Monday, September 29, 2014

నమోస్ 'టీ' 'మెరిక' !

నమోస్ 'టీ' 'మెరిక' !
 
 
Namo's 'TEA'merica !
 
Namo's 'TEAM' erica !
 
 
టీ కప్పులో  టూ 'ఫ్యాన్స్' !
 
జిలేబి 

Wednesday, September 24, 2014

మంగళ్ 'ఐన' దశరాత్రులు !

 
మంగళ్ 'ఐన' దశరాత్రులు !
 
భారతీయ 'సెయింట్ ' 'ఇష్టుల' కు
 
మంగళ్ యాన విజయ యాత్ర కి
 
జిలేబి శుభాకాంక్షలు !!
మంగళ్ ఐన దశరాత్రుల కి స్వాగతం !!
జిలేబి
 
ఫోటో కర్టెసీ హిందూ దిన పత్రిక !
 
 

Monday, September 15, 2014

దేవుడా! టపా ఎవరూ ఎత్తుకు పోకుండా చూడూ ! (హవేల్దార్ హరి రాం సింగ్ కథ!)

దేవుడా! టపా ఎవరూ ఎత్తుకు పోకుండా చూడూ ! (హవేల్దార్ హరి రాం సింగ్ కథ!)

దేవుడా !

పైనున్న దేముడు ఉలిక్కి పడ్డాడు !

పంచ దశ లోకం నించి మరీ 'ది' నాటీ , ది నాటీ గా ఎవరో ఒక జిలేబీ అశ్రు ధారా ప్రవాహిని అయి పిలుస్తోంది !

జిలేబి ఏమి నీ కోరిక ! పై నున్న 'భాగ' మంతుడు అడిగేడు .

నా టపాలు ఎవరూ ఎత్తుకు పోకుండా చూడు ! జిలేబి కోరింది .

దేవుడు నిట్టూర్చేడు .

హవేల్దార్ హరి రాం సింగ్ అవతారం దాల్చడానికి ఉద్యుక్తు డయ్యేడు .

దేముడి పెండ్లాం నా కేమి ఉద్యోగం సామీ అంది .

హవేల్దార్ కి ప్రేయసి గా నువ్వు పంచ దశ లోకం లో పుట్టి ఆ లోకం లో నే నువ్వు బలాదూరు టపాలు రాస్తూ ఉంటావు . నా హవేల్దారు హరి రాం సింగు 'జాన్' 'మాల్' లో నిన్నే నే పెండ్లాడు తా ! దేముడు చెప్పేడు .

మరి మాకు స్వామీ ! ద్వార పాలకులు అడిగేరు .

మూడు మాడి పోయేలా మీరు కౌపీన కాపీ ధారులై , కాపీ రౌతు లై పంచ దశ లోకం లో వికటాట్ట హాసం చేస్తో బతకండి . మిమ్మల్ని కాపీ రైటు కింద నేను బుక్ జేసి మీకు మళ్ళీ మోక్ష మిస్తా ! దేముడు ఆశీర్వ దించేడు .

సీను బదలయ్యింది --

పంచ దశ లోకం లో భక్తులు దేవా కనరావా అంటూ పాటలు పాడటం మొదలెట్టేరు .

అదిగో అల్లదిగో ఏతెంచు చున్నాడు పంచ దశ లోక మునకు -- హవేల్దార్ హరి రాం సింగ్ !!

శ్రీ మద్రామా రమణ హరీ !!

కంత ల మంచెం పై నుండి నిద్ర లో దబ్బున అటు తిరిగి ఇటు తిరిగి నేల మీద పీపా లా పడ్డది జిలేబి - వామ్మో ఇది ఏమి విష్ణు మాయ కలయో అనుకుంటూ నిదుర లేచి కన బడని కనులకి లోలాకులు పెట్టేసు కుని సీరియస్సు గా ఓ టపా రాయటం మొదలెట్టింది -- అదియే ఈ హవేల్దార్ హరి రాం సింగ్ కథ !!


శుభోదయం
జిలేబి
 

Thursday, September 11, 2014

ఒక మంచి మేటరు ఉన్న బ్లాగు పరిచయం !

ఒక మంచి మేటరు ఉన్న బ్లాగు పరిచయం !

మామూలు గా మనందిరికి ఏదో ఒక ఫీల్డ్ తో నో సబ్జెక్ట్ తో నో ఘనమైన పరిచయం ఉంటుంది. చాలా కొద్ది మందికి మాత్రమె విభిన్న అనుభవాలు, విభిన్న అభిరుచుల మేళ వింపు ఉంటుంది .

అట్లాంటి విభిన్న మేటరు ఉన్న వారి బ్లాగు ఒక కోశాగారం. తవ్వే కొద్ది కి మనకి ఆణి ముత్యాలు, వజ్రాలు దైమెండ్లు కని పిస్తూ మన కి మానసిక ఉల్లాసాన్ని కలిగిస్తాయి .

అట్లాంటి బ్లాగు ని ఒకటి ఈ మధ్య చదవటం జరిగింది .

ఆహా ఇంత చిన్న వయసులో ఏమి వీరి అనుభవ పాటవం ! ఏమి వీరి రచనా కౌశల్యం అని అబ్బుర పడ కుండా ఉండ లేక పోయాను !

పిన్న వయసు లో నే వీరికి  రచన 'చేయి' తిరిగిన కళ గా వచ్చేసింది. చదువుతూంటే మన బ్లాగు లోకం లో ని బ్లాగర్లు వీరి ముందు బలాదూరు సుమీ అని భావించేసు కున్నా ! ఏమి వీరి కౌశల్యం !

అట్లాంటి బ్లాగు ని అందులోని టపాలని చదివి మీరూ ఆనందానుభూతి ని పొందుతారని ఆశిస్తో

ఒక మంచి మేటరు ఉన్న బ్లాగు

అట్లాగే ఇది కూడా చదవండి !

ఈ బ్లాగు లో మీరు మీ దర్శనం చేసుకోవచ్చు . మీ ప్రతిబింబాల్ని చూసి హాశ్చర్య పడ వచ్చు ! అట్లాంటి మేటరు కంటెంటు ఉన్న బ్లాగు ! చదివి కామెంటు మీటు తారని బ్లాగిణి ని ప్రోత్సహిస్తారని ఆశిస్తో ...


జిలేబి
(నారదాయ నమః!)
 

Tuesday, September 9, 2014

కాపీ కొట్టడం ఒక కళ - ఆ కళ ని కాపాడు కుందాం రండి !

కాపీ కొట్టడం ఒక కళ - ఆ కళ ని కాపాడు కుందాం రండి !
 
(కాపీ కొట్టడమన్నది అతి ప్రాచీన మైన కళ!)
 
మొదటి మారు కాపీ కొట్టడం ఎప్పుడు నేర్చు కున్నాం ?
చూచి రాత తో కాదూ !!

=========

బాబ్బాబు నా టపాలు కాపీ కొట్టండి !

'అదేమిటోయ్ జిలేబీ చాలా విచారం గా ముఖం వేలాడెసి కూర్చున్నావు ల్యాపు టాపు ముందు ?' మా అయ్యరు  గారు పరామర్సించేరు ఆప్యాయంగా .

కళ్ళ నీళ్ళు పెట్టుకున్నా.

ఏమిటి జిలేబీ నీ మొగానికి ఏడుపు శోభిల్లదే ! కలకంటి కన్నీరు ఒలికిన ప్రాబ్లం అన్న మాటే మరి ! ఏమి నీ బ్లాగు కష్టాలు అన్నారు మా అయ్యరు గారు.

ఏమండీ నా కష్టాలు అన్నీ బ్లాగు కష్టాలేనా ? అడిగా

కాకుంటే ? నీకు పొద్దస్తమానం ఆ కంప్యూటరు జత జేరే ! వేరే ఎ కష్టాలు నీ కుంటాయి ? రిటార్టు ఇచ్చేరు

హు అన్నా హా అన్నా మళ్ళీ కన్నీటి వరదలు చిందించా

ఏమిటోయ్ విషయం ఈ మారు కొంత సేద దీరేక అడిగేరు మా అయ్యరు  గారు మళ్ళీ.

నా టపాలు ఎవ్వరూ కాపీ కొట్టడం లేదండీ ! అని భోరు మన్నా !

ఓసి పిచ్చి దానా ! నీ టపాలు ఎవ్వరూ కాపీ కొట్టక పొతే సంతోష పడాలి గాని ఇలా భోరు మంటే ఎట్లా గే ?

టపాలు  ఎందుకు కాపీ కొట్టి పెట్టు కుంటా రండీ  ?

'ఆ , ఏముందీ, కూసింత నచ్చితే, బాగుంటే ఆయ్  ఈ టపా, కథ కాస్త బాగుందే  , మన బ్లాగులో దాచేసు కుందాం అని పెట్టేసు కుంటారు '

అంటే ఏమని అర్థం ? నా టపాలు ఎవ్వరికీ నచ్చ లేదన్న మాటే గా ? మళ్ళీ బోరు మన్నా !

'ఓసీ నీ బ్లాగు పిచ్చి కాకులెత్తుకు పొనూ !  ఇవన్నీ చేజేతులారా తెచ్చి పెట్టు కున్న కష్టాలు కావే మరి ! అని మా అయ్యరు  గారు ఓ  జాడూ  జమాయించి 'కాఫీ పెడతా ఓ గ్లాసెడు గొంతులో పోసుకుని మళ్ళీ టపా లల్లెసుకో ' అని 'ప్యారీ బీవీ' కోసం కాఫీ పెట్టడం కోసం కిచెను లో  కెళ్ళేరు 

బ్లాగు భామలు, బ్లాగు భయ్యాలు నా టపాలు కాపే కొట్టి మీ బ్లాగుల్లో 'ప్రచారం' చేసి నా కు గంపెడంత పేరు తెచ్చి పెడుదురూ మరి !!- మా తిరుపతి వేంకటేశు గారికి సిఫార్సు చేసి మీకు పుణ్యం వచ్చేటట్టు చూస్తా !!


(తెలుగు తూలిక డాట్ నెట్ మాలతి గారి టపా కామెంట్లు  చదివేక ! సరదాగా )


చీర్స్
జిలేబి

============

తాళాలు విరగ్గొట్టండి - సవాలే సవాల్ !

మా తాతయ్య కాలం లో (ఇప్పుడు మేమూ ఆ కాలానికే వచ్చేసాం అది వేరే విషయం!) మా ఇంట్లో గూట్లో ఓ పెట్టె ఉండేది. గూట్లో పెట్టేమిటీ అంటారా సవివరం గా చెబ్తాను.

మా నడిమింటి హాల్లో నించి మిద్ద పైకి వెళ్ళడానికి మెట్లు ఉండేవి. వాటి కింద ఓ పాటి గూటి లా ఓ ప్రదేశం ఉండేది. ఆ గూట్లో ఓ పురాతన చెక్క పెట్ట మా తాత గారిది ఉండేది. దాంట్లో వారేమో వారు కొన్న కొత్త కొత్త ఆ కాలపు (అంటే బ్రిటిషు కాలపు అన్న మాట ) గడియారాలు ఎలెక్ట్రిక్ సామాన్లు అట్టి పెట్టె వారు. ఆ పెట్టె కో తాళం కూడా భద్రం గా వేసి పెట్టె వారన్న మాట .

మా ఇంటి కాంతా జనావళికి వాటి మీద ఓ గుర్రు వుండేది. ఆ పెట్టెలో ఉజ్జాయింపుగా ఏమి ఉంటుందో తెలుసు గాని, మా తాతయ్య గారు ఆ పెట్టె ని తెరిచి మాకు చూపించనే చూపించరు. అందువల్ల వచ్చిన గుర్రు అన్న మాట అది.

ఇక తాతయ్య గారైతే అప్పుడప్పుడు మమ్మల్ని బయటకెళ్ళి ఆడుకొండ్రా బడుద్దాయిలూ అని గెంటేసి ఆ పెట్టె ని అప్పుడప్పుడు తెరిచి చూడడమూ, ఆ పై ఆ పెట్టి కి గోళ్ళం పెట్టి తాళం వెయ్యడమూనూ జరుగు తూండేది తప్పించి మేము ఎప్పుడూ ఆ పెట్టె లో ఏముందో (అంటే పూర్తి గా అన్న మాట) చూసిన ది లేదు !

కాక పోతే ఆ పెట్టె ఆయన అంత బద్రం గా తాళం పెట్టడం మాకు  ఉత్సుకతని కలిగించేది. ఆ పెట్టె తాళం ఎలా పగల గొట్టాలబ్బ అని అన్న మాట.

ఇక మా కాలానికి వస్తే మా అబ్బాయి మా మనవడు కంప్యూటరు ఎక్కువ గా ఉపయోగించకుండా ఉండడానికి తాళాలు పెట్టడం మొదలెట్టాడు. మనవడు కూడా తాడి తన్నే వాడి తల తన్నాలన్నట్లు వాళ్ళ నాన్న పెట్టిన తాళాలని విడగొట్టడం అన్న ఉద్యమం మొదలెట్టి అందులో నిష్ణాతుడై ఓ మారు వాళ్ళ నాన్నకే ఎదురు ఫిట్టింగులు ఇచ్చాడు అంటే , తనే ఒక తాళం పెట్టే డన్న మాట.

ఈ విషయం లో వాడి కెందుకో ఈ బామ్మ అంటే మమకారం. తాళం పెట్టినా బామ్మా , నీకు మాత్రం తాళం రహస్యం చెబ్తా నాన్నారికి తెలియనివ్వకు,  నీకు కంప్యూటరు ఎప్పుడు ఉపయోగించాలో అప్పుడు తాళం తీసి  ఉపయోగించుకో. ఆ తరువాత ఆఫ్ చేసెయ్యి. ఈ తాళం చెవి మాత్రం నాన్నారి చెవి కి పోనివ్వకు అని చెప్పేడు.

నాకాశ్చర్యం వేసింది. మా కాలం లో తాత వాళ్ళ తాళం ఎలా విరగ్గోట్టాలా అని మేం ఆలోచించే వాళ్ళం. ఇప్పటి తరం లో నాన్నారి తాళం ఎలా విరగ్గోట్టాలా అని వీళ్ళు షెర్లాక్ హోమ్స్ మొదలెట్టారు సుమా అని.

మొత్తం మీద ఈ కాలపు కుర్ర కుంకాల తో మంచి గా ఉండటం మనకే మేలు అన్న ఓ ఫైనల్ నమ్మకానికి వచ్చేసాను నేనైతే. మనం ఎంత  బుర్ర లేని మట్టి   బుర్రలని వాళ్లకు నమ్మకం వస్తే వాళ్ళు మనకు అన్ని తెకినీకులు సులభం గా అర్థం అయ్యే లా చెప్పేస్తారని నా కనిపించింది.

హన్నా, భావి తరం భాగ్య విధాతల్లారా, ఈ బామ్మ మీద మీరు దయ బెట్టి ఈలాంటి తెకినీకులు నేర్పిస్తూ ఉండండి, రాబోయే కాలం లో (పుట్టీ గిట్టీ పుడితే ) మీ ఋణానుబంధం తప్పక తీర్చేసు కుంటాను. అప్పటికి మీకన్నా నాకే ఎక్కువ తెలిసి ఉంటుంది కదా !

(Hopefully always the future generation is brighter than the past !!)

(future)
జీనియస్
జిలేబి.
 
===================
 
బ్లాగు బ్లాగు కీ పోయేను రాధా హరే
కూసింత మేటరు కొట్టు కొచ్చు కున్నాను కృష్ణా హరే !


అని ఆడుతూ పాడుతూ మేటర్లు బ్లాగుల నించి కొట్టేసుకుని పత్రికల లో అచ్చేసుకుని హాయి హాయి గా కాలం గడిపేసు కుంటున్న ఓ జిలేబీ కి ఉద్యోగం పోయే రోజులు దాపురిస్తున్నట్టు ఉన్నాయి.

ISA (Internal Sourcing Agent!) ఫర్ MSA (Matter Snuffing Agency) లో పని చేస్తున్న ఓ జిలేబీ కి తెల్లారి తెల్లారి లేస్తూనే బ్లాగు బ్లాగు కీ వెళ్లి మేటరు కొట్టేసుకుని వాటిని సీక్రెట్ గా పత్రికలకి కాణీ కి పరక కి అమ్మేసుకుని అవ్వాల్టి హా 'రమ్ము' హాయి హాయి అని పొంగి  పోతూన్న తరుణం లో ఓ ఇంటి ఇల్లాలు ముచ్చట తో గడ్డు రోజులు వచ్చేయి.

తాళాలు పెట్టండీ అన్న బ్లాగ్ నినాదం తో 'ఉత్తిష్ఠ , జాగృత, ప్రాప్యవరాన్.." అన్నట్టు ఉత్తేజం చెందిన వాళ్ళయ్యారు అప్పటి దాక ఉన్న పంచ దశ లోక వాసులు.

అంతటి తో బ్లాగులకి తాళాలు పడ్డాయి. !

స్నఫ్ఫింగ్ చేస్తూన్న జిలేబి కి కాపీ కి మేటరూ పోయే , కాఫీ కి కూడా కరువోచ్చే !

ఏమి చేతుమురో రాధా హరే,
నీవే దిక్కయ్య కృష్ణా హరే

అని పాడేసుకుంటూ ఇవ్వాల్టి జిలేబీ 'అప్రస్తుత ' ప్రసంగం ఇంతటి తో సమాప్తం !


చీర్స్
జిలేబి.
 
================
 
వామ్మో వామ్మో ఎంత కాపీ ఎంత కాపీ ! 

కాపీ క్యాటులు వారి కవాతులు.

అదేమీ చోద్యమో గాని, చౌర్యమో గాని

మక్కీకి మక్కీ మన టపాలని బ్లాగులని దిన పత్రిక వాళ్ళూ, వారపత్రిక వాళ్ళూ కాఫీ లాగిస్తూ కాపీలు కొట్టేస్తూ కవాతులు చేస్తున్నారట !

ఈ విషయాలు తెలీకుండానే నేను టపాలు గట్రా ఇన్ని రాసేసానే మరి.

నా టపాలన్నీ ఎక్కడెక్కడ తేలు తున్నాయో ! ఎవరైనా కాస్త తెలిస్తే  చెబ్దురూ !

ఈ గుళ్ళకి వెళ్లి నప్పుడు మనకు కలిగే నిత్యానుభవం ఇక్కడ గుర్తు తెచ్చు కోవాలి.

మనం భక్తీ గా స్వామీ వారీ ప్రసాదం అని ఎ అరటి పండో, లేకుంటే మరోదే టో చేతిలో పట్టు కుని కొంత సావకాశం గా ఆరగిద్దామని ఉంటాం, అప్పుడే, మన కోతీ వారు వచ్చి చలాగ్గా మన చేతిలోని పండు ని లాగేసు కుని చక్కా పోతారు !

ఇక మనం ఎం చేస్తాం ! స్వామీ వారు మనకు ఇంతే అనుగ్రహించారు అనుకోవాల్సిందే !

అట్లాగే కదా మన బ్లాగు వాళ్ళ గతి కూడా అయి పోయింది. !

మనం ఎ అర్ధ రాత్రో తెల్లారి జామో ఓపిగ్గా కూర్చొని, ఎ లేఖిని తొ టో కనా కష్టాలు పడి టైపాటు చేసి వామ్మా ఒక్క టపా రాసేను అని సంతోష పడి పొతే , ఈ పత్రికల వాళ్ళు వచ్చి దాన్ని పట్టేసుకుని, కొట్టేసుకుని వాళ్ళ పేపర్లో వేసేసు కుని (అంతా 'ఖూనీ') మనకు తెలీనివ్వ కుండా గప్పు చిప్పుగా కాపీ కొట్టేసుకుని ....

కాబట్టి మనం ఏమి చేయ్యవలె. ? అరవం లో ఒక సామెత ఉంది. ఈ అడిచ్చా కాపీ అని. అంటే ఎదుటి వాడు రాసేటప్పుడు ఒక ఈ గ వచ్చి వాలితే దానినీ కొట్టి రాస్తే, మనమూ ఒక ఈగని కొట్టి రాస్తామన్న మాట. అట్లాగా, మనం రాసేటపుడు సీక్రెట్ గా ఓ ఈగని కొట్టి రాసామంటే వాళ్ళూ కూడా ఒక ఈగని కొట్టి రాసి , మనకు దొరికి పోతారు సుమా !

 వావ్ నాకూ మాంచి ఐడియా వచ్చేసిందోచ్ !

Sunday, September 7, 2014

ఇచ్చట జిలేబీలు అమ్మకానికి గలవు !

ఇచ్చట జిలేబీలు అమ్మకానికి గలవు !

ఏమిటోయ్ జిలేబి ,మరీ చిట చిట లాడి పోతున్నావు అయ్యరు గారు నిమ్మళం గా అడిగేరు .

నా ముక్కు పుటాలు అదిరేయి . భూదేవి భయపడి కందింది కాలి అందెల జోరుకి .

వామ్మో జిలేబి ఇది నువ్వే నా ? ! ఇంత గా ఆకాశానికి ఎగిరెగిరి పడి నీ కోపాన్ని ప్రదర్శిస్తున్నావ్ ! అయ్యరు గారు హాశ్చర్య పడి పోయేరు .

కాదా మరి కాదా మరి అన్నా హుంకరిస్తో .

ఏమిటోయ్ నీ బాధా  ! అడిగేరు  అయ్యరు గారు .

నా బ్లాగు టపాలని కాపీ కొట్టే స్తున్నారు జనాలు . నా జ్ఞాన సంపద ని కాపీ రైటు లేకుండా లెఫ్టు రైటు కాపీ కొట్టేస్తూ నా పేరు కూడా ఉదహరించ కుండా అంతా తమదే నన్నట్టు రాసేసు కుంటున్నారు మళ్ళీ ఇంతెత్తు కి ఎగిరా .

ఏమన్నావ్ నీ జ్ఞాన సంపదా ? అడిగేరు అయ్యరు గారు

అవును నా జ్ఞాన సంపద, నా విజ్ఞానం, నా అనుభవ సారం అంతా కలబోసి నేను టపాల ని పుష్పమాల గా కూరుతూంటే , జనాలు విచ్చల విడి గా పుష్పాపచయం చేస్తున్నారు .

పుష్పాపచయం ! మంచి పదమే వాడేవు జిలేబి !! పుష్పాపచయం కాకుంటే, పుష్పం మరో రోజులోపు నేల పాలు! అయ్యరు గారు ఫక్కున నవ్వేరు!

నీ జ్ఞాన సంపద ? నీ విజ్ఞానం ? అవన్నీ నీ కెవరు ఇచ్చేరు జిలేబి ? అయ్యరు గారు అడిగేరు 

ఎవరిచ్చేరు అంటే ? ఎవరివ్వడం ఏమిటి ? అవి నావే అవి నావే అన్నారెండో మారు నావే అన్నప్పుడు నా కెందుకో మరి సందేహం వచ్చింది . నావ నావ ఈ శబ్దం దేన్నో సూచిస్తోందే ? ఏమిటది చెప్మా అన్న ఆలోచనలో పడ్డా .

'ఏదో ఆలోచనలో పడ్డట్టు ఉన్నావే జిలేబి ? అయ్యరు గారు బాణం ఎక్కు పెట్టేరు .

అంటే , నావే కదా ఈ జ్ఞాన సంపద ?

'నావే' మరి ! అయ్యరు గారు నావని నొక్కి వక్కాణించేరు .

ఈ జ్ఞానం ఎవరిచ్చేరు నీకు జిలేబి ?

మళ్ళీ ఆలోచనలో పడ్డా .

ఈ జ్ఞానం నీకు కాకుంటే వేరే ఎవరికైనా దక్కే అవకాశం ఉందంటా వా ?

ఏమో ఈ మారు కొంత లో వాయిస్ అయ్యింది నాది .

ప్రకృతి నీ ద్వారా కాకుంటే మరో ఎవరి ద్వారో ఈ జ్ఞానాన్ని పంచి పెట్టేది కాదా ?

కాదని చెప్పటానికి ఎందుకో సందేహం వచ్చింది .
 
సమోహం సర్వ భూతేషు ! అన్నాడు పై వాడు .

మా కాలం లో రైట్ హాన్రబాల్ శ్రీనివాస అయ్యరు గారి ప్రసంగాలు , లెక్చర్లు చదివే వాళ్ళం. ఆహా ఏమి వీరి అంగ్ల పాటవం ! ఏమి వీరి జ్ఞాన సంపద అనుకుని అబ్బుర పడే వారం . ఈ కాలం లో ఈ రైట్ హానరబెల్ శ్రీనివాస అయ్యరు గారి గురించి వారి రచనల గురించి ఎవరి కైనా చెబ్తే , ఆ ఎవరాయన అని అడగరా ?

అడుగుతారు అన్నట్టు తలూపా . నేనే మరిచి పోయా అట్లాంటి మేధావుల గురించి .

అంటే కాల వాహిని లో మనం వ్రాసేవి, వెలుబరచేవి ఆ కాలానికి, మరీ మించి పోతే  మరో ఒక తరానికి రంజు గా ఉండ వచ్చు. ఆ పాటి దానికి నా జ్ఞానం నా సంపదా అంటూ , తెలిసిన వాటిని కూడా (ఆ తెలియబరచిన వాడెవ్వడు?) మనం చెప్పడం మానేయటం సబబేనా ? అయ్యరు గారి పృచ్చ !

ఈ అయ్యరు గారి వైపు సూటి గా చూసా . చాలా సహజం గా ఏమీ తెలియని భోళా మనిషి గా కని పిస్తాడు గాని, ఇట్లాటి 'విష్ణు మాయ ' లో పడి పోయినప్పుడు మాత్రం విచిత్రం గా ప్రశ్న లతో నే కొంత కనువిప్పు కలిగిస్తాడు సుమీ అనుకో కుండా ఉండ లేక పోయా !

అంతే నంటారా ?

"కాదా మరి ? నీకు తెలిసింది నువ్వు తెలియ బరచు. ఎవరో ఎదో కాపీ కొట్టే స్తున్నారని నువ్వు చెప్పటం ఆప మాకు !
నువ్వు కాకుంటే మరొక్కరెవ్వరినో ప్రకృతి వరిస్తుంది. "

తలూపా. తల నాదేనా మరి మళ్ళీ సందేహం !!

'some' దేహం ఇచ్చిన ఆ సమ 'దేహుడు' ఈ మెదడు నిచ్చి చాలా తప్పు చేసేడు సుమీ అనుకో కుండా ఉండ లేక పోయా !!

చీర్స్
జిలేబి
(శ్రీ కష్టే ఫలే శర్మ గారి -  బ్లాగు అమ్మకానికి గలదు టపా చదివేక!)
 

Saturday, September 6, 2014

బాపు జాతకం - ఒక పరిశీలన

 
బాపు జాతకం - ఒక పరిశీలన
 
ఈ టపా ఇక్కడ లేదు !
 
ఎప్పుడు వచ్చునో తెలియదు
 
వచ్చినప్పుడు చదువు కొనుడు
 
జిలేబి
 
(ఇంకా ఈ టపా రాలేదిమిటి చెప్మా ??)
 
 

Thursday, September 4, 2014

నేటి సమస్యా 'నివారణ !- దమ్ముతో డ్రమ్ము వాయించిన ట్రిలియన్లు దక్కున్!


బ్లాగ్ మిత్రుల్లారా
 
నేటి సమస్యా 'నివారణ !- దమ్ముతో డ్రమ్ము వాయించిన ట్రిలియన్లు దక్కున్!


ఫోటో కర్టసీ గూగులాయ నమః !
 
చీర్స్
శుభోదయం
జిలేబి

Tuesday, September 2, 2014

బాపు గారికి నివాళి- శ్రీ కేశవ్ గారి చిత్రం

 
బాపు గారికి నివాళి
 
 ది హిందూ ఆర్టిస్ట్ శ్రీ కేశవ్ గారి చిత్ర నివాళి
 

Courtesy--> kamadenu.blogspot.com
by Shri Keshav of The Hindu
 
జిలేబి