Wednesday, February 24, 2016

ఎండ వేడిమి

ఎండ వేడిమి
 
ఉస్సురుస్సు రంటూ
కుర్చీ లో కూల బడ్డా
కూల్ నెస్ ఏమన్నా
వస్తుందేమో అనుకుంటూ
 
కుర్చీ విరిగింది సరి
కూల్ నెస్ ఏమీ రాలె
 
ఎండ వేడిమి మరీ సుమీ !
 
సూరీడు మండి పోతున్నాడు
కూసింత కోకో కోలా తీసుకు రండీ :)
 
 
చీర్స్
జిలేబి

Monday, February 22, 2016

ముసురు పట్టిన ఆకాశం

ముసురు పట్టిన ఆకాశం
 
ఆకాశం ముసురు పట్టింది
నాకు ఇవ్వాళ అందుకే
మనసేం బావో లేదు
అనుకున్నా
 
వర్షం జోరున కురిసింది
ఆకాశం తేట బడింది
మనసు వర్షం లో తడిసి
ముద్దయ్యింది తేలికయ్యింది
 
శరీరం లో ఎనభై శాతం
నీరుందంటే మరి యిట్లాగే
కదా ప్రకృతి తో
తనూ ప్రతిధ్వని స్తుంది !
 
శుభోదయం
జిలేబి

Friday, February 12, 2016

చెప్పాలి వర్సెస్ చెప్పాలె - Story continues !

చెప్పాలి వర్సెస్ చెప్పాలె - Story continues !

మా బ్లాగు గరువు శ్రీ శ్యామలీయం వారు మాకో కితాబు ఇచ్చారు (కితాబే అనుకుంటున్నా  జేకే !)

నిరంతర వ్యాఖ్యా ప్రకటన కుతూహల నయనీ (ఆ ఆఖరు కితాబు పదం నాకై నేను జోడించు కున్నది కొంత ఈ మధ్య జవ్వని కన్నుల మీద పడటం మూలాన !:)

నివ్యాప్రకులా అని గాని నివ్యాప్రకున అని షార్ట్ కట్ గా రాసేసు కోవచ్చు సావేజిత ఆగా ,చీర్స్ లాగా :)

సరే ఇక మేటరు "కోస్తాము" చెప్పాలె వర్సస్ చెప్పాలి :)

శ్రీ ఫణీంద్ర గారు టపా ని మామూలుగా వ్రాసు కుంటూ వచ్చి ఆఖరు వ్యాక్యం లో చెప్పాలె అన్న పదాన్ని ఉపయోగించారు. 

వారు మొత్తం టపా ని అట్లా వ్రాసి ఉంటే ఆ పదం నివ్యాప్రకున  కళ్ళకు (మళ్ళీ కళ్ళు సుమీ :)  కనిపించేది గాదు !

ఆ టపా ఆఖరు వాక్యం లో వారలా ట్విస్ట్ ఇవ్వడం తో కవి చమత్కృతి  చెప్పాల్సినది గట్టిగా చెప్పినట్టు నాకనిపించింది ;

సో , వారికి కితాబు గా "మీ టపా మొత్తం లో ఆ చెప్పాలె బాగుందండీ !" అన్నా ;

వారన్నారు

“చెప్పవలె” అన్న గ్రాంథిక క్రియారూపానికి తెలంగాణ ప్రాంతీయులు ప్రయోగించే “చెప్పాలె” అన్న వ్యవహార రూపం దగ్గరగా ఉంది. “చెప్పాలి” అన్న so called ప్రామాణిక వ్యవహార భాష క్రియారూపానికి ఏ ప్రమాణమూ కనిపించదు. ఆ ప్రయోగంలోని “లి” అన్న అక్షరంలో ఇకారం ఎక్కడ నుండి వచ్చిందో ఆ పరమాత్మునికే తెలియాలె.

వ్యవహార పరం గా చెప్పాలె దగ్గిర ఉన్నది అన్నది లాజిక్ పరం గా సరిగ్గా ఉంది ;

చెప్పాలి అన్నదానికి ప్రమాణము కనిపించదు అని ; ఇదీ లాజిక్ పరం గా సరిగ్గా ఉందో లేదో మరి నాకు తెలియదు ; ఎందుకంటే ప్రమాణం అన్నది దేన్నంటా రో అన్న దాన్ని బట్టి ఇది మారొచ్చు అనుకుంటా 

మామూలు గా అనిపించ లేదు గానీ వారీ ప్రశ్న వేసాక అవునబ్బా సినబ్బా యిది మంచి 'లా' "చిక్కు" ప్రశ్నే మరి అనిపించింది. 

ఆ పై వారు పరమాత్మ ని కే తెలియాలె అన్నారు ! సరి ఇదీ సెహ భేషు మాట ! మనకు తెలియనివి తెలిసిన వాడు ఒకడు కలడు అనుకోవడం సమంజసమే ! మంచిదే గా !

దీనికి మా గురువులుం గారు టపా వ్రాసేరు ;  టపా లో వారు "చెప్పాలి" అన్న అక్షరం లో ఇకారం (వికారము గానిది ఇకారము అనుకుంటా ! జేకే !) ఎట్లా వచ్చి ఉంటుందో అన్న శ్రీ ఫణీంద్ర గారి సంశయాన్ని నివృత్తి చేయ లేక పోయారని పించింది (ఆ టపా వ్యాఖ్యలు చదివినాక నాకనిపించినది అది )

సినబ్బా నీ ఒక్క వాక్యం ఇంత పెద్ద టపా పెట్టించే గురువులుం గారి చేత అని అనుకున్నా ఏమన్నా నారదా అనొచ్చా అనుకుంటూ :) జేకే !

వారు అప్రూవల్ వ్యాఖ్య ల బురఖా వెనుక దాగి పోయేరు కాబట్టి నారదా అన్నా ప్రయోజనం శూన్యం అనుకుంటూ ఇప్పటి ఈ టపా కడుతున్నా !

ప్రశ్న శ్రీ ఫణీంద్ర గారిది చాలా ఆలోచింప జేసే ప్రశ్న అనుకుంటున్నా నావరకు ! తెలిసిన వాళ్ళు చెప్ప వచ్చు !

=
చెప్పాలి అన్న పద ప్రయోగం లో “లి” అన్న అక్షరంలో ఇకారం ఎట్లా వచ్చి ఉండ వచ్చు ?


నివ్యాప్రకున
జిలేబి
నీదు నిరంతర వ్యాఖ్యలు
నీదు కలహ నారదాయ నిరుపమ దరువూ
నీదు ప్రకటన కుతూహల
మూ దురదయు నేమి విషమము జిలేబి భళీ :)


 

Thursday, February 11, 2016

దేవార వోరీలె దేవార వోరీలె :)

 
దేవార వోరీలె దేవార వోరీలె
దేవ జిలేబీ  గోరీ హో
దేవ జిలేబీ గోరీ హో
 
త్యామీ కొలసే త్యామీ కొలసే
 
హీరా మాణీక జోడీలే
హీరా మాణీక జోడీలే
 
దేవార వోరీలె దేవార వోరీలె
దేవ బ్లాగమ్మా గోరీ హో
దేవ బ్లాగమ్మా గోరీ హో
 
త్యామీ కొలసే త్యామీ కొలసే
 
హీరా మాణీక జోడీలే
హీరా మాణీక జోడీలే
 
దేవారా వోరీలె దేవారా వోరీలె
దేవ రాజన్నా గోరా  హో
దేవ రాజన్నా గోరా హో
 
త్యామీ కొలసే త్యామీ కొలసే
 
హీరా మాణీక జోడీలే
హీరా మాణీక జోడీలే
 
దేవారా వోరీలె దేవారా వోరీలె
దేవ శ్యామన్నా  గోరా హో
దేవ శ్యామన్నా గోరా హో
 
త్యామీ కొలసే త్యామీ కొలసే
 
హీరా మాణీక జోడీలే
హీరా మాణీక జోడీలే
 
దేవారా వోరీలె దేవారా వోరీలె
దేవ ఫణన్నా   గోరా హో
దేవా ఫణన్నా  గోరా హో
 
త్యామీ కొలసే త్యామీ కొలసే
 
హీరా మాణీక జోడీలే
హీరా మాణీక జోడీలే
 
దేవారా వోరీలె దేవారా వోరీలె
దేవ మాచన్నా గోరా హో
దేవా మాచన్నా గోరా హో
 
త్యామీ కొలసే త్యామీ కొలసే
 
హీరా మాణీక జోడీలే
హీరా మాణీక జోడీలే
 
దేవారా వోరీలె దేవారా వోరీలె
దేవ శంకరన్నా    గోరా హో
దేవా శంకరన్నా   గోరా హో
 
త్యామీ కొలసే త్యామీ కొలసే
 
హీరా మాణీక జోడీలే
హీరా మాణీక జోడీలే

 
(ఆరె జానపద గేయ సరళి)
 
జాణ
జిలేబి

Tuesday, February 9, 2016

బండెనక బండి కట్టి :)

బండెనక బండి కట్టి :)
 
బండెన్న బండి కట్టి
పదహారు బళ్ళు కట్టి
నీవేడ ఉంటి వయ్యో
బండోళ్ళ గురువు లయ్యో
 
బండెనక బండి మీద
పదహారు బళ్ళు మీద
పడుసూల పలుకులాట
పలుకూల పలువరుస
 
నీవేడ ఆగితయ్యో
బండోళ్ళ గురువులయ్యా
 
నీవేడ నిలిచితయ్యో
బండోళ్ళ గురువులయ్యా
 
బండెనక బళ్ల దారి
బళ్ళెళ్ళే ముళ్ళ దారి
దారెంతో దూర మల్లె
బారమయెర రాదారి
 
నీవేడ కునికెదవో
బండోళ్ళ గురువులయ్యా
నీవేడ ఓరిగితయ్యో
బండోళ్ళ గురువులయ్యా
 
(డా: అనసూయా దేవి గారి జానపద గేయాలు పుస్తకము నించి)
 
జిలేబి

Monday, February 8, 2016

గోదారి జవ్వని కన్నులు !

గోదారి జవ్వని కన్నులు !
 

భువి యంతా  తనదై
చేసుకుని ఉన్నాయి
జవ్వని కన్నులు
ఎర్రజేయుచు సంరక్త లోచని
రక్తాంత లోచని  
పొగరెక్కిన కళ్ళు
కళ్ళు తిరిగి పోవు కళ్ళు
కాటుక కళ్ళు
భీత హరిణేక్షణ !
అరమోడ్పు కళ్ళు
అర్ధ నిమీలిత నేత్రీ
నిమీలిత నేత్రీ
విశాల నయనీ
విశాలాక్షి
పంకజాక్షి  
బరువున మూత బడ్డ కళ్ళు
కలువ కళ్ళు
తామర కళ్ళు
-పద్మపత్ర నయని -
-పద్మదలాయతాక్షి
గంభీర మైన కళ్ళు
రమ్యమైన కళ్ళు
పిల్లి కళ్ళు
ఆవు కళ్ళు
చెంపకు చారడేసి కళ్ళు
మరీ
చిలిపి కళ్ళు :)
 
శుభోదయం
జిలేబి


 

Sunday, February 7, 2016

గోదారి కతలు - "Go" దారే :)

గోదారి కతలు - "Go" దారే :)

"என்ன ஜிலேபி ரொம்ப தீவிரமா எதோ ராஸ்தா உண்டாவ் " ?

"ஒன்னும் இல்லிங்கோ - ஈ மத்ய கோதாவரி ரொமபவே பிளுச்தொந்தி"

எதுக்கு ?

என்னவோ தெரிய வில்லை

அப்படியா ?

அப்படி தான்

சரி

சரி

நீ எழுது -> முத்துக்களோ கன்னம் முத்தமிழோ கிண்ணம்

எழுதினேன் 

எழுதினேன்

எழுதிக்கொண்டே இருக்கேன் :)


சீரஸ்
ஜிலேபி