Thursday, October 20, 2016

మకుటా రామ - వయాంగ్ కులిత్ - Legacy of Rama's Crown-భాగం - 4


మకుటా రామ - వయాంగ్ కులిత్ - Legacy of Rama's Crown-భాగం - 4


ఎనిమిదవ అంకం :

దుర్యాపుర అరణ్య ప్రాంతం లో శ్వేలగిరి పర్వత శ్రేణులలో కుతారుంగు ప్రదేశం - తపస్వి కేశవ సిద్ధి ఆశ్రమ వాటిక;
కేశవ సిద్ధి తన శిష్యులైన , వాయు పరంపర లోని వారైన, అనోమాన్(హనుమంతుడు), మహంబిర (గరుడుడు), జాజల్వ్రేక (అసురుడు) సితుబంద (ఏనుగు) లతో.

కేశవ సిద్ధి హనుమంతుల మధ్య సుదీర్ఘ సంభాషణ - కేశవ సిద్ధి బోధన - యేది ధర్మం ; యేది న్యాయం; మానవుని జీవితం లో మూడు ఘట్టాలు - ఒకటి జీవం; రెండు జీవమెందుకన్న జ్ఞాన పూర్ణత; మూడు ఆ పరిపూర్ణత్వాన్ని పొందడం; ప్రకృతి జీవాన్ని పెంపొందిస్తుంది అది యుపయోగ కర మైనదైతే; కాదంటే అది పృకృతి లో కలిసి పోతుంది మరో రూప మవటానికి (పనికి వచ్చేలా)-> (పునరపి జటరే శయనం); నేల కూలిన చెట్టు, ప్రాణి, మరో చెట్టు కో, ప్రాణి కో జీవ మవుతుంది; 

కేశవ సిద్ధి, అతి త్వరలో దేవత ల ద్వారా ఈ తరానికి అందించ బోయే రామ మకుటం గురించి హనుమంతుని కి చెప్పి , అతనికి దానికి సరితూగు మనిషి ఎవరైనా వస్తారేమో వాళ్ళని జాగ్రత్త గా గమనించ మని బాధ్యత అప్ప గిస్తాడు. 

తొమ్మిది,పదవ అంకం :

కుతరుంగు వాటిక లో కర్ణ, దుర్శాసన,హస్తిన సేన   ప్రవేశం. హనుమంతునితో సంభాషణ. హనుమంతుడు కేశవ సిద్ధి శిష్యుడని చెప్పటం; కర్ణుడు కేశవ సిద్ధి ని కలవాలని, రాముని మకుటానికై తా వచ్చా నని చెప్పి కలవాలని చెప్పటం; దానికి హనుమంతుడు కేశవ సిద్ధి ప్రస్తుతానికి ధ్యానం లో ఉన్నారని కలవడానికి వీలు లేదనటం; దీని మీద కర్ణుడి ఆగ్రహం; తానెవరో తెలిసే హనుమంతుడు యిట్లా మాట్లాడ తాడా అనటం ;

దీంతో కర్ణ,దుశ్శాసన, కార్తమరామ,  హస్తిన సేనా  హనుమంతుని తో యుద్ధానికి  తలపడటం; కర్ణుడి కరవాలం, కుంతదుర్వాస అస్త్రం, ఆ పై అతని ఆఖరి మహా అస్త్రమైన విజయధను ప్రయోగించటం; హనుమంతుడు అవలీల గా విజయధను ని కూడా పట్టి వశం చేసుకోవడం జరుగు తుంది; దీంతో కర్ణుడు అతని సేనలు నిర్వీర్యులవు తారు.

ఇక్కడి నించి కథ, రామాయణ కాలపు విభీషణుడు చంద్రమణిక పర్వత ప్రాంతం లో తపస్సు చేసుకుంటున్న వన వాటిక కు వెళుతుంది.

పదకొండవ అంకం :
 
విభీషణుడు తపోవంతుడై చంద్రమణిక పర్వత ప్రాంతం లో ఉంటాడు;
విభీషణుడి తపో శక్తి వర్ణన; విశేషం గా కనిపించినది ప్రతి గురువారం రాత్రి అతని ప్రతి అణువు నించి వింత కాంతి రాత్రంతా వెదజల్లుతూ ఉండటం గురించి వర్ణన!
భీషవర్ణ, (విభీషణుడి కొడుకు) తండ్రి ని కలవడానికి రావడం; లంక బాగోగులు విచారణ; భీష వర్ణుడు కోరిక పై విభీషణుడి తత్వ బోధ. జీవితం లో కాలసినవి ముఖ్య మైనవి, నియమ నిబద్ధత, నిష్ట తో చదువుల ని గరపడం; మన ప్రవర్తన; అక్కడి నించి వాటిని ఎట్లా మనిషి పెంపొందించు కోవాలో చెప్పడం.

ఆ పై విభీషణుడు తన కంతిమ కాలమాసన్న మయ్యిందని చెప్పడం; శోక తప్తుడై భీష వర్ణుని నిష్క్రమణ.  విభీషణుడు ధ్యానముద్ర లో కి వెళ్ళటం ; అతని నించి వెలువడిన తేజో పుంజం వేరు లోకాలని తాకి మరో లోకం లో ఉన్న కుంభకర్ణుడు (ఇతను అటు స్వర్గానికి పోకుండా , యిటు భువిలో నూ లేకుండా ఊగిస లాడుతూ అదే తానున్న లోకమే స్వర్గమన్న భ్రాంతి లో ఉన్నవాడు) ఆ కాంతి పుంజానికి ఆకర్షితుడై రావటం; విభీషణుని కలవటం; విభీషణుడు అతనికి మంచి మాటలు చెబుతూ - మనిషి జీవిత లక్ష్యం పరంధాముని చేరటం; స్వర్గాన్ని అధిరోహించటం అని చెప్పి , ఇప్పటి కాలం లో విష్ణు మూర్తి మళ్ళీ అవతారం దాల్చాడని అతనిని కలిసి విముక్తి ని కోరమని చెబుతాడు. కుంభకర్ణుడి నిష్క్రమణ.

మళ్ళీ ధ్యానం లోకి వెళ్ళిన విభీషణుడు; అతని నించి కామ క్రోధ మద లోభమాత్సర్యాలు వెలుపలికి తోసి వేయ బడటం; వాటికి విభీషణుడు ఉపదేశం ( వేరే ఎక్కడైనా స్థలం చూసు కోమని చెబ్తాడు - తను పై లోకాలకి వెళుతూ );
విభీషణుడి స్వర్గా రోహణ ;

ఇక్కడి నించి కథ  మారి బాదరాయుణుడి ఆశ్రమ వాటిక కి వెళుతుంది.


ఈ పదవ అంకం లో విభీషణుడు కుంభ కర్ణుడి కి చేసే అద్భుత ఉపదేశ సారాంశం -
 
Tan samar pamoring Sukma,
sinukma ya winahya ing ngasepi,
sinimpen telenging kalbu,
Pambukaning wahana,
tarlen saking liyep layaping ngaluyup,
pindha pesating supena,
sumusuping rasa jati.

sekar macapat Pangkur form - From Serat Wedhatama (Canto 1-verse 13) a macapat poem from Mangkunagara IV - mid to late 1800, Surakarta.

Unafraid of a bleeding of the soul,
Practiced in times of deep inner peace
cherished deep in one's heart
An opening of the doorway,
Mixed awareness and other-worldness,
Transformed into the realm of dreams,
Enveloped in eternal truth.

(One should not be afraid to achieve transformation through meditation).

మరో కణిక !

(పంచ పాదు లైన వాటి గురించి )

చందం - జగతి ఛందస్సు - కుసుమ విచిత్ర అంటున్నారు. కాని చంద్రవర్త్మ కి దరిదాపుల్లో ఉంది .


చంద్రవర్త్మ - ఏమైనా సరిజేస్తే కుసుమ విచిత్ర అవుతుందా ?
 
భూత, పాండవ తతాగ తివిషయా
యింద్రి యక్ష సర మారుత పవనా
బాణ మార్గన, సమీరణ వరయంగ్
పంచ వాయువిసి కంగుళియ లిమా 
 

Buta Pandawa tata gati wisaya ,
indriyaksa sara maruta ,
pawana bana margana ,
samirana lan warayang ,
panca bayu wisikan gulingan lima.

From Chandrasengkala -> (Canto I, Verse 5) , a sekar ageng poem in a collection edited by Bratakesava. 1928. Surakarta.

This is a compilation of chronograms for the number five. It is a list of phrases that represent the eliment of 5. Each phrase is a reference to the number five.

Panca Buta ; Pancha Pandava; Pancha vishaya ? ; Pancha Indriya; Pancha Yaskhasa (Panchaakshari Mantra?); Pancha Marutha Pavana? ; Pancha Bana; Pancha Sameerana (Pancha Vaayu?) ; varayung , gulingan, lima represent again number 5 ?(సశేషం)

No comments:

Post a Comment