Friday, April 15, 2016

శ్రీ రామ నవమి శుభాకాంక్షలు !


శ్రీ రామ నవమి శుభాకాంక్షలు !
 
బ్లాగు లోకానికి !
 
అందరికీ శ్రీ రామ నవమి శుభాకాంక్షలు !
 
 
 
సీతాయాం పతి !
 
చిత్రం - దిహిందూ ఫేమ్ శ్రీ కేశవ్
 
Sita's Rama in Privacy :)
 
 


ఒక తండ్రి మువ్వురమ్మలు
నికరము నాల్గన కొమరులు నిచ్చట జూడన్
ఒక నీశుడు మూడు గుణము
ల కలువ  వేదంబు నాల్గు లచటన గంటిన్ !
 
జిలేబి
 
 

Thursday, April 14, 2016

ఏమి చేయవలెనో చెప్పుమందువా !

 
       
      
ఏమి చేయమందు ఈశ్వరా !

ఏమి చేయ వలనని నన్నే
అడిగిన నేనేమి చేతును మానవా !


 
తెల్లవారినది మొదలు కల్లలాడు బ్రతుకాయె

దానికి కారణంబెవరు ? మానవా ?

నెల్లప్పుడు  నా కిచట నెవరి నే మందునయా

నెవరి నేమనుటకు నీకేమి అధికారము గలదు ?
అనవలయు నన్న ఈశుడొక్కడే నీ కాధారంబుగాద ?

అల్లకల్లోలవార్థి యైనది నా చిత్తము
చల్లగా నిన్ను తలచజాలు వీలేదయా

చిత్తమది నీదను మాట వదులుము మానవా
ఇంకను నాచిత్తము అనిన నేనేమి చేతును ?
నా నీ లు ఉండ నీవు నీవే గాదా నేనెక్కడ యిక ?
 


ఏ వారికి హితుడనో ఎరుగరాని లోకమున
నా వారని యెవ్వరిని నమ్ముకొని యుందురా

ఎవరు నీవారని లోకము నకు వచ్చినాడవు ?
నమ్మి ఎవరిని వచ్చినాడవు ? ఆ నమ్మకము
వీడి నీ వెవ్వారిని నమ్మ వలయు ?

ఈ వసుధ మీద వీర  లెఱుక గల్గి యున్నారని
నీ వారని యెవ్వరిని నేను తెలిసికొందురా
 


అందరు నావారే గాదా మానవా ? నన్ను వలయు
నన్న వాడివి మధ్యవర్తి నేల తెలిసి కొనవలయు ?
నన్నెరుక గొనుమా ! నన్నెరుగ నేనే నువ్వు !


మస్తకము దురూహల మయమాయె విసివితిని
దుస్తులవలె తనువులను త్రోసిత్రోసి విసివితిని
పుస్తకముల పరమసత్యమును వెదకి విసివితిని
ప్రస్తుతకర్తవ్య మేమొ బాగుగా తెలుపరా
        


తత్పర పరాత్పరాత్పర
మత్పర చిత్పరమువోలె మారుతి నాత్మన్
సత్పుర రాముని సన్నిధి
తాత్పర్యము బోధపడదు తత్వజ్ఞులకున్ !

శ్రీ శ్యామలీయం వారి టపా చదివాక

శివోహం !

జిలేబి
Wednesday, April 13, 2016

వాకిట వేచిన జిలేబి !

వాకిట వేచిన జిలేబి !
 
రేఖా చిత్రం పొన్నాడ !
 
 
వాకిట జిలేబి ఓరగ
దాకుని వేచెను గదోయి తాపము తోడన్ !
ఆ కురు లందము గాంచన్
తూగెను ప్రేమికుడు మన్మధుని గానయటన్ !
 
చీర్స్
జిలేబి

Saturday, April 9, 2016

జిలేబి త్రిభంగి :) - భంగు తాగక నే కిక్కు నిచ్చు :)


జిలేబి త్రిభంగి :) - భంగు తాగక నే కిక్కు నిచ్చు :)


వడివడి చదువగ పదముల నటునిటు గుదురుగ వేసితి యీ వ్యాఖ్యను ఓ వాద్యమ్ముగ గావన్ !
బడబడ నటునిటు తిరుగుచు చకచక పనులను చాకువలే భార్యయు గాపాడన్, మరి సోఫా
నటునిటు జరుపుచు కుదురుగ జలజల నడకలు గూడన, “ఓహ్! నా,పని రాణమ్మా ” యని ఓ నా
డటు బిలువ మరి మురిపెము గొనెను గద! పెనిమిటి తోడను నీ డంగగు పాడన్రా యన, “పోడా”
సడి వలదని యరవపు సరి చెణుకుల విసిరె జిలేబి! సదా సౌమ్యము గా సాగాల మదీశా !


***

కుదురుగ నొకరికొకరు నిటు పరిమితముగ గదియే గుడిగా కూర్చుని నీకున్నూ మరిమాకూ
యిది సరస సమయమనుచు గడుపుదము విను !రమణీ !నిజమే ఈ రవి సాయిత్తే మనదోయీ !
విధిగను వినుదము నతని పలుకులను !మనలకు మేలుయనన్ వీరుడు గావించే నిది సువ్వీ !
గదిన మనము కులుకు చిలుకలవలె పరవశముగా నిటు యీ కాలము ఓంకారంబని రాగా
ల ధునిగ కలకలముల గనగ సరసపు పలుకులన్ మురిపాలాటల వేళాయే జవరాలా !జిలేబి
(త్రిభంగి)

Friday, April 8, 2016

ఉగాది జిలేబీయం !

ఉగాది జిలేబీయం !
 
న్నది ఒక్క భూమి
గానము చేతము రండి
దినము ప్రతిదినము
జిగజిగ లాడు నది వోలె
లేమిని పారద్రోలి
బీరపు నడకన
యందరి జీవనము
శుభస్కరము
గానన్ !
 
అందరికీ
దుర్ముఖి నామ సంవత్సర
శుభాకాంక్షలతో
జిలేబి
 
వినుమ! జిలేబీ ! తొలగును 
జనగణ బాధాకరము! వసంతము వచ్చెన్,
మన యధినాయకులు తెలివి
గొని యెల్లర మేలుగూర్చగోరిన మేలౌ !
 
ఇదిగో వచ్చెను దుర్ముఖి !
ఇదియెల్లరికిని శుభముల నిచ్చును జూడన్!
పదవే యుగాది ముగ్గులు
విధముల వాకిట జిలేబి విరివిగ వేయన్ !
 

Thursday, April 7, 2016

ఫ్లేవర్స్ అమెరికన్ ఇండియన్ సినిమా !

ఫ్లేవర్స్
 
అమెరికన్ ఇండియన్ సినిమా !
 
ఈ చిత్రం లోని హీరొయిన్ ని
ఈ మధ్య కమలహాసన్
విశ్వ రూపం చేసాడు :)

 
చీర్స్
జిలేబి
 

కాలం లో కరిగి పోయిన కవిత !

కాలం లో కరిగి పోయిన కవిత !
 
!
 
జిలేబి

Saturday, April 2, 2016

కవివరుల్ ఆదరించిరి !

కవివరుల్  ఆదరించిరి !
 
 
శ్రీ ఫణీంద్ర గారికి !
 
నెనర్లు !
 
అతడు ఫణీంద్రు డాంధ్రుడు !
అతడనియె "అ-ఆ-ఇ-ఈ" లె అందరివి యటన్ !
అతని కవితలన్ జోదును
అతులిత మధురిమ, సుధామయ రసము గంటిన్ !
 
జిలేబి

 

Friday, April 1, 2016

స్త్రీ స్థాయి తత్వాలు :)


స్త్రీ స్థాయి తత్వాలు :)
 
మగవాణ్ణి నమ్మబోకు వనితా
అగచాట్లను పొందబోకు వనితా
 
బిరుసు గలిగి యుండవే వనితా
అలసి సొలసి నతనేవచ్చు వనితా
 
బూచిజేయు నాతడు వనితా
నమ్మినావ నరకమేను వనితా
 
సన్నాసి కి సుద్దులేల వనితా
సంసారి కి ముద్దులిమ్మ వనితా
 
నమ్మితీవు మగడని వనితా
పదారు వేలవాడే వనితా
 
సూరీడని వెంటబోకు వనితా
సుర్రుసుర్రు నినుగాల్చు వనితా
 
ముద్దు జేసి మోహమను వనితా
వద్దు వాడి భ్రమల బడకు వనితా
 
వగచి వచ్చు వీరువోలె వనితా
వగలు పోవు వాడిపోవ వనితా
 
రంగు జూచి మోసపోకు వనితా
రకతమాంసము తినునతడు వనితా !
 
ఒంపు నీదను యింటజొచ్చు వనితా
చంపు ఆపైన నిను గూడను వనితా
 
మెరమెచ్చున బడితీవా వనితా
మరమత్తు జేయునిన్ను వనితా
 
కొంగు బట్టవచ్చుగాన వనితా
కొండముచ్చు నాతడే వనితా
 
పసిడి మేను పట్టిజూడ వనితా
పరమ చేటును జేయును వనితా
 
సిగ్గు వీడి సరసమేల వనితా
ఒగ్గు వగల జిక్కబోకు వనితా
 
మగాడంటే నరకమేను వనితా
గాదిలోన సుఖము లేదు వనితా
 
ఓరజూపు మీటునిన్ను వనితా
కోడెత్రాచు నాతడే వనితా
 
మగవాడి మాటలెపుడు వనితా
అబద్దాల మూటలేను వనితా
 
మగవాణ్ణి దరిజేర్చకు వనితా
మైలు దూరానబెట్టు వనితా
 
జిలేబి మాటలన్నీ వనితా
జిగేలు మనుమూటలే వనితా !


చీర్స్
జిలేబి
(పరార్!)