. 

భూగర్భం లో ఉన్న నీటి  లా ఉన్నది.  భూమిని తవ్వి నీటి ఊటని బయటకు తీయడం లా ఈ సంగీతాన్ని లో నిండి తీయ గలగాలి ... మన అందరి లో ఉన్నది.  .. అదే ఈశ్వరుడు అని అంటారు స్వామి త్యాగరాజ వారు ...
Photo caricature by Keshav - The famed cartoonist of The Hindu ---> From his blog
 
 
T. S. Balakrishna Sastrigalశుభోదయం
నవరాత్రి శుభాకాంక్షల తో !
జిలేబి

 

Friday, October 11, 2013

జిలేబి నిరాహార దీక్ష - ఐదు కిలోల బరువు తగ్గుదల స్కీమ్


"ఈ మధ్య మరీ భారీ అయి పోతున్నా ఏదైనా చేసి ఓ ఐదు నించి పది కిలోల బరువు తగ్గాలి అనుకుంటూ ఉన్నా ' చెప్పా " మా అయ్యరు గారి తో .

'ఇదిగో జిలేబి ఏదైనా చేసి ఎందుకు ? ఈ మధ్య దేశం లో ఎన్నో ప్రాబ్లెమ్స్ ఉన్నాయి . ఏదో ఒక డానికి నిరాహార దీక్ష మొదలెట్టు ఓ వారం లో ఐదు కిలో లేమి ఖర్మ, వీలయితే శాల్తీ శాల్తీ యే కరిగి పోవచ్చు కూడాను " అయ్యరు గారు రిటార్టు ఇచ్చారు .

ఆ హా ఇదేదో మంచి సలహా గా ఉన్నదని నిరాహార దీక్ష డిల్లీ లో నే మొదలెట్టే సా . నా తోడు అన్ని పార్టీల నేతలు నేత్రి లు , కూడా నిరాహార దీక్ష మొదలెట్టడం చూసి నాకు కూడా ముచ్చటేసింది !

అబ్బా, ఈ రాజకీయ నాయకులు ఎట్లా ఎట్లా బరువు ఖర్చు చేసు కుంటారు సుమీ అని వార్ని మేచ్చేసు కున్నా మనసులో .

సో , బ్లాగు చదువరులారా, చదువరీ మణు లారా ! ఇదే మీకు జిలేబి అందించు 'నిరాహార దీక్షా ఆహ్వానం ! మీరు బరువు తగ్గాలను కుంటు న్నారా ! వెంటనే నాతొ బాటు డిల్లీ కి వచ్చి నిరాహార దీక్ష మొద లెట్టే య్యండి !

పుణ్యమూ పురుషార్థమూ అంటారు చూడండి , అట్లా మీ బరువు తగ్గ వచ్చు, దాంతో బాటు బోలడంత పేరు కూడాను !
ఇవ్వాళే రండి ! వేగిర పడండి ఆలసించిన ఆశా భంగం ! భలే మంచి చౌక బేరము !


నిరాహార !
నీకు సరిలేదు దేనికైనను !
ఇదే నీకు చీర్సు

జిలేబి (పది కిలోల బరువు తగ్గు ప్లాను లో ఉన్నది!)

Thursday, October 3, 2013

రామాయణం లో పుష్పక విమానం - ఒక విహంగావలోకనం !


విహంగావలోకనం  - A bird's eye view - విహంగ వీక్షణం !

రామాయణం లో పుష్పక విమాన వర్ణన సుందర కాండ లో వస్తుంది. హనుమంతుల వారు పుష్పక విమానాన్ని చూడటం జరుగుతుంది .

వాల్మీకి అత్యద్భుత వర్ణన - ఈ పుష్పక విమానాన్ని గురించి సుందర కాండ లో ఏడవ సర్గ లో  లో చెప్పడం జరుగుతుంది.  ఆ పై ఎనిమిదవ సర్గ ఈ పుష్పక విమాన వర్ణన కి కేటాయించ బడి ఉన్నది .

ఏడవ సర్గ లో ఈ పుష్పక విమానం గురించిన వర్ణన ఒక విహంగావలోకనం లాంటి దైతే ఎనిమిదవ సర్గ లో వర్ణన 'a detailed description' లాంటిది !

పుష్పక విమానాన్ని హనుమంతుడు చూడడాన్ని వాల్మీకి వర్ణన - ఈ పుష్పక విమానం - మహా విమానం - 'best of the best! - वेश्म उत्तमानाम् अपि च उच्च मानम् |! ఉత్తమ మైన వాటిల్లో అత్యుత్తమ మైన విమానం అని !

అంటే ఆ కాలం లో ఇది ఒక్కటే విమానం కాక మరెన్నో విమానం ఉండేవని అర్థం చేసుకోవచ్చు. అట్లాంటి విమానా ల లో ఈ విమానం అత్యుత్తమ మైన విమానం !

ఇక ఈ విమానని గురించి న మరిన్ని వివరాలు ఎనివిదవ సర్గ లో మొత్తం ఏడు శ్లోకాలలో వాల్మీకి వర్ణన చేయడం జరుగుతుంది . మహద్విమానం మణి వజ్ర చిత్రితం !

महद्विमानम् मणिवज्रचित्रितम् |!

విశ్వకర్మ చేత నిర్మింప బడ్డది. అక్కడ 'వాయుపథం' లో నిలిచి ఉన్నది ! (ఈ వాయుపథం అన్నది మన కాలపు 'Run way' అనుకోవచ్చా ? ) ఆదిత్య పథ వ్యరాజవత్ !

తపోబలము చేత రావణుడు దీన్ని పొందాడు . 'ఇది మనోబలము చేత ప్రయాణిస్తుంది' అంటాడు వాల్మీకి !

అంటే ఈ విమానం ఆ కాలం లో ప్రయాణం చేయడానికి మనోబలం ఇంధనం లాంటిదన్న మాట . - मनःसमाधान विचारचारिणम् | -

तपह्समाधानपराक्रमार्जितम् |
मनःसमाधानविचारचारिणम् |
अनेकसंस्थानविषेषनिर्मितम् |
ततस्ततस्तुल्यविशेषदर्शनम् || ५-८-४


ఈ మధ్య మన కాలం లో నే స్పీచ్ రెకగ్నిషన్ పరికరాలు వస్తున్నాయి . వీటి తరువాయి సాయిన్సు డెవలప్ మెంట్ ఇక మనో బలం (Thought Power) చేత పరికరాలు నడప బడే స్థాయి కి రావచ్చు అనుకుంటా .

అంటే ఆ రామాయణ కాలపు డెవెలప్ మెంట్ ఒక స్థాయి ముందర ఉన్నట్టు అనుకోవచ్చు. మనోబలం చేత నడప బడే విమానం లాంటివి ఉన్నట్టు !

ఇక ఇది కాల్పనిక మైనదేమో అన్న సందేహం చాలా మందికి ఉండనే ఉన్నది. ఆ కాల్పనిక కథ అన్న మాటలని పక్కన బెట్టి - ఈ  రామాయణ కాల ఘట్ట  కాలం నాటికి వాల్మీకి సమకాలీకుడు అన్న మాటలని బట్టి ఆ కాలం లో తాను చూసినదానిని  ఒక కవి వర్ణించాడు అని కూడా అనుకోవచ్చు. అట్లా అయిన పక్షం లో ఇది ఆ కాలపు ఒక విమానానికి సరియైన వర్ణన అయ్యే ఆస్కారం కూడా ఉన్నది.

ఇక దాని రూపం ఎట్లా ఉన్నది ? విచిత్ర కూటం బహుకూట మండితం ! -like a mountain with wonderful peaks adorned by many peaks!

ఇంతే గాక మనోభిరామం శరదిందు నిర్మలం ! - చంద్రుని లా నిర్మలం గా మనోభిరామం గా ఉన్నదట దాన్ని చూడడడం !

సో, ఈ విచిత్ర కూటం బహుకూట మండితం అన్నది చూస్తే దాని రూపు రేఖలు - మన కాలపు 'flyingsaucer' వర్ణన లా ఉన్నది !

ఈ వర్ణన లో అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైనది నా కనిపించింది - ఇది మనో బలం చేత నడప బడుతుంది అన్నది . ఈ వాక్యం నిజంగా ఆలోచింప దగ్గ వాక్యం అనుకుంటా . ఎందు కంటే ఇప్పుడు మన మున్న కాలం లో thought power మీద జరుగుతున్న విశేష రీసెర్చ్ రాబోయే కాలం లో ఇట్లాంటి వనరులని మనకి తేవచ్చు కూడాను .

ఆ మధ్య ఎక్కడో చదివా ... హ్యూమన్ క్లోనింగ్ రీసెర్చ్ లో భాగం గా - ఒక బ్రెయిన్ లో జరిగే విశేష మైన లాజికల్ మేపింగ్ ని మరో బ్రెయిన్ లో కి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయ గలిగితే తద్వారా knowledge transfer mechanism చాలా సులభ తరమై పోతుంది అని !

సో ... ఇవ్వాల్టికి ఈ పుష్పక విమాన విహంగావ లోకనం పరి సమాప్తం !

మీకు నచ్చిందని ఆశిస్తూ ...

मनःसमाधान विचार चारिणम् |

ఎప్పట్లా చీర్స్ సహిత -
మీ
జిలేబి
సైనింగ్ ఆఫ్ !

మనోభిరామం శరదిందు నిర్మలం !

Wednesday, October 2, 2013

నేను కుర్చీ ని వదలను గాక వదలను !


మీ వాడే మీ పట్ల అంత విముఖమైన వ్యాఖ్య సంధిస్తే మీరు రాజీనామా చేస్తారా ?" అడిగాడు విలేకరి.


"ఏదో మనవాడు అట్లా మనలని తెగిడా డని నన్ను కుర్చీ వదల మంటే ఎట్లా? అట్లాంటి వన్ని నేను చేయ దలచు కోలేదు " చెప్పాడాయన సంతృప్తి గా కుర్చీ ని తడివి చూసుకుంటూ .

కుర్చీ కిర్రు మంది .

అబ్బా ఎన్నాళ్ల ని ఇట్లా ఒక శాల్తీ నీ భరిస్తూ ఉండడం ? కుర్చీ మరో మారు నిట్టూర్చింది .

అట్లా కాదండీ ఇది మీ ప్రేస్టిజ్ కి సంబంధించింది కదా మరి ? విలేకరి అమ్మాయి ఎగ దోసింది .

ఆ పెద్దాయన నిదానించి చూసాడు ఆ విలేకరి ని - "అమ్మాయ్ నీకు పెళ్లయ్యిందా ? పిల్లా జెల్లా ఉన్నారా ?' అడిగేడు .

ఈ ప్రశ్న కి ఆ విలేకరి కోమలాంగి తత్తర పడి 'ఒక అబ్బాయి మూడేళ్ళ వాడు ' చెప్పింది .

పెద్దాయన నవ్వేడు.

"అమ్మాయి - ఆ నీ బుడతడు నడతలు, నడకలు మాటలు నేర్పేటప్పుడు నిన్నే ఎన్ని సార్లు ఏకవచనం లో సంబోధించి ఉంటా డం టా వ్ ? ఆ బుడతడి మాటలు నువ్వు ఎన్ని మార్లు చిలిపి చిలిపి అని ఆస్వాదించి ఉండవు ? "

విలేకరి కోమలాంగి తలూపింది

ఇదీ అట్లాగే ..  మా బుడతడు ఇప్పుడిప్పుడే నడతలు నడకలు నేరుస్తున్నాడు ... వాడేదో అన్నాడని నా ప్రియతమ మైన కుర్చీ ని వదలదమనడం ఎట్లా మరి ?'

మరో విలేకరి ... మరో ప్రశ్న సంధించ బోయాడు .

పెద్దాయన 'ఓకే గైస్ ... నౌ హేవ్ గుడ్ డిన్నర్' చెప్పాడు .

విలేకరులు అందరు టప్పున 'ప్లేటు ఫిరాయించి ' డిన్నరు మీద పడ్డారు ....

ఆకసాన హంస ఎగిరింది...

విలేకరి అమ్మాయి చెప్పింది మరో విలేకరి తో ... మన పీ ఎం యు నో ... హీ ఈజ్ సో లైవ్లీ "

యా యా ... దిజ్ ఈజ్ మై ఫస్ట్ డిన్నర్ ఇన్ ది స్కై .... "


కథ కంచికి మన మిక ఇంటికి !!


శుభోదయం
జిలేబి

Monday, September 30, 2013

మేరా భుక్తి మీరా భక్తి ! 
మీరాబాయ్ లా
 
భక్తీ శ్రద్దల తో
 
ఉండా లను కుంటా 
 
ప్చ్ మేరా భుక్తి
 
నన్ను భక్తీ కి శ్రద్ద్దకి మధ్య
 
ఊగిస లాడిస్తున్నది 
 
భక్తీ భుక్తి సమ ఉజ్జీలా ?
 
 
 
జిలేబి 
 
 
 

Saturday, September 28, 2013

కురవని మేఘం !

 
ఘనీభవించిన మేఘం
కురవ నని మొరాయించింది
మలయ మారుతం
ప్రచండ మారుత మై మీద పడితే
చిన్నా భిన్నమై
దూది పింజలా
చెల్లా చెదురై పోయింది !
 
 
శుభోదయం
జిలేబి

Friday, September 27, 2013

బ్లాగు సన్యాసం - ఆఖరి భాగం !


బ్లాగు సన్యాసం కథ భాగం రెండు ఇక్కడ

బ్లాగు సన్యాసం - ఆఖరి భాగం !

ఆ కోమలాంగి ట్వీటరీ దేవి స్వామి వారి సన్నిధి కి వెళ్ళే దారిలో మరో ఇద్దరు ముగ్గురు 'స్వామీ' సోదరీ సోదరులను పరిచయం చేసింది జిలేబి కి ...

వీరు పరివ్రాజ జీమైలానందా  వారు- మన ఆశ్రమ ఉత్తర ప్రత్యుత్తరా లన్నీ వీరే చూస్తూ ఉంటారు 

ఈవిడ అక్షరాముద్రితమాయి, మన ఆశ్రమ కంటెంట్ మేనేజ్ మెంట్ స్పెషలిస్ట్

ఈ 'యంగ్' అశ్రమ వాసిని  ఇవ్వాళే స్వామీ వారు ఈవిడకి దీక్ష ఇచ్చేరు  "సమ సంఘ గాలాక్షీ పంచముఖీదేవి మాయి !"

అబ్బా స్వామీ ముఖ పుస్తకానందా వారికి ఎంత 'జ్ఞాన మో '! ఆ ట్వీ ట రీ దేవి నిజ్జంగా బుగ్గన వేలు పెట్టు కోవడం ఒక్కటే తక్కువ మరి !

జిలేబి అదిరి పడింది. తాను పొరబాటున మళ్ళీ అంతర్జాలం లో కి వచ్చేసిందా ? అన్నీ మరీ తెలిసిన పేర్ల లాగే ఉన్నాయే మరి ?

ఆ ఈ హిమాలయాల్లో అస్సలు సెల్ ఫోన్ పని చేయని ప్రాంతాల్లో అంతర్జాలం ఎట్లా ఉంటుంది ? తనది భ్రమ ! అంతా విష్ణు మాయ ఈ పేర్లన్నీ తనకు తెలిసినవి లా ఉండడం కూడా మాయే !

తను ఈ మాయాజాలం నించి బయట పడ డానికే గదా హిమాలయానికి ఈ ఆశ్రమానికి వచ్చింది !?

మాడరన్ డెన్ ధ్యాన గుహ లో స్వామీ ముఖ పుస్తకానందా వారు తన 'wall' మీద కాళ్ళ మీద కాళ్ళు వేసుకుని చిరునవ్వులు చిందిస్తూ చిద్వాలసంగా కూర్చుని ఉన్నారు
 
'ఆహా స్వామి వారి ముఖం ఎంత 'తేట తెల్ల' గా ఉన్నది జిలేబి అబ్బుర పడింది . కొద్దిగా మరింత గమనికగా గమనిస్తే ఫేషియల్ చేసుకుని ఉన్నారేమో అని పించింది

మరీ మేకప్ వేసుకుని ఏమైనా ఉన్నారా ? అబ్బే అంతా విష్ణు మాయ ! అసలు తన బుర్ర సరి లేదు  జిలేబి తన్ను తానె నిందించు కుంది చ చ కైలాసం వచ్చిన తన జిలేబి బుద్ధులు పోలే మరి అనుకుంటూ !

స్వామీ ము.పు ఆనందా వారు చిరు నవ్వు నవ్వేరు ! - జిలేబీ మీరు ఇక్కడి వస్తారని నాకు తెలుసు !  చెప్పెరాయన .

వామ్మో ! ఈ స్వామీ మరీ త్రికాలవేది లా ఉన్నాడే ! తన పేరు కూడా ఈయనికి తెలుసు !

'మీరు ఇక్కడి కి రావడం అంతా 'పరదేవత' ఇచ్చ !' స్వామీ వారు చెప్పేరు ' నిన్నే మా కేంపస్ నించి ఒక ఎనభై ఏళ్ల అమెరికన్ భక్తుడు - బ్లాగా నందా అమెరికా వెళ్లి పోయేడు తనకు 'ఫాదర్ లేండ్' చూడా లని ఉందని '

అప్పుడే అమ్మ చెప్పింది --> నో ప్రాబ్లెం ముఖ్ పుస్తక్ బేటా - ఒక  old lady జిలేబి రేపే నీ చెంతకు వచ్చును ' అని !

జిలేబి ఈ త్రికాల వేదాన్ని విని సంతోష పడ్డది గాని --> తన్ని old lady అనడం నచ్చలే !

ప్చ్ ప్చ్ ఇట్లా ఓల్డ్ అయిపోతూ ఉంటే ఎట్లా !

స్వామీ వారు ట్వీ ట రీ దేవిని దగ్గరకి పిలిచి చెప్పేడు  -  'ఈ జిలేబి వారికి మన ఆశ్రమాన్ని చూపించి ఆ పై ఆ బ్లాగు రూములో సెటిల్ అయి పొమ్మని చెప్పు --> నిన్నటి నించి అస్సలు మన ఆశ్రమ బ్లాగు అప్డేట్ లేకుండా పోయింది --> ఇది మరీ అర్జెంట్ ' అన్నాడు .

ఆ దేవి తిరిగి వస్తూం టే మళ్ళీ పిలిచి ఏదో గుస గుసలాడేడు -- అవి గుస గుసలా లేక ముద్దు ముచ్చట్లా అని జిలేబి కి సందేహం వచ్చినా ఛీ ఛీ ఇవన్నీ విష్ణు మాయ అంశాలే అనుకుంది .

జిలేబి కి వయసు ఎక్కువైనా ఇంకా చెవులు పాము చెవులే --> స్వామీ వారి చుంబన మాటలు విన బడ్దేయి -->

'ట్వీటర్ దేవి--> ఈవిణ్ణి ఆ బ్లాగు రూమ్ నించి బయటకు రానీ కుండా చూసుకో ! మన ఆశ్రమం 'వృద్ధాశ్రమం ' అని పేరు వచ్చే బోతుంది I dont want that to happen --> we are youngish you know!" అన్నాడు !

జిలేబి అదిరి పడింది --> స్వామీ వారితో ఏదో చెప్ప బోయింది --> స్వామీ వారు చేయి గుమ్మం వైపు చూపిస్తూ --> యు ఆర్ డిశ్ మిస్డ్ అన్నాడు --> తన అపెల్ 'లేపతాపమును ' ఓపెన్ చేస్తూ !

హా హత విధీ అని జిలేబి మూర్చ పోయి ' Oh My God' ఇక్కడ కూడా అమ్తర్జాలమే నా !' అని ఎలుగెత్తి పైనున్న భగవంతుణ్ణి పిలిచింది

పై నించి ఆకాశ వాణి సమాధానం వచ్చింది -

" God 'is' no more willing to answer distress calls - you can send your issues by mail only send to God@gmail .com - When He has time he will reply, now shut your mouth and go back to open your mail Aashram updates blog"

*********

జిలేబి మంచం పై నించి దబ్బున నేల మీద పడింది !

జిలేబి జిలేబి ఏమయ్యింది ! అయ్యరు గారు జిలేబి ని తట్టి లేపేరు ! 'ఏమన్నా పీడ కల కన్నావా జిలేబి ?' అయ్యరు పృచ్చ !


చీర్స్
జిలేబి

(సరదా సరదా గా ... ఈ మధ్య కష్టే ఫలే వారు బ్లాగు వదిలి సన్యాసం పుచ్సుకుంటా - సెల్ నెట్ లేని ప్రదేశాలకి వెళ్లి పోతా నన్నారు ! ఆలోచిస్తే ఈ మధ్య ఏ స్వాములోరైనా ఈ ఆశ్రమ మైనా అస్సలు 'నెటిజెన్' కాకుండా ఉన్నదా అన్న సందేహం వచ్చింది -- ఆలోచిస్తా ఉంటే ఈ కల వచ్చింది -

ఈ టపా బ్లాగు సన్యాసం పుచ్చుకోవాలని అనుకున్న మన శర్మగారికి మరి పుచ్చు కోవాలని అనుకుంటున్న మరెవైరనా 'బ్లాగోదరీ' బ్లాగోదరులకు ' అంకితం !!)

 

Thursday, September 26, 2013

బ్లాగు సన్యాసం కథ - భాగం రెండు

బ్లాగు సన్యాసం కథ - భాగం ఒకటి ఇక్కడ -

'నిర్ణ యించేసు కున్నా. ఫైనల్ గా వెళ్లి పోవడాని కే - బ్లాగు సన్యాసం స్వీకరించ డానికే ఈ ఎలక్ట్రానిక్ ప్రపంచానికి దూరంగా, సెల్ ఫోన్ సిగ్నల్ కూడా అందని చోటికి వెళ్లి పోతున్నా ' పెట్టా బేడా సర్దేసుకుని అయ్యరు గారితో ఖరా ఖండి గా చెప్పేసింది జిలేబి

'ప్చ్ ప్చ్ అని అయ్యరు గారు 'సరెలేవే జిలేబి వెళ్లి, రా ' అన్నారు

'వెళ్లి మళ్ళీ రావడమే. అబ్బే వెళ్ళడమే ఇక అంతే '

సర్లే . యథో కర్మః అని .. పోయి రా . ఆల్ ది బెష్టు ! దీవించేరు అయ్యరు గారు జిలేబి ని .

జిలేబి అయ్యరు గారికి ప్రణామములు తెలిపి తూరుపు దిక్కు తిరిగి దండం పెట్టి ఉత్తర దిశ గా హిమోత్తుంగ పర్వత దిశ గా బయలు దేరింది .

^^^^

హిమాలయా పర్వత శ్రేణులు .

'జగద్గురు శ్రీ శ్రీ శ్రీ ముఖపుస్తాకా నందా స్వామి ఆశ్రమం'

బోర్డు చూసి ఆశ్రమం లోకి కాలు పెట్టింది జిలేబి .

ఫ్రెష్ గా నున్న గా షేవింగ్ చేసుకున్న ఒక స్వామీ జీ వారు ఎదురోచ్చేరు .

చూడ్డా నికి మరీ చిన్న పిల్లాడిలా ఉన్నాడే ఈ స్వామీ అనుకుంది జిలేబి  స్వాములోరికి వయసు తక్కువైతే ఏమి మరి ఉండ కూడదా అనుకుని 'దండాలు స్వామీ దండాలు ' చెప్పింది జిలేబి .

స్వామీ వారు ఓ మారు తలపంకించి - 'వెల్కం టు అవర్ కుబేరా పార్క్ - ఇది స్వామీ ముఖ పుస్తకానందా వారి ఆశ్రమం ' అన్నారు .

జిలేబి పులకరించి పోయింది స్వామీ వారి స్వాగతానికి .

'నా పేరు జిలేబి నేను సన్యాసం తీసుకోవాలను కున్నా అందు కని ఈ వైపు వస్తోంటే మీ ఆశ్రమం కనబడింది  ... '

చెప్పింది జిలేబి .

అంతా పర దేవత ఇచ్చ ! మీ రాక మా స్వామీజీ వారికి చెబుతా ' అంటూ ఆ కుర్ర సన్యాసి ఆశ్రమం లో పల వున్న ఓ మాడరన్ బంగ్లా లాంటి చీఫ్ స్వామీ వారి ప్రార్థనా గుహ లో కి వెళ్లి ఓ ఐదు నిముషాల లో తిరిగి వచ్చేడు మరో సుందరి తో .

అబ్బా ఈ అమ్మాయి ఎంత నాజూగ్గా ఉందో అనుకోకుండా ఉండ లేక పోయింది జిలేబి తన భారీ శరీరాన్ని చూసు కుంటూ . చ చ చ ఈ అయ్యరు గారు పెట్టె తిండి తిని ఇట్లా బలుపు ఎక్కువై పోయి ఇట్లా లావై పోయి ఉన్నా. ఇక ఆ పై వార్ధక్యం కూడా వచ్చి పడిందా యే . ఎట్లా అయినా ఈ ఆశ్రమం లో సేద దీరి ప్రతి రోజూ ఉప్మా వాసం చేసైనా సరే సన్న బడి నాజూకు గా తీగలా తయారై పోవాలనుకుంది జిలేబి

ఆ కుర్ర స్వామీ ఈ నాజూకు అమ్మాయి ని పరిచయం చేసేరు - ఈ అమ్మాయి పేరు 'ట్వీటరీ దేవి - ఈవిడ మిమ్మల్ని స్వామీ వారి దగ్గరికి తీసుకు వెళుతుంది . ' చెప్పేడు ఆ కుర్ర స్వామీ.

స్వామీ మీ పేరు చెప్పేరు కారు అడిగింది జిలేబి .

'యు నో హి ఈజ్ యు ట్యూబానందా స్వామీ' కలకంటి ట్వీ టరీ దేవి తేనె లోలి కే కంటం తో  గారాలు పోయింది స్వామీ వారి మీద వాలి పోతూ .

జిలేబి కి ఎందుకో ఇది కొంత ఇబ్బెట్టు గా అనిపించింది . అదేమిటి ఈ అమ్మాయి ఇట్లా వాలి పోతోంది సభ్యత లేకుండా ! ఇది ఆశ్రమం కూడాను మరి  అనుకుంటూ .

ఆ ట్వీట రీ దేవి జిలేబి ఆలోచనలు టప్ మని పట్టేసి --> 'ఆంటీ ' యు నో యూ ట్యూబ్ ఆనందా 'is' మై ఎక్స్ బాయ్ ఫ్రెండ్ ' అంది ! ఆ మాటలు జిలేబి కి అప్పటి అర్థం కాలేదు --> 'How can an ex-boyfriend be 'is' ! '


(సశేషం)
జిలేబి


***