Thursday, December 31, 2015

గీత సంహిత - షోడశ గీతః


గీత సంహిత - షోడశ గీతః
 
హే  మదీశ్వర మాం రక్ష యతో విశ్వసిమి త్వయి
 
పరేశం మన్మనో వక్తి త్వమేవాసి ప్రభుర్మమ
క్షేమం త్వహ్యతిరిక్తం హి మమ కిశ్చిన్నవిద్యతే
 
పవిత్రాణమహం సంగీ ధరణీతలవాసినాం
 నృణానామాదరీణాయానాం యేషు సర్వా రుచిర్మమ
 
పరదేవగ్రహీతారో వర్దయంతి స్వ యాతనాః
తేషు రక్తనివేకశ్చ మయా నైవ కరిష్యతే
నా ధరాభ్యాం గ్రహీవ్యంతే తేషాం నామాని వా మయా
 
పరేశో మన్మదీయ పానపాత్రం స ఏవ మే
త్వశ్చ భాగం మయా లబ్ధం సంయక్సమేధవిష్యసి
 
మత్క్రుతే మాపనీరజ్జుర్నపతత్ సుందరే స్థలే
మామకీనోధికారాపి సమ్యగేవ విశోభతే
 
ధన్య  పరేశం తం యో మహ్యం మంత్రణామదాత్
త్వమేవ రాత్రౌ మమ హృదయ చేతనం  
 
నిజసాక్షాదహం నిత్యం స్థాపయామి పరేశ్వరం
స మద్దక్షిణపార్శ్వస్థో న స్ఖలిష్యామి కర్హిచిత్
 
తస్మాద్యుంజతి మచ్చిత్తం మమ స్వాంతశ్చ నందతి
మామకోనశరీరంచ  నిర్విఘ్నం సుశయివ్యతే
 
పరలోకే మమ ప్రాణాన్యస్మాత్వం న విహాస్యసి
స్వకీయం పుణ్యవంతం త్వం క్షయం ప్రాప్తుం న దాస్యసి
 
త్వమేవ  జీవనస్య మార్గ దర్శకః  
తవ సమ్ముఖే ప్రాప్యతి  మహానందం
విద్యతే తవ దక్షిణే నిత్యవర్తి విలాసం  !
 
 
శుభోదయం
జిలేబి 

Wednesday, December 30, 2015

గీత సంహిత - ప్రథమ గీతః

గీత సంహిత - ప్రథమ గీత

ధన్యః స మానవో యో న దుష్టానాం మంత్రణా చరేత్
న తిష్టేత్ పాపినాం మార్గే  నాసీత్ నింద కాసనే
 
సః శాస్త్రే పరేశాస్య మనస్తుష్టి మవాప్రయేత్
విదధీత చ తస్యైవ శాస్త్రే ధ్యానం దివానిశం
 
స జలస్త్రోతసాం పార్శ్వే రోపితాం తరో సమః
ఫలదస్య నిజే కాలే చామ్లానవపల్లవస్య చ
యే యథా క్రియతే తేన తత్ సర్వస్చ ప్రసిద్ధ్యతే
దుష్ట్వా న తాద్రుశాః తవ వాయుకీర్ణతుషోయమాః
 
అథో హేతో విచారోపి న స్థాస్యంతి దుర్జనాః
దార్మికాణామ్ సభాయాం న స్త్యాస్యంతి పాపినాః
 
మన్యతే పరమేశ్వరః దార్మికాణామ్ మార్గే
మార్గే దుష్టమనుష్యాణామ్ నాశం గమిష్యతి
 
 
శుభోదయం
జిలేబి
 

Friday, December 25, 2015

Jesus జిలేబీయం !Zoom
in

love &
ever
be
in Him!


క్రిస్స్మస్సు శుభాకాంక్షలతో

జిలేబి

Thursday, December 24, 2015

అయ్యరు గారి తో జిలేబి బాలి విజయం !

అయ్యరు గారి తో జిలేబి బాలి విజయం !

ఏమండీ అయ్యర్వాళ్ ! ఇండోనేషియా వారు ఇండియా వాళ్లకి వీసా ఫ్రీ ఎంట్రీ ఇస్తున్నారంట ! ఫ్లైట్ టికెట్టు తీసుకుని చేతి లో కోట్లాది ఇండోనేషియా రుపయ్యాలతో (జేకే -> ఒక కోటి ఇండోనేషియా రుపయ్యా దరిదాపుల్లో మన యాభై వేల రూపాయలు :) వెళితే చాలంటా ! అక్కడే వాళ్ళు ఫ్రీ గా వీసా స్టాంపు చేసేస్తారట అని మా అయ్యరు గారి తో చెప్పి (అంటే వారి కి పని పురమాయించి ) మొత్తం మీద బాలి ద్వీపానికి ప్రయాణం కట్టాము !

ఇండోనేషియా దరిదాపుల్లో పది హేడు వేల పై చిలుకు ద్వీపాల సమూహం; అందులో సుమారు ఆరు వేల ద్వీపాల ల లో జన సాంద్రత ఉన్న దేశం; మిగిలిన పదకొండు వేల చిల్లర ద్వీపాల కి అసలు పేర్లు ఉన్నాయా అన్నదే సందేహం :)
జనాభా దరిదాపుల్లో రెండు వందల అరవై మిలియన్లు (ఇరవై ఆరు కోట్లు ) ; అందులో అరవై శాతం జావా ద్వీపం లో నివాసం !

బాలి ద్వీపం (పురానా జమానా లో దీని ని వాలి ద్వీపం అనే వారట!) జనాభా సుమారు నాలుగు మిలియన్ (నలభై లక్షలు ) పై చిలుకు; అందులో ఎనభై శాతం హిందూ మతం !

బాలి ద్వీపం లో ని హిందూ మతం ప్రాముఖ్యత అక్కడి ప్రతి ఇంటిలో ఉండే దేవళం లో ప్రతి బింబిస్తుంది ! పెండ్లాము ని   ఇంటికి తెచ్చుకుంటే అయ్యరు వాళ్ ఇంట్లో ఒక దేవళం కట్టు కోవాల ట ! (పెండ్లాము ని తెచ్చుకుని తల పై బొబ్బ కట్టించు కోవడం తో బాటు దేవళం కూడానా జేకే !)

బాలి టూరు లో తీసిన కొన్ని ఫోటో లు -> బాలి ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ -> దిగగానే మనకి ఆకర్షణీయం కనిపించే ది బాలి ద్వీపపు సాంప్రదాయ దేవాలయపు నమూనా ! ఆ పై ఆకర్షించేది -> స్వస్తి అస్తు అన్న బ్యానరు తో సుస్వాగతం చేసే వెల్కం బోర్డు :)

స్వస్తి అస్తు అని ఇండియా లో వెల్కం చెబితే సేక్యూలరిస్ట్ లు ప్రొటెస్ట్ చేస్తా రనుకుంటా :) జేకే !

ప్రతి పేరులో నూ దాని రూట్ పదం సంస్కృతం లో ఉందేమో అనిపించే లాంటి పదాలు ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి నగరం మొత్తం లో ;

బాలి సముద్రం కడు సుందరం; ఆకర్షణీయం ; అయ్యరు గారికి నీళ్ళంటే భయ్యం ! సో నీళ్ళ దగ్గిరకి రాకుండా ఉండి పోయేరు :)

బీచ్ ! బీచ్ బీచ్ !

దేవళం దేవళం దేవళం !

జోక్ ఏమిటంటే ఏదో దేవాలయం అనుకుని వెళ్లి మొత్తం తిరిగి చూస్తూంటే ఒకావిడ నవ్వి 'నేను పని కోసం వెళ్ళాలి - ఇల్లు లాక్ చేసు కోవాలంది :) దేవళం ఇంట్లో దేవళం :)

బాలి లో గరుడా వారికి పెద్ద పీట ! అతి పెద్ద రాతి తో మలచ బడ్డ గరుడ ని చూడ వచ్చు; ఆ పై విష్ణువు మూర్తి కూడా;

భారతం నించి పంచ పాండవులు కుంతీ మాత తో కలిసి ఉన్న శిల్పాలు ! పాండవా బీచ్ దగ్గిర;

తానా లువాట్ దగ్గిర హిందూ దేవళా లు !

ప్రతి చోట్లా కనిపించే గణపతి బప్పా మోరియా :)

ఒక స్కూలు ముందర పెద్ద గణపతి విగ్రహం ! (భారద్దేశం లో స్కూలు ముందర గణపతి వారిని పెడితే ఇక సేక్యూలరిస్టులు ధర్నా చేస్తారేమో :) 

ఇట్లా రాసు కుంటూ పోతే బీచ్ దేవళాలు అంటూ రాసు కుంటూ పోవాలి :)

ముఖ్యం గా గమనించినది ఏమిటంటే అన్నిటికి బేరమా డోచ్చు ! బేర మాడితే గిట్టు బాటు ! (జిలేబి కి ఇంక మజా చెప్పాలా ! బేర మాడి గీచి గీచి బేర మాడి తే గదా మానసోల్లాసం:)


గరుడ వాహన మహా విష్ణువు -> గరుడ విస్తా


పాండవా బీచ్

ఉలు వాటు దేవాలయం పై నించి సుందర సముద్ర నాయిక :)
 
 
తానా లవుట్ బీచ్ సీనిక్ వ్యూ
 
 
పార్థ సారథి ఆనగా పార్థుని వీర సౌరభం
 
 
 బాలినీస్ డ్యాన్సు - గరుడ విస్తా
 

 ఇందు గలడందు లేడని సందేహం వలదు -
ఎందెందు తిరిగిన అందందే విఘ్న వినాయకుడు

 
The Magnificent Garuda-Garuda Wista 
 
 
శుభోదయం
జిలేబి

Wednesday, December 23, 2015

ఋగ్వేదం - దీర్ఘ తమస్ - తురీయం వాచ !

ఋగ్వేదం - దీర్ఘ తమస్ - తురీయం వాచ !


ఋగ్వేదం మొదటి మండలం లో దీర్ఘ తమస్ ఋషి ప్రణీత సూక్తులు వరుసగా 140-164 మధ్యన వస్తాయి.

ఈ దీర్ఘ తమస్ ఋషి పుట్టుక - కథా పరం గా  పుట్టుక తోటే గుడ్డి వాడు . గుడ్డి వాడుగా పుట్టినా జ్ఞానం లో మేధ .

ఈతని ఋక్కులు ఆంగ్లం లో చెప్పాలంటే రిడిల్స్ .

రెండు వాక్యాల లో అనంతమైన అర్థాన్ని ఇమిడింప జేయడం ఈతని గొప్ప తనం .

వాక్కు గురించి చెబ్తూ నాలుగు రకాలైన వాక్కు ఉందంటాడు ; (అవి ఏమిటి అని ఋక్కు లో లేదు ) కాని ఆ నాలుగు రకాలైన వాక్కులో మూడు గుహ్యమైనవి ; ఒక్క నాలుగో వాక్కు మాత్రమె మనుష్యలకి తెలిసినది అంటాడు .


చత్వారి వాక్ పరిమితా పదాని తాని విదుర్ బ్రాహ్మణా యే మనీషిణః
గుహా త్రీణి నిహితా నేన్ఘయంతి తురీయం వాచో మనుష్యా వదంతి    --- ఋగ్వేదం - మండలం ఒకటి 164-45


Speech is of four types ;the sages who are wise know them; three that are hidden in the cave -non-speak able; men speak the fourth speech.


 
వాక్కు నాలుగు విధాలు ;

అందులో మూడు గుహ్యమైనవి;

నాలుగో విధమైన ది మాత్రమె మనుష్యులు పలుక గలిగినది-> వైఖరి - (వాక్య రూపకమైన వాక్కు )

నాలుగు విధాలైన వాక్కు ->


పర - పరవాణి లేక పర వాక్  --> పరమాత్ముని స్పందన
పశ్యంతి  -> తమ ధ్యానం లో చూడ గలిగినది ? -> ఋషులు
మధ్యమ -> మనస్సు కి మేధ కి సంబంధించినది -> మేధావులు
వైఖరి -> వాక్య రూపక మైన వాక్కు ; --> మనుష్యలు


Kabir Das:

ऐसा वाणी बोलिये , मन का आपा खोये
अपना तन शीतल करे, औरों का सुख होयें

Speak in a manner that brings peace and tranquility to the mind; One’s speech should calm and pacify not only the listener, but also the speaker.

శుభోదయం

చీర్స్
జిలేబి

 

Wednesday, December 16, 2015

అందరికీ 'న' 'మాష్' కారాలు :)

అందరికీ 'న' 'మాష్' కారాలు :)
 
బ్లాగు లోకం లో పండితమ్మన్యులందరికి న 'మాష్' కారాలు :)
 
ఇంతటి తో జిలేబి బ్లాగు తెర వేసి బెట్ట బడినది.
 
అసహన ప్రక్రియా కార్యక్రమాల లో జిలేబి ని బక్రీ చేసి
 
చెడుగుడు 
 
చెమ్మా చెక్కా
 
చెస్సు  
 
ఆడిన వాళ్ళందరికి
 
'మొసలి' జిలేబి టాటా బై బై వీడు కోలు చెబ్తూ -
 
 
చీర్స్
సహిత
బిలేజి  జిలేబి !

Tuesday, December 15, 2015

శంభో ! షింజో అబే శంభో ! -హర హర "నిహోంజిన్ దేవ్ "!

శంభో ! షింజో అబే శివ శంభో ! -

హర హర  "నిహోంజిన్ దేవ్ "!

頑張ってくださいDo your best!
頑張ってください Ganbatte kudasai
చీర్స్
జిలేబి

Monday, December 14, 2015

బ్లాగులోళ్ళు వెర్సస్ కామెంటర్లు అసమానత్వం ముర్దాబాద్ !


కొన్ని కొన్ని బ్లాగులోళ్ళ కామెంటు బాక్సు ముందర కొన్ని విచిత్రమైన గొంతెమ్మ కోరికల్లాంటి నోటీసులు కనిపిస్తాయి.

కామెంట్లు తెలుగు లో ఏడవక పోతే మీ కామెంట్లు డెలీట్ !
మీకు ప్రొఫైల్ లేదా అయితే డెలీట్
మీరు టపాకి దూరం గా కామెంటు కొట్టారా డెలీట్ !
మీ కామెంటు నాకు నచ్చ లేదా డెలీట్
మీరు మేలా? ఫి' మేలా ? చెప్పరా ?  ! అయితే డెలీట్ !
అంతటికి అడ్మిన్ నిర్ణయాలే ఫైసల్ :)


ఇత్యాది అన్న మాట

ఇట్లాంటి సౌకర్యాలు కామెంట్లు రాసేవారికి అస్సలు లేవు.

టపా నచ్చ లేదా ఓ డెలీట్ కొట్టే సదుపాయం అస్సలు గూగులోడు కామెంటర్ల కి ఇవ్వలే !
 
అట్లా ఓ పది మంది కామెంటర్లు డెలీట్ కొడితే టపా హుష్ కాకి అయి పోవాలి.
 
ఇట్లాంటి సౌకర్యాలు కామెంటర్ల కి లేక పోయెనే !

ఎంత అసమానత్వం !

అంతా సమనానమే అంటారు. మరి కామెంటర్ల పట్ల  ఎందు కింత వివక్ష !

బ్లాగులోళ్ళు వెర్సస్ కామెంటర్లు అసమానత్వం ముర్దాబాద్ !


చీర్స్
జిలేబి.

Friday, December 11, 2015

'పద' తాడన కేళీ విలాసం !


రుషం లో

రువు

తాకిడి లో

మరుకం

వ్వుల పువ్వుల

కేకసలు రాదే భ

ళీ తంటా

విను వీధి

లాస్యం


సంగ్రామ కోలాటం !

జిలేబీ ఎందుకె

నీకీ వినువీధుల విహారం ?
 
మానవా నీ  
 
పద తాడన కేళీ విలాసం !

శుభోదయం!

చీర్స్
జిలేబి.

Thursday, December 10, 2015

బ్లాగ్కామెంట్ హెరాల్డ్ కేసులో తన్ను ఇరికించడం - కాన్స్పిరసీ - జిలేబి ఉద్ఘాటన !

బ్లాగ్కామెంట్  హెరాల్డ్ కేసులో తన్ను ఇరికించడం - కాన్స్పిరసీ - జిలేబి ఉద్ఘాటన !

నిన్న జరిగిన బ్లాగార్ల మెంట్ లో అతలా కుతలమైన బ్లాగ్ కామెంట్ ఫ్లోర్ !

 
బ్లాగ్ కామెంట్ల హెరాల్డ్ కేసులో తన్ను ఇరికించడం  ఓం ప్రథమం వారి కాన్సిపిరసీ అని ప్రముఖ వయోవృద్ధ బ్లాగిణి జిలేబి చెబ్తూ 'నేను నా బామ్మ గారి మనవరాలిని నన్ను ఎవ్వరూ భయ పెట్టలేరు ' అని ఉద్ఘాటిం చేరు !

ఈ సందర్భం లో ఆవిడ నుదిటి పై రూపాయి బిళ్ళ  సింధూరం తో , ఒక వైపు చూస్తె మిధిలాపురి మైధిలి లా , మరో వైపు నించి చూస్తే విజయవాడ కనక దుర్గమ్మ లా ,  అసమదీయులు , తల్లీ కంచి కామాక్షి, మధుర మీనాక్షి , కాశీ విశాలాక్షీ, అంటూ జేజేలు పలుకుతూ వస్తోంటే , 'కెలు కేశ్వరాంబ'   అంటూ తసమదీయులు కిసు కిసు లాడుతూ  వస్తోంటే బ్లాగ్మీడియా వారికి "నీలాంబరి"  లా ఫోటో షాట్ ఇచ్చారు :)

క్రితం కొన్ని రోజులు గా ముమ్మరం గా బ్లాగాగ్ర గ ణ్యు లు  ఏది చెప్పినా 'జీ' , 'ఎస్' అనాల్సిందే తప్పించి వారి కి ఎదురుగా 'తీటి' తే ధర్మాగ్రహం ,  అవమాన పరుస్తున్నారన్న ఆరోపణ ల తో బ్లాగ్ లోకపు కామెంట్ల లోకం అల్లకల్లోలం అయి పోయిన విషయం బ్లాగర్లందరికి ఎరుకైన విషయం 'ఇరుకైన' విషయమని విదితమే !

కామెంటుల చెండుల తో చెడుగుడు ఆడుతూ , నారదాయ నమః అంటూ అక్కడక్కడ ఘ్రుతం లాగిస్తూ విన్యాసాలు చేస్తూ ఒక వైపు జిలేబి 'ఆగడాలు' , మరో వైపు జిలేబి పై కేసు బనాయించి ఇది ఆవిడ, ఆవిడ అనుయాయుల కుట్ర , బ్లాగ్ దేశానికి నమ్మక ద్రోహం అంటూ ఉర్రూత లూగిస్తున్న పవనాలు ఈ 'హవా' లో ఎన్నేసి 'కామింట్లు' ద్రవ్య విలం బితం అయ్యే యో ఎవరి కెరుక అని ప్రముఖ పొలిటికల్ సెటై రిస్ట్ 'తేట 'గీతి  ట్వీటారు :)


ఇప్పుడు ఈ నమ్మక ద్రోహం కేసు 'జీ' ఎస్' లు తప్పించి టీకాలు పెట్ట కూడదన్న ధర్మాగ్రహం సమయం లో మళ్ళీ తెరపై రావడం,  రసవత్తరం గా జిలేబి ఇందులో ఓం ప్రథమం వారి కాన్స్పిరసీ ఉందని చెప్పడం ఇవన్నీ చూస్తూంటే తన తల తిరిగి పోతోందని  పిస్తుందని బ్లాగ్ పొలిటికల్ అనలిస్ట్ హర్రీ బర్రీ  తన అభిప్రాయాన్ని తెలియ జేసారు :)

ఇంతటి తో ఈ నాటి కాన్స్పిరసీ ఘట్టపు ఫ్లాష్ న్యూస్ పరి సమాప్తం !

రేపు మళ్ళీ ఏమి జరుగునో ఎవరి కెరుక !

శుభోదయం
జిలేబి
జీ , ఎస్ ఓన్లీ ; నో 'టీ' :) (యు ఆర్ వెరీ నాటీ:)
 

Tuesday, December 8, 2015

తెలుగు బ్లాగ్లోకపు పునాదుల్ని కుదిపేస్తున్న ఆ నాలుగు ప్రశ్నలు !

తెలుగు బ్లాగ్లోకపు పునాదుల్ని కుదిపేస్తున్న ఆ నాలుగు ప్రశ్నలు 

ఈ టపా సదుద్దేశం తో బెట్ట బడినది ; తెలుగు బ్లాగ్లోకం పునాదులు కదిలి పోవచ్చు గాక; వయస్సు తో పై బడ్డ వారు జిలేబి ని నిందించు గాక; జ్ఞాన వృద్ధులు చీత్కరించు గాక; నలుగురు నవ్వి పోదురు గాక;

కానీ సనాతన ధర్మపు పునాదులు ఇట్లాంటి ప్రశ్నల తో నే కాలా కాలం గా పటిష్టాత్మక మవుతున్నది అన్న ఆలోచనే ఈ టపా పెట్టడానికి కారణం .

పదుగురారు మాట పాడి అయి కొంత కాలం ధర న జెల్ల వచ్చు; సనాతన ధర్మం మాత్రం కొంత కాలం కాదు సనాతనం గా నిత్య నూతనం గా ఉండటానికి కారణం మూలాన్ని ప్రశ్నించటం ;


నీహారిక గారు కొన్ని మరీ నిఖార్సైన , సూటి ఐన  ఆలోచనాత్మక ప్రశ్నలు కూడా అడిగేరు - వారు వ్రాసేటప్పుడు అంత దీర్ఘం గా ఆలోచించి ఉంటారో లేదు నా కైతే తెలీదు ; కానీ ఈ ప్రశ్నలు నిజంగా నా వరకైతే ఆలోచనల కు పదును పెట్టేవి . 

నీహారిక సంధించిన  ప్రశ్నలు -

పదిమంది మనుష్యులను చంపినవాడు రాక్షసుడైతే పదిమంది రాక్షసులను చంపినవాడిని ఏమని పిలవాలి ?

మనిషిని కానీ మరి ఎవరినైనా కానీ ప్రాణ,మానహాని తలపెట్టినపుడు చంపారంటే అర్ధం ఉంది.ముందుగా ప్లాన్ వేసుకుని చంపితే దేవుడా ? 

ధర్మాన్ని రక్షించాలంటే ఒకరిని ఒకరు చంపుకోవలిసిందేనా ?  

చెడు మీద మంచి విజయం సాధించాలంటే యుద్ధం తప్పదని మీరు బోధిస్తున్నట్లైతే అలీన ఉద్యమమెందుకు ?అణు ఒప్పందాలెందుకు ?జిలేబి
ధైర్యే సాహసే జ్ఞానం !
యథో ధర్మః తతో జయః !

Monday, December 7, 2015

జిలేబి దర్శకత్వం లో 'బ్లాగు బలి' - మెగా చిత్రరాజం అతి త్వరలో వెండి తెరపై :)


జిలేబి దర్శకత్వం లో 'బ్లాగు బలి' - మెగా చిత్రరాజం అతి త్వరలో వెండి తెరపై :)

బ్లాగ్ ఉడ్-> గ్రేప్ వైన్ స్టొరీ  -> ఆదరాబాదరా నగరం -> డిసెంబర్ ఆరు - ౨౦౧౫ ->

ప్రముఖ దర్శకురాలు బీలేజీ జిలేబి దర్శకత్వం లో బ్లాగు బలి అనే మెగా చిత్ర రాజం  అతి త్వర లో వెండి తెరపై వస్తోందన్న వార్త బ్లాగు లోకం లో సంచలనం గావిస్తోంది :)

ఈ మెగా చిత్రం రాకమునుపే బ్లాగు లోకం లో సంచలనం కనిపిస్తోందని  బ్లాగు లోకం లో ఆరి తేరిన కథా రచయిత బ్లాగ్ గాంధీ  వారు రీ ట్వీట్ చేసారు !

ఈ మెగా చిత్రం తెర వెనుక కథ చాలా పకడ్బందీ గా జరుగు తోందని దీని విషయమై మీడియా కి ఏలాంటి 'మేత' దొరక కుండా కట్టుదిట్టం చేసారని బ్లాగ్ ఉడ్ లో ని పలువురు 'కిసు కిసు' మంటున్నారు !

జిలేబి 'బ్లాగు బలి' చిత్రం తరువాయి దర్శకేంద్రులందరినీ  తల దన్ని తానొక్కతే బ్లాగ్ ఉడ్ లో ఏక 'చట్టాధి' పైత్యం గా వెలుగొంద వచ్చునని విశ్రాంతి తీసుకుంటున్న బ్లాగ్మూవీ డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఏడుకొండల రావు ఊహాగానం చేసారు :)

ఈ చిత్రం లో బ్లాగు 'షార్ప్' నఖ సఖీ  గా పేరొందిన నటీ మణి ప్రముఖ 'విల్లీ' పాత్ర వహిస్తోందని అట్లాంటి పాత్ర ని ఆవిడ తన నట జీవితం లో ఇంత వరకు చేసినట్లు ధాకలాలు లేవని , రాబోయే బ్లాగు చరిత్ర లో 'బ్లాగు బలి' ముందు ఆ తరువాయి అన్నంత గా ఆవిడ 'రోలు' కర్ర స్వారీ చేస్తుందని బ్లాగు సింగం ఉద్ఘాటించారు !

అట్లాగే ప్రముఖ హీరో హర్రీబర్రీ శూర్పణఖ ప్రతి ఎత్తు కి పై ఎత్తు వేస్తూ జన బాహుళ్యాన్ని మనోరంజకం గావిస్తారని కూడా బ్లాగు కామెంట్ల లోకం భోగట్టా :)

ఈ చిత్ర వార్త చేస్తున్న 'హల్' చల్ తో  కలవరం చెందిన ప్రముఖ బ్లాగ్కవి  తాను బ్లాగు డిస్ట్రిబ్యూటర్ ల ద్వారా కాకుండా తన చిత్రాలని  ప్రైవేట్ చానల్స్ 'రూట్' ద్వారా అందిస్తా నని  ప్రకటన చేసారు .

కాని ఇంత జరుగుతున్నా దర్శకురాలు జిలేబి ఏ మాత్రం ఉలుకూ పలుకూ లేకుండా తాను జేస్తున్న పనిని మోడీ వారి లా చేస్తూ పోతోందని మీడియా కి మేత అందివ్వడం లేదని విచారణ వెలుబుచ్చారు పద్యాల రావు గారు .

ఇంతటి తో నేటి బ్లాగ్ ఉడ్ సినెమా సమాచారం పరి సమాప్తం.

సైనింగ్ ఆఫ్

చీర్స్  సహిత :)  
జిలేబి  

Saturday, December 5, 2015

గాడ్ ది గ్రేటెస్ట్ కమ్యూనిస్ట్ :)

గాడ్ ది గ్రేటెస్ట్ కమ్యూనిస్ట్ :)

మేం కమ్యూనిస్ట్ లం మాకూ మీ గాడ్ కి లంకె కుదరదు చెప్పా మా అయ్యరు గారితో .

అయ్యరు గారు ఫక్కున నవ్వేరు!

ఏమోయ్ జిలేబి నువ్వు నిజంగా పదహారణాల పక్కా కమ్యూనిస్ట్ వే నా ?

అందులో ఏమీ సందేహం లేదు కొద్దిగా సందేహం పీకుతున్నా అబ్బే మనం దీరోదాత్తురాలం కాబట్టి ధీమా గా చెప్పేయాలి  అని చెప్పా .

మరి దేముడు కూడా కమ్యూ నిస్టే . అట్లా అయితే నీకూ దేవుడి కి లంకె కుదర దంట్లే ఎట్లా ?

ఆయ్ కమ్యూనిజం పందొమ్మిదో శతాబ్దపు యూనివర్సల్ కాన్సెప్ట్ ;  దేవుడు పాతోడు . పాతోడు ఎట్లా కమ్యూనిస్ట్ అవుతాడు ? తీసి పారేసా .  పాతోళ్ళంతా ఎగస్పార్టీ వాళ్ళే - క్యాపిట లిస్ట్లే .

అట్లాగా ? గాడ్ యూనివర్సల్ అవునా కాదా ?

అవును అట్లా అనే మీ వేదం చెబ్తుంది కదా దాని ని మేం నమ్మం కాని మీరు నమ్ముతారు గాబట్టి మీ నమ్మకం ప్రకారం యూనివర్సల్ .

గాడ్ కనిపిస్తాడా ?

ఫక్కున నవ్వా . అసలు వినిపించు కోనే వినిపించు కోడు ; ఇంకా ఎట్లా కనిపిస్తాడు ?

సో , కనిపించడూ వినిపించడు అంటావ్ !

అవ్ మల్లా ;

పై కి పంపిం చే టప్పుడు తర తమ బేధాలు పాటి స్తాడా ?

అబ్బే అంతా ఒకే ఘాట్ కే శ్మశాన ఘాట్ కే !

గాడ్ నిరంతరం ఉండే వాడా ?

అట్లా అని మీ వేదాలు చెబ్తాయి మళ్ళీ చూపుడు వేలు వారి వైపే ఎక్కు పెట్టా .

మీ కమ్యూనిస్ట్ లు తర తమ బేధాలు పాటిస్తారా ?

చస్తే నో .

పోనీ నిరంతరం గా మనీ ఫ్లో ఉండా లంటారా కాదా ?

అవును !

మరి చూడు ఎంత సామరస్యమో గాడ్ కి మీ కమ్యూనిజానికి ; గాడ్ ఈజ్ గ్రేటెస్ట్ కమ్యూనిస్ట్ :)

అయ్యరు గారు ఈ టపా పెట్ట మంటారా ?

పెట్టు ;

పెడితే మళ్ళీ ఈ జిలేబి చేతలే కాదు మాటలు కూడా అర్థం కావడం లేదంటారేమో ?

నలుగురు నవ్వి పోదురు గాని జిలేబి ఎవరూ పుట్టించక టపాలు ఎలా పుడతాయి ? కాన్సెప్టులు ఎలా పుడతాయి ? వృత్తాలు ఎలా పుడతాయి ? పదాలు ఎలా పుడతాయి ?

నువ్వు రాస్తూ పో ! చదివే వాళ్ళు చదువుతారు ; కామెంట్ల తో కుమ్మాలనుకే వారు కుమ్ముతారు;

జిలేబి నిన్ను గారెలు అన్నా ఏమి బూరెలు అన్నా ఏమి :)

గీత లో శ్రీ కృష్ణుల వారేం చెప్పారు ? నీ కర్మను నువ్వు చేసుకుంటూ పో ; ఫలాన్ని ఆశించకు అని కదూ ?

ఫలాన్ని ఇవ్వని కర్మ చేసి ఏమి చేయకున్న ఏమి ?

సిం పుల్ జిలేబి - చేసిన కర్మ ఫలం ఇవ్వక పోతే కర్మని సంస్కరించు, పరిష్కరించు , సరియైన కర్మ చేయడానికి ప్రయత్నించు ;

నన్ను  చూడు వంట ఓ నలభై సంవత్సారులుగా నీ కోసం చేస్తున్నా; ఒక రోజు వంట సరిగా రాక పోతే మరో రోజు దాన్ని సరిజేయడానికి ప్రయత్నించడం లేదూ ?

అబ్బా ! ఈ అయ్యరు గారు దేనినైనా దేనికైనా ముడి పెట్ట గలరు ;

ఆండో ళ్ళు మరీ ఆలోచనలు వస్తే కిచెన్ లో కెళ్ళి కాయగూరలు తరిగే టట్టు :) ; వంట గది నే తమ సైకాలజీ ల్యాబ్ గా మార్చి పరిపూర్ణత్వం చెంద గలరు ;

అబ్బే ; నో ; నేను ఈ ట్రాప్ లో  పడ కూడదు ; ఇట్లా వంట గదుల గురించి చెప్పి అయ్యరు గారు నన్ను వంట గది కి కట్టి పడేసా లా ఉన్నారు :

నో జిలేబి; బామ్మ చెప్పిందే వేదం ; అయ్యరు గారి మాటలు అంతా బూటకం :)

చీర్స్
జిలేబి 

Friday, December 4, 2015

పదభిఘావళి !


పదభిఘావళి !
 
ఆలోచనలకి 
 
ఆకలెక్కువ 
 
 
-శర్కరి 
 
చీర్స్
జిలేబి

Thursday, December 3, 2015

శ్రీ రామాగ్రహం !

శ్రీ రామాగ్రహం !
 
ఎవడురా మేథావి ?
 
ఎవడు ? రామే తావి !శుభోదయం
జిలేబి

Wednesday, December 2, 2015

సిరి వెన్నలా , సిరి వెన్నెల :)

సిరి వెన్నలా , సిరి వెన్నెల :)

ఈ మధ్య బలపం బట్టి బామ్మ  ఒళ్లో ఏ బీ సి డీ లు నేర్చు కున్నా పాట మావయ్య రాసింది అంటే బోనగిరి గారు అబ్బే కాదండీ అన్నయ్య /తమ్ములుం గారు శాస్త్రి గారిది అని సరి చేసారు.

ఓహో సిరి వెన్నల వారిదా ఆ పాట అన్నా .

వెన్నలా ? వెన్నెలా అని వారు రిటార్టు ఇచ్చారు ?

అబ్బే మా ఆండోళ్ళకి తెల్సింది వెన్నా, నెయ్యీ, గియ్యీ గట్రా యే ! వెన్నెలా గట్రా మగరాయుళ్ళ కే తెలుసునుస్మీ అని మనం రాసింది కవర్ జేసేసు కున్నాం :)

అబ్బే ఆండోళ్లు తప్పుగా రాసినా అది సబబే అని చెప్పేసు కోవాలె ; మనకు మనమై ఎప్పుడూ మనం జేసింది తప్పు అని చెప్పుకోరాదు; చెబ్తే మగరాయుళ్ళ కి మన కి వంక బెట్ట డానికి కారణం దొరికి పోతుందిస్మీ అని బామ్మ పోతూ పోతూ చెప్పేసి వెళ్ళింది. అప్పటి నించి బామ్మ వారి ఈ స్వకపోల భట్టీయ మంత్రాన్ని జపించు కుంటూ అయ్యరు వార్ని మేనేజు చేసేసు కుంటూ వచ్చేస్తున్నా ;)

అట్లాంటిది మనం తప్పుగా రాయడమా అబ్బే :) సుతరామూ తప్పు కాదు తప్పున్నర కూడా కాదు.

అక్షరం పరం బ్రహ్మం ! మన తల్లోంచి, 'కీబోర్డు వాతల్లోంచి', ఘంటం ఊకదంపుడు ఏది వస్తుందో ఏదో అదే సత్యం :)  అది అప్పు తచ్చై ఉండ వచ్చు గాక ! దానిని మనం సముదాయించి , అందులో నించి అర్థమును పరమార్థమును లాగి జిలేబి చెప్పిందే వేదం అని జెప్పు కోవాలన్న మాట !

సిరి అనగా ఎవరు ? శ్రీ మహాలక్ష్మి ! సముద్ర మంథనము న పుట్టినది . దాని తో బాటు వెన్న గట్రా కూడా పుట్టినది అని ఉవాచ !

అనగా సిరి వెన్నలా తోడు బుట్టువులు ! కావున సిరి వెన్నల అన్నదే సరి ఐనది !

మరి సిరివెన్నెల వారు అట్లా ఎందుకు శ్రీ చంద్రమా అని పేరెట్టేసు కున్నారు ? ఆ కాలం లో వారు జిలేబి ని సంప్రదించి ఉంటె వారు సిరి వెన్నలా అని విశ్వనాథ్ వారి కి సినిమా పేరు సరి జేసి ఉండే వారు :)

ఈ తెలుగు వాళ్ళు ఇది శుద్ధ తెలుగు పదం అంటారు గారి వెన్నెల అన్నది అరవం పదం 'వెణ్' నిలా కాదూ ? వెళ్ళఅయిన నిలా తెల్లని నిలా తెల్లని చందురూడు .

అట్లాగే వెన్న అన్న పదం ఎట్లా వచ్చింది ? అదిన్నూ అరవం నించే స్మీ:) వెన్నై అని అరవం. డానికి తెలు 'ఘీ' కారం ( చూడండి ఇక్కడ కూడా ఘీ అన్న హిందీ పదం ఎట్లా తెలుగు లో ఇమిడి పోయిందో :) వెన్న !

సిరి అనగా నవ్వు అని అరవం లో ; సో (ఈ మధ్య ఎవరో ఈ 'సో' అన్నది తెలుగా అన్నారు కూడాను ; కానీ ఈ సో సో ఎంత సొబగు గా ఉందో చూడండి అది కూడా తెలుగు లో పాల లో నీళ్ళ లా  ఎంత గా కరిగి పోయింది )


సిరి వెన్నలా అనగా నవ్వు తో ఉన్న వెన్న ! అనగా అముల్ బట్టర్ !

సో, సీతారామశాస్త్రి గారి రచనలు కూడా అముల్ బట్టర్ అంత తియ్యందనాల టేస్టి టేస్టి :)

అందుకే వారు సిరి వెన్నల సీతారామ శాస్త్రి గారే ! సిరివెన్నెల కాదు అని జిలేబి తీర్మానించు కునేసింది !

అట్టర్లీ బట్టర్లీ సిరి వెన్నలా !

కొస తునక -> బోనగిరి అనగా నేమి ? అని ఆంధ్ర భారతి వారిని 'కొచ్చనించగా' వారు జెప్పింది -> 

-->
 • పెండ్లిలో మగపెండ్లివారికి ఆడు పెండ్లివారు పంపు ఫలహారాలు అని :)


 • ఆడువారలకు 'ఫల' హారములు' కూర్చుట 'వెన్నతో' బెట్టిన విద్య :) ఈ శుభోదయ 'ఫల' హారమును అటులే స్వీకరించెరదని ఆశిస్తో :)

  నేటి కి ఫలహరముల భుక్తాయాసము తో
  సైనింగ్ ఆఫ్
  చీర్స్ సహిత
  జిలేబి

  Tuesday, December 1, 2015

  రామ నీ సమాన మెవరు !

  రామ నీ సమాన మెవరు !

  రామ నీ సమాన మెవరు అని పాడినారు కాకర్ల వారు .  నిజంగా నే రాములవారు వారి కాలం లో నే గాదు (వారి యుగం లో మాత్రమె గాదు) ఆ పై యుగాలలో కూడా చిరస్థాయి గా ఉన్నవారే !

  రామాయణం లో పిడకల వేట చేయడానికి వాల్మీకి చాలా 'ఆస్కార్' లు  అందుకోవాలి (ఆస్కారాలు ఇచ్చాడు కాబట్టి :)

  రాముల వారిని పొగడటానికి ఎన్నెన్ని ఘట్టాలు ఉన్నాయో తెగడటానికి (వంకలు వెదక టానికి ) అన్నేసి ఘట్టాలు.

  సాదా సీదా గా చెప్పాలంటే రాముల వారిని పుంసాం మోహన రూపాయ అని జెప్పి మానవ మాత్రుల లో ఉండే అన్ని గుణ గణా లను వారి లో చూడ గలిగాడు కవి .

  మానవు లకి ఔరా ఒక మనిషి మనీషి గా నిలబడటానికి కాల వ్యవధి లో ఎన్నేసి కష్టాలు నష్టాలు చూడ వలసి వస్తుంది అనిపించక మానదు .

  మరి సీతమ్మ ? పుట్టని అమ్మ అని ఈ మధ్య ఒకరన్నారు . భూదేవి ఒడి లో నాగలి కి తగిలిన నారి .  జనకాత్మజ . జానకి .

  రాముల వారి తో సరి సమానంగా కష్టాలను స్వీకరించింది . నువ్వు వనవాసం చేసి రావోయ్ అని ఈ కాలం లో జిలేబిలు చెప్పగలరు .

  తమ్ముడు - లక్ష్మణుడు - వాడిని ఎవరూ అడగలేదు వెళ్ళ వోయ్ వనవాసానికి అని. తనకు తానై అన్నకు తోడుగా వెళ్ళాడు .

  వీటన్నిటి కి మించి ఊర్మిళ . హిందీ సాహిత్యం లో ఊర్మిళా కీ విరహ్ అనిమైథిలి శరణ్ గుప్త వారి దను కుంటా ఒక ఖండిక ఉంది . ఊర్మిళ తరపున రాసిన కవివరుల్లో వారే మొదటి వారను కుంటా .  సాకేత్ అన్నది పుస్తకం పేరు .

  భారతీయ భాషల్లో నే కాకుండా ప్రపంచ భాషల్లో కూడా అద్బుతం గా అనువదింప బడి , కల్పవృక్షం గా పేర్కొనబడి , విష వృక్షం గా చెప్పబడి పరి పరి కోణాల నించీ విశ్లేషించ బడినది రాముల వారి చరిత్ర .

  అంతే కాదు ; మనకు దగ్గిర గా తెలిసిన కాల ఘట్టం లో త్యాగయ్య వారి చేత కొనియాడ బడి , వారి కి రాముల వారి కన్న వేరెవ్వరు లేరు అని రామాయణం మొత్తం వారి సంగీతం లో ఇమిడి మనకు ఈ నాటికీ పాటల రూపం తో ఆవిష్కరించ బడి ఉన్నది .

  రాబోవు కాలం లో మరిన్ని విశ్లేషణలు  పరి పరి విధాల పరిశోధనలు వాటి మీద రావచ్చు గాక.

  ఎంత వచ్చినా ఏమి వ్రాసినా కాలం లో ఇమిడి పోయి వాటిని స్వకీయం చేసుకునే భారత సంస్క్రతి కళ కళ లాడు తున్న సంస్కృతీ .సజీవ సంస్కృతీ .అందులో ఇది అది అని లేకుండా అన్నీ కలిసి మహా సాగరమై మహోన్నతం గా వెలుగొందటం తధ్యం.

  రామ నీ సమాన మెవరు.

  శుభోదయం
  జిలేబి


   

  Monday, November 30, 2015

  సులభః పురుషః రాజన్ ....


  కామెంటు చెండులు

  కం. విపరీతంగా చదవా
  లపుడప్పుడు తోచినట్లు వ్యాఖ్యానించా
  లపుడప్పుడు మౌనాన్నీ
  ఉపయోగించాలి తెలివి యొప్ప జిలేబీ
   
  కామెంటు ఉత్ప్రేరకం

  కం. రమ్మా చక్కని కామెం
  ట్లిమ్మా నీ రాక లేక లేఖిని ఆగే
  నమ్మా జిలిబిలి పలికుల
  కొమ్మా కందాలనందు కొనుమ జిలేబీ
   
  జిలేబీ తెలుగు వ్యాఖ్య !

  కం. నలభై పంక్తుల వ్యాసము
  సులువుగ నా కర్థమాయె శోధించెడు నా
  తల కెక్కక పొగరణచెను
  కలనం తమ వ్యాఖ్య తెలుగు ఘనత జిలేబీ.
   
  వినమ్రత

  కం. బందమొ ముందరి కాళ్ళకు
  నందముగా భావమమర నగు పరికరమో
  ఛందం బనునది దేవుం
  డందించిన శక్త్తి కొలది యగును జిలేబీ.

  కం. ఛందములాడించునొ నను
  ఛందంబుల తోడ నాడ జాలుదునో నే
  నందముగా వ్రాయుదునో
  యిందుకు కొరగానొ దేవు డెరుగు జిలేబీ
   
  తాడి గడప వారి జిలేబీయం.

  Sunday, November 29, 2015

  క్రెడిట్ కార్డ్ ఆఫర్ ! - మీరు బాల్చీ తన్నితే - మీ దహనక్రియాల ఖర్చు కి క్రెడిట్ ఫ్రీ ఆఫర్ ! :)

  క్రెడిట్ కార్డ్ ఆఫర్ ! -
   
  మీరు బాల్చీ తన్నితే -
   
  మీ దహనక్రియాల ఖర్చు కి క్రెడిట్ ఫ్రీ ఆఫర్ ! :)

  ఆలశించిన ఆశాభంగం !
   


  వెంటనే రండి !
  ఆఫర్ కొన్ని రోజులు మాత్రమె !
   
  మా మయానం క్రెడిట్ కార్డ్ లైఫ్ టైం ఫ్రీ !
   


  అంతే కాదు !
  మీరు బాల్చీ తన్నేస్తే
   
  మీ దహన క్రియల ఖర్చులు
   
  మీ క్రెడిట్ కార్డ్ కి స్వైప్ చెయ్యండి :)
   
  మొత్తం ఖర్చులు మా మయానం క్రెడిట్ కార్డ్ కంపెనీ యే భరిస్తుంది :-
   
  వెంటనే ఆఫర్ అందుకోండి ! మీ మయానం ఖర్చులని ఆదా చేసుకోండి !
   
  ఆఫర్ వేలిడ్ నవంబెర్ ముప్పయ్యో తారీఖు దాక మాత్రమె !
   
  భలే మంచి చౌక బేరము !
   
   
  చీర్స్
  జిలేబి

  Saturday, November 28, 2015

  గర్భిణి ఘంటపు ఊకదంపుడు :)


  గర్భిణి ఘంటపు ఊకదంపుడు :)

  బలపం బట్టి భామ ఒళ్లో అ ఆ ఇ ఈ నేర్చుకున్నా అని మావయ్య పాట వ్రాసి పోయేడు ! కామ్రేడ్  "సిరివెన్నల" (అదేనండీ సిరి వెన్నెల వారు )  వారు సొగసుగా రాసేసు కున్నారు !

  దాన్ని మా బాలూ కూడా యమహా నగరి లా పాడి రంజింప చేసాడు !

  కవి వరుల చేతి లో పదాలు పాదాలు పదనిసల తో పట్టు పరికిణీలు వేసుకుని పరి పరి మనలను పరిమళింప జేస్తాయి !

  వారి పద పొందులు వాటి అందాలు వారికేలా వస్తుందబ్బా అని హాశ్చర్య పోవడం మాత్రమె జిలేబి వంతు !

  ఈ మధ్య ప్రజ వారు తెలుగు వ్రాత లో ఇన్నేసి అక్షరాలూ ఉండాలా అని ప్రశ్నించేరు !

  అక్షరాలూ ఎన్నేసి ఉన్న నేమి ? వాటిని ఎట్లా ఉపయోగిస్తున్నామో అన్నదాన్ని బట్టి అవి వాడుకలో ఉంటాయా లేవా అన్నది రూడి ( ఇక్కడే ఒక ఒత్తు పోయే! )

  ఈ మధ్య ఆంగ్లం లో LOL అని రాయ బోయి లోల అని వ్రాసేనన్నారు  బండి రావు గారు . ఆహా కొత్త పదం కని పెట్టేరు అని మరొక  మా 'సార్' తిరగేస్తే శర్మ గారు వారి కి తాడులు వేసేరు !

  బండి ర ఎట్లా వ్రాయాలో తెలీటం లేదు :)

  ఆ మధ్య ఒక కార్టూన్ చూసా రిక్షా బండి వాడి ని రావయ్యో అనడానికి కార్టూనిస్టు ఒక్క పదం లో అంటే బండి ర తో కార్టూన్ వ్రాసేసేరు ! అదీ కవి పదపు పదును !  శ్రీపాద వారు శ్రీ రాముల వారిని అంటే వనవాస కాలపు శ్రీ రాముల వారిని విప్రలంభపు శృంగార యోగి అని వర్ణించేరు ! పదముల పొందిక అది !

                                                         "మన దగ్గిర చుట్టమైన రాముడు
  మహావీరుడూ ,
  ప్రకృతి సౌందర్య పిపాసీ ,
  దుష్టశిక్షకుడూ ,
  శిష్టరక్షకుడూ,
  ముఖ్యం గా విప్రలంభ శృంగార యోగిన్నీ !"

  గోదావరి వాళ్లకు ఆ తెలుగు అట్లా ఎట్లా వస్తుందేమో తెలీదు గాని, కష్టే ఫలే వారి టపాల్లో రెండు వాక్యాల్లో ఒక వాక్యం నానుడి తో ఉంటుంది !

  శ్యామలీయం వారి టపాల్లో పద్యాల పై నున్న వెరైటీ , వారు రాముల వారి పై రాశి పోసిన పద్యాలు , (అంతే కాదు సై అంటే సై అని జిలేబి కామెంట్లు పోటీ గా వ్రాసిన జిలేబి శతకం కూడాన్ను ) - తెలుగు బ్లాగు వెలుగులు ఇంతింత కాదయా అని చెప్పుకొనక తప్పదు !


  మా అరవ దేశం లో క్రేజీ మోహన్ అని ఒక రచయిత ఉన్నారు . వారి చేతిలో పదాల విరుపు ఇంతా అంతా అని చెప్పలేము ! పదాలు నాజూగ్గా విడి పోయి హాస్యాన్ని పండిస్తాయి !  బ్లాగులోకం లో నిరవధికం గా సంవత్సరాల తరబడి సమస్యాపూరణం నడుపుతున్న కంది వారు వారి టీము ఒక ఎత్తైతే ( మేమంతా హరిబాబు వారి లా పేజీ ల కొద్ది టపాలు వ్రాస్తాం - ఒక్క కామెంటూ పడదు - కంది వారేమో ఒకే ఒక్క వాక్యం వ్రాస్తారు టప టప మని ఓ నలభై కామెంట్లు ఒట్టి కామెంటులు కావు మేటరు ఉన్న మేలైన నేటి కి ఏ నాటికీ నాలుగు కాలాల పాటు నిలిచి పోయే పదాలు పద్యాలు పడతాయి ! అబ్బ మరీ ఈ జిలేబి కి  కా 'మంటలు' అంటే అంత 'ఇది' యేమో తెలీదు గాని :))  - మరో ఎత్తు నెమలి కన్ను మురళి గారు  - దేశం ఉన్న గొప్ప గొప్ప వాళ్ళని అందర్నీ కలగలిపి గోదారి లాక్కెళ్ళి పోతారు :) జేకే !

  కాలక్షేపం కబుర్లు , బాతాఖానీ కబుర్లు , అరుగు కబుర్లు !

  సంస్కృత మకరందాలు -
  బ్లాగాడిస్తా వారి చమక్కులు -
  పద్మార్పిత వారి పడుచుపదాలు-
  ఆంధ్రామృతం వారి అద్బుత 'అరంగేట్ర' సమాచారాలు-
  ఈ టైటిల్ చదివితే ఈ టపా మనవు గారిదే నబ్బా అని కళ్ళు మూసుకుని చెప్పెలాంటి టైటిల్ పెట్ట గలిగిన మనవు గారు -
  సుజన సృజన లతో పదనిసల్ని మోహనం గా ఆలాపించే లక్కాకుల వారు-
  బ్లాగు బర్త డే కి టపాలు రాసే స్టేజీ కి వచ్చేసిన ఒకప్పటి ఇల్లు అలకటం మరిచి పోయిన ఈగాజ్యోతీలు - అప్పుడప్పుడు శర్కర పంచె శర్కరీలు -
  కౌముది కి అంకిత మై పోయిన బ్లాగిణి మణులు (మధుర వాణీ గారు వింటున్నారా ?) -
  పనిలేక పిపీలిక మైన మా డాటేరు బాబు రమణ గారు -
  తేటగీతి అంటూ తేటతెల్లంగా 'అటుకుల' బొంత ని స్వాహా గావిస్తున్నవారు :) -
  పాటతో నేను అని సైలెంట్ గా సినీ పాటల ఒక ఖజానాని పెట్టి వాటికి లిరిక్స్ జోడించి జోహార్ అని పించే లా ఉన్న వేణూ శ్రీకాంత్ గారు -
  అమృత మధనం తో దేశాన్ని మధిస్తూ బుద్ధునికి మురళి కి సంజౌతా 'ఎక్స్ప్రెషన్' ప్రయత్నిస్తున్న మా జర్నలిస్ట్ బుద్దా వారు -
  పద గోళీ లాడుతో సమస్యల తో 'పూ' రణం గావిస్తున్న మా గోలీ హుమచ్చాస్త్రీ వారు - (హనుమ కీ స్త్రీ కి పొత్తు ఎట్లా అవుతుంది సినబ్బా అని హాశ్చర్య పోయా మొదట వారి పేరు చూసి !) -
  మా కథా మంజరి అయ్యవారు పద్యాలు పెట్టి టపాలు గట్టి  సెహ భేషు గా బ్లాగ్ విహారం గావిస్తున్న వారు -( వారి బ్లాగు టెంప్లేటు సరిగ్గా లేక నేను కామెంట లేక పోయిన సందర్బాలు ఎన్నో ఉన్నాయి - టెంప్లేటు మార్చండి మహాప్రభో అని చెప్పినా ప్రయోజనం లేక పోయే :)
  రమ్యంగా కుటీరాన అంటూ గులాబీ 'ఔట్లు' కూడా కావాల్సి వస్తే పెలుస్తాం అంటూ అలుపెరుగక ఉన్న నీ , మా , హారిక గారు :)
  కన్నీటి కథ ల తో కడివెడు కహానీ లతో సమ సమాజానికి అద్దం పట్టే వనజ వనమాలీ గారు -
  దేశ విదేశాల్లో ని సంక్షోభ పరిస్థితుల కి చరమ గీతం గ్రహాల భ్రమణం తో ఆలాపిస్తున్న మా భ్లాగ్జ్యోతిష్ శర్మ గారు -

  ఇట్లా ఊకదంపుడు వ్రాసుకుంటూ జిలేబి కూడా ఎనిమిది సంవత్సరాలు దరిదాపుగా కలగా పులగం గా , ఈ ఒక్క సబ్జెక్టే నేను తాకుతా అనుకోకుండా అట్లా అందరిని గెలుకుతూ , అప్పుడప్పుడు డక్కా మొక్కీలు తింటూ , కొండొక చొ ఐ డోంట్ లైక్ లతో చీవాట్లు తింటూ కాలం గడిపేస్తోంది :)

  ఇంతకీ ఈ టపా టైటిల్ ఏమిటి ? ఈ టపా ఏమిటి ? అంతా గందర గోళం గా ఉందిస్మీ :)

  షురోదయం :) షురూ, ఉదయం :)

  జిలేబి
   

  Thursday, November 26, 2015

  బ్లాగ్దేశం లో ఉండాలంటేనే భయం గా ఉంది - దేశం విడిచి పోతా - జిలేబి


  బ్లాగ్దేశం లో ఉండాలంటేనే భయం గా ఉంది - దేశం విడిచి పోతా - జిలేబి 

  అయ్యరు ఖాన్ గారు నాకు బ్లాగ్దేశం లో ఉండాలంటే నే భయ్యం భయ్యం గా ఉందండీ జిలేబి రావు చెప్పింది అయ్యరు ఖాన్ తో .

  అయ్యర్ ఖాన్ తన విశాలమైన చాతీ ని తడుముకోబోయి తానూ చాలా సీదా సాదా అయ్యర్ ఖాన్ మాత్రమె అని గుర్తు కొచ్చి

  మై డియర్ జిలేబి రావు ! నా ప్యారీ పెండ్లామా ! మనమంతా సాదా సీదా బ్లాగ్ దేశ వాసులం ! మనం అట్లాంటి మాటలు చెప్పలేం " చెప్పారు అయ్యర్ ఖాన్ గారు .

  మరి ఎట్లా ఈ బ్లాగ్ దేశం లో బతికేది ? రోజు రోజు కి వైషమ్యాలు కార్పణ్యాలు , భావాల మీద బావ ల మీద,  మాట మీద , సారంగం మీద వచ్చే కామెంట్ల చూస్తూంటే నాకు మరీ విపరీతమైన భయ్యం వస్తోందండీ !

  జిలేబి ! ఇంతకు మునుపు ఇట్లాంటి కామింటులు అంటే సై అంటే సై అనే కామింటులు లేవా ?

  ఉండే వండి ! ఒక వైపు వారు మాత్రమె ఎగ సెగ డోస్ ఇచ్చె వారు ! కాని ఈ కాలం లో సై అంటే సై అని కౌంటర్ వేయటం ఎక్కువై పోయిందండి !

  సో కౌంటర్ వేయటం కొట్టొచ్చినట్టు కనబడు తోందన్న మాట ! సరే రేపు నాకు బ్లాగ్దేశం లో ని  మ్యాడ్ మీడియా వారి తో బ్లాగ్ముఖీయం ఉంది - దాంట్లో వీళ్ళ తాట వదిలిస్తా ! నీ తరపు గా నేను వాళ్లకి చెబ్తా ! మా జిలేబి రావు కూడా భయపడింది అని చెప్పాడు అయ్యర్ ఖాన్ !

  జిలేబి రావు కళ్ళ లో కన్నీళ్లు సుళ్ళు తిరిగేయి ! ఈ బ్లాగ్దేశం ఎంత మారి పోయింది ! చ చ ! వేరే బ్లాగ్ దేశం కి వెంటనే వెళ్లి పోవాలి !

  అయ్యర్ ఖాన్ తన సైజైన చాతీ తో జిలేబి రావుని అక్కునకి తీర్చుకున్నాడు !


  చీర్స్
  జిలేబి రావ్ కేర్ ఆఫ్ అయ్యర్ ఖాన్ !

  Wednesday, November 25, 2015

  "బావా" నీ వెక్కడ ?


  బావా నా లో వంట జ్ఞానమే  కొరవడెనని
  వడ్డింపు  వాస్తేదో అంతగా లేనే లేదని
   అల్లం  దోశ లతో  సాంబారు లాగించ మంటే 
  బావా, నేను  మూగనై  నీ బందీ నై పోయా !
   
  ఆలోచనలకి రూపమీయ జిలేబి గుండు అని
   తటిల్లత లా  జిలేబి పాకం నీరు కారి పోయే
  లేని పెసరట్ల  తో తెలుగు వంట చేయ మంటే 
   ఆలోచనలు అవాక్కై ఆముదాన్ని తాగె !
   
  వ్యంగ్య వ్యాఖ్యల కారప్పూసల తో వడ్డించి
   టిఫిను ఖాళీ  ప్లేటు పెట్టి  తినమంటే
   అల్లం మిర్చీ గా  మారి కాలుతుంటే
   మజ్జిగెరుగని మదికన్నీరే బ్లాగ్కాలువాయే !
   
  అల్లంమొరబ్బా ని అభిమానిస్తే అదేదో నేరమని
   నా తలపుల కే రంకుగట్టి బావలతో సరసమని
   పదాలే వేరుగా పలికి పోపు పొడి వేయిస్తూంటే 
   విస్తరాకుల  విజ్ఞానమిదేనని వినమ్రత గా నవ్వుతా !
  బావా నీ వెక్కడ ! నా ఈ చిక్కుల్లో చిక్కావ్ :)

  చీర్స్
  జిలేబి
   
   

  Friday, November 20, 2015

  'గరిక' పాటి చేయని సత్యానికి ఎందుకంత విలువ ?

  'గరిక' పాటి చేయని సత్యానికి ఎందుకంత విలువ ?

  ఎరక్క పోయి వచ్చాను ఇరుక్కు పోయాను అని సినీ కవి పాట . !

  నిజంగానే అట్లా అయ్యింది జిలేబి పరిస్థతి !

  మొన్న శర్కరి వారు సత్యనారాయణ వ్రతం గురించి గరికపాటి వారి ప్రసంగం వీడియో పెట్టి మనకు తెలిసిన సత్య నారాయణ వ్రతం కోరికలను ఈడేర్చేది . మరి గరిక పాటి వారేమో సత్యం గురించి మాట్లాడు తున్నారు మరి అంటే , అబ్బే మగరాయుళ్ళ కి ఆండోళ్ళ కి తెలిసినంత గా వీటి గురించి తెలీదండీ అని వ్రాయటం తో మొదలెట్టి ఆ పై గరిపాటి చేయని సత్యాని కి ఇంత విలువా ! ఇంత బిల్డ్ అప్ కూడానా అని వ్రాస్తే విన్న కోట వారు ఆయ్ మీరు గరిక పాటి వారి పాండిత్యాన్ని గరిక పోచ తో పోల్చడం సుతరామూ బావోలేదు సుమీ అని ధక్కా ఇచ్చారు ! శ్యామలీయం వారేమో పొరపాటు మాటన్నారు జిలేబిగారు అన్నారు !

  అదిరి పడ్డా ! ఎరక్క పోయి కామేంటాను ఇరుక్కు పోయాను అనుకున్నా ! మరీ శర్కరి వారి కామింటు బాక్సు నింపడం కన్నా మనకు ఒక టపా వ్రాసేందుకు ('టపా' కట్టేందుకు ) అవకాశం దొరికింది సుమీ  అని సంతోష పడి పోయా !

  సత్యాన్వేషణ అన్నది కాలా కాలం గా ప్రతి జమానా లో నూ జరుగుతున్నదే.

  అయితే ఏది సత్యం అన్నది , ఇదే సత్యం అన్నది నిర్ధారణ గా , చెప్పలేనిది. ఇదే సత్యం అంటే అప్పటికి అదే సత్యం కాని దాని ఆవల మరో సత్యం ఉన్నది అన్నదే  న ఇతి !  ఈ క్షణం సత్యం అనుకుంటే ఈ క్షణం మాత్రమె సత్యం ఆ పై క్షణం సత్య దూరం. మార్పు చెందనిది సత్యం అనుకుంటే మార్పు లేనిదే ఈ విష్ణు మాయ లేదు.

  గరిక సత్యం పాటి అవ్వొచ్చు నెమో గాని సత్యం గరిక పాటి కాలేదు. అది అయితే ఇక సత్యం వేరే ఉన్నట్టే లెక్ఖ .

  గరిక పాటి వారు చెప్పినది 'సత్యమైన' మాట - సత్య వ్రతం చెయ్య మనడం . సత్య మేవ జయతే అనటం తో ఋక్కు ఆగలేదు - మరో తోక తగిలించు కున్నది నానృతం అని కూడాను.

  ఋతగుం సత్యం పరం బ్రహ్మ అంటుంది ఋక్కు  . ఇందులో సత్యానికి మరో తోక కూడా ను "ఋ" త  ఎందుకా తోక ? ఇప్పటి దాకా నాకైతే అనుభవైక వేద్యం కాలేదు ( పుస్తక జ్ఞానం కాకుండా)  !

  నారాయణ సూక్తం  'నీవారశూకవత్తన్వీ పీతా భాస్వత్యణూపమా' అంటుంది ఆ 'పరం బ్రహ్మ' గురించి చెబుతూ ఎండిపోయిన గరిక మొనన ఉన్న పీత వర్ణ రంగులో అణు మాత్రమై అంటూ .

  క్వాంటం ఫిసిక్స్ గాడ్ పార్టికల్ వైపు పరుగెడు తోంది .

  ఇట్లాంటి నేపధ్యం లో ఒక్క వాక్యం లో వ్రాసినది ఆ వాక్యం . ఆ గరిక పాటి అన్నది బాగా అక్కడ కుదురుకున్న మాట అయి పోయింది !

  సత్యం గరిక పాటి చేయదు. చేస్తే అది సత్యం కాదు. మరి ఏ పాటి చేస్తుంది ? తెలీదు ; ఈ పాటి చేస్తుంది అని తెలిస్తే అది సత్యదూరం.

  జిలేబి
  (హమ్మయ్య ! నేటికి ఒక టపా కట్టేసా:)

  Tuesday, November 17, 2015

  ఇచ్చట సెకండ్ హ్యాండు (Pre-Owned) అవార్డులు అద్దె కివ్వ బడును !

  ఇచ్చట సెకండ్ హ్యాండు (Pre-Owned) అవార్డులు అద్దె కివ్వ బడును !

  "సురేంద్ర మోడీ భాయి !"

  నమో నమో భాయి కేంచో ?

  భాయ్ ! రాం రాం !

  దేశం లో చాలా మంది మండి పోయి తమ తమ అవార్డులను వెనక్కిచ్చేస్తున్నార్ భాయ్ !

  రైల్వే ప్లాట్ ఫార్మ్ మీద సెకండ్ సేల్ క్రింద వాటిని అమ్మకానికి పెట్టేయవోయ్ :)

  క్యా బాత్ హై !

  సెకండ్ హ్యాండ్ అనే పేరు బాగా లేదు అనుకుంటే , Pre-Owned అని పెట్టి అమ్మేయ వోయ్ ! లేకుంటే అద్దెకు పెట్టేయ్య వోయ్ !

  ****

  కొంత కాలం తరువాయి

  ****

  కేంచో ? సేల్స్ ఎట్లా ఉన్నాయ్ ?

  దేశం లో ఎవ్వరూ కొన లేదు భాయ్ !

  ఎందుకోయ్ ?

  వాటి మీదున్న పేర్లు జనాలకి నచ్చలేదూ భాయ్ !

  క్యా బాత్ హై !

  పేర్లు పీకేయించి అమ్మి చూడ వోయ్ !

  ***

  కొంత కాలం తరువాయ్

  ***

  సేల్స్ ఎట్లా ఉన్నాయ్ ? భాలో ?

  భాయ్ ! నన్నొదిలెయ్ ! ఎవ్వడూ కొన నంటున్నాడు - మా కేమన్నా ఖర్మ నా "Pre-Owned" వారిలా "కొని" పెట్టేసు కోడానికి అంటున్నార్ సారూ :)

  తగలేడేయ్ ! ఆ మోడీ మస్తాన్ అని తుక్కు సామాన్లు కొనుక్కునేవాడు వస్తాడు వాడు కిలో కి ఎంత ఖర్జూర్ ఇస్తాడో అది తీసేస్కుని అమ్మెయ్ ! పీడా వదిలే !

  క్యా బాత్ హై భాయ్ ! సమజ్ అయ్యిందీ భాయ్ :)


  చీర్స్
  జిలేబి
  (తేట గీతి వారి నీ అవార్డులు నువ్వే తీసు కోరా చదివేక సరదాగా :)

  Friday, November 13, 2015

  ఫ్లాష్ ! ఫ్లాష్ ! ఫ్లాష్ ! అతి త్వరలో వ్యాసుల వారి తో జిలేబి బ్లాగ్ ముఖీయం !

   
   
   
   
   
  ఫ్లాష్ ! ఫ్లాష్ ! ఫ్లాష్ !
   
  అతి త్వరలో వ్యాసుల వారి తో జిలేబి బ్లాగ్ ముఖీయం !
   
  చాలాకాలం తరువాయి జిలేబి బ్లాగ్ముఖీయం తో వస్తోంది 
   
  ఇది ఒక  A B N - ఆంధ్రా జిలేబి  సహ సమర్పణ !
   
  వెండి తెర పై వేచి చూడుడు !


  చీర్స్
  జిలేబి
   

  Tuesday, November 10, 2015

  దీపావళీ జిలేబీయం ! - హే కృష్ణా - కాపీ రైటా ఇల్లవా ?

  దీపావళీ జిలేబీయం ! - హే కృష్ణా - కాపీ రైటా ఇల్లవా ?

  కృష్ణా జీ హౌ ఆర్ యు ? అడిగింది సత్య !

  భామ వైపు చూసేరు శ్రీ కృష్ణుల వారు .

  ఈ సత్య అప్పుడెప్పుడో కాలం లో నరకాసురుడి ని సంహారం గావించి సత్యాన్ని నిలబెడితే జన వాహిని దీపావళీ తో ఆనంద పడి పోయేరు !

  అప్పటి నించి జనవాహిని ప్రతి ఏటా ఈ దినాన్ని కాపీ కొట్టేసు కుంటూ దీపావళీ జరిపేసు కుంటోంది .

  ఈ కలియుగం లో అగర్వాల్ భాయీ లు , శ్రేష్ఠులు కలిసి దీపావళీ సమయాన్ని బిలియన్ డాలర్ మార్కెట్ గావించే సేరు కూడాను !

  కాపీ కి ఇంత మహాత్మ్యం ఉంది !

  అందరూ శ్రీ కృష్ణా రామా నీ లా నన్ను చేయ వయ్యా అని దండాల మీద దండాలు పెట్టేసు కుంటున్నారాయే !

  ఈ జమానా లో అంతా కాపీ మాయం మయం !

  కాపీ లేని జీవితం ఎట్లా ఉంటుంది స్మీ :)

  దీపావళీ భళీ 'జిలేబీయం !

  అందరికీ దీపావళీ 'కాఫీ' కాంక్షల తో !

  చీర్స్
  జిలేబి

  Thursday, November 5, 2015

  బ్లాగ్ గాంధీ శ్రీ కాలక్షేపం కబుర్ల శర్మ గారి కి పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు !

  బ్లాగ్ గాంధీ శ్రీ కాలక్షేపం కబుర్ల శర్మ గారి కి పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు !

   
  శుభాకాంక్షల తో 
  జిలేబి 
   

  Monday, November 2, 2015

  ఈ జమానాలో జనాలకి కాలక్షేపం కబుర్లు, బాతాఖానీ బటానీ కబుర్లే ఎందుకు కావాలి ?

  ఈ జమానాలో జనాలకి కాలక్షేపం కబుర్లు, బాతాఖానీ బటానీలు ఎందుకు కావాలి ?

  మా మీ మన అందరి 'రోలు కర్ర' శ్యామలీయం బ్లాగ్ మాష్టారు ( వీరిది వృత్తి పరంగా మాష్టారు ఉద్యోగం కాదు - మేధా జీవి ) ఓ కామెంటులో - ... ఈ రోజుల్లో జనానికి వినోదం కావాలి ... కాలక్షేపం సరుకు తప్ప మరేమీ పట్టని వారి సంఖ్యాబలం కారణం గా అలా కాలక్షేపం సరుకుల్ని పంచేందుకు తాపత్రయ పడే వారే ఎక్కువ (ఎడిట్)"

  ఈ వ్యాఖ్య చదివాక  - ఎందుకు ఈ కాలం లో ఎక్కువ మంది కాలక్షేపం కబుర్లు, సరదా గా సాగి పోయే విషయాలు తప్పించి కొద్ది పాటి సీరియస్ మేటర్ ని చదవటానికి ఉత్సుక చూపించడం లేదు ? అని పించింది .

  మా అయ్యరు గారి తో ఈ మాటే అంటే ... జిలేబి నీ వయసు రోజుల్లో (అబ్బ వయసు రోజుల్లో అంటే నే జిలేబి కి చెక్కిళ్ళ గుబాళింపు ఎక్కువై పోతుంది మరి :)) రేడియో లో కూసింత ఏడుపు కథ లు వస్తే నే నీ కళ్ళ లో కన్నీరు జర జరా రాలి పోయేది గుర్తుందా ? అడిగేరు .

  ఆలోచించా . అవును ఆ కాలం లో అన్నీ ఉమ్మడి కుటుంబాలు . కష్టాలు నష్టాలు ఎట్లా ఉన్నా గృహ వాతావరణం లో ఉత్సుకత , హిందీ లో చెప్పాలంటే ఉమంగ్ భరీ లైఫ్ ! ఉమ్మడి కుటుంబాలలో ఉన్న మజా ఆ కాలం వారికే తెలుసు నెమో !

  అంతే గాక ఇప్పటి బిజీ లైఫ్ బ్యాక్ ప్యాక్ బకరా బేబీ లైఫ్ అప్పట్లో ఎక్కడ ? ఉద్యోగమో సద్యోగామో గానిస్తే ఆ తరువాయి బాతాకానీ కి ఇంటి నిండా జనాలు ఇంటి చుట్టూతా వున్నవారంతా బంధువులే బాంధవ్యాలే. జీవన గతి , సరళి   సుళువు గా సాగి పోయే రోజులు . రేడియో లలో నో మీడియా (అప్పటి కి లేదు కాబట్టి , పేపర్ల లో నో ) వినోదం  కన్నా కన్నీ టి కధ లే ఎక్కువ .  కాంట్రాస్ట్ బాగా కుదిరి పోయేది !

  జీవన గతి లో కన్నా మిన్నగా కన్నీటి కథలు ఉంటె మన జీవితమే బెటరోయి అని పించే లా ఆలోచింప జేసేవి .

  మరి ఇప్పటి మాట ఏమిటి ?

  జీవనం హై ఫై లైఫ్ ! సిటీ వారి కథలు ఇంక వేరే చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. పరు గె పరుగు . నిలబడి తీరిగ్గా ఆలోచించ టైం ఎక్కడ ?

  ఇట్లాంటి జీవన గతి లో  సో కాల్డ్ 'రిలేక్సేషన్ ' కోసం తపించి పోయే , విష్ణు మాయ లో పడి పోయిన మానవుడు !

  ఆ ఉన్నంత కూసింత టైం వినోదానికి కాలక్షేపానికి ఏదన్నా  ఉందా అని చూస్తున్నాడు .

  మా ఏడు కొండల వెంకన్న లైఫ్ ని బిజి బిజీ చేసి, గజి బిజి చేసి పారే సాడు :) (విష్ణు మాయ మా వెంకన్న దే కదా మరి :)

  సో , ఇట్లా ఆలోచిస్తే ఈ కాలపు మానవుడికి, బ్లాగ్ దర్శకులకు కావల్సినిది కాలక్షేపం ఖబుర్లు, బాతా ఖానీ బటానీ లు . ( ఈ టైటిల్లో మీకు ఎవరి బ్లాగు టపా అయినా గుర్తు కొస్తే అది జిలేబి  ఊహాత్మకం గా పెట్టిన పేర్లే గాని వ్యూహాత్మకం గా పెట్టినవి కావు అని గుర్తు పెట్టు కోవాలి ! జేకే !)

  సో ప్రియ బ్లాగ్ బాంధవుల్లారా ! మీ అభిప్రాయమేమిటి ఈ విషయం మీద ?

  ఫుట్ నోట్ :  జిలేబి కి అర్థం కాని విషయం  ఒకటుంది ఈ కాలం లో కూడా కన్నీటి కుండల, వైషమ్యాల టీ వీ సీరియళ్ళు ఈ జిలేబి లని ఎందుకంత మరీ టీ వీ పెట్టె ముందు బందీ చేసి పారేస్తున్నాయి  ? బ్లాగ్ లోకం లో ఉదాహరణ - వనజ వనమాలీ గారి కథలు )

  చీర్స్
  జిలేబి
  (శ్యామలీయం వారి కామింట్ చదివాక )

  Thursday, October 29, 2015

  అమ్మకానికో బ్లాగిల్లు - కొనడానికో ....

  అమ్మకానికో బ్లాగిల్లు - కొనడానికో ....

  మొత్తం మీద మరో అగ్రిగేటర్ డమాల్ ! బ్లాగిల్లు మూట కట్టే సారు మా 'స్టారు' శ్రీనివాసు గారు.

  అదేమిటో ఈ తెలుగు బ్లాగు లోకాని కొచ్చిన ఖర్మ !

  ఒక్కటొక్కటే బ్లాగులు మూత పడి పోతా ఉంటె , దానితో బాటు అగ్రిగేటర్ లు కూడా మూట కట్టేయ్యటం !

  బ్లాగిల్లు శ్రీనివాసు గారు ఇచ్చిన కారణం - బ్లాగిల్లు కి అంత 'రెస్పాన్స్' రావటం లేదు అని .

  బ్లాగులు వ్రాసే వాళ్ళు ఎందుకు వ్రాయటం లేదు అంటే ... అబ్బే అంత 'రెస్పాన్స్' రావటం లేదండీ అని.

  ఇట్లా ప్రతి ఒక్కరు చూస్తా ఉంటె మిగిలిన వాళ్ళ కోసమే వ్రాస్తా ఉన్నట్టు ఉన్నారుస్మీ ! జేకే !

  (ఈ మధ్య శ్యామలీయం వారి బ్లాగులో కామెంటి జేకే అంటే - జేకే అంటే ఏమిటి అని అడిగారు శ్యామలీయం వారు - అబ్బే జేకే తెలీక పోవటమేమిటి వీరి కి అనుకున్నా ! జేకే !)

  ఏమండీ బ్లాగిల్లు శ్రీనివాసు గారు, కూడలి, మాలిక గట్రా వాళ్ళు ఏమి ఆశించి ఇంకా తమ అగ్రిగేటర్ లని నిలబెట్టి ఉన్నారు ?

  మరో ఆలోచన వస్తుంది - అగ్రిగేటర్ ల ని పెట్టిన వారు - అగ్రిగేటర్ ని మరీ 'పెర్సనల్' గా చూస్తూ న్నారేమో అని ! బ్లాగులోళ్ళం మేమైతే బ్లాగులకి కామింటులు వచ్చాయా లేదా అని ఆతుర పడుతుంటాం గాని అగ్రిగేటర్ లు 'క్లిక్కులు' వచ్చేయా లేవా అని రోలు కర్ర రూలు కర్ర పట్టుకుని లెక్కెయ్యడం జేసి అగ్రిగేటర్ ని మత పెట్టేస్తే  ఇక మా లాంటి బ్లాగులొళ్ళ కి వ్రాసే టపాల కి ఎక్కడ ప్రచారం ఉంటుంది ?

  సో  బ్లాగిల్లు శ్రీనివాసు గారు మీరు మళ్ళీ మీ అగ్రిగేటర్ ని త్వరతిం గా నే తెరవండి .

  ఆ కామింటు ల సెక్షన్ ని హారం లా తయారు చెయ్యండి (exactly like 'haram' comment section) అప్పుడు చూడండి మీ అగ్రిగేటర్ కి వచ్చే హిట్లని :)


  చీర్స్
  జిలేబి
   

  Monday, October 19, 2015

  ప్రతి తెలుగు వాడు తప్పక చదవాల్సిన పుస్తకం - ఇదండీ మహాభారతం !

  ప్రతి తెలుగు వాడు తప్పక చదవాల్సిన పుస్తకం - ఇదండీ మహాభారతం !

  తెలుగు వారి కి సులభ శైలి లో మహా భారతాన్ని రంగనాయకమ్మ గారు అందించారు.

  ఇందులో కథా పరం గా , అక్కడక్కడా వారి వ్యాఖ్యానాన్ని అందిస్తూ మూల మహాభారతానికి అతి దగ్గిరగా అచ్చ తెనుగులో మహా భారతాన్ని వీరు అందించారు .

  దరిదాపుల్లో నాలుగు వందల పేజీ ల లో మహా భారతాన్ని ఎట్లాంటి 'భేషజాలు' , ఉత్కృష్ట ఉపమానాలు  లేకుండా కథ ని కథావస్తువు ని యథార్థం గా అందించారు.

  వారు అక్కడక్కడ కొట్టిన సెటైర్ నవ్వు తెప్పించ వచ్చు.

  కొండొకచో వెటకారం గా అని పించ వచ్చు.

  కూసింత వెగటు కలిగించ వచ్చు.

  వీటన్నిటి ని పక్క న బెట్టి, ఒక మామూలు సాధారణ జన సమాజానికి ఈ మహా భారత కథ ఏమన్నా విలువల్ని అందిస్తాయా అని వారు ఎక్కు బెట్టిన బాణం మనల్ని ఆలోచింప జేస్తుంది.

  వారి సైడు కామింటు లని పక్క న బెట్టి మహా భారతాన్ని ఆస్వాదించ వచ్చు.

  సైడు కామింటుల తో సహా చదివితే తల తిరిగ వచ్చు. దానికి వారిని బాధ్యులని చేయ రాదు. 

  మహా భారతాన్ని ఇట్లాంటి కోణం లో నించి కూడా చూడ వచ్చు అనడానికి రంగనాయకమ్మ గారి పుస్తకం ఒక సర్వోత్క్రుష్ట మైన ఉదాహరణ.

  చదవండి . ఆలోచించండి. అన్నింటినీ యధాతధం గా (వారి 'కిక్కుల'ని కూడా) తీసు కోవాల్సిన అవసరం లేదు.


   
   
  చీర్స్
  జిలేబి

   

  Thursday, October 15, 2015

  జబ్బు పడి లేస్తే దాని హాయి యే వేరు :)

  జబ్బు పడి లేస్తే దాని హాయి యే వేరు :)

  ఈ మధ్య అదేమి విష్ణు మాయయో , గ్రహాల 'పాట్లో' ప్లాట్లో తెలీదు గాని సీనియర్ సిటిజెన్ అయిపోయారు గా ఇక ఇట్లాంటి జబ్బులన్నీ మామూలే అని జిలేబి కే రిటార్టు ఇచ్చె లా ప్రియ బాంధవులు తయారయ్యేరు !
   
  అబ్బా ! జబ్బు పడి లేస్తే దాని మోజే వేరు !
   
  ప్రశాంతత అనగా నేమి ! అని తెలియ వలె నన్న, అయ్యరు గారి తో సేవలు చేయించు కోవాలె అన్నా జబ్బు పడితే నే తెలుస్తుంది !
   
  దేశం లో మళ్ళీ మొన్న వచ్చిన అమావాస్య పాట్లు గ్రహపాట్లు గురించి మళ్ళీ టపా వచ్చేసింది కూడాను మా బ్లాగ్ జ్యోతిష్ శర్మ గారి నించి . కాబట్టి నేను సరి కొత్త గా కొట్టాల్సిన టపా కూడా ఏమీ లేదు :)
   
  ఇక భారద్దేశం లో చాలా మంది తమ తమ అవార్డులను (కాగితా ల ముక్కలను, పథకాలను ) తిరిగి ఇచ్చ్చేస్తున్నారు . కాబట్టి నేను కూడా నాకు బ్లాగు లో ళ్లు ఇచ్చిన పథ కాలను అన్నిటినీ తిరిగి ఇచ్చేయా లను కుంటున్నా :)
   
  ఇప్పటి కి టపా కబుర్లు ఇంతేస్మీ :)
   
  చీర్స్
  జిలేబి

  Wednesday, September 16, 2015

  నేనిప్పుడు భవిష్యత్తుని చదవగలను - చూడ గలను - జిలేబి భవిష్యపురాణం :)

  నేనిప్పుడు భవిష్యత్తుని చదవగలను - చూడ గలను - జిలేబి భవిష్యపురాణం :)

  శిష్యా !

  గురూ

  ఇవ్వాళ్టి న్యూస్ పేపర్లన్నీ వచ్చేయా ? న్యూస్ ఛానల్ అన్నీ సమీక్షించావా ?

  చేసేసాను గురూ !

  లేక్ఖెంత ?

  జపానులో పెను తుఫాను - మూడు శాల్తీలు లేచి పోయేయి

  హు; శని మూడో గళ్ళ లో ఉన్నాడు .

  సౌదీ లో వందమంది క్రేను క్రింద నుజ్జ్జు

  సహస్రాణాం మయా సృష్ట్యాం రాసుకో . రాహువు కేతుని చూస్తున్నాడు .

  ఇంకా ?

  అమెరికా లో స్కూలు బస్సు ఆక్సిడెంటు - ఇద్దరు పిల్లలు

  బాలార్కుని మార్కు ఇది రాసేసుకో .

  ఇండో నేషియా లో ఖాండవ దహనం గురువర్యా

  రాసుకో - అగ్ని దేవుడు నెయ్యి కోసం చూస్తున్నాడు .

  లెక్ఖ లయ్యేయా ?

  ఓ లెక్ఖ బకాయి గురూ !

  ఏమిటోయ్ ?

  అమెరికా వాడు వడ్డీ రేటు పెంచు దామా వద్దా అని ఆలోచిస్తున్నాడట ....

  హు హు హు ! వాడి శ్రాద్ధం దరి దాపుల్లో కి వచ్చేస్తోంది - అమెరికా ఎంబసీ వాడు తనకు వీసా ఇవ్వక పోవడం గుర్తు కొచ్చే స్వామీ వారికి - రాసుకో - మిధునం లో మిడి మిడి పాటు తప్పదు . ధనుస్సు లో శని ప్రవేశిస్తున్నాడు . అయ్యిందా లెక్ఖ ?

  ఓ మోస్తరు అయినట్టే గురువు గారు !

  ఓకే ! వీటన్నిటిని మన రీసెర్చ్ విభాగానికి పంపి తీక్షణం గా గ్రహ గతుల్ని వీటి కనుగుణం గా సంశోధించు !

  అట్లాగే గురువరా !

  రాబోయే కాలం లో ఏమి జరుగును గురువరా ? ఎనీ క్లూ ?

  బిడ్డా ! రాబోయే కాల రహస్యం శ్రీవిద్యా రహస్యం ! అది అందరికి చెప్ప బడదు ! కాలం దాట గానే పేపర్లో వచ్చె అన్ని బ్యాడ్ న్యూస్ లు సంకలనం చేసుకుని రా నా దగ్గిరికి వాటన్ని టికీ మూలాలను గ్రహ గతులనించి నీకు లాగి చూపిస్తా :)

  గ్రహ గతులు అన్నింటి నీ నిర్దారిస్తాయ్ అవన్నీ నీకు అర్థం కావడానికి ఇంకా చాలా కాలం పడుతుంది - మొన్న అమావాస్య వచ్చింది చంద్రుణ్ణి చూసేవా ?

  చంద్రుడు ఒట్టేసి కనబళ్ళేదు గురూ :)

  శిష్యా ! నాకు నువ్వు తగిన పరమానందయ్య శిష్యుడవే !

  జై బోలో గురు మహారాజ్ కీ ! జై జై జై! విజయీ భవ ! రాబోయే సెప్టెంబర్ ఇరవై ఎనిమిది ఏమి జరుగును గురు మహారాజ్ !

  గుండు గురువు బవిరి గడ్డం తడివేరు ! - ఇరవై తొమ్మిదో తేది చెబ్తా నీకు ఆ రహస్యం :)


  చీర్స్
  జిలేబి 

  Monday, September 14, 2015

  చెట్టు కొమ్మన కోతి - చెరువులో చందమామ !

  చెట్టు కొమ్మన కోతి - చెరువులో చందమామ !
   
  చెరువులో చందమామ కనిపిస్తే 
  చెట్టు కొమ్మన కోతి 
  లబక్కున చెరువులోకి దూకింది 
  చందమామని చుట్టే ద్దా మని !
   
  చెరువు కల్లోలమై చందురూడు  
  ప్రతి నీటి బొట్టు లోనూ కరిగి పోతే 
  చెట్టు మీది కోతి 
  ప్రతి బిందువు నీ ముద్దాడు దామని 
  మునకలు వేసింది . 
   
   
  ఆకాశం లో ఓ కారు మేఘం 
  చందురుణ్ణి కప్పేసింది -
  మళ్ళీ కోతి చెట్టే క్కే సింది !
   
   
  శుభోదయం 
  జిలేబి 

  Friday, September 11, 2015

  ప్రత్యభిజ్ఞాత్ హృదయం - ప్రత్యభిజ్ఞాత్ హృద్యం !

  ప్రత్యభిజ్ఞాత్ హృదయం - ప్రత్యభిజ్ఞాత్ హృద్యం !

  కశ్మీరీ శైవ సంప్రదాయం లో - సంక్షిప్త మైన సూత్రీకరణ కాబడ్డ  ప్రత్యభిజ్ఞా హృదయం  -అభినవ గుప్తుని శిష్యుడైన క్షేమ రాజ క్రోడీ కరించిన కృతి .  అభినవ గుప్తుడి కాలం పదవ శతాబ్దం అని ఒక నిర్ధారణ . ఆ ప్రకారం చూస్తే ఈ క్షేమ రాజ ఆ కాలపు వాడై ఉంటాడు .

  చిన్ని చిన్ని పదాలతో మేరు సమాన మైన భావాన్ని ఈ పుస్తకం లో చూడ వచ్చు .

  కామెంటరీ లేకుండా చదవటం నా వరకైతే బెటర్ .

  కాని అందులోని 'nuances' ని తెలుసుకోవా లంటే వ్యాఖ్యానం/భాష్యం  చదవకుండా అర్థం కాదేమో . బ్రహ్మసూత్రముల లా ఇదీ సూత్రీ కరించ బడిన పుస్తకమ్.

  ఆ కాలం లో అన్నీ సూత్ర రూపం లో చెప్పడం ఆనవాయితీ !

  (దానికి భాష్యం/వ్యాఖ్యానం/వ్యాఖ్యానం పై మరో వ్యాఖ్యానం  చెప్పు కోడా నికి వేరు వేరు కాలం లో వారి శిష్యులు మళ్ళీ మళ్ళీ పుడతా రనుకుంటా వాటికి అర్థం తెలుసు కోవడానికి, అర్థం చేసుకోవడానికి,, పరమార్థం  చెప్పు కోడానికి . జేకే ! (అంతా కాలమహిమ ! విష్ణు మాయ యాయే మరి !)  -

  మొదటి సూత్రం తో నే మతి పోతుంది ; certainly you will be taken to a different dimension later on !
  Enjoy!

  చితిహి స్వతంత్రా విశ్వసిద్ధి హేతుహు !

  ప్రతి - ప్రత్యక్ష
  అభి - ఇప్పుడే (హిందీ లో अभी ఇందులో నించే వచ్చిందే మో )
  జ్ఞాన - జ్ఞానం
  హృదయం - The heart of 

  ప్రత్యభిజ్ఞ - Recognition
  (The heart of (secret of)  'Recognition')

  ప్రత్యక్షం గా ఇప్పటి కిప్పుడే జ్ఞానమైన హృదయం .  An Heart that has realized in the 'Now'.

   ప్రత్యభిజ్ఞహృదయం లింకు ఇక్కడ

  శుభోదయం 
  చీర్స్ 
  జిలేబి
   

  Thursday, September 10, 2015

  అద్దం లో ముఖం !

  అద్దం లో ముఖం !
   
   
  ముఖమల్ మీద
  పడు తూం టే 
  అద్దం లో ముఖం
  పలచ నై పోయింది !
   
  పోనీ అద్దాన్ని తుడిస్తే 
  తా తళుక్కు మని 
  మెరిసింది కాని 
  ముఖం కనిపించ లేదు !
   
  అబ్బా ముఖమల్ 
  తీసేద్దా మంటే 
  ఎందుకో బెరుకు 
  బెరుకుతో సరకు 
  దొరుకు తుందా ?
   
   
   
   
  శుభోదయం 
  జిలేబి 

  Monday, September 7, 2015

  ఆత్మ ఉందా లేదా ? సరి ఐన సమాధానం చెప్పండి చాలెంజ్ పే చాలెంజ్ !

  ఆత్మ ఉందా లేదా ? సరి ఐన సమాధానం చెప్పండి చాలెంజ్ పే చాలెంజ్

  చా, మరీ ఇట్లా అడ్డ దిడ్డ మైన ప్రశ్న వేస్తే ఎట్లా జిలేబి అంటారా ?

  లేకుంటే ఏమిటండీ ?

  పురాతన కాలం నించి ఈ ప్రశ్న వేధిస్తో నే ఉంది . వేధిస్తో నే ఉంది ; ఇంకా ఒక ఒకే నిర్ధారణ కి రాలే !

  ఆత్మ ఉందంటూ కొందరు , లేదంటూ ఇంకొందరు వాదిస్తూ నే ఉంటున్నారు .

  దీనికి తోడు జోదు ఆ సో కాల్డ్ 'పరమాత్మ :) కలడు కలండనే వాడు కలడో లేదో అంటూ సందేహం వెలిబరుస్తూనే మహా భాగవతం రాసి మన మొఖాన పడేసి కుదేసి టా టా చెప్పి తా చక్కా పోయాడు పరంధాముని సన్నిధికి అంటూ ఒక పుణ్యాత్ముడు :) మళ్ళీ ఇక్కడా ఆత్మే పుణ్యాత్ముడు , పాపాత్ముడు గట్రా :)

  ఆత్మ కి అసలు రూపం లేదు ; ఎక్కడ ఉంది అని మన కష్టే ఫలే వారి లా వివేక చూడామణి ని పట్టు కు ఈది, (ఇదేమన్నా గోదావరి యా ఈ తటం కని పిస్తే , ఖచ్చితం గా ఆ వైపు మరో తటం ఉందని అనుకోవడానికి :)) ఈది కోశాల కోణాల ని కొన లని పట్టు కోవడానికి 'బాహుబలి' ప్రయత్నం చేస్తున్నారు !

  మరి కొందరేమో యోగః అంటూ జోగాడుతూ ఆ సో కాల్డ్ ఆత్మా వారిని సందర్శించ డానికి శీర్షాశనాలు వేస్తున్నారు .

  మరి కొందరేమో , స్వామీ వివేకా నందా వారికీ జెయ్ అంటూ మన నరేంద్ర మోడీ వారి లా (ఈ నరేంద్ర మోడీ పేరు ఎందుకు జిలేబి అంటే , బ్లాగార్పీ రేటింగు కోసం అని బ్లాగ్ రీడర్లు చెబుతారు కాని జిలేబి అది ఒప్పుకోదు  !) దరిద్ర నారాయణ్ సేవ లో కర్మ యోగం లో మునిగి తేలి ఆత్మ దర్శనాన్ని పొందడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు .

  మరి కొందరేమో , హూ యాం ఐ అంటూ తల గోక్కుంటూ బుర్రె తడుముకుంటూ దీర్ఘాలోచనలో పడి ఆత్మా ఎక్కడ ఉన్నావా అసలున్నావా అంటూ బవిరి గడ్డం తడివేసు కుంటున్నారు.

  వీటి మధ్య లో నగర జీవనం లో క్రిందా పైనా పడి నోటి బువ్వ కి చేతి పని కి ఏమైనా పొత్తు కుదురుతుందా అంటూ సగటు మానవుడు ,తనకున్న కొద్ది పాటి సమయం లో గణపతి బప్పా మోరియా అంటూ రెండు చెంపలు వేసేసుకుని , గుంజిళ్ళూ తీసేసు కుని వచ్చేస్తోంటే , సో కాల్డ్  'శాస్త్ర పారంగతులు ' అసలు శాస్త్రం లో విగ్రహారాధన ఉందా అంటూ తర్కించి తర్కించి శుష్కించి శుష్కించి అలసి సొలసి నిదుర పోయి లేసి ఆహా కల గంటిని అంటూ ఇదియేరా పరమాత్మ తత్త్వం అంటూ సెటిల్ అయి పోతున్నారు .

  ఏమిటో , జిలేబి నాకు ఒక్క ముక్కా అర్థం కావడం లేదంటారా !

  అంతా మాయ ! విష్ణు మాయ ! అంటూ జిలేబి చక్కా వెళ్లి పోతుంది !

  అబ్బబ్బా , ఈ ఆత్మా వారికి అంత టెక్కు ఎందుకో ? ఉంటె , ముందుకొచ్చి నేనే అని జేప్పోచ్చు గా ?

  ఊ హూ ! చస్తే  రాడు, రాదు  - చస్తే గాని రాడు, రాదు, ముందుకి అదే ఏమి చావడం  అంటే వెతుక్కో జిలేబి  ఏది చావాలో అంటూ ఉపనిషత్తుల వారు (వీరు డైరెక్ట్ గా చెప్పరు గాక చెప్పరు - ఉపనిషత్తుల వారిది ఎప్పుడూ ఇండైరేక్ట్ మార్కెటింగ్ టెక్నీక్ :) ముక్తాయించి ఆయ్ ఇక మరో ఉపనిషత్తు కి వెళదామని చక్కా వెళ్లి పోతారు !

  ఇక మిగిలింది ఈ కాలపు స్వామీ వారలు, మహారాజ్ లు , వీళ్ళు కాలాని కి తగ్గట్టు ఏది కావాలో అది చెప్పుకుంటూ టైం పాస్ టీం పాస్ చేసి వారికి తగిన జ్ఞాన బోధ ఇంకొంచం గట్టి వారైతే తరుణో పాయ మంత్రం జెప్పి నీ తంటాలు నువ్వు పడవోయ్ జిలేబి అని చక్కా ఆ హిమాలయాల కేసి తిరిగి దండం పెట్టేసు కుంటారు !

  ఇక హిమాలయాల మాట అంటారా ? 'కాలా కాలం' గా వీటన్నికి సాక్షీ భూతం గా (ఈ సాక్షీ భూతం ఏమిటి మధ్య లో !) నిలబడి గంగై , సుగంగై , ఆకాశ గంగై , సాగరమై , మేఘమై, నీలి మేఘమై , ఘనీ భూతమై ( మళ్ళీ భూతం ) , హోరై, జోరై , వానై వరదై , మళ్ళీ హిమమై , మళ్ళీ ......


  శుభోదయం
  జిలేబి
  (కష్టే ఫలే వారి వివేక చూడామణి టపా శర పరంపరలు చదివేక )