Friday, March 10, 2017

సరసిజనాభ సోదరికి సాటి జయంతి, జయంతి యే గదా !


 
రసిజనాభ సోదరికి సాటి జయంతి, జయంతి యే గదా  
 
 
వెడలగ శంకరుండతని వెంటన దక్షిణభారతమ్మునన్
బడబడ లాడి పద్యములు పారుచు నాడుచు బోవగన్ , భళీ
చెడుగుడు పూరణమ్ములను చెంగని చూడన, వేకువన్ గనన్
పడమటఁబొంచి చూచెనఁట భానుఁడుషోదయకాంతు లీనుచున్ !


శుభోదయం
జిలేబి 

60 comments:

 1. ఎవరినీ కించపరచడం నా ఉద్దేశ్యం కాదు గానీ ఇక్కడే ఓ చోట ఈ క్రింది వాక్యాలు (ఓ "లెక్చరర్" గారు వ్రాసిన మాటలు) కనిపించాయి. చదివి మిక్కిలి విచారించాను జిలేబి గారూ 😩!

  "now I'm worked as lecturer in ......... I was applied for degree lecture."

  భావమేమిటో 🤔🤔??

  మరీ ఇటువంటి ప్రాథమిక తప్పులున్నది కాదు గానీ ఇంగ్లీష్ వాక్యనిర్మాణం గురించి ఓ ఉదాహరణ ఇదివరలో ఓ ICS ఆఫీసర్ గారి ఆత్మకథలో చదివినది గుర్తొస్తోంది. మద్రాస్ యూనివర్సిటీ స్ధాపించడానికై ప్రతిపాదనలు జరుగుతున్నప్పుడు ఇండియన్ గుమాస్తా గారు సంబంధిత ఆఫీస్ నోట్ లో The Chancellor of Madras University shall be the Governor of Madras అని వ్రాశాడట. నోట్ అప్పటి మద్రాస్ గవర్నర్ గారి పరిశీలన కొరకై వెళ్ళిందిట. దాంట్లో పై వాక్యం చదివి అక్కడే మార్జిన్ లో Please send me an English translation of this అని గవర్నర్ గారు వ్రాసి వెనక్కు పంపించారట 😀. (గుమాస్తా గారు వ్రాసిన పై వాక్యం రివర్స్ లో ఉండాలి, లేకపోతే మద్రాస్ యూనివర్సిటీ ఛాన్సలర్ గారే మద్రాస్ గవర్నర్ గా ఉంటారు అనే విపరీతార్థం వస్తుంది 😀)

  ఇది గుమాస్తా గారి ఇంగ్లీషు, అది లెక్చరర్ గారి ఇంగ్లీషు ☹️.

  ReplyDelete
  Replies
  1. గుమాస్తాగారి ఇంగ్లీషుకు శిక్షించచ్చు, అక్కడ జరిగింది పొరపాటు. లెక్చరర్ గారిది.....ఈయన లెక్చరర్ గనక శిక్ష ఏముండాలి? :)

   Delete


 2. మనుషులు మానవత్వమును మంచిదనమ్మును వీడినారిట
  న్ననుచు జిలేబి తత్వముల నాడుచు బోవగ నేలనౌ సదా
  కనుబొమ లెల్ల నీరునటు కార్చుచు నేడ్చుచు జీవితంబున
  న్ననుశృతి గాంచకన్ పయ నమెల్లను వీడుచు బోవనేలవే !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 3. ఘనమగు తాత ! మీకథను గానగ గుర్తుకు వచ్చె నయ్యరో !
  వెనుకటి కాలమందునట వేలికి దారము గట్టి బంపగన్
  తను పని కేగి గాంచెనట దారయు దారము నేల గట్టెనో
  యనుకొని బుద్ధిమంతుడగు యార్యుడొకండు జిలేబులొప్పగన్
  !

  జిలేబి

  ReplyDelete
 4. "మాలిక" బిగుసుకున్నట్లుందే ?

  ReplyDelete
  Replies


  1. ఎక్కడున్నారండీ లక్కు పేట రౌడీ గారు

   విన్నకోట వారి కంప్లయింటు కూసింత చూద్దురూ :)

   జిలేబి

   Delete
  2. మాలిక పాక్షికంగా బిగిసిందా? కొన్ని బ్లాగులే ప్రచురింపబడటం లేదో!

   Delete
  3. అలాగే ఉంది శర్మ గారూ. అలా కనబడకున్న బ్లాగులలో మీదొకటి. మీ "రాజు గారి కుక్క" టపా "మాలిక" లో రాలేదు.

   Delete
 5. మాలిక కాదు వదన బిగిసినట్టుంది :)

  ReplyDelete
  Replies


  1. అయ్యో పాపం :)

   వదన కూడానా :)

   జిలేబి

   Delete


 6. కవితల రాయు డెవ్వరిని గానక వేచెను సూవె బ్లాగున
  న్నవి చదువంగ వెంబడి ధనాయనుచున్ లలితమ్మ మెచ్చగన్
  తవికల రాణి యా గడుసు తార విహారి కమింట్ల వేయగన్
  కువకువ లాడి వచ్చె పద కూర్పుల పద్య చతుష్కమున్గనన్ !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 7. ఘనమగు విల్లు నాతడటు కంకవలెన్గని కైగొనంగనౌ
  క్షణమున కూలగన్, రమణి కన్నులనవ్వుల గాన నయ్యరో,
  యినకుల తేజుడా విభుని యీగడ లారగ జూచి నౌర! స
  జ్జనకుడటంచు మోదమున జానకి పెండిలి యాడె రామునిన్

  జిలేబి

  ReplyDelete


 8. నిజమును నిర్భయంబుగను నిగ్గులదేల్చిరి విన్నకోట రా
  య! జమ గనంగ వచ్చె గదయా సుకవీశులు యొజ్జ దీక్షితుల్ !
  సుజనుల పల్కు సృష్టియగు సూక్ష్మమిదే నరసింహ, గానగన్
  మజగొని వచ్చె పద్యమిట మానవ! చంపకమాల వృత్తమై‌!

  జిలేబి

  ReplyDelete


 9. నిగనిగ లాడు గుండునటు నింగిని సూర్యుడు కాల్చ, తారల
  న్నిగలిసి నాట్య మాడగను నిండుగ చుక్కల రీతి నెత్తిపై
  పగలె శశాంకుఁ డంబరముపై విలసిల్లెను సత్కవీశ్వరా
  సెగలను దాచి మానవుని సేనము చట్టన సేద దీరనౌ !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 10. పరుగున వచ్చెనమ్మ మన పాటల రాణి జిలేబి సాహితీ,
  గరుడుఁడు భీతినొందె, నురగమ్మును గాంచిన తత్క్షణంబునన్
  పరుగిడె పాకుచున్నటను, పద్య మహత్యము గానవే చెలీ
  వరమిది సారసత్వమగు వాణి శుభాంగి లతాంగి సర్వదా!

  జిలేబి

  ReplyDelete


 11. పడతుల మానభంగములు, పాగెములేక జనావళిన్ని పో
  నడచుట హానికారక మనాగరకం బగు మానవాళకిన్
  విడదగునయ్య విప్లవము వీకొనుమా!హజరత్ సలామతౌ !
  జడతల భారతమ్మునకు జాగృత!యుత్తిగ మేలుకోవయా !


  జిలేబి

  ReplyDelete


 12. వరముగ వచ్చె యోధుడట, వారిజ జూడ ముదంబు గానగన్
  పురుషుని, కంఠమం దపుడు పుస్తెను గట్టెను చాన వేడ్కతో
  పురజను లెల్ల మెచ్చ పతి! పూవిలుకాడి యవాయి మత్తులో
  న రమణి యా జిలేబి సరి నాధుని గూడె శుభాంగియై భళీ !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 13. అరయగ తండ్రి యానయన కానన మేగెను,యక్కు జేర్చెనౌ
  భరతునిఁ, జంపె రాఘవుఁడు భామినికై సురలెల్ల మెచ్చఁగన్
  హరణము జేయ రావణుని, హా!శరణమ్మనగన్ విభీషణు
  న్నిరతము కాపుగాచెను సనీదమునన్ సుగుణాభిరాముడై !


  జిలేబి

  ReplyDelete


 14. త్రిగుణపు సాధనా పథము తీక్షణ మైన జపమ్ము గూడగన్
  సగుణపు రేడు సూర్యుని, శశాంకుని హృత్తున సత్య మై సదా
  నిగుడు జిలేబి నిక్కము సనీదము గాంచుము సృష్టి నంతయున్
  సుగుణనిధీ కనుంగొనుము చుక్కలనే నడి ప్రొద్దు జామునన్

  జిలేబి

  ReplyDelete


 15. సతతము భూత కాలపు సజావుల చింతనలన్ సవారులౌ
  గతజలసేతుబంధనమె; కల్గగఁ జేయు ననంతలాభముల్
  వెతలను వీడి యత్నముల వేగము జేయ జిలేబి, ముంగటన్
  బతుకును నీడ్వ మేలగును బాధ్యత గాంచి మెలంగ వే సఖీ‌ !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 16. పలుకుల తియ్యబోడి ! మజ! పద్యములెల్ల సదా భళాయనన్
  కలికి కవుంగిలింత; కనఁగా నుసురుల్ గొను నట్టిదే కదా
  కలకువ యై జిలేబి సరి కావ్యము ముద్దుగ రాక బోవగన్ !
  నెలతుక యత్నముల్ వలయు నెల్లపుడున్ వికసింప యోచనల్ !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 17. వనమున గాంచె లేమనట వాకలువేయ మనమ్ము పెండ్లి యా
  డెను తను రీతిగా మనుజుడేగద! శోభలనొంది చేరగన్
  ముని సహవాసమంది సతి, ముద్దుగ బొందెను పుత్రు లిద్దరన్
  ఘనముగ కొల్వరండిట సగర్వము గాను జిలేబు లై భళా!

  జిలేబి

  ReplyDelete


 18. పృథువిఁ బురూరవుస్సగరు హైహయజున్ బురుకుత్సుఁ జంద్రమ
  త్యధిపు నలుం దిలీపు యవనాశ్వభవుం భరతున్ గయున్భగీ
  రథుని మరుత్తనంగు శిబి రాము సుహోత్రుని నంబరీషునిం
  బృథుని యయాతి రంతి శశిబిందుని భార్గవు మించవే హరీ!

  ప్రబంధరాజ వేంకటేశ్వర విజయవిలాసములోని పద్యం
  ఇందులో షట్చక్రవర్తుల పేర్లు,షోడశమహారాజుల పేర్లున్నాయి

  source->

  http://chitrakavitaprapancham.blogspot.com/2017/05/blog-post_72.html

  జిలేబి

  ReplyDelete


 19. పరిణితి గాంచి పాటవము, భావము లెల్ల, జిలేబి, రమ్యమై
  వరముగ తెల్గు లోకమున వారిజ మా లలితమ్మ వచ్చెనౌ
  స్వరముల పాటలెల్ల తను సాజముగా వినిపించెనమ్మరో !
  సరసిజ నాభ సోదరికి సాటి జయంతి జయంతి యే గదా !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 20. మలుపుల వేగ వేగముగ మారుతి కైపు జిలేబి బండ్ల, హా!
  కులుకుల తేలియాడి, మజ, గొల్లని కెవ్వు మటంచు బోయెడు
  న్నెలతుక లెల్ల గాంచి, భళి, నేర్చెద నూతన వాహనమ్మనన్,
  ఎలుక వడంకె ,విఘ్నపతి యెక్కుటకై చనుదెంచఁ గాంచియున్!

  జిలేబి

  ReplyDelete


 21. అనితర సాధ్యమైనటి సదాశివునిన్ ధనువున్నటన్ గొనన్,
  మనుజుల లో మనీషి పరమాత్ముడయోధ్య పురాధినాధుని‌న్
  తనయుఁడు ,భర్త యయ్యె వనితామణి చేసిన పుణ్య మెట్టిదో
  తనరెడి సీత సుందర వితానపు మోమున గాంచినామయా

  జిలేబి

  ReplyDelete


 22. సరసిజ నాభ సోదరి! విసంచితివే ! గురజాడ పొత్తమున్
  బిరబిర చూచినాను! కనిపించిన వారిని ప్రశ్న వేసితిన్
  "వరుసలు జూడగా మధురవాణి గిరీశము కూతురౌ గదా?"
  సరియని చెప్పలేమనుచు సారము దెల్పె, బుజంగికాయటన్!

  జిలేబి

  ReplyDelete


 23. శరణము నీకు మేలుగను చక్కని రాజ! జిలేబి యయ్యరో !
  విరసము గాదు సుమ్మి , మజ, వీనుల విందగు గీత మయ్యరో !
  సరసముకుంద ! మాలి,కరసాన మనోహరమయ్యె సూవె "యా
  చరణముతోడ భర్తృ పరిచర్య లొనర్చె లతాంగి వేడుకన్!

  జిలేబి

  ReplyDelete


 24. సరసపు పల్కులన్ జగతి శాంతము గా వెలయన్ మహిన్ తుషా
  ర రవము గాంచి మానవులు రమ్యము గా నిను గొల్వగన్నప
  స్వరముల మీరి మేలుగన భారతి ! నీదు కటాక్షమున్ సదా
  తిరముగ నిమ్మ ! వాణి! వినుతించెద తెల్లనితల్లి ! శారదా !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 25. పతి పతి పాతి పాతి పతి ! పంచ పతుల్వలయున్!తథాస్తనన్
  పతులు గణింప నైదుగురు; భానుమతీసతికిన్ సుయోధనా
  శ్రితసితకున్ గణింపగను క్షేత్రి బలాడ్యుడు ధీరుడాతడౌ
  పతియన నొక్కడౌ!సొబగు బాలుడు లక్ష్మణుడయ్యె సంతతై!

  జిలేబి
  *పాతి - భర్త - ఆంధ్రభారతి ఉవాచ

  ReplyDelete
  Replies
  1. బిడారంలో ఒంటె గుడారంలో చేరింది :)

   Delete


  2. హ! బి డారమ్ముల వాసం
   తి బిలేజి,గుడారమున్ జతియతుల గాంచెన్ !
   సభికుల మనస్సు దోచెన్ !
   గుబగుబ మనె యయ్యవారు గూడ జిలేబీ :)

   జిలేబి

   Delete


 26. మరణము సాజమయ్యదయ!మానవుడా విను జీవితమ్మునన్
  శరణము రాజమార్గమయ! సన్నిధి గాంచి శతఘ్నుడా విభున్
  మరిమరి గొల్చుచున్,మదిని మంచితలంపుల నింపుచున్ సదా
  కరణము నమ్మువారలకుఁ గల్గు సుఖమ్ములు కచ్చితమ్ముగా!

  జిలేబి

  ReplyDelete


 27. కరివెద పూర్తిజేసి తొల కారుకు వేచు యదేష్టి రీతిగన్
  పొరతెరవెల్ల పూర్తిగన పుణ్యములౌమిడివోవ దోషమే
  జరఠము గాన,మాలిని, సజావు‌ గనంగను మేల్మి గానగన్
  పరమపదమ్ము లభ్యమగుఁ బాపులకే సులభమ్ముగా భువిన్

  జిలేబి

  ReplyDelete


 28. మరుకపు రూపమందు సయి మాయల జేయ నతండు, సీత తా
  మరకనులున్ చమక్కుమన, మత్తును గొల్పి, మరింత భీతిగా
  పరుగిడె తాటకేయుడట ! బాణము చువ్వన, విప్రలంభ, డం
  భ రతు వధించె, రాఘవుఁడు భామినికై సదసద్వివేకియై!

  జిలేబి

  ReplyDelete


 29. కమలముఖీ,జిలేబి సుమ గంధము జేర్చును ముద్దు గూర్చుచున్
  రమణికిఁ బూలు; చేటగును బ్రాయమునం దనుమాట మేటికిన్
  గమకము గానకన్ మజను గాంచు ప్రవర్తన, వెళ్ళబుచ్చగన్
  సమయము, జీవశక్తియును, సాధన లేమియు లేక నీవికన్ !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 30. జగతిని నేలనొక్కరికి సాధ్యము గాదు గదయ్య! కాలమే
  పగగనినన్,సుసాధ్యమగు భాగ్యము?మౌర్ఖ్యమదేల మానవా!
  విగతులమై విశాల వినువీధుల బోవుట కన్న, యుక్తిగన్
  పగతుర పాదపద్మములఁ బట్టఁగ వీరుల కొప్పు నాజిలోన్ !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 31. పరిపరి కైపు పద్యముల పట్టి పరిశ్రమ జేసి పట్టుగన్
  గరిమ, పదమ్ము లన్ కలుప గాను జిలేబి, పదౌచితీయముల్
  పరుగులు వారు, పాటిగొని పట్టి పవాకము గాను పద్ధతై
  దొరలు, పరాంగవమ్ము సరి దోచును చంపకమాలయై భళా !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 32. సదనము శంకరార్యులది ! చక్కటి ఛందపు పుష్ప మాలికల్
  కుదురుగ ఠావుకొన్న యిలు; కూరిమిగా వ్యవహార గ్రామ్యమౌ
  పదములు లేని పద్యముల వ్రాయవలెన్ కవు లెల్ల రౌననన్
  కదనము కైపదమ్ములది ! కాకలుదేఱ నకో జిలేబియా !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 33. తెలుఁగు తెలుంగు తెల్గని సుధీవరు లెల్లరుఁ బల్కు టొప్పు! నే
  తెలుగు జిలేబు లూర మజ తెల్పెద పబ్బము నేడు మాన్యులా
  ర; లుకలుకల్ మరేల నయ! రండి! సభాస్థలి యెల్బియెస్నటన్
  కలిసెద మయ్య యెల్లరును గట్టెద మయ్య ప్రణాళికల్ భళా!


  స్వాగతం సుస్వాగతం
  ఫ్రమ్ యెల్బీయెస్
  జిలేబి
  సైనింగ్ ఆఫ్ (ఆన్ :))


  చీర్స్
  జిలేబి

  ReplyDelete


 34. వడివడి గాను చేరితిని వారధి యైప్రభు వున్ గనన్ మదిన్
  వడకుమలన్! జిలేబి బడబాగ్నులు హృత్కమలంబు లన్విడన్
  గడగడ లాడు శీతమున గట్టిగ యత్నము జేయగన్ సుమా,
  పిడికిలిలోన నాకుఁ గనుపించె దివాకర చంద్ర బింబముల్!

  జిలేబి

  ReplyDelete


 35. తెలుఁగుఁ బఠించువారలిక దేహి యటంచును జేయిఁ జాప, రే
  తల సమయంబులో వెతల తామిక కష్టము చెంద నీయకన్
  తెలుగు మహా సభన్ జరిపి తేజము నింపెను చంద్ర శేఖరుం
  డలుక యదేల నీకు కవి! రాధనమున్ గొను మయ్య శంకరా!

  జిలేబి

  ReplyDelete


 36. మదిని మధింప గన్నెలమి మన్నిక గాంచి జిలేబులూరగన్
  చదివిన జ్ఞానమంతయును చప్పున పోవు నదేమి చిత్రమో
  విదురుడ! పల్కులన్నియును వింగడమాయె, నుదర్చి పల్కు గన్
  పదునకొనంగనౌ పటిమ పాటవ మై వెలసెన్ మహాశయా

  జిలేబి

  ReplyDelete
  Replies

  1. *పదునుకొనంగనౌ

   Delete

 37. త్రికరణ శుద్ధి గావలెను తీర్థము లాడ ప్రయోజ నమ్మకో !
  సకియ! జిలేబి! నేర్చుకొను చక్కని పల్కులు మేలు జేయునే !
  నికరపు ప్రార్థనల్ పడతి నెమ్మది నివ్వదు సూవె ! అంచయా
  న! కరుణ జూప మేలగు జనాళికి జీవన యానమందునన్ !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 38. వడివడి గాను భార్య పరివారము కాంతుని యింటిలోన జే
  ర డిమడిమల్మొదల్! మగడి రాధనముల్తొలగున్ జిలేబియా!
  కడిగడి గండ మైనతని కాల్చును తేగడ వమ్ము బోవగా
  పడతియె శాంతిసౌఖ్యముల భంగ మొనర్పఁగఁ గారణం బగున్ :)


  జిలేబి

  ReplyDelete


 39. ***

  అడిగినదొక్క చీర కొనవైతివి ! నే జడ దాల్ప కోర మూ..
  రెడు పువులైన తేవు ! నడి రేయిని మాత్రమె నీకు ముద్దు నన్
  విడువక ఆటబొమ్మగ గణింతువటంచును ముక్కు చీదు నా
  పడతియె శాంతిసౌఖ్యముల భంగమొనర్పగ కారణంబగున్ !

  మైలవరపు మురళీకృష్ణ వెంకటగిరి

  *** మైలవరపు వారికి జిలేబి కౌంటరు *** :)


  పిడికెడు బువ్వ బెట్టగను పేర్మిగ ముద్దుల నివ్వ సత్తులే !
  కడకయు లేక నన్నిట బికారిగ చేసితి వయ్య గేస్తుడా!
  పడిపడి నేను నీ రహిని పట్టుగ గాచితి; యెట్లు రుచ్యుడా
  పడతియె శాంతిసౌఖ్యముల భంగమొనర్పగ కారణంబగున్ ?

  జిలేబి

  ReplyDelete


 40. అవసర మైన తావు జన వాహిని మన్నన గాన మేలుగన్
  సవరణ జేసి పాద ముల చక్కగ గట్టి చమత్కరించుచున్
  కవకవ లాడ జేయ గడ గట్టుచు పూరణ తేగడల్గనన్
  కవితల, లేని భావములు, కైతల కెక్కెఁ బ్రశంసనీయమై!

  జిలేబి

  ReplyDelete
  Replies
  1. రవి కిరణంబు మాడ్కి , తనరన్ , రచనల్ వెలయించి , లోక బాం
   ధవుడయి వెల్గువాడు , ఘనతన్ విడనాడి , తథేక దృష్టి , కం
   దువ గత క్రీడలో బడెను , దోగి , సమస్యల పూరణార్థ , మీ
   కవి - తలలేని భావములు కైతల కెక్కె ప్రశంసనీయమై .

   Delete


 41. కమఠపు రీతి యైన భళి, కాంక్షిత మున్బడ యన్ సదా నరుల్
  ఖమణివలెన్నహర్దినము కార్యము లెల్లను చక్క బెట్టుచున్
  సమకలనమ్ము జేయ తమ శక్తిని జీవన యానమందు నా
  సమరము శాంతి గూర్చు ఘన సంపద లిచ్చును నిశ్చయమ్ముగన్ !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 42. తెలియక చేరితిన్ కొలువు తేగడ గాంచితి నేర్వ గానిటన్
  మలిచిరి కంది వర్యులయ మాన్యపు కందము లెల్ల గూర్చగన్
  పలికెద వృత్త పద్యముల పల్కుల తేనియలూరగానిటన్
  వలచెద కావ్య కన్నియను వాక్కున మాధురి జాలువారగన్ !


  జీపీయెస్ వారికి
  జిలేబి

  ReplyDelete


 43. వికసిత కోమలాంగి యెద వేగము గాంచదె పూవుబోడియా,
  చెకుముకి రాయి కైపుల సచేతన గల్గదె మానసంబునన్,
  పకపక నవ్వులన్ మగడు పక్కకు వచ్చుచు నింబునివ్వ, లే
  మ! కరముఁ బట్టినంత రస మంజుల భావము లుద్భవించవో!

  జిలేబి

  ReplyDelete


 44. మెలకువ గానుమయ్య మనమేగతి బోవగనేమి వారికిన్?
  పలికిరి రాజకీయ పరిపాటిగ మంత్రులు వేదికన్ సదా
  విలువలు లేని బల్కుల కవీశ్వర! మాటల కేమి చెప్పగన్
  తెలుఁగును నేర్చుకొమ్మనుట తేలిక! నేర్చినఁ గొల్వు లిత్తురే ?

  ReplyDelete


 45. తెలుఁగును నేర్చుకొమ్మనుట తేలిక! నేర్చినఁ గొల్వు లిత్తురే"
  పలుకనదేల పక్కి వలె ! పాలకు లన్ గను మయ్య నేర్చిరే
  తెలివిగ పట్టు తెల్గు పయి, ధీటుగ తియ్యగ మాట లాడుచున్
  వెలిగిరి వేల్పు గాను ! మరి వెల్గుము నీవును గొల్వు లేలకో ?

  జిలేబి

  ReplyDelete


 46. పలికితి నూరకన్నకొ సభాస్థలి నందున లేమ ? కష్టమే
  తెలుఁగును నేర్చుకొమ్మనుట? తేలిక! నేర్చినఁ గొల్వు లిత్తురే
  వెలుగుల చంద్ర శేఖరుడు వీధుల వీధుల పాఠశాలలన్
  జిలుగు వెలుంగు తెల్గుల భజిష్యము గాను జిలేబులూరగన్ !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 47. మనసున నమ్మితిన్ శివుని మాలతి యై మనువాడ భర్తగా
  త్రినయన చంచలాక్షి గను తీరుగ గాన్పడ నాది శక్తియై
  వినుమయ తండ్రి! వెండిమల ! వింగడ మై సయి యాదియోగి కై
  యనలమె సుమ్మి చల్లన, మహాహిమశైలము వేడి యీభువిన్


  జిలేబి

  ReplyDelete


 48. కషణము లేల పౌరులకు గట్టిగ జేయుడు బాస నేడిటన్
  ధిషణయు గల్గి తీరుగను ధీమతు లై జను లెల్ల దేశమున్
  శషభిష లెల్ల వీడి సయి శాంతికి తోడ్పడ మేలు గాను, ని
  ర్విషము సుధామయంబనుచు వేల్పురు దెల్పిరి మానవాళికిన్ !


  జిలేబి

  ReplyDelete


 49. చితికెను జీవితమ్ము సయి చెంగట గంపెడు బిడ్డ లాయెరా
  పతి సరసమ్ములాడ! సతి పర్వులు వెట్టె నదేమి చిత్రమో
  బతుకును సాగ దీయ! మన భారత దేశపు రూపు రేఖల
  య్య!తరుణు లెల్ల బంధితులు యాంత్రిక జీవన మందు నేడిటన్ !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 50. పతి!పతి!పాతి! పాతి!పతి! పంచముఖుండు తథాస్తనంగ నా
  యతివకు పంచపాండవులు యంత్రణమయ్యిరి మత్స్య ఛేదన
  మ్ముతరముగాన! అక్షపతి ముంగిట వేదిజ నొడ్డగన్ సభా
  పతి సరసమ్ములాడ సతి పర్వులు వెట్టె నదేమి చిత్రమో


  జిలేబి

  ReplyDelete


 51. వసతులు లేవు మాకు సయి వాసిగ జీవిత మున్సృశించగా
  దసలయిపోయినాము విధి దారుణ మై నిలువంగ ముంగటన్
  కసమస కాదు చందురుడ! కావలె పంటకు మద్దతుల్ సదా
  యసవస పంప కాలు కడు యాతన పెట్టెను గ్రామవాసులన్ !

  జిలేబి

  ReplyDelete