Thursday, December 31, 2015

గీత సంహిత - షోడశ గీతః


గీత సంహిత - షోడశ గీతః
 
హే  మదీశ్వర మాం రక్ష యతో విశ్వసిమి త్వయి
 
పరేశం మన్మనో వక్తి త్వమేవాసి ప్రభుర్మమ
క్షేమం త్వహ్యతిరిక్తం హి మమ కిశ్చిన్నవిద్యతే
 
పవిత్రాణమహం సంగీ ధరణీతలవాసినాం
 నృణానామాదరీణాయానాం యేషు సర్వా రుచిర్మమ
 
పరదేవగ్రహీతారో వర్దయంతి స్వ యాతనాః
తేషు రక్తనివేకశ్చ మయా నైవ కరిష్యతే
నా ధరాభ్యాం గ్రహీవ్యంతే తేషాం నామాని వా మయా
 
పరేశో మన్మదీయ పానపాత్రం స ఏవ మే
త్వశ్చ భాగం మయా లబ్ధం సంయక్సమేధవిష్యసి
 
మత్క్రుతే మాపనీరజ్జుర్నపతత్ సుందరే స్థలే
మామకీనోధికారాపి సమ్యగేవ విశోభతే
 
ధన్య  పరేశం తం యో మహ్యం మంత్రణామదాత్
త్వమేవ రాత్రౌ మమ హృదయ చేతనం  
 
నిజసాక్షాదహం నిత్యం స్థాపయామి పరేశ్వరం
స మద్దక్షిణపార్శ్వస్థో న స్ఖలిష్యామి కర్హిచిత్
 
తస్మాద్యుంజతి మచ్చిత్తం మమ స్వాంతశ్చ నందతి
మామకోనశరీరంచ  నిర్విఘ్నం సుశయివ్యతే
 
పరలోకే మమ ప్రాణాన్యస్మాత్వం న విహాస్యసి
స్వకీయం పుణ్యవంతం త్వం క్షయం ప్రాప్తుం న దాస్యసి
 
త్వమేవ  జీవనస్య మార్గ దర్శకః  
తవ సమ్ముఖే ప్రాప్యతి  మహానందం
విద్యతే తవ దక్షిణే నిత్యవర్తి విలాసం  !
 
 
శుభోదయం
జిలేబి 

Wednesday, December 30, 2015

గీత సంహిత - ప్రథమ గీతః

గీత సంహిత - ప్రథమ గీత

ధన్యః స మానవో యో న దుష్టానాం మంత్రణా చరేత్
న తిష్టేత్ పాపినాం మార్గే  నాసీత్ నింద కాసనే
 
సః శాస్త్రే పరేశాస్య మనస్తుష్టి మవాప్రయేత్
విదధీత చ తస్యైవ శాస్త్రే ధ్యానం దివానిశం
 
స జలస్త్రోతసాం పార్శ్వే రోపితాం తరో సమః
ఫలదస్య నిజే కాలే చామ్లానవపల్లవస్య చ
యే యథా క్రియతే తేన తత్ సర్వస్చ ప్రసిద్ధ్యతే
దుష్ట్వా న తాద్రుశాః తవ వాయుకీర్ణతుషోయమాః
 
అథో హేతో విచారోపి న స్థాస్యంతి దుర్జనాః
దార్మికాణామ్ సభాయాం న స్త్యాస్యంతి పాపినాః
 
మన్యతే పరమేశ్వరః దార్మికాణామ్ మార్గే
మార్గే దుష్టమనుష్యాణామ్ నాశం గమిష్యతి
 
 
శుభోదయం
జిలేబి
 

Friday, December 25, 2015

Jesus జిలేబీయం !Zoom
in

love &
ever
be
in Him!


క్రిస్స్మస్సు శుభాకాంక్షలతో

జిలేబి

Thursday, December 24, 2015

అయ్యరు గారి తో జిలేబి బాలి విజయం !

అయ్యరు గారి తో జిలేబి బాలి విజయం !

ఏమండీ అయ్యర్వాళ్ ! ఇండోనేషియా వారు ఇండియా వాళ్లకి వీసా ఫ్రీ ఎంట్రీ ఇస్తున్నారంట ! ఫ్లైట్ టికెట్టు తీసుకుని చేతి లో కోట్లాది ఇండోనేషియా రుపయ్యాలతో (జేకే -> ఒక కోటి ఇండోనేషియా రుపయ్యా దరిదాపుల్లో మన యాభై వేల రూపాయలు :) వెళితే చాలంటా ! అక్కడే వాళ్ళు ఫ్రీ గా వీసా స్టాంపు చేసేస్తారట అని మా అయ్యరు గారి తో చెప్పి (అంటే వారి కి పని పురమాయించి ) మొత్తం మీద బాలి ద్వీపానికి ప్రయాణం కట్టాము !

ఇండోనేషియా దరిదాపుల్లో పది హేడు వేల పై చిలుకు ద్వీపాల సమూహం; అందులో సుమారు ఆరు వేల ద్వీపాల ల లో జన సాంద్రత ఉన్న దేశం; మిగిలిన పదకొండు వేల చిల్లర ద్వీపాల కి అసలు పేర్లు ఉన్నాయా అన్నదే సందేహం :)
జనాభా దరిదాపుల్లో రెండు వందల అరవై మిలియన్లు (ఇరవై ఆరు కోట్లు ) ; అందులో అరవై శాతం జావా ద్వీపం లో నివాసం !

బాలి ద్వీపం (పురానా జమానా లో దీని ని వాలి ద్వీపం అనే వారట!) జనాభా సుమారు నాలుగు మిలియన్ (నలభై లక్షలు ) పై చిలుకు; అందులో ఎనభై శాతం హిందూ మతం !

బాలి ద్వీపం లో ని హిందూ మతం ప్రాముఖ్యత అక్కడి ప్రతి ఇంటిలో ఉండే దేవళం లో ప్రతి బింబిస్తుంది ! పెండ్లాము ని   ఇంటికి తెచ్చుకుంటే అయ్యరు వాళ్ ఇంట్లో ఒక దేవళం కట్టు కోవాల ట ! (పెండ్లాము ని తెచ్చుకుని తల పై బొబ్బ కట్టించు కోవడం తో బాటు దేవళం కూడానా జేకే !)

బాలి టూరు లో తీసిన కొన్ని ఫోటో లు -> బాలి ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ -> దిగగానే మనకి ఆకర్షణీయం కనిపించే ది బాలి ద్వీపపు సాంప్రదాయ దేవాలయపు నమూనా ! ఆ పై ఆకర్షించేది -> స్వస్తి అస్తు అన్న బ్యానరు తో సుస్వాగతం చేసే వెల్కం బోర్డు :)

స్వస్తి అస్తు అని ఇండియా లో వెల్కం చెబితే సేక్యూలరిస్ట్ లు ప్రొటెస్ట్ చేస్తా రనుకుంటా :) జేకే !

ప్రతి పేరులో నూ దాని రూట్ పదం సంస్కృతం లో ఉందేమో అనిపించే లాంటి పదాలు ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి నగరం మొత్తం లో ;

బాలి సముద్రం కడు సుందరం; ఆకర్షణీయం ; అయ్యరు గారికి నీళ్ళంటే భయ్యం ! సో నీళ్ళ దగ్గిరకి రాకుండా ఉండి పోయేరు :)

బీచ్ ! బీచ్ బీచ్ !

దేవళం దేవళం దేవళం !

జోక్ ఏమిటంటే ఏదో దేవాలయం అనుకుని వెళ్లి మొత్తం తిరిగి చూస్తూంటే ఒకావిడ నవ్వి 'నేను పని కోసం వెళ్ళాలి - ఇల్లు లాక్ చేసు కోవాలంది :) దేవళం ఇంట్లో దేవళం :)

బాలి లో గరుడా వారికి పెద్ద పీట ! అతి పెద్ద రాతి తో మలచ బడ్డ గరుడ ని చూడ వచ్చు; ఆ పై విష్ణువు మూర్తి కూడా;

భారతం నించి పంచ పాండవులు కుంతీ మాత తో కలిసి ఉన్న శిల్పాలు ! పాండవా బీచ్ దగ్గిర;

తానా లువాట్ దగ్గిర హిందూ దేవళా లు !

ప్రతి చోట్లా కనిపించే గణపతి బప్పా మోరియా :)

ఒక స్కూలు ముందర పెద్ద గణపతి విగ్రహం ! (భారద్దేశం లో స్కూలు ముందర గణపతి వారిని పెడితే ఇక సేక్యూలరిస్టులు ధర్నా చేస్తారేమో :) 

ఇట్లా రాసు కుంటూ పోతే బీచ్ దేవళాలు అంటూ రాసు కుంటూ పోవాలి :)

ముఖ్యం గా గమనించినది ఏమిటంటే అన్నిటికి బేరమా డోచ్చు ! బేర మాడితే గిట్టు బాటు ! (జిలేబి కి ఇంక మజా చెప్పాలా ! బేర మాడి గీచి గీచి బేర మాడి తే గదా మానసోల్లాసం:)


గరుడ వాహన మహా విష్ణువు -> గరుడ విస్తా


పాండవా బీచ్

ఉలు వాటు దేవాలయం పై నించి సుందర సముద్ర నాయిక :)
 
 
తానా లవుట్ బీచ్ సీనిక్ వ్యూ
 
 
పార్థ సారథి ఆనగా పార్థుని వీర సౌరభం
 
 
 బాలినీస్ డ్యాన్సు - గరుడ విస్తా
 

 ఇందు గలడందు లేడని సందేహం వలదు -
ఎందెందు తిరిగిన అందందే విఘ్న వినాయకుడు

 
The Magnificent Garuda-Garuda Wista 
 
 
శుభోదయం
జిలేబి

Wednesday, December 23, 2015

ఋగ్వేదం - దీర్ఘ తమస్ - తురీయం వాచ !

ఋగ్వేదం - దీర్ఘ తమస్ - తురీయం వాచ !


ఋగ్వేదం మొదటి మండలం లో దీర్ఘ తమస్ ఋషి ప్రణీత సూక్తులు వరుసగా 140-164 మధ్యన వస్తాయి.

ఈ దీర్ఘ తమస్ ఋషి పుట్టుక - కథా పరం గా  పుట్టుక తోటే గుడ్డి వాడు . గుడ్డి వాడుగా పుట్టినా జ్ఞానం లో మేధ .

ఈతని ఋక్కులు ఆంగ్లం లో చెప్పాలంటే రిడిల్స్ .

రెండు వాక్యాల లో అనంతమైన అర్థాన్ని ఇమిడింప జేయడం ఈతని గొప్ప తనం .

వాక్కు గురించి చెబ్తూ నాలుగు రకాలైన వాక్కు ఉందంటాడు ; (అవి ఏమిటి అని ఋక్కు లో లేదు ) కాని ఆ నాలుగు రకాలైన వాక్కులో మూడు గుహ్యమైనవి ; ఒక్క నాలుగో వాక్కు మాత్రమె మనుష్యలకి తెలిసినది అంటాడు .


చత్వారి వాక్ పరిమితా పదాని తాని విదుర్ బ్రాహ్మణా యే మనీషిణః
గుహా త్రీణి నిహితా నేన్ఘయంతి తురీయం వాచో మనుష్యా వదంతి    --- ఋగ్వేదం - మండలం ఒకటి 164-45


Speech is of four types ;the sages who are wise know them; three that are hidden in the cave -non-speak able; men speak the fourth speech.


 
వాక్కు నాలుగు విధాలు ;

అందులో మూడు గుహ్యమైనవి;

నాలుగో విధమైన ది మాత్రమె మనుష్యులు పలుక గలిగినది-> వైఖరి - (వాక్య రూపకమైన వాక్కు )

నాలుగు విధాలైన వాక్కు ->


పర - పరవాణి లేక పర వాక్  --> పరమాత్ముని స్పందన
పశ్యంతి  -> తమ ధ్యానం లో చూడ గలిగినది ? -> ఋషులు
మధ్యమ -> మనస్సు కి మేధ కి సంబంధించినది -> మేధావులు
వైఖరి -> వాక్య రూపక మైన వాక్కు ; --> మనుష్యలు


Kabir Das:

ऐसा वाणी बोलिये , मन का आपा खोये
अपना तन शीतल करे, औरों का सुख होयें

Speak in a manner that brings peace and tranquility to the mind; One’s speech should calm and pacify not only the listener, but also the speaker.

శుభోదయం

చీర్స్
జిలేబి

 

Wednesday, December 16, 2015

అందరికీ 'న' 'మాష్' కారాలు :)

అందరికీ 'న' 'మాష్' కారాలు :)
 
బ్లాగు లోకం లో పండితమ్మన్యులందరికి న 'మాష్' కారాలు :)
 
ఇంతటి తో జిలేబి బ్లాగు తెర వేసి బెట్ట బడినది.
 
అసహన ప్రక్రియా కార్యక్రమాల లో జిలేబి ని బక్రీ చేసి
 
చెడుగుడు 
 
చెమ్మా చెక్కా
 
చెస్సు  
 
ఆడిన వాళ్ళందరికి
 
'మొసలి' జిలేబి టాటా బై బై వీడు కోలు చెబ్తూ -
 
 
చీర్స్
సహిత
బిలేజి  జిలేబి !

Tuesday, December 15, 2015

శంభో ! షింజో అబే శంభో ! -హర హర "నిహోంజిన్ దేవ్ "!

శంభో ! షింజో అబే శివ శంభో ! -

హర హర  "నిహోంజిన్ దేవ్ "!

頑張ってくださいDo your best!
頑張ってください Ganbatte kudasai
చీర్స్
జిలేబి

Monday, December 14, 2015

బ్లాగులోళ్ళు వెర్సస్ కామెంటర్లు అసమానత్వం ముర్దాబాద్ !


కొన్ని కొన్ని బ్లాగులోళ్ళ కామెంటు బాక్సు ముందర కొన్ని విచిత్రమైన గొంతెమ్మ కోరికల్లాంటి నోటీసులు కనిపిస్తాయి.

కామెంట్లు తెలుగు లో ఏడవక పోతే మీ కామెంట్లు డెలీట్ !
మీకు ప్రొఫైల్ లేదా అయితే డెలీట్
మీరు టపాకి దూరం గా కామెంటు కొట్టారా డెలీట్ !
మీ కామెంటు నాకు నచ్చ లేదా డెలీట్
మీరు మేలా? ఫి' మేలా ? చెప్పరా ?  ! అయితే డెలీట్ !
అంతటికి అడ్మిన్ నిర్ణయాలే ఫైసల్ :)


ఇత్యాది అన్న మాట

ఇట్లాంటి సౌకర్యాలు కామెంట్లు రాసేవారికి అస్సలు లేవు.

టపా నచ్చ లేదా ఓ డెలీట్ కొట్టే సదుపాయం అస్సలు గూగులోడు కామెంటర్ల కి ఇవ్వలే !
 
అట్లా ఓ పది మంది కామెంటర్లు డెలీట్ కొడితే టపా హుష్ కాకి అయి పోవాలి.
 
ఇట్లాంటి సౌకర్యాలు కామెంటర్ల కి లేక పోయెనే !

ఎంత అసమానత్వం !

అంతా సమనానమే అంటారు. మరి కామెంటర్ల పట్ల  ఎందు కింత వివక్ష !

బ్లాగులోళ్ళు వెర్సస్ కామెంటర్లు అసమానత్వం ముర్దాబాద్ !


చీర్స్
జిలేబి.

Friday, December 11, 2015

'పద' తాడన కేళీ విలాసం !


రుషం లో

రువు

తాకిడి లో

మరుకం

వ్వుల పువ్వుల

కేకసలు రాదే భ

ళీ తంటా

విను వీధి

లాస్యం


సంగ్రామ కోలాటం !

జిలేబీ ఎందుకె

నీకీ వినువీధుల విహారం ?
 
మానవా నీ  
 
పద తాడన కేళీ విలాసం !

శుభోదయం!

చీర్స్
జిలేబి.

Thursday, December 10, 2015

బ్లాగ్కామెంట్ హెరాల్డ్ కేసులో తన్ను ఇరికించడం - కాన్స్పిరసీ - జిలేబి ఉద్ఘాటన !

బ్లాగ్కామెంట్  హెరాల్డ్ కేసులో తన్ను ఇరికించడం - కాన్స్పిరసీ - జిలేబి ఉద్ఘాటన !

నిన్న జరిగిన బ్లాగార్ల మెంట్ లో అతలా కుతలమైన బ్లాగ్ కామెంట్ ఫ్లోర్ !

 
బ్లాగ్ కామెంట్ల హెరాల్డ్ కేసులో తన్ను ఇరికించడం  ఓం ప్రథమం వారి కాన్సిపిరసీ అని ప్రముఖ వయోవృద్ధ బ్లాగిణి జిలేబి చెబ్తూ 'నేను నా బామ్మ గారి మనవరాలిని నన్ను ఎవ్వరూ భయ పెట్టలేరు ' అని ఉద్ఘాటిం చేరు !

ఈ సందర్భం లో ఆవిడ నుదిటి పై రూపాయి బిళ్ళ  సింధూరం తో , ఒక వైపు చూస్తె మిధిలాపురి మైధిలి లా , మరో వైపు నించి చూస్తే విజయవాడ కనక దుర్గమ్మ లా ,  అసమదీయులు , తల్లీ కంచి కామాక్షి, మధుర మీనాక్షి , కాశీ విశాలాక్షీ, అంటూ జేజేలు పలుకుతూ వస్తోంటే , 'కెలు కేశ్వరాంబ'   అంటూ తసమదీయులు కిసు కిసు లాడుతూ  వస్తోంటే బ్లాగ్మీడియా వారికి "నీలాంబరి"  లా ఫోటో షాట్ ఇచ్చారు :)

క్రితం కొన్ని రోజులు గా ముమ్మరం గా బ్లాగాగ్ర గ ణ్యు లు  ఏది చెప్పినా 'జీ' , 'ఎస్' అనాల్సిందే తప్పించి వారి కి ఎదురుగా 'తీటి' తే ధర్మాగ్రహం ,  అవమాన పరుస్తున్నారన్న ఆరోపణ ల తో బ్లాగ్ లోకపు కామెంట్ల లోకం అల్లకల్లోలం అయి పోయిన విషయం బ్లాగర్లందరికి ఎరుకైన విషయం 'ఇరుకైన' విషయమని విదితమే !

కామెంటుల చెండుల తో చెడుగుడు ఆడుతూ , నారదాయ నమః అంటూ అక్కడక్కడ ఘ్రుతం లాగిస్తూ విన్యాసాలు చేస్తూ ఒక వైపు జిలేబి 'ఆగడాలు' , మరో వైపు జిలేబి పై కేసు బనాయించి ఇది ఆవిడ, ఆవిడ అనుయాయుల కుట్ర , బ్లాగ్ దేశానికి నమ్మక ద్రోహం అంటూ ఉర్రూత లూగిస్తున్న పవనాలు ఈ 'హవా' లో ఎన్నేసి 'కామింట్లు' ద్రవ్య విలం బితం అయ్యే యో ఎవరి కెరుక అని ప్రముఖ పొలిటికల్ సెటై రిస్ట్ 'తేట 'గీతి  ట్వీటారు :)


ఇప్పుడు ఈ నమ్మక ద్రోహం కేసు 'జీ' ఎస్' లు తప్పించి టీకాలు పెట్ట కూడదన్న ధర్మాగ్రహం సమయం లో మళ్ళీ తెరపై రావడం,  రసవత్తరం గా జిలేబి ఇందులో ఓం ప్రథమం వారి కాన్స్పిరసీ ఉందని చెప్పడం ఇవన్నీ చూస్తూంటే తన తల తిరిగి పోతోందని  పిస్తుందని బ్లాగ్ పొలిటికల్ అనలిస్ట్ హర్రీ బర్రీ  తన అభిప్రాయాన్ని తెలియ జేసారు :)

ఇంతటి తో ఈ నాటి కాన్స్పిరసీ ఘట్టపు ఫ్లాష్ న్యూస్ పరి సమాప్తం !

రేపు మళ్ళీ ఏమి జరుగునో ఎవరి కెరుక !

శుభోదయం
జిలేబి
జీ , ఎస్ ఓన్లీ ; నో 'టీ' :) (యు ఆర్ వెరీ నాటీ:)
 

Tuesday, December 8, 2015

తెలుగు బ్లాగ్లోకపు పునాదుల్ని కుదిపేస్తున్న ఆ నాలుగు ప్రశ్నలు !

తెలుగు బ్లాగ్లోకపు పునాదుల్ని కుదిపేస్తున్న ఆ నాలుగు ప్రశ్నలు 

ఈ టపా సదుద్దేశం తో బెట్ట బడినది ; తెలుగు బ్లాగ్లోకం పునాదులు కదిలి పోవచ్చు గాక; వయస్సు తో పై బడ్డ వారు జిలేబి ని నిందించు గాక; జ్ఞాన వృద్ధులు చీత్కరించు గాక; నలుగురు నవ్వి పోదురు గాక;

కానీ సనాతన ధర్మపు పునాదులు ఇట్లాంటి ప్రశ్నల తో నే కాలా కాలం గా పటిష్టాత్మక మవుతున్నది అన్న ఆలోచనే ఈ టపా పెట్టడానికి కారణం .

పదుగురారు మాట పాడి అయి కొంత కాలం ధర న జెల్ల వచ్చు; సనాతన ధర్మం మాత్రం కొంత కాలం కాదు సనాతనం గా నిత్య నూతనం గా ఉండటానికి కారణం మూలాన్ని ప్రశ్నించటం ;


నీహారిక గారు కొన్ని మరీ నిఖార్సైన , సూటి ఐన  ఆలోచనాత్మక ప్రశ్నలు కూడా అడిగేరు - వారు వ్రాసేటప్పుడు అంత దీర్ఘం గా ఆలోచించి ఉంటారో లేదు నా కైతే తెలీదు ; కానీ ఈ ప్రశ్నలు నిజంగా నా వరకైతే ఆలోచనల కు పదును పెట్టేవి . 

నీహారిక సంధించిన  ప్రశ్నలు -

పదిమంది మనుష్యులను చంపినవాడు రాక్షసుడైతే పదిమంది రాక్షసులను చంపినవాడిని ఏమని పిలవాలి ?

మనిషిని కానీ మరి ఎవరినైనా కానీ ప్రాణ,మానహాని తలపెట్టినపుడు చంపారంటే అర్ధం ఉంది.ముందుగా ప్లాన్ వేసుకుని చంపితే దేవుడా ? 

ధర్మాన్ని రక్షించాలంటే ఒకరిని ఒకరు చంపుకోవలిసిందేనా ?  

చెడు మీద మంచి విజయం సాధించాలంటే యుద్ధం తప్పదని మీరు బోధిస్తున్నట్లైతే అలీన ఉద్యమమెందుకు ?అణు ఒప్పందాలెందుకు ?జిలేబి
ధైర్యే సాహసే జ్ఞానం !
యథో ధర్మః తతో జయః !

Monday, December 7, 2015

జిలేబి దర్శకత్వం లో 'బ్లాగు బలి' - మెగా చిత్రరాజం అతి త్వరలో వెండి తెరపై :)


జిలేబి దర్శకత్వం లో 'బ్లాగు బలి' - మెగా చిత్రరాజం అతి త్వరలో వెండి తెరపై :)

బ్లాగ్ ఉడ్-> గ్రేప్ వైన్ స్టొరీ  -> ఆదరాబాదరా నగరం -> డిసెంబర్ ఆరు - ౨౦౧౫ ->

ప్రముఖ దర్శకురాలు బీలేజీ జిలేబి దర్శకత్వం లో బ్లాగు బలి అనే మెగా చిత్ర రాజం  అతి త్వర లో వెండి తెరపై వస్తోందన్న వార్త బ్లాగు లోకం లో సంచలనం గావిస్తోంది :)

ఈ మెగా చిత్రం రాకమునుపే బ్లాగు లోకం లో సంచలనం కనిపిస్తోందని  బ్లాగు లోకం లో ఆరి తేరిన కథా రచయిత బ్లాగ్ గాంధీ  వారు రీ ట్వీట్ చేసారు !

ఈ మెగా చిత్రం తెర వెనుక కథ చాలా పకడ్బందీ గా జరుగు తోందని దీని విషయమై మీడియా కి ఏలాంటి 'మేత' దొరక కుండా కట్టుదిట్టం చేసారని బ్లాగ్ ఉడ్ లో ని పలువురు 'కిసు కిసు' మంటున్నారు !

జిలేబి 'బ్లాగు బలి' చిత్రం తరువాయి దర్శకేంద్రులందరినీ  తల దన్ని తానొక్కతే బ్లాగ్ ఉడ్ లో ఏక 'చట్టాధి' పైత్యం గా వెలుగొంద వచ్చునని విశ్రాంతి తీసుకుంటున్న బ్లాగ్మూవీ డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఏడుకొండల రావు ఊహాగానం చేసారు :)

ఈ చిత్రం లో బ్లాగు 'షార్ప్' నఖ సఖీ  గా పేరొందిన నటీ మణి ప్రముఖ 'విల్లీ' పాత్ర వహిస్తోందని అట్లాంటి పాత్ర ని ఆవిడ తన నట జీవితం లో ఇంత వరకు చేసినట్లు ధాకలాలు లేవని , రాబోయే బ్లాగు చరిత్ర లో 'బ్లాగు బలి' ముందు ఆ తరువాయి అన్నంత గా ఆవిడ 'రోలు' కర్ర స్వారీ చేస్తుందని బ్లాగు సింగం ఉద్ఘాటించారు !

అట్లాగే ప్రముఖ హీరో హర్రీబర్రీ శూర్పణఖ ప్రతి ఎత్తు కి పై ఎత్తు వేస్తూ జన బాహుళ్యాన్ని మనోరంజకం గావిస్తారని కూడా బ్లాగు కామెంట్ల లోకం భోగట్టా :)

ఈ చిత్ర వార్త చేస్తున్న 'హల్' చల్ తో  కలవరం చెందిన ప్రముఖ బ్లాగ్కవి  తాను బ్లాగు డిస్ట్రిబ్యూటర్ ల ద్వారా కాకుండా తన చిత్రాలని  ప్రైవేట్ చానల్స్ 'రూట్' ద్వారా అందిస్తా నని  ప్రకటన చేసారు .

కాని ఇంత జరుగుతున్నా దర్శకురాలు జిలేబి ఏ మాత్రం ఉలుకూ పలుకూ లేకుండా తాను జేస్తున్న పనిని మోడీ వారి లా చేస్తూ పోతోందని మీడియా కి మేత అందివ్వడం లేదని విచారణ వెలుబుచ్చారు పద్యాల రావు గారు .

ఇంతటి తో నేటి బ్లాగ్ ఉడ్ సినెమా సమాచారం పరి సమాప్తం.

సైనింగ్ ఆఫ్

చీర్స్  సహిత :)  
జిలేబి  

Saturday, December 5, 2015

గాడ్ ది గ్రేటెస్ట్ కమ్యూనిస్ట్ :)

గాడ్ ది గ్రేటెస్ట్ కమ్యూనిస్ట్ :)

మేం కమ్యూనిస్ట్ లం మాకూ మీ గాడ్ కి లంకె కుదరదు చెప్పా మా అయ్యరు గారితో .

అయ్యరు గారు ఫక్కున నవ్వేరు!

ఏమోయ్ జిలేబి నువ్వు నిజంగా పదహారణాల పక్కా కమ్యూనిస్ట్ వే నా ?

అందులో ఏమీ సందేహం లేదు కొద్దిగా సందేహం పీకుతున్నా అబ్బే మనం దీరోదాత్తురాలం కాబట్టి ధీమా గా చెప్పేయాలి  అని చెప్పా .

మరి దేముడు కూడా కమ్యూ నిస్టే . అట్లా అయితే నీకూ దేవుడి కి లంకె కుదర దంట్లే ఎట్లా ?

ఆయ్ కమ్యూనిజం పందొమ్మిదో శతాబ్దపు యూనివర్సల్ కాన్సెప్ట్ ;  దేవుడు పాతోడు . పాతోడు ఎట్లా కమ్యూనిస్ట్ అవుతాడు ? తీసి పారేసా .  పాతోళ్ళంతా ఎగస్పార్టీ వాళ్ళే - క్యాపిట లిస్ట్లే .

అట్లాగా ? గాడ్ యూనివర్సల్ అవునా కాదా ?

అవును అట్లా అనే మీ వేదం చెబ్తుంది కదా దాని ని మేం నమ్మం కాని మీరు నమ్ముతారు గాబట్టి మీ నమ్మకం ప్రకారం యూనివర్సల్ .

గాడ్ కనిపిస్తాడా ?

ఫక్కున నవ్వా . అసలు వినిపించు కోనే వినిపించు కోడు ; ఇంకా ఎట్లా కనిపిస్తాడు ?

సో , కనిపించడూ వినిపించడు అంటావ్ !

అవ్ మల్లా ;

పై కి పంపిం చే టప్పుడు తర తమ బేధాలు పాటి స్తాడా ?

అబ్బే అంతా ఒకే ఘాట్ కే శ్మశాన ఘాట్ కే !

గాడ్ నిరంతరం ఉండే వాడా ?

అట్లా అని మీ వేదాలు చెబ్తాయి మళ్ళీ చూపుడు వేలు వారి వైపే ఎక్కు పెట్టా .

మీ కమ్యూనిస్ట్ లు తర తమ బేధాలు పాటిస్తారా ?

చస్తే నో .

పోనీ నిరంతరం గా మనీ ఫ్లో ఉండా లంటారా కాదా ?

అవును !

మరి చూడు ఎంత సామరస్యమో గాడ్ కి మీ కమ్యూనిజానికి ; గాడ్ ఈజ్ గ్రేటెస్ట్ కమ్యూనిస్ట్ :)

అయ్యరు గారు ఈ టపా పెట్ట మంటారా ?

పెట్టు ;

పెడితే మళ్ళీ ఈ జిలేబి చేతలే కాదు మాటలు కూడా అర్థం కావడం లేదంటారేమో ?

నలుగురు నవ్వి పోదురు గాని జిలేబి ఎవరూ పుట్టించక టపాలు ఎలా పుడతాయి ? కాన్సెప్టులు ఎలా పుడతాయి ? వృత్తాలు ఎలా పుడతాయి ? పదాలు ఎలా పుడతాయి ?

నువ్వు రాస్తూ పో ! చదివే వాళ్ళు చదువుతారు ; కామెంట్ల తో కుమ్మాలనుకే వారు కుమ్ముతారు;

జిలేబి నిన్ను గారెలు అన్నా ఏమి బూరెలు అన్నా ఏమి :)

గీత లో శ్రీ కృష్ణుల వారేం చెప్పారు ? నీ కర్మను నువ్వు చేసుకుంటూ పో ; ఫలాన్ని ఆశించకు అని కదూ ?

ఫలాన్ని ఇవ్వని కర్మ చేసి ఏమి చేయకున్న ఏమి ?

సిం పుల్ జిలేబి - చేసిన కర్మ ఫలం ఇవ్వక పోతే కర్మని సంస్కరించు, పరిష్కరించు , సరియైన కర్మ చేయడానికి ప్రయత్నించు ;

నన్ను  చూడు వంట ఓ నలభై సంవత్సారులుగా నీ కోసం చేస్తున్నా; ఒక రోజు వంట సరిగా రాక పోతే మరో రోజు దాన్ని సరిజేయడానికి ప్రయత్నించడం లేదూ ?

అబ్బా ! ఈ అయ్యరు గారు దేనినైనా దేనికైనా ముడి పెట్ట గలరు ;

ఆండో ళ్ళు మరీ ఆలోచనలు వస్తే కిచెన్ లో కెళ్ళి కాయగూరలు తరిగే టట్టు :) ; వంట గది నే తమ సైకాలజీ ల్యాబ్ గా మార్చి పరిపూర్ణత్వం చెంద గలరు ;

అబ్బే ; నో ; నేను ఈ ట్రాప్ లో  పడ కూడదు ; ఇట్లా వంట గదుల గురించి చెప్పి అయ్యరు గారు నన్ను వంట గది కి కట్టి పడేసా లా ఉన్నారు :

నో జిలేబి; బామ్మ చెప్పిందే వేదం ; అయ్యరు గారి మాటలు అంతా బూటకం :)

చీర్స్
జిలేబి 

Friday, December 4, 2015

పదభిఘావళి !


పదభిఘావళి !
 
ఆలోచనలకి 
 
ఆకలెక్కువ 
 
 
-శర్కరి 
 
చీర్స్
జిలేబి

Thursday, December 3, 2015

శ్రీ రామాగ్రహం !

శ్రీ రామాగ్రహం !
 
ఎవడురా మేథావి ?
 
ఎవడు ? రామే తావి !శుభోదయం
జిలేబి

Wednesday, December 2, 2015

సిరి వెన్నలా , సిరి వెన్నెల :)

సిరి వెన్నలా , సిరి వెన్నెల :)

ఈ మధ్య బలపం బట్టి బామ్మ  ఒళ్లో ఏ బీ సి డీ లు నేర్చు కున్నా పాట మావయ్య రాసింది అంటే బోనగిరి గారు అబ్బే కాదండీ అన్నయ్య /తమ్ములుం గారు శాస్త్రి గారిది అని సరి చేసారు.

ఓహో సిరి వెన్నల వారిదా ఆ పాట అన్నా .

వెన్నలా ? వెన్నెలా అని వారు రిటార్టు ఇచ్చారు ?

అబ్బే మా ఆండోళ్ళకి తెల్సింది వెన్నా, నెయ్యీ, గియ్యీ గట్రా యే ! వెన్నెలా గట్రా మగరాయుళ్ళ కే తెలుసునుస్మీ అని మనం రాసింది కవర్ జేసేసు కున్నాం :)

అబ్బే ఆండోళ్లు తప్పుగా రాసినా అది సబబే అని చెప్పేసు కోవాలె ; మనకు మనమై ఎప్పుడూ మనం జేసింది తప్పు అని చెప్పుకోరాదు; చెబ్తే మగరాయుళ్ళ కి మన కి వంక బెట్ట డానికి కారణం దొరికి పోతుందిస్మీ అని బామ్మ పోతూ పోతూ చెప్పేసి వెళ్ళింది. అప్పటి నించి బామ్మ వారి ఈ స్వకపోల భట్టీయ మంత్రాన్ని జపించు కుంటూ అయ్యరు వార్ని మేనేజు చేసేసు కుంటూ వచ్చేస్తున్నా ;)

అట్లాంటిది మనం తప్పుగా రాయడమా అబ్బే :) సుతరామూ తప్పు కాదు తప్పున్నర కూడా కాదు.

అక్షరం పరం బ్రహ్మం ! మన తల్లోంచి, 'కీబోర్డు వాతల్లోంచి', ఘంటం ఊకదంపుడు ఏది వస్తుందో ఏదో అదే సత్యం :)  అది అప్పు తచ్చై ఉండ వచ్చు గాక ! దానిని మనం సముదాయించి , అందులో నించి అర్థమును పరమార్థమును లాగి జిలేబి చెప్పిందే వేదం అని జెప్పు కోవాలన్న మాట !

సిరి అనగా ఎవరు ? శ్రీ మహాలక్ష్మి ! సముద్ర మంథనము న పుట్టినది . దాని తో బాటు వెన్న గట్రా కూడా పుట్టినది అని ఉవాచ !

అనగా సిరి వెన్నలా తోడు బుట్టువులు ! కావున సిరి వెన్నల అన్నదే సరి ఐనది !

మరి సిరివెన్నెల వారు అట్లా ఎందుకు శ్రీ చంద్రమా అని పేరెట్టేసు కున్నారు ? ఆ కాలం లో వారు జిలేబి ని సంప్రదించి ఉంటె వారు సిరి వెన్నలా అని విశ్వనాథ్ వారి కి సినిమా పేరు సరి జేసి ఉండే వారు :)

ఈ తెలుగు వాళ్ళు ఇది శుద్ధ తెలుగు పదం అంటారు గారి వెన్నెల అన్నది అరవం పదం 'వెణ్' నిలా కాదూ ? వెళ్ళఅయిన నిలా తెల్లని నిలా తెల్లని చందురూడు .

అట్లాగే వెన్న అన్న పదం ఎట్లా వచ్చింది ? అదిన్నూ అరవం నించే స్మీ:) వెన్నై అని అరవం. డానికి తెలు 'ఘీ' కారం ( చూడండి ఇక్కడ కూడా ఘీ అన్న హిందీ పదం ఎట్లా తెలుగు లో ఇమిడి పోయిందో :) వెన్న !

సిరి అనగా నవ్వు అని అరవం లో ; సో (ఈ మధ్య ఎవరో ఈ 'సో' అన్నది తెలుగా అన్నారు కూడాను ; కానీ ఈ సో సో ఎంత సొబగు గా ఉందో చూడండి అది కూడా తెలుగు లో పాల లో నీళ్ళ లా  ఎంత గా కరిగి పోయింది )


సిరి వెన్నలా అనగా నవ్వు తో ఉన్న వెన్న ! అనగా అముల్ బట్టర్ !

సో, సీతారామశాస్త్రి గారి రచనలు కూడా అముల్ బట్టర్ అంత తియ్యందనాల టేస్టి టేస్టి :)

అందుకే వారు సిరి వెన్నల సీతారామ శాస్త్రి గారే ! సిరివెన్నెల కాదు అని జిలేబి తీర్మానించు కునేసింది !

అట్టర్లీ బట్టర్లీ సిరి వెన్నలా !

కొస తునక -> బోనగిరి అనగా నేమి ? అని ఆంధ్ర భారతి వారిని 'కొచ్చనించగా' వారు జెప్పింది -> 

-->
 • పెండ్లిలో మగపెండ్లివారికి ఆడు పెండ్లివారు పంపు ఫలహారాలు అని :)


 • ఆడువారలకు 'ఫల' హారములు' కూర్చుట 'వెన్నతో' బెట్టిన విద్య :) ఈ శుభోదయ 'ఫల' హారమును అటులే స్వీకరించెరదని ఆశిస్తో :)

  నేటి కి ఫలహరముల భుక్తాయాసము తో
  సైనింగ్ ఆఫ్
  చీర్స్ సహిత
  జిలేబి

  Tuesday, December 1, 2015

  రామ నీ సమాన మెవరు !

  రామ నీ సమాన మెవరు !

  రామ నీ సమాన మెవరు అని పాడినారు కాకర్ల వారు .  నిజంగా నే రాములవారు వారి కాలం లో నే గాదు (వారి యుగం లో మాత్రమె గాదు) ఆ పై యుగాలలో కూడా చిరస్థాయి గా ఉన్నవారే !

  రామాయణం లో పిడకల వేట చేయడానికి వాల్మీకి చాలా 'ఆస్కార్' లు  అందుకోవాలి (ఆస్కారాలు ఇచ్చాడు కాబట్టి :)

  రాముల వారిని పొగడటానికి ఎన్నెన్ని ఘట్టాలు ఉన్నాయో తెగడటానికి (వంకలు వెదక టానికి ) అన్నేసి ఘట్టాలు.

  సాదా సీదా గా చెప్పాలంటే రాముల వారిని పుంసాం మోహన రూపాయ అని జెప్పి మానవ మాత్రుల లో ఉండే అన్ని గుణ గణా లను వారి లో చూడ గలిగాడు కవి .

  మానవు లకి ఔరా ఒక మనిషి మనీషి గా నిలబడటానికి కాల వ్యవధి లో ఎన్నేసి కష్టాలు నష్టాలు చూడ వలసి వస్తుంది అనిపించక మానదు .

  మరి సీతమ్మ ? పుట్టని అమ్మ అని ఈ మధ్య ఒకరన్నారు . భూదేవి ఒడి లో నాగలి కి తగిలిన నారి .  జనకాత్మజ . జానకి .

  రాముల వారి తో సరి సమానంగా కష్టాలను స్వీకరించింది . నువ్వు వనవాసం చేసి రావోయ్ అని ఈ కాలం లో జిలేబిలు చెప్పగలరు .

  తమ్ముడు - లక్ష్మణుడు - వాడిని ఎవరూ అడగలేదు వెళ్ళ వోయ్ వనవాసానికి అని. తనకు తానై అన్నకు తోడుగా వెళ్ళాడు .

  వీటన్నిటి కి మించి ఊర్మిళ . హిందీ సాహిత్యం లో ఊర్మిళా కీ విరహ్ అనిమైథిలి శరణ్ గుప్త వారి దను కుంటా ఒక ఖండిక ఉంది . ఊర్మిళ తరపున రాసిన కవివరుల్లో వారే మొదటి వారను కుంటా .  సాకేత్ అన్నది పుస్తకం పేరు .

  భారతీయ భాషల్లో నే కాకుండా ప్రపంచ భాషల్లో కూడా అద్బుతం గా అనువదింప బడి , కల్పవృక్షం గా పేర్కొనబడి , విష వృక్షం గా చెప్పబడి పరి పరి కోణాల నించీ విశ్లేషించ బడినది రాముల వారి చరిత్ర .

  అంతే కాదు ; మనకు దగ్గిర గా తెలిసిన కాల ఘట్టం లో త్యాగయ్య వారి చేత కొనియాడ బడి , వారి కి రాముల వారి కన్న వేరెవ్వరు లేరు అని రామాయణం మొత్తం వారి సంగీతం లో ఇమిడి మనకు ఈ నాటికీ పాటల రూపం తో ఆవిష్కరించ బడి ఉన్నది .

  రాబోవు కాలం లో మరిన్ని విశ్లేషణలు  పరి పరి విధాల పరిశోధనలు వాటి మీద రావచ్చు గాక.

  ఎంత వచ్చినా ఏమి వ్రాసినా కాలం లో ఇమిడి పోయి వాటిని స్వకీయం చేసుకునే భారత సంస్క్రతి కళ కళ లాడు తున్న సంస్కృతీ .సజీవ సంస్కృతీ .అందులో ఇది అది అని లేకుండా అన్నీ కలిసి మహా సాగరమై మహోన్నతం గా వెలుగొందటం తధ్యం.

  రామ నీ సమాన మెవరు.

  శుభోదయం
  జిలేబి