Monday, May 1, 2017

మనసా మాలిని మాట లాడ రమణీ మత్తేభ పద్యమ్మగున్ !మనసా మాలిని మాట లాడ రమణీ  మత్తేభ పద్యమ్మగున్ !చినుకుల్ నాలుగు లెక్క లార్చికురియన్ చివ్వంచు విద్యుత్తు బో
వనటన్ మామిడి కాయ లెల్ల పడెనౌ వారమ్ములో మూడు‌ నా
ళ్ళనగన్! మానవు డేమి జేయ గలడౌ లావుల్ విభూతుల్ హరీ

వనముల్ బోయెను గాలి వాటు నటనౌ వార్ధక్య కాలమ్మునన్


శుభోదయం
జిలేబి

15 comments: 1. పడిగాపుల్ పడి వేచి యుంటినటనౌ పారంగ స్వేదమ్ములున్
  తడవంగన్నొడి, గింగిరాలు తిరుగన్, తానమ్ము లాడంగనే
  బడబాగ్నిన్ పడి, వాత మయ్యె గననౌ పాదమ్ములన్, శంకరా!
  వడగాలుల్ వడి వీఁచుచుండఁగ ,నెటుల్ వర్ణింతుఁ దచ్చీతమున్

  జిలేబి

  ReplyDelete


 2. పలుకే రాలదు యీ జిలేబుల గనన్ బ్లాగేల రాయన్, టపా
  వలదౌ, మానెద యీతెలుంగు చదువుల్, వాజమ్మ లెక్కాయెనౌ !
  కలలో నైన శుభాంగి పంచదశలోకంబున్నికన్ గాననౌ!
  వలలో జాలపు ఫేసు బుక్కు వలలో "వాల్" పైన రాయన్దగున్ :)

  జిలేబి

  ReplyDelete


 3. మెరిసే యందము చిత్ర మై కలవగా మేనిన్ సయాటల్ సఖీ
  గురి నీవే సుమ చంద్ర బింబ మలరే గుమ్మా భలే కోమలీ !
  సరసీ ప్రాణము నీవు గాద నెరయన్ సారించినావిచ్చటన్
  కరిగా నే నిను జూడ గాను పలుకే కార్చిచ్చుగన్ జాలిమా !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 4. భళి మత్తేభము గాన మత్తు గలిగెన్ పద్యమ్ము లన్ గూర్చెదన్
  వళకుల్లాడక నేను పాదములనౌ వాటంబు గా వేసెదన్ !
  కళపట్టుల్ గన గా తెలుంగు నరులక్కా మమ్మికన్ వీడుమా
  చళపుల్ చాలు జిలేబి పంచ దశ లోచన్ చాలికన్ చాలనన్ !

  జిలేబి

  ReplyDelete
 5. Hint for Hunter Som:

  Visit Jilebi's blog, hit on "varoodhini", and, if you are patient, you can get Jilebi's time zone. And then Google for "Time Now".

  Cheers...

  ReplyDelete


 6. ఇరవై నాలుగు గంట లాటల గనన్నీ భామ టైంజోన్ల నౌ
  తిరిగెన్ రాతలు గాద శాస్త్రి వర!యే తీరంబు భామామణౌ !
  బరికెన్ ప్రొద్దుపగళ్ళు రాత్రి సమయంబంతా జిలేబీలనౌ
  సరి మత్తేభము లౌత గ్రూపు కవులో సాహిత్య లోకంబునన్ :)

  జిలేబి

  ReplyDelete
 7. You are a wizard...poems flow from you like ganga jal.

  __/\__

  ReplyDelete
  Replies
  1. G P Sastrygaru..yes sir you are 100% right.
   Its a Gods gift.

   Delete


 8. హే! యువ్వార్యెవిజర్డ్ జిలేబి ! తరుణీ ! హే మాలినీ!భేష హో!
  మీయాసక్తిని జూడ ముచ్చ టగుతమ్మీ ! చాల బాగున్నదీ !
  యీయయ్యర్రెవరో గదమ్మ వనితా యీలోక మందున్ భళీ
  మీయవ్వారము తాళ గాను దొరికెన్ మీమాట లెల్లన్ వినన్ :)


  జిలేబి

  ReplyDelete

 9. ఈ రోజు గిట్టు బాట్లు మూడు "మత్త" ఇభములు :)

  పడతీ ధాటిగ వచ్చె నమ్మ పదముల్ పద్యమ్ము గానమ్ములున్
  డడ డండం డడ డాండ డాండ డడడం డాండమ్మనెన్ వీణియల్
  వడగాల్పుల్ సడి మద్దెలయ్యె శృతియై వాగీశ్వరిన్నెమ్మిగా
  నడకల్ నాట్యములై జిలేబి గళమున్ నాదమ్ములాయెన్ భళీ‌!


  ---

  ఎడబాటుల్ విడనాడి యింటిమగనిన్నేరాలమై జూడగన్
  గుడిగంటల్గన మేలుకాంచి శుభమై గుమ్మమ్మునన్ ముగ్గుల
  న్నిడగన్ చెంతన రాయడౌ మగనికిన్ నీరాజనమ్ముల్ గనన్
  డడ డండం డడ డాండ డాండ డడడం డండమ్మనెన్ వీణియల్

  ---

  గడగట్టన్ సరి భేరి నాద రవమున్ ఘాతమ్ములై పద్యముల్
  డడ డండం డడ డాండ డాండ డడడం డండమ్మనెన్, వీణియల్
  విడిగా మ్రోగెను రాగముల్ తెలియకన్ వీరమ్మ గుండమ్మునన్
  పడి పాదంబులు బాణి మార్చ మది రాపాడెన్ జిలేబీ చెలీ !


  జిలేబి

  ReplyDelete


 10. పనిలేకన్ తమ యింట సీరియలులన్ పారాయణమ్ముల్ వలెన్
  గనుచున్ తీవ్రము గా మనస్సు చెదరన్, కావేషముల్ పైబడన్
  ఘన నేరమ్మగుఁ గీ డొసంగు; సతికిన్ గాత్యాయనీ పూజలే
  వినవే భామ జిలేబి మేలయినదౌ ! వీగారులన్ వీడవే !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 11. పడిగాపుల్ పడి వచ్చి చేరితిగ నీపాదమ్మునన్ వేంకటే
  శ! డుబాకోరుని గాదు రా రమణ ! మా స్వామీ ! జిలేబీయమై
  నడిరేయిన్ రవిఁ గాంచి యుత్పలము లానందంబునన్ విచ్చెడిన్
  సడిజేసెన్ గద నిన్ను గాన నట, యీశా! యేడు కొండల్ గనన్ !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 12. మనుజుండే యనుకోకు ! దాశరథి సామాన్యుండు గాదయ్య ! ప
  ద్మిని ఱేడౌ ! వినుమయ్య యన్న వినకన్, ధీమంతుడంచున్నహో
  మనువాడన్ యతనమ్ము జేసెనకటా, మారాకు హత్తించె రా
  ముని పత్నిన్ గొనిపోయి, చచ్చెను గదా మోహాంధుఁడై యాజిలో!

  సావేజిత
  జిలేబి

  ReplyDelete


 13. మనసున్మేనియుతూగగాను మగువల్ మత్తేభమై నాట్యమున్
  తనువున్నర్పణమైననేమి, వినకన్ స్థానమ్ము తప్పంగ, తె
  వ్వనమా సాహస మింత చెల్లదు సుమా బాగోగు లూహింపుమా,
  మనుజుల్ జాలము బట్టి బంధనములన్ మగ్గింప గావింతురే !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 14. కనుచూపుల్, చిరునవ్వులెల్లనటనల్! గామింతురౌ వారి చ
  ల్లనిపల్కుల్లలరంగ, నీవు సమమై లవ్వాడ మాకోయి ! హా!
  వినుమయ్యా మన భామలెల్లరు జిలేబీయంబులై నారయా
  చినదానిన్ వరియింప గల్గును కదా చింతల్ సదా మిత్రమా

  జిలేబి

  ReplyDelete