Thursday, March 20, 2014

Homoeopathy- Migrain-A candid analysis by Shri Sathyanarayana Sharma


హోమియో అద్భుతాలు - హెడ్ ఏక్ - పార్శ్వపు తలనొప్పి

A candid analysis by Shri Sathyanarayana Sharma

For those who have inclination towards Homoeopathy this article is not to be missed

For more details:

http://www.teluguyogi.net/2014/03/31-migraine.html

I wish the author produces in English as well for more readers!Cheers
zilebi

 

Wednesday, March 19, 2014

కాశీ నించే ఎందుకు జిలేబి పోటీ ?

కాశీ నించే ఎందుకు జిలేబి పోటీ ?

ఏమోయ్ జిలేబి, ఆ మధ్య కాశీ నించి పోటీ జేస్తా నన్నావే 'తయ్'  కర్లియా హై క్యా ? - మా అయ్యరు గారు ప్రశ్నించేరు

బహు భేషు గా కాశీ నించే నండి చెప్పా తాడు సాక్షి గా !

ఎందుకోయ్ నీకు వారణాసీ - బెనారస్ - కాశీ అంత లైకింగ్ ?

మొట్ట మొదటి ది జిలేబి ! దాంతో బాటు గర్మా గరం చాయ్ - అదీ దాంతో అన్న మాట బ్రేకు ఫాష్టు ! అందుకే కాశీ నాకు బెష్టు చెప్పా హాట్ హాట్ జిలేబి నోరూరిస్తూ ఉంటే .

ఇంకా ? అయ్యరు గారి ఎగదోత .

రెండు - బెనారస్ పట్టు చీరల మోజు నాకుందని మీకు తెలుసుగా ! - ఏమండీ బెనారస్ కి వెళ్లి మంచి పట్టు చీరలు కొని నా పోటీ మొదలు పెట్ట బోతున్నా ! చెప్పా మరీ మురిపాలు బోతూ

ఇంకా ? అయ్యరు గారి మరో పృచ్చ

అదేమిటండీ ఇంకా ఇంకా అంటారు - కాశీ కి వెడితే మనకు నచ్చినదానిని వదిలి పెట్టి రావాలి అంటారు - అందుకే !

అంటే ?

నాకు మస్తు గా నచ్చిన వారు మీరే నాయె ! కాశీ కి వెళ్లి మిమ్మల్ని వదిలి పెట్టి వచ్చేస్తా  చెప్పా !

ఆ అని నోరు తెరిచేసేరు మా అయ్యరు గారు !

కాశీ కాండం ఇంకా ఏమేమి చెప్ప బోతోందో మరి !

వెల్కమ్ టు  'కాశీ కాండం' !!

చీర్స్
జిలేబి
 

Friday, March 14, 2014

అంతర్జాతీయ మహిళా మృష్టాన్న భోజనోత్స వం !

అంతర్జాతీయ మహిళా మృష్టాన్న  భోజనోత్సవం !

ఏమోయ్ జిలేబి ఈ మారు మహిళా దినోత్సవ విశేషాలేమిటి ? అడిగేరు మా అయ్యరు గారు - అడక్క అడక్క ఈ ప్రశ్నే వేయాలా వీరు ?

మరీ సంబర పడి పోయి చెప్పా- మేమంతా కలిసి వన భోజనం చేసామండీ అన్నా !

మొత్తం మీద పుష్టి గా మృష్టాన్నం లాగించారన్న మాట !

అబ్బా, ఈ మగాళ్ళ కి ఒకటే హోరు పోరు - సంవత్సరానికి ఒక్క మారు వస్తుంది ఈ మహిళా దినోత్సవం - ఏదో ఆ ఒక్క రోజైనా శుష్టం గా మృష్టాన్నం లాగించాలా వద్దా మరి ?

దానికి ముందు అంతర్జాతీయ మహిళ ల హక్కుల గురించి ఎంత గా చర్చ జరిగిందను కున్నారు మరి ?!

ఏమి చర్చించా రోయ్ ?

ఎన్నో విషయా లండీ ! హటాత్తు గా పక్కింటి పంకజం అడిగిన ప్రశ్న గుర్తుకొచ్చింది - 'ఈ ఒడ్డియాణం' అయ్యరు గారు కొత్తగా కొనిచ్చేరాండీ ' ?

అంటే ?

అంటే చాలా విషయాలన్న మాట !

సరేనోయ్ - సంఘ సేవ ఏమైనా చేసారా ?

ఆ వన భోజనం అయ్యాక మిగిలిన కూరా నారా అంతా పేద వాళ్లకి పంచి పెట్టె మండి - వాళ్ళెంత సంతోష పడ్డా రనుకున్నారు మరి !

అవునా

అంతే కాదండీ - ఇవ్వాళ పాపం మా వన భోజనానికి మహిళా కుక్ కూడదు - మగ కుక్కే కావాలని మరీ పట్టు బట్టి మగ కుక్కు చేతే వంట చేయించాం కూడాను !

మరీ డాంబికం జిలేబి - హోటల్లో ఆర్డరు ఇస్తే మగ కుక్కు కాక ఇంకా ఎవరు జేస్తారు మరి అయ్యరు గారి రిటార్టు !

అవునే ! ఈ పాయింటు మరిచి పోయామే చర్చ లో ! వచ్చే మీటింగు లో జేబ్తా - దేశం లో కుక్ ఉద్యోగాలన్నీ మగ వారు కాజేసి మహిళ లకి అన్యాయం చేస్తున్నారు - ఇది చాలా తీవ్రం గా ఖండిం చాల్సిన విషయం . పార్లమెంటు లో బిల్లు ప్రతి 'పాడించి' ఈ విషయం మీద మహిళ ల కే హక్కు ఉన్నది అని జేబ్తాం ! తద్వారా మహిళ లకి మరిన్ని ఉద్యోగ అవకాశాలు వస్తాయి - ఇక ఇదే జిలేబీ పార్టీ ఉ- మేని ఫేస్తో ! "

అయ్యరు గారు నిట్టూర్చేరు ! తన హోటలు ఉద్యోగం కూడా ఇక ఖాళీ యే నా మరి !!


చీర్స్
జిలేబి


 

Wednesday, March 12, 2014

An excerpt from "Apprenticed to a Himalayan Master" by Sri M

An excerpt from Apprenticed to a Himalayan Master by Sri M
 
 
 
 
One day, just after meditation and breakfast, Babaji sprung a surprise.
 
“Today, you have no fixed schedule,” he said, “You can wander around as you please. Perhaps you would like to walk up the hills and explore the caves? Just make sure you are back before dark, okay?”
 
There was nothing I liked better than trekking and exploring unknown territories. I set out, taking only my water pot and walking stick. I climbed up the steep and narrow path that I had seen Babaji go up one or two occasions. After a while, the climb became quite tough, and it had become very cold. To add to that, it started drizzling and then snowing lightly.
 
On either side of the path, there were a few natural caves. Babaji had warned me that the Himalayan bear would sometimes be found living in these caves. So when I heard a kind of humming, murmuring sound coming from one of the caves, I was gripped with fear and froze. Then I smelled incense that seemed to come from the cave.
 
Cautiously, trembling with excitement, I crept towards the mouth and into the cave. In a minute, my eyes got accustomed to the dim light that was coming from a small fire, burning in a deep pit, at the far end of the cave. Facing the fire, sat a bare-bodied figure who seemed to be throwing incense into the fire and chanting something that I could not understand, in a droning tone. I quietly sat down at a distance, waiting for him to acknowledge my presence, for I was sure he was aware of my entry.
 
After a while, he turned in my direction and gestured to me to come closer. I moved closer to the fire. Now, I could see his face clearly. It was a wrinkled and weather-beaten old face of Mongolian origin. A few gray strands of hair formed his beard and thin moustache, and he was totally bald. I guessed that he was a Buddhist monk of some sort. Surprisingly, he spoke haltingly in English. His voice was rough and sounded more like a croak. “Greetings,” he said with folded hands, “May the Buddha, Avalokatishwara bestow his blessings on you.” I prostrated before him and explained who I was and why I was there.
 
“I know, I know,” he said, “I know your Babaji. We meet often. I am a wandering Tibetan yogi belonging to the Kargyupa sect of the great yogi Milarepa. Milarepa means cotton clad. We wear only a small cotton loin cloth even in the severest of winters.”
 
“What were you chanting Sir, and how do you know English?”
 
“I shall not answer your second question. You will come to know eventually.  As for the first, I was chanting the Buddhist mantra Om Mani Padme Huumm.”
 
“May I ask you, Sir, how you manage to remain bare-bodied even in the height of winter? Even Babaji is like you.”
 
“I will explain, child. We, who belong to the lineage of Milarepa, practice a breathing technique, combined with visualization, called Thummo. This builds up the heat of the inner fire at  the navel centre, the Manipura, and spreads it throughout the body. If you will notice, I am sweating profusely. That is because of the internal heat. Some of the yogis can dry wet sheets of cloth, wrapped around their backs, in minutes, even in winter.”
 
“The Manipura is the same centre where the fire touched you yesterday. If, and when necessary, your Babaji will teach you a technique similar to Thummo which he practices.”
 
“Wait a minute!” I said, “How do you know about the fire touching my navel. Babaji has not left my side since that incident, unless of course he slipped off during the night while I slept, and discussed this matter with you. I don’t think so myself…”
 
“Child, we posses means of communications which most people do not know of, and they are not mysterious. When the mind becomes tranquil and acquires the power of one-pointed attention, it is possible to exchange thoughts. Now, because I have said this, please do not get hoodwinked by advertisements in magazines and newspapers purporting to teach telepathy for a fee. It is all nonsense. The real thing is not so easy.”
 
“Two more questions Sir, if I may?” I said.
 
“Go ahead.”
 
“Some books say that hidden away in certain parts of Tibet, there are remains of old extraterrestrial civilizations, is that true? Secondly, does the Yeti, the abominable snowman, really exist? Have you seen one?”
 
“To the first question,” said the Tibetan yogi, “yes, there are such places, and I have myself seen such a cave in an almost inaccessible part of Tibet. There, I have seen, well-preserved bodies of small built humanoids, with skulls larger than ours, and a dark almost grayish complexion. However, we believe that they are an ancient race from the earth itself, and not from some other planet or galaxy. Our teachers say that this particular race was destroyed by a war between two rival civilizations that had both evolved to great heights intellectually, and ignored the feelings of love and compassion totally. The way our present civilization is progressing, one wonders what fate awaits us.
 
Now, regarding the Yeti – well, it exists, although many reported sightings may be false. On the ancient route to Kailash from Badrinath, across the Mana pass which is now almost never used, there exists an old Buddhist monastery called Tholingmutt on the Tibetan side. In the caves not far from the Tholingmutt, some Lamas have sighted the Yeti even recently. I have seen one myself. Ask Babaji if he could take you to Tholingmutt or even to Kailash. He is quite familiar with the route, and has been there many times. Maybe you will see a Yeti too.”
 
 

 
Cheers
zilebi

Thursday, March 6, 2014

మాకు 'ఎలచ్చన్లు' వచ్చేసేయ్-చాయ్ కప్పు కి జిలేబి పోటీ -సవాలే సవాల్


మొత్తం మీద మా సంపత్తు గారు పట్టు పట్టి ముహూర్తం బెట్టేసేరు 'ఎలచ్చన్ల' కి

కాబట్టి శ్రీకారం మొదలయ్యింది కాబట్టి - ఇక మీదట జిలేబి ఎక్కువగా రాజకీయాల గురించి రాయకూడదని నిర్ణయించేసు కుంది !

ఎందుకంటే ఏమి జెప్పను ! అన్న తీరుగా ఈ మధ్య లాలించే చేయి పాలించవా అని సరి కొత్త మీడియా స్లోగన్ మొదలయ్యింది కాబట్టి నేను కూడా చాలా తీవ్రం గా ఆలోచిత్తా ఉండా - మరీ మనం కూడా ఎలచ్చన్ల లో పాల్గొందామా అని !

ఎలచ్చన్ల లో కాంటెస్ట్ జేస్తే ఏమి ప్రయోజనం !?

మరీ ఓట్లు రాక పోయినా , మరో పార్టీ ని దెబ్బ తీయొచ్చు అన్న మాట  - అంతే !

వారణాసి లో సన్నాసి ఎలచ్చన్ల లో నిలబడితే నేనూ కూడా ఎలచ్చన్ల లో అక్కడ నిలబడతా నని అనుకుంటున్నా !
ఎందు కంటే వారణాసి జిలేబి లకి మరీ ప్రసిద్ధి ! తెల్లారి లేచి వేడి టీ పా ల తో జిలేబి నాష్టా లాగిస్తారు కాబట్టి నేను కూడా అక్కడ ఒక టికాణా వేస్తే  ఇక నాకు కనీసం తెల్లారి జిలేబి అమ్మకాలు కాకుండా ఉంటాయా మరి ?

చాయ్ కప్పు కి జిలేబి పోటీ - సవాలే సవాల్ !

చాయ్ కప్పు జిలేబి ఒక పార్టీ అవకూడదా మరి అంటారేమో మరి ! ఊహూ కుదరదు !

తెల్లారి నాష్టా దాకా అయితే కలిసి ఉంటాం కాని పోరాటం వస్తే మీకు మీరే మాకు మేమే ! అంతే అంతే !

కాబట్టి బ్లాగు వీరులారా --> వెంటనే జిలేబి కి ఓటేసి జిలేబి ని పోటీ గా నిలబెట్టడం మీ కనీస కర్తవ్యం !

కుదరదు - జిలేబి రుచి నో గుడ్ ! గులాబి సువాసన ఘుమ ఘుమలు మరీ మరీ బాగున్నాయి అంటారా ! ఇక మీ ఇష్టం ! ఘుమల్ ఘుమల్ తో సరదా గా సాగి పొండి !!


Welcome to the floor !

చీర్స్
జిలేబి

Sunday, March 2, 2014

ఇంతకీ దేశం లో ఏమి జరుగు తోం దండీ ?!నేను కూడా ఇక మీదట ప్రశ్నలు వేయ దలచు కున్నా !

ఇంతకీ దేశం లో ఏమి జరుగు తోం దండీ ?!

ఏమో అంతా గందర గోళం గా గోల గోల గోల గా ఉంది !

ఈ రాజకీయం అస్సలు అర్థమయ్యి చావదు !

అక్కడేమో చిన్నమ్మ గారు సభలో తెలంగాణా తమ్ముళ్లు చిన్నమ్మ ని మరవకండెం అనే . తెలంగాణా కి సభలో మద్దతు పలికే

మరి స్వామీ మోడీ వారేమో సీమాంధ్ర వాళ్ళ కి సవితి తల్లి తీర్పు లాంటిది జరిగింది వాళ్ళ ని  ఓదార్చ టానికి సీమాంధ్ర వస్తా తప్పక అంటున్నారు !

అసలు ఎవరు ఎవరు ఏ సైడు లో 'గోల్' వేస్తున్నారండీ ! మీ కేమైనా కూసింత అర్థమైతే ఈ మొద్దు జిలేబి బుర్రకి కాస్త వివరించరూ  మరి !??


ఆహా దేశం లో దొంగలు పడ్డారు సుమీ

"శుభాకాంక్షల తో "

జిలేబి