Saturday, May 31, 2014

అంతర్యామిన్ ఎక్కడ ఉన్నాడు ? భాగం ఆరుఅంతర్యామిన్ ఎక్కడ ఉన్నాడు ? భాగం ఆరు - అమృత బిందు ఉపనిషత్

మన ఏవ మనుష్యాణాం కారణం బంధ మోక్షయోహో

అన్న ఈ ఉపనిషత్తు లోని ఒక్క వాక్యం తో నే ఈ అమృత బిందు ఉపనిషత్ సారాంశం మొత్తం చెప్పెయ్య వచ్చు !

చిన్నదైన ఉపనిషత్ . సారం అనంతం . అథర్వ వేదం దీనికి మూలం .

రెండు విధములైన మనస్సు . కామం తో కూడి నది కామ వివర్జితమైనది .

నిరస్త విషయా సంగం సంనిరుద్ధం మనో హృది అంటాడు కవి

విషయ వాసనలను వదిలి పెట్టి మనస్సుని హృదయం లో స్థాపితం చేయి అంటాడు .

హృదయం వైపు మళ్లించిన మనస్సు అందులోనే నిబిడీకృతం అయితే ఇక ధ్యాన పరాకాష్ట
చెందినట్టె మరి అనుకుంటా .

(నాసదీయ సూక్తం లో --> హృది ప్రతీష్యా కవయో మనీషా అన్న ఒక వాక్యం వస్తుంది .
హృదయ్యాని శోధించి వాళ్ళు కనుక్కున్నది అన్న అర్థం లో -)

ఆ మనస్సుని హృదయం వైపు మళ్లిస్తే మన పని అయి పోయినట్టే ఇక ! ఇదే ధ్యానం ఇదే జ్ఞానం
మిగిలిన వన్నీ తర్క వితర్కములు ! (న్యాయశ్చ విస్తరః !)

"నిష్కల , నిర్వికల్ప , నిరంజన ,నిర్వికల్పమనంత , హేతు దృష్టాంత వర్జిత అప్రమేయ అనాది బ్రహ్మ !

తత్ బ్రహ్మ నీవే నని తెలుసుకో !

ఇక జాగ్రత్, స్వప్న సుషుప్తి అన్న మూడు కాలం లో ను ఉన్నది ఒకే ఆత్మా అని చెబ్తుంది ఈ ఉపనిషత్

ఏక ఏవ ఆత్మా మంతవ్యో జాగ్రత్స్వప్న సుషుప్తిషు
స్థాన త్రయ వ్యతీతస్య పునర్జన్మ న విద్యతే !

ఈ త్రివిధావాస్థల కావల వెళ్ళిన వాడికి ఇక పునర్జన్మ లేదు !

గవమనేక వర్ణానాం క్షీరస్య ఆపి ఏక వర్ణ తా !

గోవులు పలు రంగులలో ఉన్నా  (గ్రంథములు అనేకములైనా ) పాలు ఒక రంగే ! (జ్ఞానం ఒక్కటే !)

ఏక ఏవహి భూతాత్మా భూతే భూతే వ్యవస్థితః !
 
 
 
 
శుభోదయం
జిలేబి 
(జిలేబి అనేక రూపాణాం తద్వస్త్యపి ఏకమేవయోహో ) !

Friday, May 30, 2014

జిలేబి చదువు !- బ్రాకెట్లో బి ఏ !!


ఏమోయ్ జిలేబి  పాత భోషాణా లన్నీ వెతుకు తున్నావ్ ? అడిగేరు మా అయ్యరు గారు

ఆయ్ నేను ఉద్యోగం లో చేరేటప్పుడు బిఏ ప్యాసని చెప్పా . నాకిప్పుడు సందేహం వస్తోంది . బీయే పాసయ్యానా లేదా  అని అంటూ కనబడని కళ్ళ జోళ్ళ తో కనిపించీ కనిపించని కళ్ళ తో వెతకటం మొదలెట్టా .

మిస్సమ్మ కథ లో ఎస్వీ రంగారావు గారి కోరిక గుర్తు కొచ్చింది . బీయే ప్యాసైన భార్యా భర్తలు తన స్కూలికి కావాలని ఆ కాలం లో నే ఖరా ఖండి గా చెప్పేరు ! అంటే బీయే ఎంత గొప్ప చదువో మరి !

సర్లేవోయ్ , ఈ నీ వయసు లో ఆ ప్యాసో ఫెయిలో దాంతో నీకేమిటి ? అయ్యరు గారి పృచ్చ !

అరె, నేను ఇంకా రెండు మూడు సంవత్సరాల లో రిటైరు అయిపోతా . అప్పుడు నువ్వు బీయే ప్యాసు అయినావని ప్రూఫ్ తీసుకురా నీ పించను మంజూరు చేస్తామని చెబ్తే నా గతేం కాను ? మీరేమో హాయిగా ఇడ్లీ వ్యాపారం - హోటలు వ్యాపారం పెట్టేసుకుని బతికేసు కుంటూ ఉన్నారు . మరి నా మాట అట్లా కాదు కదా మరి ?  ఇంకా ఈ సర్టిఫికేటు కానరాదేమిటి చెప్మా మరి ? అన్నా అయ్యరు గారితో

సర్లేవోయ్ , అవన్నీ వదిలి పెట్టు దర్శకేంద్రుడు రాఘవేంద్రుడు బీయే అని పెట్టు కుంటాడు కదా ? తను బీయే నా కాదా అని ఎవరైనా అడిగారా మరి ? ఆ పాటి దానికి నిన్నెవరు అడుగుతారు చెప్పు జిలేబి ? అయ్యరు గారు మళ్ళీ అడిగేరు

ఆ దర్శకేంద్రులు బీయే అయితే నేమి కాకుంటే ఏమి - నాభ్యాద్యంతం ఆయన కి వెన్న తో బెట్టిన విద్య  - మన బడుగు జీవితాలు అలా కావే మరి చెప్పా

సర్లేవోయ్ బ్రాకెట్లో బీయే అని పెట్టేసు కో ! జిలేబి (బీయే) అని పెట్టేసు కో మరి సందేహం ఎవ్వరికీ రాదు మరి ! అయ్యరు గారు ఓ ఉచిత సలహా పారేసేరు.

అబ్బా ఇరాని కొట్లో చాయ్ లా మరీ బాగుందండోయ్ మీ ఈ సలహా ! చెప్పా -  ఎంతైనా మా అయ్యరు గారి లా తెలివైన వాళ్ళు ఈ భూమి లో మరెవ్వరు లేరు సుమీ అని మురిసి పోతో !

సర్లేవోయ్ జిలేబి, ఈ నీ జిలేబి మాటల కేమి గాని కూసింత మా మొహాన కాఫీ పడెయ్య రాదూ అడిగేరు అయ్యరు గారు .

ఇకమీదట కాఫీ గీఫీ జాన్తా నయ్ అయ్యర్ వాళ్ ఓన్లీ ఇరానీ చాయ్ అంతే మరి చెప్పా !!

జిలేబి యా మజాకా మరి ! జిలేబి బ్రాకెట్లో బీయే మరి !!


జిలేబి 

Tuesday, May 27, 2014

దేశమును ప్రేమించుమన్నా !

 
 
నూతన కేంద్ర మంత్రి వర్గమునకు 
భాజపా కి 
నరేంద్ర దామోదర్ దాస్ మోడీ గారికి 
శుభా 'డాట్ కామ్' క్షలతో !
 
చీర్స్
జిలేబి
 
రచన:  గురజాడ అప్పారావు
 
దేశమును ప్రేమించుమన్నా మంచి అన్నది పెంచుమన్నా
వట్టి మాటలు కట్టిపెట్టోయ్ గట్టి మేల్ తలపెట్టవోయ్ !
పాడిపంటలుపొంగి పొర్లే దారిలో నువు పాటు పడవోయ్
తిండి కలిగితె కండ కలదోయ్ కండ కలవాడేను మనిషోయ్ !
 
ఈసురోమని మనుషులుంటే దేశ మేగతి బాగుపడునోయ్
జల్డుకొని కళలెల్ల నేర్చుకు దేశి సరుకులు నించవోయ్ !
అన్ని దేశాల్ క్రమ్మవలె నోయ్ దేశి సరుకులు నమ్మవెలె నోయ్
డబ్బు తేలేనట్టి నరులకు కీర్తి సంపద లబ్బవోయ్ !
 
వెనుక చూసిన కార్యమేమోయ్ మంచిగతమున కొంచమేనోయ్
మందగించక ముందు అడుగేయ్ వెనుక పడితే వెనుకేనోయ్ !
పూను స్పర్దను విద్యలందే వైరములు వాణిజ్య మందే
వ్యర్ధ కలహం పెంచబోకోయ్ కత్తి వైరం కాల్చవోయ్ !
 
దేశాభిమానము నాకు కద్దని వట్టి గొప్పలు చెప్పకోకోయ్
పూని యేదైనాను, వొక మేల్ కూర్చి జనులకు చూపవోయ్ !
ఓర్వలేమి పిశాచి దేశం మూలుగులు పీల్చేసె నోయ్
ఒరుల మేలుకు సంతసిస్తూ ఐకమత్యం నేర్చవోయ్
 
 
పరుల కలిమికి పొర్లి యేడ్చే పాపి కెక్కడ సుఖం కద్దోయ్
ఒకరి మేల్ తన మేలనెంచే నేర్పరికి మేల్ కొల్ల లోయి !
సొంత లాభం కొంత మానుకు పొరుగువాడికి తోడు పడవోయ్
దేశమంటే మట్టికాదోయి దేశమంటే మనుషులోయ్ !

 

చెట్ట పట్టాల్ పట్టుకుని దేశస్తు లంతా నడవవలె నోయ్
అన్నదమ్ముల వలెను జాతులు మతములన్నీ మెలగవలె నోయి !
మతం వేరైతేను యేమోయి మనసు వొకటై మనుషులుంటే
జాతియన్నది లేచి పెరిగీ లోకమున రాణించు నోయి !

 
దేశ మనియెడి దొడ్డ వృక్షం ప్రేమలను పూలెత్తవలె నోయ్
నరుల చెమటను తడిసి మూలం ధనం పంటలు పండవలె నోయి !
ఆకులందున అణగి మణగీ కవిత పలకవలె నోయ్
పలుకులను విని దేశమందభి మానములు మొలకెత్త వలెనోయి !
 
నూతన కేంద్ర మంత్రి వర్గమునకు 
భాజపా కి 
నరేంద్ర దామోదర్ దాస్ మోడీ గారికి 
శుభా 'డాట్ కామ్' క్షలతో !
 
చీర్స్
జిలేబి  

Monday, May 26, 2014

Nostradamus Vs Narendra Modi

Nostradamus Vs Narendra Modi

ఈ మధ్య ఒక కన్నడ ఛానల్ నొస్త్ర దముస్ నరేంద్ర మోడీ పదవి లో కి వస్తాడని చెప్పిన నేపధ్యం లో ఒక మారు నోస్ట్రాడమస్ ప్రాఫెసిస్  (Penguin Classics 2013 Release) తిరగేయ్యటం జరిగింది .

అందు లో నించి నాకనిపించిన కొన్ని టి ని (యథొ భ్రాంతి తథొ దృష్టి!) క్రింద ఇవ్వటం జరిగింది

Century: 5.96

The rose at the core of the greater world
New allegations civic bloodshed feed;
One's mouth shall be closed , if the truth be told,
The awaited one late in time of need.  

Century: 8.57

From simple soldier he shall race to power,
From short tunic to long robe he shall lunge;
Most valiant in arms, though at his worst hour
Shall pursue priests as water does a sponge.


Century : 3.3
 
Mars & Mercury & the Moon conjoined
Extreme draught shall afflict the southern climes 
Earthquakes reported in furtherst Asia ;
Corinth, Ephesus then in wretched plight ;

(Zilebi analysis: May 18/19 2015 there is a coming Mars and Mercury and Moon and Sun conjoin; Watch out for next year a draught ? Furthest Asia --> Far East Asia ? --> Try drawing a chart for May 18/19th 2015 for analysis further those who are interested )

జిలేబి
-

 

Saturday, May 24, 2014

కేంద్రీకృత జిలేబి !

 
కేంద్రీకృత జిలేబి !
 
ఒక వృత్తానికి ఒక కేంద్రమే 
 
ఒక కేంద్రానికి అనంత వృత్తాలు 
 
మనో దృశ్యం కేంద్రం  
 
మనో దృశ్య విలయం వృత్తం 
 
 
(సహస్ర శీర్షా పురుషః సహస్రాక్షః సహస్రపాత్ !)
 
 
శుభోదయం 
జిలేబి 
 

Friday, May 23, 2014

ముఖ పుస్తకానందా వర్సెస్ బ్లాగ్ జిలేబి !


ముఖ పుస్తకానందా వర్సెస్ బ్లాగ్ జిలేబి !


ఆ కోమలాంగి ట్వీటరీ దేవి స్వామి వారి సన్నిధి కి వెళ్ళే దారిలో మరో ఇద్దరు ముగ్గురు 'స్వామీ' సోదరీ సోదరులను పరిచయం చేసింది జిలేబి కి ...

వీరు పరివ్రాజ జీమైలానందా  వారు- మన ఆశ్రమ ఉత్తర ప్రత్యుత్తరా లన్నీ వీరే చూస్తూ ఉంటారు 
ఈవిడ అక్షరాముద్రితమాయి,

ఈ 'యంగ్' అశ్రమ వాసి ఇవ్వాళే స్వామీ వారు ఈవిడకి దీక్ష ఇచ్చేరు - పేరు గేలక్సీ పంచముఖీదేవి !

అబ్బా స్వామీ ముఖ పుస్తకానందా వారికి ఎంత 'జ్ఞాన మో '! ఆ ట్వీ ట రీ దేవి నిజ్జంగా బుగ్గన వేలు పెట్టు కోవడం ఒక్కటే తక్కువ మరి !

జిలేబి అదిరి పడింది. తాను పొరబాటున మళ్ళీ అంతర్జాలం లో కి వచ్చేసిందా ? అన్నీ మరీ తెలిసిన పేర్ల లాగే ఉన్నాయే మరి ?

ఆ ఈ హిమాలయాల్లో అస్సలు సెల్ ఫోన్ పని చేయని ప్రాంతాల్లో అంతర్జాలం ఎట్లా ఉంటుంది ? తనది భ్రమ ! అంతా విష్ణు మాయ ఈ పేర్లన్నీ తనకు తెలిసినవి లా ఉండడం కూడా మాయే !

తను ఈ మాయాజాలం నించి బయట పడ డానికే గదా హిమాలయానికి ఈ ఆశ్రమానికి వచ్చింది !?

మాడరన్ డెన్ ధ్యాన గుహ లో స్వామీ ముఖ పుస్తకానందా వారు తన 'wall' మీద కాళ్ళ మీద కాళ్ళు వేసుకుని చిరునవ్వులు చిందిస్తూ చిద్విలాసంగా కూర్చుని ఉన్నారు 

'ఆహా స్వామి వారి ముఖం ఎంత 'తేట తెల్ల' గా ఉన్నది జిలేబి అబ్బుర పడింది . కొద్దిగా మరింత గమనికగా గమనిస్తే ఫేషియల్ చేసుకుని ఉన్నారేమో అని పించింది కూడాను మరీ మేకప్ వేసుకుని ఏమైనా ఉన్నారా ? అబ్బే అంతా విష్ణు మాయ ! అసలు తన బుర్ర సరి లేదు !

స్వామీ ముపు ఆనందా వారు చిరు నవ్వు నవ్వేరు ! - జిలేబీ మీరు ఇక్కడి వస్తారని నాకు తెలుసు !  చెప్పెరాయన .

వామ్మో ! ఈ స్వామీ మరీ త్రికాలవేది లా ఉన్నాడే ! తన పేరు కూడా ఈయనికి తెలుసు !

'మీరు ఇక్కడి కి రావడం అంతా 'పరదేవత' ఇచ్చ !' స్వామీ వారు చెప్పేరు ' నిన్నే మా కేంపస్ నించి ఒక ఎనభై ఏళ్ల అమెరికన్ భక్తుడు - బ్లాగా నందా అమెరికా వెళ్లి పోయేడు
తనకు 'ఫాదర్ లేండ్' చూడా లని ఉందని ' అప్పుడే అమ్మ చెప్పింది-నో ప్రాబ్లెం ముఖ్ పుస్తక్ బేటా - ఒక  old lady జిలేబి రేపే నీ చెంతకు వచ్చును ' అని !

జిలేబి ఈ త్రికాల వేదాన్ని విని సంతోష పడ్డది గాని , తన్ని old lady అనడం నచ్చలే !

ప్చ్ ప్చ్ ఇట్లా ఓల్డ్ అయిపోతూ ఉంటే ఎట్లా !

స్వామీ వారు ట్వీ ట రీ దేవిని దగ్గరకి పిలిచి చెప్పేడు  -  'ఈ జిలేబి కి మన ఆశ్రమాన్ని చూపించి ఆ పై ఆ బ్లాగు రూములో సెటిల్ అయి పొమ్మని చెప్పు , నిన్నటి నించి అస్సలు మన ఆశ్రమ బ్లాగు అప్డేట్ లేకుండా పోయింది , ఇది మరీ అర్జెంట్ ' అన్నాడు .

ఆ దేవి తిరిగి వస్తూం టే మళ్ళీ పిలిచి ఏదో గుస గుసలాడేడు -- అవి గుస గుసలా లేక ముద్దు ముచ్చట్లా అని జిలేబి కి సందేహం వచ్చినా ఛీ ఛీ ఇవన్నీ విష్ణు మాయ అంశాలే అనుకుంది .

జిలేబి కి వయసు ఎక్కువైనా ఇంకా చెవులు పాము చెవులే  స్వామీ వారి చుంబన మాటలు విన బడ్డేయి  'ట్వీటర్ దేవి--> ఈవిణ్ణి ఆ బ్లాగు రూమ్ నించి బయటకు రాకుండా చూసుకో ! మన ఆశ్రమం 'వృద్ధాశ్రమం ' అని పేరు వచ్చే బోతుంది I dont want that to happen --> we are youngish you know!" అన్నాడు !

జిలేబి అదిరి పడింది. స్వామీ వారితో ఏదో చెప్ప బోయింది .  స్వామీ వారు చేయి గుమ్మం వైపు చూపిస్తూ , యు ఆర్ డిశ్ మిస్డ్ అన్నాడు --> తన అపెల్ 'లేపతాపమును ' ఓపెన్ చేస్తూ !


హా హత విధీ అని జిలేబి మూర్చ పోయి బోరు మంది !


చీర్స్
జిలేబి

Thursday, May 22, 2014

మోడీ (భూ) కంపం !
శ్రీమాన్ మోడీ గారి ఎలెక్షన్ వేవ్ మోడీ త్సునామి గా మీడియా వాళ్ళు వర్ణించారు . మోడీ త్సునామి ఏమో గాని మోడీ గారికి భూ కంపానికి దోస్తీ చాలా ఉన్నట్టు ఉన్నది .

మోడీ గారు గుజరాత్ అసెంబ్లీ ని తాకితే భూకంపం గుజరాత్ ని తాకింది .

ఇప్పుడు మోడీ గారు పార్లమెంట్ ని తాకితే భూకంపం దేశం లో మొదలయ్యింది

వీటి రెండింటి కనెక్షన్ ఏమిటి చెప్మా ?

భూ కంపానికి మోడీ కంపానికి సామీప్యత సారూప్యత  ఏమిటి ?

నిన్నటి రేతిరి  భూకంపాన్ని సునామి వార్నింగ్ సిస్టం కనబెట్ట లేక పోయిందని మీడియా ఉవాచ !

మోడీ త్సునామి దేశం లో కాంగ్రేసు రూపు రేఖ లని మార్చేస్తుందని మీడియా మాత్రం క్రితం సంవత్సరం కనబెట్ట గలిగిందా మరి ? ఈ సంవత్సరం లోనే కదా మీడియా నిద్ర లేచింది ?

చూద్దాం ఇంకా ఏమేమి వస్తాయో మరి

గుజరాత్ అసెంబ్లీ లో కాంగ్రేసు అధి నాయకుడు మోడీ గారికి రామ్ మందిరాన్ని కట్ట మని సెలవిచ్చారు ! ! ఆహా కాంగ్రేసు తిరకాసుల్లో ఇది మరోక్కటా మరి ?


జిలేబి 

Wednesday, May 21, 2014

మోడీ 'పరిశ్రమ యజ్ఞ' ముహూర్త బలం - May 26 2014 6.00 PM


మోడీ 'పరిశ్రమ యజ్ఞ'  ముహూర్త బలం - May 26 2014 6.00 PM

ఏమోయ్ జిలేబి , ఎలక్షన్స్ అయిపోయాయి గా , ఇంకా ఏమిటీ మరీ బిజీ గా ఉన్నావు ? అయ్యరు గారు ప్రశ్నించేరు .

ఆ ఏముంది లెండి అన్నా

ఏమీ లేక పోతే అట్లా సీరియస్ గా ఎందుకున్నావోయ్ ? మళ్ళీ ఎగ ద్రోపు

సర్లెండి .. మీకు మీరే మాకు మేమే చెప్పా

ఏమిటో ?

మోడీ గారు నిన్న పార్లమెంటు లో  మాట్లాడుతూ పరిశ్రమ యజ్ఞం అన్నారండీ !
ఆ పరిశ్రమ యజ్ఞానికి నాందీ గా MAY 26 2014 సాయంత్రం 6.00 గంటలకి పదవీ స్వీకారం చేస్తారట !

సరే ఐతే ఏమిటి ?

ఇంతకీ ఈ సమయానికి ముహూర్త బలం ఎట్లా ఉందొ చూద్దామని చూస్తున్నా !

దేశం అరవై ఏళ్ల పై బడ్డ ముదిత . నువ్వేమో దేశానికి దరిదాపుల్లో పోటీ పడుతున్నావు . మరి ఇట్లా ఈ హాఫ్ సెంచురీ దాటిన సమయం లో ఇట్లా ముహూర్త బలం చూస్తే ప్రయోజనం ఉంటుం దంటావా ? అయ్యరు గారు కొచ్చ నించేరు

ఏమిటో మరి మా చాదస్తం మాది చెప్పా ముహూర్తాన్ని ఢిల్లీ సమయానికి చూడాలా లేక దేశ సమయానికి చూడాలా అన్న  మీమాంస లో పడుతూ !

ఇంతకీ మీరేమంటారు ? ముహూర్త బలం ఎట్లా ఉందంటారు ?

శుక్ర మహా దశ దేశానికి 2013 నించి 2033 దాకా మరి !


శుభోదయం
జిలేబి 

Tuesday, May 20, 2014

మోడీ వర్సెస్ దీదీస్ !!


మోడీ వర్సెస్ దీదీస్ !!
 
నారీ నారీ నడుమ మురారి !
 
దాయమందున సముదాయమ్ముగా పందె
మొడ్డి మోదికి గెలు పొనరజేసి
తెలిసి తెలిసి తలను   దీదీల నెక్కించి
తివిరి చెక్కు పెట్టు దేశ మిద్ది !!
 
(కంది శంకరయ్య గారి పద్య రూపం!)
 
 
దాయమున పందెము కాచి 
సముదాయము మోదీ ని గెలిపించి 
దీదీ లను తల నెక్కించి 
సరి 'చెక్' పెట్టుకున్న దేశమిది  !
 
 
జిలేబి 
 

Sunday, May 18, 2014

Gujarath vs Gujarath!


What it means to be Gujarath?
 
What more India needs
 
from the Good Governance?
 
 
 
No Cheers
Zilebi

Saturday, May 17, 2014

300+ Cheers to Modi - मस्त - ON !


300+ Cheers to Modi - मस्त - ON !
 
భారత భాగ్య విధాత - వందే మాత 'రామ్' !

 
Photo Courtesy: The Hindu.com

 
చీర్స్
 
జిలేబి 

Friday, May 16, 2014

జిలేబి ల లెక్ఖ ఇవ్వాళ ఖరార్ - మోడీ దేశానికి జోడీ యా ?

జిలేబి ల లెక్ఖ ఇవ్వాళ ఖరార్ - మోడీ దేశానికి జోడీ యా ?

శుభోదయం

మోడీ సస్పెన్స్ కి  సెన్సేషన్ కి ఇవ్వాళ తెర తీయడం జరుగు తుంది ! మోడీ దేశానికి సరియైన జోడీ యా అన్నది ఇవ్వాళ్టి సాయంత్రం లోపు మనకు తెలియ వస్తుంది

దేశ పరిణామ అవస్థ లో మరో ఘట్టం మొదలయ్యే రోజు ఇవ్వాళ . దేశానికి సవాలే సవాల్ అని పించిన 'రాం' భరోసా ఎన్నికల ఫలితాలు  దేశ చరిత్ర ని తిరిగి రాయ బోతుందా ?

లేక ఇది మరో మీడియా డ్రామా యా అన్నదానికి ఇవ్వాళే మరి జవాబు దొరుకు తుంది

సరే సందులో సడేమియా , జిలేబి ఇవ్వాళ్టి మేళా కి ఒక టపా కొట్టి (కట్టి) పడెయ్యా లని ఎలక్షన్ ల హడావిడి లో బూతుల (పోలింగు) నిర్వహణ లో బిజీ ఐన హడావిడి లో నించి మళ్ళీ బయట పడి స్వంతం గా రాసుకుంటోంది

బ్లాగ్ దేశ వాసుల్లారా ! విజయం చేయండి జిలేబి టపా కి లైకు లు కొట్టండి !


శుభోదయం
మోడీయ జిలేబియం !

Tuesday, May 13, 2014

భావి భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోడి - ఆధ్యాత్మిక ప్రసంగం

భాజపా ఉక్త భావి భారత ప్రధాని - నరేంద్ర మోడి - ఆధ్యాత్మిక ప్రసంగం 

ఆది భౌతికమే కాదు ఆధ్యాత్మిక ప్రసంగమూ 
'
నమో' కి కరతలామలకమే
 
సత్తే పే సత్తా అనిపిస్తున్న 

భావి భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోడి
 
ఆధ్యాత్మిక ప్రసంగం -

మోడీ వారి

'శాస్త్రోపన్యాసం ' -

శస్త్రోపన్యాసం -
 
చాగంటి వారిని తలపిస్తున్న 

రామాయణ ఉపన్యాసం

 
శుభోదయం 
జిలేబి 

Saturday, May 10, 2014

అంతర్యామిన్ ఎక్కడ ఉన్నాడు - భాగం ఐదు


అంతర్యామిన్ ఎక్కడ ఉన్నాడు - భాగం ఐదు (అన్నపూర్ణోపనిషత్)

అన్నపూర్ణ ఉపనిషత్ ఇది కొంత పెద్దదైన ఉపనిషత్

ఇందులో ఐదు అధ్యాయాలు ఉన్నాయి.

మొదటి అధ్యాయం -->

నిదాఘ అనబడే యోగీంద్రుడికి ఋబు మహర్షి కి మధ్య ప్రశ్నోత్తర సంవాదం లా ఈ
ఉపనిషత్తు చెప్ప బడి ఉన్నది

నిదాఘ యోగీంద్రుడు ఎవరు ? ఋబు ఎవరు అన్నది పరిశోధించి తెలుసుకోవలసిన విషయం అని పిస్తుంది

నిదాఘుడు ఋబు మహర్షి కి నమస్కరించి --> ఆత్మ తత్వాన్ని గురించి తెలుపమని అడిగి ఆ పై
బ్రహ్మ తత్వాన్ని ప్రాప్తించు కోవడానికి ఏ లాంటి ఉపాసన చెయ్యాలో కూడా చెప్ప మని కోరుతాడు .


ఋబు అంటాడు --> నిదాఘ ఈ మహావిద్య మోక్ష సామ్రాజ్య దాయిని . నువ్వు కృతార్థుడవు . ఈ విద్య
సనాతన మైనది విను అంటూ మొదటి అధ్యాయంలో ఋబు ఈ 'మహా విద్య' గురించి చెబుతాడు . "దీని విజ్ఞానం మాత్ర చేతనే జీవన్ముక్తుడవు కాగలవు'

మహా విద్యాం మోక్ష సామ్రాజ్యదాయినీం - విద్యాం సనాతనీం

"మూల శృంగాట మధ్యస్థా బిందు నాద కళాశ్రయ
యస్యా విజ్ఞాన మాత్రేణ జీవన్ముక్తో భవిష్యసి " !


ఋబు మహర్షి తన తండ్రి చేత చెప్పబడి అన్నపూర్ణ దేవిని ప్రార్థించి అన్నపూర్ణ కటాక్షము గావిస్తే -- తల్లీ ఆత్మ తత్వాన్ని తెలుప మని ఆడుగు తాడు --> తల్లి తధాస్తు అంటే తద్వారా --> 'జగద్వైచిత్ర దర్శనమ్' తన మతి లో ఉత్పన్న మవుతుంది . ఆ తల్లి ఏదైతే నాకు తెలియ బరచినదో ఆదాఘ అదే నేను నీకు తెలియ బరుస్తున్నాను అంటాడు ఋబు ఆదాఘ తో

(అన్న పూర్ణ ఉపాసన తో తనకు కలిగిన అంతరజ్ఞానం ఋబువు ఆదాఘ కి తెలియ బరచినది గా అర్థం చేసుకోవచ్చు )

ఆ జ్ఞానం ఏమిటి ? -->

పంచ విధములైన భ్రమలు ఉన్నవి అన్నవి తెలుసు కోవడం ; అవి భ్రమలే అన్నవి అర్థం చేసుకోవడం ; తద్వారా డానికి పైనున్న స్థితి ని చేరు కోవడం

===============
(The following concepts appear really highly philosophical)

పంచ విధ భ్రమలు --> వాటిని ఎట్లా అర్థం చేసుకుని ఆ భ్రమలని నివృత్తి చేసుకోవడం ? 

ఒకటి --> జీవుడు ఈశ్వరుడు వేర్వేరు అన్నది మొదటి భ్రమ --> నివృత్తి --> ఇది బింబము ప్రతి బింబము అన్న 'దర్శనము' చేత ఇది నివృత్తి అవుతుంది ;

రెండు --> ఆత్మనిష్టం కర్త్రు గుణం వాస్తవం (?) --> ఆత్మ కి గుణములు ఉన్నవి అనుకోవడం(?) (attributes of agency dwelling in the Self appears to be real) రెండవ భ్రమ  ; దీనిని స్ఫటికలోహిత దర్శనము చేత నివృత్తి చేసు కోవచ్చు ( స్ఫటిక లింగాన్ని చేయడం లో సూక్ష్మత్వం ఇదేనా మరి ?)

మూడు --> జీవునికి తోడై మూడు శరీరములు ఉన్నవి అన్న భ్రమ (శరీరత్రయ సంయుక్త జీవః సంగీ) ; ఘటము లో ఉన్న ఆకాశం మహాకాశం (ఘటమటాకాశ దర్శనేన !) ఒక్కటే అన్న దర్శనము చేత ఈ మూడవ భ్రమ నివృత్తి 

నాలుగవది --> జగత్తు దాని కి కారణ మైనది మార్చ వచ్చు  అన్న భ్రమ (?--> world-cause (God) to be mutable) జగత్కారణ రూపస్య వికారిత్వం --> కనక రుచక దర్శనము చేత ఈ భ్రమ ని నివృత్తి చేసు కోవచ్చు ==> కనక రుచక దర్శనము అనగా ఏమిటి ? (ornaments of gold are nothing but forms of gold?)

ఐదవది --> కారణమునకు భిన్నమైనది జగత్తు అన్న సత్యం ఒక భ్రమ --> కారణాత్ భిన్న జగతః సత్యత్వం పంచమో భ్రమః!) రజ్జు సర్ప దర్శనము చేత ఇది నివృత్తి చేసు కోవచ్చు

============

ఇది విన్న నిదాఘుడు ఋబు నికి  ప్రణ మిల్లి ఈ బ్రహ్మ విద్య విజ్ఞానాన్ని తనకు తెలుపమని అడుగుతాడు . ఋబువు మళ్ళీ చెప్పడం మొదలెడతాడు .

మహా కర్తవై , మహాభోగివై , మహా త్యాగి వై స్వస్వరూప అనుసంధానం గావించి సుఖముగా జీవించు అంటాడు ! -->

నిత్యోదితం , విమలం, ఆద్యం అనత రూపం బ్రహాస్మి అన్న భావన తో ఉండు .

ఏది చూసినా అది అక్కడ లేదు అన్న భావన తో ఉండు ( నేతి నేతి !) (యదిదం దృశ్యతే తత్ తత్ న ఆస్తి ఇతి భావయ !) 

అంతే కాకుండా దేని నైతే చూడ లేవో (ఇంద్రియా లకి ఆవల ఉన్నది ) దానికై ప్రయత్నించు -->

అవినాశి , చిదాకాశం , సర్వాత్మకం, అఖండితం , నీరంధ్రం , భూరివాశేషం , ఇవన్నీ నేనే (తదస్మీ ఇతి భావయ !)
అన్న భావన తో ఉండు ;

ఎప్పుడైతే చిత్తము అభావ అంత్య భావన తో  నిండి ఉంటుందో  ( When the mind dwindles by the contemplation on that non-perceivable) అప్పుడది సామాన్య మైన చిత్తాన్ని అధిగమించి 'సత్' సమాన' చిత్త మవుతుంది

( The mind by contemplation on that infinite starts to become resembling that infinite?)  ;

ఆ పై సమాధి స్థితి ; అందులో నే ఐక్యమై ఉండటం జరుగు తుందని  తెలుసుకో !

అన్న పూర్ణ ఉపనిషత్ -- సంస్కృతం

అన్న పూర్ణ ఉపనిషత్ ఆంగ్లానువాదం


అఖిలం ఇదం అనంతం అనంతమాత్వ తత్త్వం !
దృఢ పరిణామిని చేతసి స్థితో అంతః !
బహిరూప శమితే చరాచర ఆత్మా
స్వయం అనుభూయత్ దేవ దేవః !!
 
 
శుభోదయం
జిలేబి
 

Thursday, May 8, 2014

విజయం మాదే ! - 'ఒన్ డే' మాత్రమే' !!

విజయం మాదే ! -
 
'ఒన్ డే' మాత్రమే' !!
 
 
చీర్స్
టు
జిలేబి

Saturday, May 3, 2014

అంతర్యామిన్ ఎక్కడ ఉన్నాడు ? - భాగం నాలుగు

 
అంతర్యామిన్ ఎక్కడ ఉన్నాడు ?  - భాగం నాలుగు - అద్వయ తారక ఉపనిషత్


ఈ అద్వయ తారక ఉపనిషత్ 'ఉపనిషత్ బ్రహ్మ యోగి' విరచితం అన్న వాక్యం తో మొదలవు తుంది

ఈ 'ఉపనిషత్ బ్రహ్మ యోగి ఎవరు అన్నది పరిశోధించి తెలుసు కోవలసిన విషయం

ఇక ఈ ఉపనిషత్ కి శ్రీమద్ అప్పయ శివాచార్య అనే వారు భాష్యం వ్రాసి ఉన్నారు . ఈ అప్పయ శివాచార్య ఎవరు ? అప్పయ దీక్షితులు గారా అన్నది తెలియదు ( స్వామీ శివానందా - డివైన్ లైఫ్ సొసైటీ సంస్థాపకులైన స్వామీ శివానందా వారి పూర్వులు  అప్పయ దీక్షితులు అనబడే వారు ఒకరు ఉన్నారు  ) ఒక చోట ఈ అప్పయ శివాచార్యుల వారు , సుందరేశ్వర తాతాచార్యుల వారి శిక్ష్యులని ఈ ఉపనిషత్ భాష్యం లో ఆఖరులో చెప్ప బడి ఉన్నది .


ఈ అద్వయ తారక ఉపనిషత్ శుక్ల యజుర్వేదం లోనిది

జితేంద్రియాయ శమాది షడ్గుణ పూర్ణాయ !

(జితేంద్రియ ములు --> శమ, దమ ఉపరతి, తితీక్ష , సమాధాన , శ్రద్ధ )

(The six virtues praised in Vedantic circles are quiescence (shama), restraint (dama) of the senses, cessation (uparati) of desire or worldly activity, endurance (titiksha), collectedness (samadhana), and faith (shraddha))

ద్వైతాసంభవ విజ్ఞాన సంసిద్ధాత్ అద్వయ తారకం !

రాజయోగ సర్వస్యాన్ని ప్రకటించే ఉపనిషత్ ఇది  ( రాజ యోగ సర్వస్వం ప్రకటయంతి )

యత్ర్హ స్వాతిరేకేణ ద్వయం న విద్యతే తత్ అద్వయం బ్రహ్మ --- ద్వయం దాటితే అద్వయ బ్రహ్మ !


"భ్రూదహరాత్ ఉపరి సచ్చిదానంద తేజః కూటరూపం పరం బ్రహ్మ"

భ్రూదహరాత్  ఉపరి --> భ్రువోర్ ఉపరి --> భ్రు పైన --> (chit lake?)

కూట రూపం లో  పరంబ్రహ్మ సచ్చిదానంద తేజం తో కంటి రెప్పల పై భాగం (ఫాల బాగం) లో ఉన్నట్టు అను కోవచ్చు .

అద్వయ తారక పదార్థౌ గర్బజన్మ జరామరణ భయాత్ సం తారయతి తస్మాత్ తారకం ఇతి !
జీవేశ్వరౌ మాయికావితి విజ్ఞాయ సర్వ విశేషం నేతి నేతి ఇతి విహాయ యద్ అవశిష్యతే తత్ అద్వయం బ్రహ్మ !

By way of negation --> by principle of Neti--> What remains is advaya brahma


ఈ అద్వయ బ్రహ్మ ని సాక్షాత్కరించు కోవడానికి మూడు విధాలు (లక్ష్య లక్షణములు )  ఉన్నాయి

దేహ మధ్యే బ్రహ్మ నాడి సుషుమ్న సూర్యరూపిణి పూర్ణ చంద్రాభా వర్తతే

దేహ మధ్యమం లో సుషుమ్న అనబడే బ్రహ్మ నాడి సూర్య రూపిణి అయి పూర్ణ చంద్రుని ప్రకాశం తో ఉన్నది 

సా తు మూలాధార దారాభ్య బ్రహ్మ రంధ్ర గామిని భవతి !

ఆ సుషుమ్న నాడి మూలాధారం నించి బ్రహ్మ  రంధ్రం దాకా ఉన్నది

తన్మధ్యే తటిత్కోటి సమాన కాంత్యా మృణాల సూత్రవత్ సుక్ష్మాంగీ కుందలిని ఇతి ప్రసిద్ధా ఆస్తి !

దాని మధ్య లో - తటిత్కోటి సమాన కాంతుల తో -->
తామర తూడు (మృణాల సూత్రవత్ --> Fibre of a lotus stalk ) వలె,
అణువు  రూపం లో (సుక్ష్మాంగీ )
కుండలిని అని ప్రసిద్ధముగా పిలువ బడేది ఉన్నది

(సంస్కృతం లో కుందలిని --> కు ణ్ణ దలిని అని ఉన్నది --> తెలుగు లో ఈ కు ణ్ణ దలిని కుండలిని అయ్యిందనుకుంటా )

ఈ కుండలిని మనసులో చూడ గలిగితే ఆ మానవుడు ముక్తి ని పొందు తాడు !

ఫాల ఊర్ధ్వ గల లాట విశేష మండలే నిరంతరం తేజః తారక యోగ విస్ఫురణేన  పశ్యతి చేత్ సిద్దో భవతి !

ఫాల భాగ మండలం లో తేజస్సుని నిరంతరం చూడ గలిగిన వాడు సిద్ది కలిగిన వాడవు తాడు

తర్జన్యగ్రోన్మిలిత కర్ణ రంధ్ర ద్వయే తత్ర ఫూత్ కార శబ్దో జాయతే
తత్ర స్థితో మనసి చక్షుర్మధ్యగత నీల జ్యోతి స్థలం విలోక్య అంతః దృష్ట్యా నిరతిశయ సుఖం ప్రాప్నోతి !
ఏవం హృదయే పశ్యతి ఏవం అంతర్ లక్ష్య లక్షణం ముముక్షుభిరూపాస్యాం !


రెండు కర్ణ రంద్ర ముల మధ్య 'ఫు' కార శబ్దం ఉన్నది అక్కడ ఉన్న మనస్సు రెండు కన్నుల మధ్య
ఉన్న నీల జ్యోతి ( blue colored) స్థలాన్ని అంతర్ దృష్ట్యా చూసినవాడు నిరతిశయ సుఖాన్ని
పొందుతాడు -->

హృదయం లో దానిని చూడ గలుగుతాడు (ఈ హృదయే పశ్యతి అన్నది --> ఇదేదో మధ్యలో ఇరికించిన విధం గా అని పిస్తున్నది  !)

ఈ పై మూడు లక్ష్య లక్షణములు అంతర్ లక్ష్య లక్షణ ములు గా చెప్ప బడి ఉన్నది

ఈ ఉపనిషత్ లో మరో రెండు లక్ష్య లక్షణములు కూడా చెప్ప బడి ఉన్నది అవి ; బహిర్; మధ్య లక్ష్య లక్షణములు
మధ్య లక్షణ లక్ష్యముల లో ఆలోచింప దగ్గవి కొన్ని ఉన్నాయి .

బహిర్ ప్రపంచం లో ఉన్న సూర్య చంద్రుల రూపం మన కంటి లో ప్రతి బింబమై ఉన్నవి 

 బ్రహ్మాండం లో ఉన్న సూర్య చంద్రులు పిండాండ మైన శరీర శిరస్సులో ఉన్న ఆకాశం లో కూడా 'రవీందు' మండలం గా ఉన్నాయి

పరంబ్రహ్మ గురించి -->

తత్ బ్రహ్మ మనః సహకారి చక్షుషా అంతర్ దృష్ట్యా వేద్యతే !
ఏవం అమూర్తి తారక మపి !
మనోయుక్తెన చక్షుషైవ దహరాదికం వేద్యం !

In esoteric దహర is from the root dah meaning "to burn." It probably refers to the miniscule space at the heart, which from ancient times has been considered a locus of the effulgent transcendental Self. This dahara is also mentioned in the Kshurika Upanishad (10). 


అద్వయ తారక ఉపనిషత్ - సంస్కృతం

అద్వయ తారక ఉపనిషత్ - ఆంగ్లానువాదం

ఈ ఉపనిషత్తు లో గురువు యొక్క శబ్దార్థం ఉన్నది --> గు అనగా అంధకారం  రు అనగా నిరోధించడం --> అంధకారాన్ని (నిరోధించు వాడు ) పోగొట్టు వాడు గురువు అని చెప్ప వచ్చు

గురు శబ్దస్త్వ అంధకారః స్యాత్ రు శబ్దః తన్నిరోధకః 
అంధకార నిరోధిత్వాత్ గురిరిత్యాభిదీయతే !!శుభోదయం
జిలేబి
అంధకార నిరోధిత్వాత్ గురిరిత్యాభిదీయతే !!