Saturday, December 14, 2013

హారం మూత బడ్డాక అస్సలు టపాలు చదివేదానికి మార్గమే తెలీటం లేదు !


ఏతా వాతా చర్విత చర్వణం . అసలు మనం ఒకదానికి అలవాటు పడిపోతే ఆ అలవాటు వేరే బాహ్య స్థితుల మీద ఆధార పడి ఉంటే , ఆ బాహ్య పరిస్థితి లో మార్పు వస్తే అస్సలు మనకు చేయీ కాలూ ఆడదని మరో మారు గుర్తుకు తెచ్చింది ఈ మధ్య హారం డమాల్ డమాల్ క్లోజ్ డౌన్ షో !

హారం మొత్తం మీద మన జీవన శైలి లో తెలుగు బ్లాగు రీడింగ్ కి అంత గా ఐక్యమై పోవడమే మరి కారణం ఏమిటో !

ఏదో పొద్దున్న లేచి హారం లో ముఖం పెట్టి ఓ పది టపాలు లబ లబా చదివేసి, ఓస్ మాకు మాత్రం తెలీదా ఏమిటి అని మరో పదిహేను కామెంటు మెతుకులు పారబోసి హమ్మయ్య అని మనమూ ఓ టపా కొట్టి అవ్వాల్టి కార్య క్రమా లలో పడడం అలవాటై పోయి ఒక నెల ముందు మూత బడిన హారం తో అగ్రిగేటర్ విలువలు తెలిసి వచ్చేయి ! దాంతో బాటు, మన వీక్ నెస్ కూడాను !

అంటే అలవాటు బడ్డ ప్రాణం టపాలు చదవల లేక ఉంటుందా ? ఎదో అట్లా ఒకటీ రెండు టపాలు చదివి ఈ మధ్య సంతోష పడడం సామాన్యమై పోయింది !
ఏమోయ్, భాస్కర రామి రెడ్డి హారాన్ని మూత బెట్టేవు అని అడుగుదా మనకుంటే అసలు మా రెడ్డి గారు ఆజా పజా లేదాయే మరి ?

ఇంతకీ భాస్కరా , హారం ఎప్పుడు మళ్ళీ హా, రమ్ గా అవతరించును ?


చీర్స్
జిలేబి

Saturday, December 7, 2013

A peep into covered Call Option Strategy on Andhra Bank

Covered Call Option Strategy on Andhra Bank

Andhra Bank is quoting around 62.50 per stock.

The option lot is 4000 shares. This would mean an out lay of about 2.5 lakhs for a 4000 shares to buy.

Assuming we bought this Stock we would have invested 2.5 lakhs.

Is there any good strategy available for us to get some returns on this investment ?

The December 2013 Call option of 65 Rs of Andhra Bank is quoting around 1.35 Rs. If we short a Call option of Rs.65 @ Rs.1.35 we collect a premium of about Rs.5000/-

Assuming the stock closes any where above 66.35  Rs. we would get maximum profit of 66.35 - 62.5 = Approximately 16,000/- Rs. (on an outlay of Rs.2.5 lakh for one month funds lay out).

If the stock closes at 65 We get premium collected 5,000/- + stock appreciation of 2.5*4000 = 10,000/ Rs.

Looks quite attractive is not it ?

What if our stock moves below 62.50 ? Because of premium coverage of Rs.1.35 we get covered loss of stock value up to 62.5-1.35 = 61.15 Rs approx. This would mean still a better deal for it would make us having bought the stock at 61.15 Rs.

So let us watch this stock movement for December 2013.

There is another strategy that could be played as well.

Assume we are happy to buy Andhra Bank Stock at 62.50. We can sell the put option of 62.50 which is quoting around 2.5 Rs per stock and collect 2.5Rs.*10,000/- premium

At the month end option expiry if the stock does not go below 62.50 we have got Rs.10,000/-

Assuming it had gone to 60.00, we can still buy it at 60.00 stock. which would mean we pay out Rs.10,000/- collected and are able to buy the stock at a lower price.

Hope you enjoyed reading this article.

Cheers

Zilebi

Friday, December 6, 2013

'సమ' వేదం !

 
ఏవం స్వ చిత్తే స్వత ఏవ సిద్ధ 
ఆత్మ ప్రియొర్థొ భగవాన్ అనంతః 
తం నిర్వ్రుతో నియథార్థొ భజేత్ 
సంసార హేతు ప్రమాశ్చ యత్ర !
 
కైటభారి భజన గలిగి ఉండని వాడు ,
గాలి లోననుండి, కదలు శవము 
కమలనాభుని పదము గనని వాని బతుకు 
పసిడికాయలోని ప్రాణి బతుకు  !
 
కామింపకయును సర్వము 
గామించియునైన ముక్తి  గామించ తగన్ 
లో మించి పరమ పురుషుని 
నేమించి భజించు దత్వనిపుణుం డధిపా !
 
 
(శ్రీమద్భాగవతం ద్వితీయ స్కంధం )
 
శుభోదయం 
జిలేబి 

Thursday, December 5, 2013

సూరీడు - ఆకసాన పక్షి

సూరీడు - ఆకసాన  పక్షి 
 
ఆకసాన మేఘాల మాటు న 
సూరీడు కనిపించీ కనిపించక
చాటు మాటై ఉంటే 
ఆకసం సువర్ణ మయమై 
అద్భుతం గా ఉంది 
 
పక్షి ఆకసాన ఎగురుతూ 
ఆ సువర్ణం అంతా తనదే 
అనుకుని మురిసి పోయి 
గిరికీలు  కొడుతోంది !
 
సూరీడు చటుక్కున మబ్బుల నించి 
బయట పడ్డాడు - మేఘం మాయమయ్యింది 
 
సుర్రుమన్న వేడి తగలడం తో 
తలెత్తి చూసింది పక్షి 
 
ఆకసాన ఫెడేల్మని సూరీడు !
సువర్ణం మటుమాయం !!
 
 
శుభోదయం 
జిలేబి 
 

Sunday, December 1, 2013

Capturing Theta - A Delta Neutral Theta Decay Strategy - Experimentation

Capturing Theta - A Delta Neutral Theta Decay Strategy - Experimentation

This experiment is recorded for the purposes of checking the principle of capturing theta decay if possible by making a Delta neutral strategy.

The experimental stock taken up for this purpose is YES Bank which is trading around Rs.368 per stock as of close 29th Nov 2013 (November month end close).

The various Option Geeks for this Stock are observed as below for a 360 PUT and a 380 Call for  December 2013 Option expiry


YESBAN : Quoting around Rs.368 as of close of November 29th 2013:


STRIKEPUT/CALLOPT-PRICEVolatilityDeltaThetaGammaVega 
360PUT114.451.82-0.38-0.330.010.37
380CALL16.6552.790.46-0.460.010.38
  31.05104.610.08-0.790.020.75


By writing a 360 PUT and a 380 call we gain a Theta of 80 paise approximately per day.

The above strategy has a Delta of 8 paise that means for every 1 Rs movement the option price combined will move by 8 paise and will simultaneously be losing 80 paise per day as theta .

This means as well a stock movement of Rs.10 on either will get nullified by decaying equivalent theta. (A 10 Rs movement would give 80 paise Delta which gets nullified by a decaying theta of 80 paise--> Is this statement correct to say?)


Assuming we executed this on 2nd December 2013, as Delta is almost neutral, by 10 days down the line ie., on 12th December 2013 ( Thursday) the option price should fall by 80 paise * 10 days ie., both put to gether will lose 8 Rs.

This means selling the above strategy on 2nd December 2013 at Rs.31 we should be buying back it at Rs. 23 (31-8 = 23 Rs) per stock on 12th December 2013 .

This would leave us a profit of Rs. 8 per stock which is for a lot of 500 stock Rs.4000/-

So this article is written down here to see update on 12th Nov 2013 how it works out.


cheers
zilebi