Monday, May 1, 2017

మనసా మాలిని మాట లాడ రమణీ మత్తేభ పద్యమ్మగున్ !మనసా మాలిని మాట లాడ రమణీ  మత్తేభ పద్యమ్మగున్ !చినుకుల్ నాలుగు లెక్క లార్చికురియన్ చివ్వంచు విద్యుత్తు బో
వనటన్ మామిడి కాయ లెల్ల పడెనౌ వారమ్ములో మూడు‌ నా
ళ్ళనగన్! మానవు డేమి జేయ గలడౌ లావుల్ విభూతుల్ హరీ

వనముల్ బోయెను గాలి వాటు నటనౌ వార్ధక్య కాలమ్మునన్


శుభోదయం
జిలేబి

44 comments: 1. పడిగాపుల్ పడి వేచి యుంటినటనౌ పారంగ స్వేదమ్ములున్
  తడవంగన్నొడి, గింగిరాలు తిరుగన్, తానమ్ము లాడంగనే
  బడబాగ్నిన్ పడి, వాత మయ్యె గననౌ పాదమ్ములన్, శంకరా!
  వడగాలుల్ వడి వీఁచుచుండఁగ ,నెటుల్ వర్ణింతుఁ దచ్చీతమున్

  జిలేబి

  ReplyDelete


 2. పలుకే రాలదు యీ జిలేబుల గనన్ బ్లాగేల రాయన్, టపా
  వలదౌ, మానెద యీతెలుంగు చదువుల్, వాజమ్మ లెక్కాయెనౌ !
  కలలో నైన శుభాంగి పంచదశలోకంబున్నికన్ గాననౌ!
  వలలో జాలపు ఫేసు బుక్కు వలలో "వాల్" పైన రాయన్దగున్ :)

  జిలేబి

  ReplyDelete


 3. మెరిసే యందము చిత్ర మై కలవగా మేనిన్ సయాటల్ సఖీ
  గురి నీవే సుమ చంద్ర బింబ మలరే గుమ్మా భలే కోమలీ !
  సరసీ ప్రాణము నీవు గాద నెరయన్ సారించినావిచ్చటన్
  కరిగా నే నిను జూడ గాను పలుకే కార్చిచ్చుగన్ జాలిమా !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 4. భళి మత్తేభము గాన మత్తు గలిగెన్ పద్యమ్ము లన్ గూర్చెదన్
  వళకుల్లాడక నేను పాదములనౌ వాటంబు గా వేసెదన్ !
  కళపట్టుల్ గన గా తెలుంగు నరులక్కా మమ్మికన్ వీడుమా
  చళపుల్ చాలు జిలేబి పంచ దశ లోచన్ చాలికన్ చాలనన్ !

  జిలేబి

  ReplyDelete
 5. Hint for Hunter Som:

  Visit Jilebi's blog, hit on "varoodhini", and, if you are patient, you can get Jilebi's time zone. And then Google for "Time Now".

  Cheers...

  ReplyDelete


 6. ఇరవై నాలుగు గంట లాటల గనన్నీ భామ టైంజోన్ల నౌ
  తిరిగెన్ రాతలు గాద శాస్త్రి వర!యే తీరంబు భామామణౌ !
  బరికెన్ ప్రొద్దుపగళ్ళు రాత్రి సమయంబంతా జిలేబీలనౌ
  సరి మత్తేభము లౌత గ్రూపు కవులో సాహిత్య లోకంబునన్ :)

  జిలేబి

  ReplyDelete
 7. You are a wizard...poems flow from you like ganga jal.

  __/\__

  ReplyDelete
  Replies
  1. G P Sastrygaru..yes sir you are 100% right.
   Its a Gods gift.

   Delete


 8. హే! యువ్వార్యెవిజర్డ్ జిలేబి ! తరుణీ ! హే మాలినీ!భేష హో!
  మీయాసక్తిని జూడ ముచ్చ టగుతమ్మీ ! చాల బాగున్నదీ !
  యీయయ్యర్రెవరో గదమ్మ వనితా యీలోక మందున్ భళీ
  మీయవ్వారము తాళ గాను దొరికెన్ మీమాట లెల్లన్ వినన్ :)


  జిలేబి

  ReplyDelete

 9. ఈ రోజు గిట్టు బాట్లు మూడు "మత్త" ఇభములు :)

  పడతీ ధాటిగ వచ్చె నమ్మ పదముల్ పద్యమ్ము గానమ్ములున్
  డడ డండం డడ డాండ డాండ డడడం డాండమ్మనెన్ వీణియల్
  వడగాల్పుల్ సడి మద్దెలయ్యె శృతియై వాగీశ్వరిన్నెమ్మిగా
  నడకల్ నాట్యములై జిలేబి గళమున్ నాదమ్ములాయెన్ భళీ‌!


  ---

  ఎడబాటుల్ విడనాడి యింటిమగనిన్నేరాలమై జూడగన్
  గుడిగంటల్గన మేలుకాంచి శుభమై గుమ్మమ్మునన్ ముగ్గుల
  న్నిడగన్ చెంతన రాయడౌ మగనికిన్ నీరాజనమ్ముల్ గనన్
  డడ డండం డడ డాండ డాండ డడడం డండమ్మనెన్ వీణియల్

  ---

  గడగట్టన్ సరి భేరి నాద రవమున్ ఘాతమ్ములై పద్యముల్
  డడ డండం డడ డాండ డాండ డడడం డండమ్మనెన్, వీణియల్
  విడిగా మ్రోగెను రాగముల్ తెలియకన్ వీరమ్మ గుండమ్మునన్
  పడి పాదంబులు బాణి మార్చ మది రాపాడెన్ జిలేబీ చెలీ !


  జిలేబి

  ReplyDelete


 10. పనిలేకన్ తమ యింట సీరియలులన్ పారాయణమ్ముల్ వలెన్
  గనుచున్ తీవ్రము గా మనస్సు చెదరన్, కావేషముల్ పైబడన్
  ఘన నేరమ్మగుఁ గీ డొసంగు; సతికిన్ గాత్యాయనీ పూజలే
  వినవే భామ జిలేబి మేలయినదౌ ! వీగారులన్ వీడవే !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 11. పడిగాపుల్ పడి వచ్చి చేరితిగ నీపాదమ్మునన్ వేంకటే
  శ! డుబాకోరుని గాదు రా రమణ ! మా స్వామీ ! జిలేబీయమై
  నడిరేయిన్ రవిఁ గాంచి యుత్పలము లానందంబునన్ విచ్చెడిన్
  సడిజేసెన్ గద నిన్ను గాన నట, యీశా! యేడు కొండల్ గనన్ !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 12. మనుజుండే యనుకోకు ! దాశరథి సామాన్యుండు గాదయ్య ! ప
  ద్మిని ఱేడౌ ! వినుమయ్య యన్న వినకన్, ధీమంతుడంచున్నహో
  మనువాడన్ యతనమ్ము జేసెనకటా, మారాకు హత్తించె రా
  ముని పత్నిన్ గొనిపోయి, చచ్చెను గదా మోహాంధుఁడై యాజిలో!

  సావేజిత
  జిలేబి

  ReplyDelete


 13. మనసున్మేనియుతూగగాను మగువల్ మత్తేభమై నాట్యమున్
  తనువున్నర్పణమైననేమి, వినకన్ స్థానమ్ము తప్పంగ, తె
  వ్వనమా సాహస మింత చెల్లదు సుమా బాగోగు లూహింపుమా,
  మనుజుల్ జాలము బట్టి బంధనములన్ మగ్గింప గావింతురే !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 14. కనుచూపుల్, చిరునవ్వులెల్లనటనల్! గామింతురౌ వారి చ
  ల్లనిపల్కుల్లలరంగ, నీవు సమమై లవ్వాడ మాకోయి ! హా!
  వినుమయ్యా మన భామలెల్లరు జిలేబీయంబులై నారయా
  చినదానిన్ వరియింప గల్గును కదా చింతల్ సదా మిత్రమా

  జిలేబి

  ReplyDelete


 15. చననౌ రాముడు కాననమ్మునకు తేజమ్మెల్ల వీడెన్ పుర
  మ్మునటన్ సీతయు లక్ష్మణుండు వెడలన్ మూడమ్ము చేరెన్ వర
  మ్మనిభా వించిన కైక, పుత్రునిగనన్ మాగండ మవ్వంగ త
  మ్మునికిన్ గోపమె భూషణంబగు ప్రజామోదంబు సంధిల్లగన్

  జిలేబి

  ReplyDelete


 16. మనసారన్ హృదయమ్ము నందు తరుణీ మాన్యంబుగా వేడుచున్
  మనకై యెంత ధనమ్ము కావలెననన్ మాలక్ష్మి యిచ్చున్ సదా
  ధనలక్ష్మీవ్రత మాచరించిన; మహాదారిద్ర్యమే దక్కు రా
  ధనమున్ వీడి జిలేబి మైకముగనన్ తధ్యంబు గానన్ సుమీ !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 17. శరపుంఖంబును మాచనార్యుడచటన్ సారించె చూడంగనౌ
  వరమై వచ్చెను బో జిలేబి కి భళీ వాక్యంబు లన్బేర్చనౌ
  నరయన్,మేహము లెల్ల దీర్చ నిదియే నాణ్యంబుగన్ యౌషధీ
  య రసఘ్నంబుగ నీలవృక్షము సుమీ ! యావత్తు మేల్గూర్చునౌ !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 18. వశమై నిల్చెను మానవుండు, తిధులున్, వారమ్ము నక్షత్రముల్,
  శశిపర్వంబులు, మీనమేషములనన్ శాసించి, కాలమ్మిటన్,
  దశవర్గంబులు చేరి సంకటబడన్ తాకించు, గానన్, "మహ
  ర్దశ" కంఠుంగడు భక్తిఁ గొల్చు నరులే ధన్యుల్ గదా చూడఁగన్

  జిలేబి

  ReplyDelete


 19. అనఘా ! ద్వాస్థితులా హరిన్విడిచిరే యంకంబు తప్పంగ నౌ !
  ననబోణిన్ మజ గాంచ తప్పిరకటా నైమిత్తికర్మమ్ములన్
  వినుమా ! జీవుల కెల్లతప్ప దు సుమీ వీకమ్ము గూడంగనౌ
  మనసే శత్రువు మాచనార్యుడనియెన్ మాన్యంబు గా గాంచుమా !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 20. చవులూరంగని కావ్య మెల్లను సదా సారించి పాకమ్ము జే
  సి వచో లాఘవ మెల్ల జొప్పిచి భళా చిత్రమ్మిదేయంచు స
  త్తువయే యివ్వని పద్యమెల్లనకటా దూకించు "సావేజితా"
  కవులం బిల్వఁగరాదు దండుగ పురస్కారమ్ము లందిచ్చుటల్


  సావేజిత :)

  జిలేబి

  ReplyDelete


 21. సిగరెట్టుల్ మధు పాన ముల్ కలిపి వాసిన్ గాంచె‌మించారగన్
  సిగపువ్వుల్ మురిపెమ్ము లాడ విడలే! స్నేహంబునన్నన్నమా
  టగుభిల్లంచు విచారమున్ గొలుప చట్టంచున్ రివాజుల్విడెన్
  మగడౌ మాన్యుడు భాస్కరుండు గృహిణీ మత్తేభ మైనేటికిన్ !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 22. హృదయస్పందన సవ్వడిన్ భళిభళీ హృత్సారమైనిల్పి జా
  లి,దయన్గాంచెను మా జగన్! ప్రజలనాళిన్గట్టిగా బట్టి‌ నా
  డు! దవంతుల్ సయి గాంచి దాటి నడిపాడోయీ జనాళిన్నహో
  కదనంబందున దూకె జూడ నట సాకారంబు గానన్ కలల్‌!


  జిలేబి

  ReplyDelete


 23. అలరెన్నీ పద వైభవమ్ము బహుధా! ఆంధ్రావనిన్ తావు కొ
  న్న లతాడోలల దేలు వేంకటరమానాధున్ సదాగొల్చు కో
  మల మైనట్టి పదాల పాటలను, సామాన్యుల్లటన్నన్నమ
  య్య లసక్తిన్ విరిసెన్ గదా యనుచు వయ్యాళించిరయ్యా భళా!

  జిలేబి

  ReplyDelete


 24. వినగన్ గానము లెల్ల వీధుల జనుల్ వేవేళ కీర్తించుచున్,
  సినిమా పాటల కైపులన్ మనసులో చిత్రమ్ము గానిల్పుచున్
  మన సామాన్యులు మాటలాడ రమణీ మత్తేభ పద్యమ్ములన్
  ఘనమై వెల్గు తెలుంగు తేజము తెలంగాణమ్ము నందంతటన్ !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 25. గుడిలోని వాడు మన వెంబడే ఉన్నాడంటే భయమే భయము :)

  గుడిలో నన్గలడమ్మ! మీ హృదయమున్ గూడై గలండీశుడే,
  సడిజే యున్ మది లోన నమ్ముము సుమా ! సారంగపాణిన్ గనన్
  పడి గా పుల్పడి వేచి యుందురు సభాప్రాంగమ్ము నందమ్మ, వెం
  బడి యన్నంత ప్రజల్ వడంకెదరు దుర్వారోగ్రభీతాత్ములై!


  జిలేబి

  ReplyDelete


 26. విలువల్ దప్పి జనుల్తలిర్చి మగువా వీగారి బోవన్ సుమా
  యెలమిన్ గష్టము లెన్నొ కూర్చును గదా !యేకాదశీ పూజలే
  యలతల్ జేర్చవు సూవె! చింత వలదే! యావత్తు శోభించునౌ!
  లలనా!కాలపుపోకడన్తిథులగున్ లాస్యంబులా యద్రిదౌ

  జిలేబి

  ReplyDelete


 27. శ్రీకృష్ణ ఉవాచ

  సచివా! యోధుల భోజనమ్ము ఘనమై చాకుల్ వలెన్తీర్చగన్
  రుచిమంతంబగు కోడిమాంసమది; యారోగ్యంబు సన్యాసికిన్
  శుచియై సాత్విక మైన జేమనమగున్, శుభ్రమ్ము గన్ వండగన్
  పచనమ్మే కళ నేర్వ మేలగునయా పార్థా! జిలేబీయమై!

  జిలేబి

  ReplyDelete


 28. పడినావంటగదా జిలేబియ ! భళీ! పట్టీల గట్టించిరే
  మడిగా నయ్యరు చెన్నపట్నమునటా!మాకేల మీగోల లే!
  పడిగాపుల్గని వేచినావట సభా ప్రాంగమ్ములో బోవగన్
  సడిజేసావటగా తెలుంగు సభలో సంఘమ్ము ఝాడించగన్!


  జిలేబి

  ReplyDelete


 29. అరయన్ లేనిది యుండె విశ్వమున సామాన్యంబసామాన్యమై,
  విరిసెన్ పుష్పము నంతలోన గద తావిన్గూర్చి కన్విందుగన్
  మురళీగానము డొల్లలోన పలికెన్ ముద్దారగన్ గాద! శ్రీ
  హరి తత్వమ్మును మెచ్చి నాస్తికుఁడు బ్రహ్మానందమున్ జెందెరా!

  జిలేబి

  ReplyDelete 30. తిరణా లొచ్చెను వూరి లోన రమణీ తీర్థంబు లాడానహో :)
  సరదాగా నడిచాను తీర్థమున తీసానోయి ఫోటోల నె
  ల్ల రసాస్వాదన గాంచి వూరి నడుమన్ లావణ్య మొప్పారగన్
  మరి పాకెట్టున డబ్బు బోవ తిరిగా మాయింటి దారిన్గనీ !

  ReplyDelete


 31. జణుగుల్జేసెడు కైపదమ్ముల భళీ జాగ్రత్త గా చిక్కులన్
  పణబంధమ్ముల చక్క గాను సవరింపన్జేయ, సయ్యాటగన్
  భణితిన్ తేగడ చేవ యున్గలుపుచున్ పద్యంబు లన్జేయ ధా
  రణ మాధారము మంగళంబు లిడఁగా రమ్యావధానంబునన్!

  జిలేబి

  ReplyDelete


 32. అరయన్నిచ్చలు డాత డమ్మ మదిలో నాయుగ్మనేత్రుండవన్
  చరమై యాతడు వేల్పు గానమరె నుచ్ఛ్వాసై సమాహారమై
  వరమై వెల్గె జిలేబి, జీవితమునన్ వర్ధిల్లగన్ చంద్రశే
  ఖరమార్గంబున సాగుమా, కలుగు సౌఖ్యశ్రీలు నీ కెప్పుడున్!

  జిలేబి

  ReplyDelete


 33. గణముల్లా యతి ప్రాస వేళ్ళ పయినన్ గణ్యంబు గా జేయుచున్
  పణితవ్యార్థ యడాగమాదులనటన్ పారించి పూరించి లం
  కిణిలున్ శూర్పనఖాది శింకిణుల చెక్కిళ్ళౌ సమాసమ్ములన్
  కణికౌ సంధుల చేర్చి వృత్తముగ ప్రాకాశ్యంబు జేయంగ రా
  వణుడౌ అన్వయమున్నెదుర్కొనగ అవ్వా!మూడు గంటల్లగున్ !


  జిలేబి

  ReplyDelete


 34. మన దేశమ్మది కోశమయ్య భువిలో మాన్యంబుగా వేదవా
  క్కునకున్, ధర్మపథమ్ము నన్ మెలయ నిగ్గుల్దేల్చు పాశమ్ము బో
  వ నరుల్ జీవిత మందు నిమ్మళము గా భాసిల్ల! కాపాడు కొ
  మ్మ నమస్సున్నిడి దేశ మాతకు నిటన్ మాన్పించి నాశమ్ములన్ !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 35. వినగన్ రామకథన్ లగెత్తు నట సువ్వీ రామ లాలీయనన్
  హనుమంతుండు; వివాహమాడె హిమశైలాధీశుపుత్రిన్ దమి
  న్తనువున్నర్ధము గా సదా శివుడు; ధ్యానమ్మున్ సుశోభింప జే
  య‌ నరుల్ గాంతురు దైవ సన్నిధి సదా! ధ్యానింపుడీ దైవమున్!

  జిలేబి

  ReplyDelete


 36. శకుని దుర్యోధనునితో మాయాబజార్ :)


  కమలాక్షుండు,సుచక్రపాణి మురభిత్కంసారి, దుర్యోధనా,
  సమకూర్చుం గద సర్వ సంకటములన్; సంకర్షణుం డెప్పుడున్
  తమపైనన్ పిరియమ్ము గాంచి గురువై ధర్మంబు గా జూచె! గా
  నమనమ్మాతని మామగా ద్రుహునికై నాంత్రమ్ము జేయన్దగున్ !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 37. అనృతమ్ముల్ గడు నేర్పునన్ బలుకువాఁ డారాధ్యుఁడౌ సత్సభ
  న్ననఘా మాలిని దేశ మెల్ల గనుమా నమ్మన్ దగున్ బల్కులన్ !
  మననేతల్ తల కాయ లన్గనుము సామ్యంబేది ? సౌమ్యంబెటన్ ?
  ఘనమై నమ్మితి రే జనాళి శుభముల్ కల్గింతురే ? భ్రాంతి యే !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 38. జవరాలా! పయిసాకు తేరరు సుమీ చందంబు గిందంబనన్
  కవితా వాహిని లోన తేలుచు సదా కాల్మీదు కాల్వేసుకొం
  చు వినాభావము సింగినాదములతో చోద్యమ్ములన్ జేసిరే!
  కవులం బిల్వఁగరాదు దండుగ పురస్కారమ్ము లందిచ్చుటల్

  జిలేబి

  ReplyDelete


 39. పసిమిన్ జూచుచు ముద్దు జేయనుగదా భస్మాంగునిన్ప్రేమతో
  మసిఁ జేసెన్ దన పుష్పబాణములతో మారుండు ?ముక్కంటినే,
  నుసిజేతున్నజునిన్నటంచు తన కన్నుల్కోపమున్జేయుటే?
  పసివాడాతడు లక్ష్మిపుత్రుడటవే! పంచేషువాతండటే !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 40. నుసియాయెన్గద నంతకాంతకుని కన్నుల్ జూడ విప్పార్చగన్ !
  పసివాడాతడు లక్ష్మిపుత్రుడటవే ! పంచేషువాతండటే !
  పసిమిన్ జూచుచు ముద్దు జేయను గదా భార్యన్గనన్నార్యుడే
  మసిఁ జేసెన్ దన పుష్పబాణములతో మారుండు ముక్కంటినే!

  జిలేబి

  ReplyDelete


 41. పసివాడాతడు లక్ష్మిపుత్రుడటవే ! పంచేషువాతండటే !
  పసిమిన్ జూచుచు ముద్దు జేయను గదా భార్యన్గనన్నార్యుడే
  మసిఁ జేసెన్ దన పుష్పబాణములతో మారుండు ముక్కంటినే!
  నుసియాయెన్గద నంతకాంత కుని కన్నుల్ జూడ విప్పార్చగన్ !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 42. వినిపించెన్గద రామ నామ మహిమన్ వీరుండు ధైర్యమ్ముగా
  హనుమంతుం డదె లంక కేగి ; విడిచెన్ హా సోదరా ప్రాణమున్
  తునుమంగన్ భళి రామచంద్రు రణమందున్ రావణుండేనయా !
  వినుమా సీతకథన్ శుభమ్ము గలుగున్ వేవేలు నీకున్ సదా !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 43. వివరంబిద్ది! జనాళి మేలు బడయన్ వేవేల గాధల్ మనో
  జవమై గట్టిరి సూవె పండితులు దేశంబందు నేర్వన్ జనుల్ !
  కవివర్యుండత డౌత, భాగవతమున్ కవ్వంబునన్చిల్కుచున్
  రవి చెప్పెన్ కమనీయ విష్ణుకథలన్ రంజిల్లఁగా నెల్లరున్!

  జిలేబి

  ReplyDelete