Tuesday, August 29, 2017

కోయంబేడు మార్కెట్లో కూనలమ్మ :)


కోయంబేడు మార్కెట్లో కూనలమ్మ :)
 

ఏమండీ అయ్యరు వారు ఇవ్వాళ కోయంబేడు మార్కెట్ కెళ్దామా? అడిగింది జిలేబి.

అయ్యరు గారు ఓసారి ఎగాదిగా జిలేబి ని చూసారు.

మడిసార పట్టు చీర లో ధగధగ భుగభుగ లాడి పోతూ కనిపించింది జిలేబి.

ఏవిటి ? ఈ లాగే ? మడిసార లోనే ?

ఓసారి తన వైపు చూసుకుంది జిలేబి.  ఏం ఇట్లా వెళ్తే ఏమంటా ?

ఏమీ లేదు లే గొణిగారు అయ్యరు గారు.
 
అయినా జిలేబి, కోయంబేడు మార్కెట్టు కు కాస్ట్యూమ్ కూనలమ్మ మడి సార మామి వేషం బాగోదేమో ? మళ్ళీ సందేహం అయ్యరు గారికి.

వెళ్దాం పదండి - బస్సులో అంది జిలేబి 

ఏంటీ మద్రాసు బస్సులో నా ! గుండె గుభిల్లు మంది అయ్యరు గారికి ఇదేమి ప్రారబ్ధ కర్మ రా బాబోయ్ అనుకుంటూ .

అవునండీ బస్సులో నే !
హతోస్మి !
కోయంబేడు మార్కెట్ లో కూనలమ్మ  దిగబడింది.

చుట్టూతా చూసింది.

జన వాహిని ; జన వాహిని.

కు కు కూ అంది.

వెంటనే ఓ తుంటరి పిల గాడు - విజిల్ వేసి - పాప్పాత్తి అమ్మ వందిరుక్కా డా అన్నాడు .

గుర్రు గా చూసింది కూనలమ్మ !
కత్తిరిక్కా ఎవళో ?

వాడో ధర చెప్పాడు.

అమ్మి మరో ధర చెప్పింది.

మధ్య లో అయ్యరు గారు వద్దే జిలేబి ఎక్కువ బేర మాడ బాక! అన్నాడు భయ పడుతూ.

అయ్యరు గారు అనుకున్నట్టే అయింది.

ఇదో - పొమ్నాట్టీ - వాంగినా వాంగు - ఇల్లేనా .....


వాడి  పై జిలేబి గయ్యమని మళ్ళీ ఎగురుదామను కునే లోపల్నే అయ్యరు గారు డేమేజ్ కంట్రోల్ కోసం జిలేబి కో ణిసిధాత్వర్థం సమర్పించే సు కోవడం తో 

మార్కెట్ ఉలిక్కి పడింది.

పాప్పాత్తి యమ్మా ఎంగయో పోయిడిచ్చు డా అంటూ మూర్చ పోయాడా అబ్బాయి


కోయంబేడు మార్కేట్టా మజాకా :)
చీర్స్
జిలేబి

Saturday, August 26, 2017

సోయగముల నోలలాడు సొగసరి వలదే !

ఓయమ్మా! ప్రాసలకై
న్యాయమ్మా యిటుల మమ్ము నాదమ్ములతో
వేయించడము జిలేబీ !
సోయగముల నోలలాడు సొగసరి వలదే !

జిలేబి

Friday, August 25, 2017

వినాయక చవితి శుభాకంక్షల తో - స్వేచ్ఛ - స్వచ్ఛత !అందరికి వినాయక చవితి శుభాకంక్షల తో 
 
స్వేచ్ఛ - స్వచ్ఛత !
 


 
 
 
 
Go-Green-Ganesha
Immerse into Plant Kingdom !
 
జిలేబి
 

Wednesday, August 23, 2017

ఇదేమి చోద్యమో ! 
ఇదేమి చోద్యమో !
 
ఇదేమి చోద్యమో !
రోజూ మబ్బులు సూరీడికి
బురఖా వేసేసి పోతూ ఉంటాయి .
ఒక్కరూ పట్టించు కోరు
 
ఓ రోజు రెండు నిమిషాలు
చంద్రుడు కప్పేస్తే
జనాలు ఇంత తలక్రిందుల
గా వేలాడ తారేంటో !
మరీ పిచ్చి మాలోకం !
 
అదై పోతుంది - ఇదై పోతుంది
అంటూ మరీ బుర్రల చెదలతో
మరీను :)
ఇదేమి చోద్యమో !
 
 
చీర్స్
జిలేబి

Monday, August 21, 2017

షడ్జా మడ్జ కరాడ్జ్య - గరికిపాటి వారి శైలి లో - కథా కమామీషు


షడ్జా మడ్జ కరాడ్జ్య - గరికిపాటి వారి శైలి లో - కథా కమామీషు

(వీడియో లో దరిదాపుల్లో నాల్గవ నిమిషం నించి- మొత్తం వింటే అదో కిక్కు :) )
శార్దూల విక్రీడితము.(Pochiraju kameshwara Rao gaaridi)

షడ్జామడ్జ కరాడ్జ వీడ్జన సుధా డ్జాలంబు ధడ్జాఖరే
యధ్యః ఖడ్గ ధరే ధరే ఖణఖణే ఖర్జూర లుడ్భ్రాడ్భ్రమః
లుడ్భ్రాయాస్పద యడ్గ్ర డడ్గ్ర డడడా షడ్గ్రడ్గ్ర డడ్గ్రడ్గ్రహా
షడ్జానః పురచాతురస్సుర గణేశద్యోతి విద్యోదయః
 
Another Version -
 
షడ్జామడ్జకరాడ్జవిడ్జ వసుధజ్జాలాంఛిదజ్జాఖరే
జడ్జటకిట్కిధరఢ్గరేడ్ఘన ఘనఖడ్జోతవీడ్జట్భృమ విఢ్యా
లుఢ్భ్రమలుట్ప్రయట్రయపదా డడ్గ్రరడడ్గ్రరహ
పాదౌటేట్ప్రట టట్రయట్పుట రసప్రఖ్యాత సఖ్యోదయా
 
 
చీర్స్
జిలేబి
 

Saturday, August 19, 2017

మాలతి కథమాలతి పెళ్లీడుకి వచ్చింది.

తల్లి -లెక్ఖ ప్రకారం అమ్మాయి పెళ్లి వేగిరమయి పోవాలి.

ఏదో ఒక అయ్య చేతిలో దాన్ని పెడితే - దాని జీవితం సాగి పోయినట్టే లెక్ఖ.

అయ్య కి కూడా ఆతురత.

అమ్మాయి పెళ్లి ఎంత బిరీన అయి పోతే అంత మంచిది.

ఏళ్ళు పై బడే కొద్దీ అమ్మాయి పెళ్లి తను చెయ్యాలనుకున్నా అయ్యే ఖర్చులు తనని చెయ్య నివ్వవు.

సో, అమ్మాయి పెళ్లి వెంటనే అయి పోవాలి.

' అయ్యా నే పై చదవులకి వెళ్తా అన్నది మాలతి.

అమ్మ గుండె బరువయ్యింది. ఈ కాలం పిల్లలో ఇది ఎదురు చూసిందే - కాని తన మాలతి కూడా ఇలా అంటే ?

 ' పిచ్చి పిల్లా పై చదువులకి వెళ్లి ఏమి చేస్తావే ? పెళ్లి చేసేసు కో అంది.

 మాలతి పట్టు బట్టింది. గవర్నమెంటు చదువు చెప్పిస్త దయ్యా అంది. .

'ఎన్నేళ్ళు ?'

ఓ పాటి నాలుగు అంతే అంది మాలతి.

అయ్య నిట్టూర్చాడు. ఖర్చుల లెక్క ఊహించుకున్నాడు. ' గవర్నమెంటు ఇస్తాది లే అయ్యా' అంది మాలతి

నాలుగేళ్ళు తిరిగాయి. అమ్మాయి పట్నం లో ఇంజనీరింగ్ ముగించింది.

అమ్మాయ్ - ఇప్పుడు చేసేసుకోవే పెళ్లి అంది అమ్మ

'నాకు స్కాలర్షిప్ వచ్చింది అయ్యా' అంది మాలతి ' పై చదువులకి అమెరికా వెళ్తా అన్నది.


'దాని కేమి లే తల్లీ - ఆ పెళ్లి చేసేసుకుని వెళ్ళు ' అంది అమ్మ.


మాలతి నవ్వింది. అయ్య ఏమి జేప్పలేక పోయాడు.


ఎన్నేళ్ళు?

ఓ పాటి నాలుగు అంతే అంది మాలతి.

ఏళ్ళు తిరిగాయి. అమ్మి పై చదువులు అయింది.

ఆ పై చదువులకి వెళ్తా అన్నది మళ్ళీ -

ఈ పారైనా  పెళ్లి చేసుకో అంది అమ్మ.

అమ్మ తల నెరవడం గమనించింది మాలతి.

'లేదే - పై చదువులకి అక్కడే ఒప్పుకున్నా' అంది మాలతి ముభావంగా.

ఇంకా ఏమి పై చదువులే అమ్మీఇట్లా చదూతూ పోతా ఉంటే,  - నీకు మొగుడు చిక్కాలంటే - నీకన్న పై చదువులు చదివినాడు కావాలి కాదే మరీ? అంది తల్లి.

అయ్యా నువ్వైనా చెప్పు అంది అమ్మ .

ఎన్నేళ్ళు ? అడిగాడు అయ్య.

ఇది పై చదువులు అయ్య- రిసెర్చ్ తో బాటు - ఫెలోషిప్ అంది మాలతి.

మాలతి చెప్పింది తనకి అర్థమైనట్టు తలూపాడు అయ్య. అంటే ఏంటో తెలీదు. కాదనడ మెందుకు ?

ఇట్లా జరిగే నాలుగేళ్ల ప్రహసనం లో - ఓ మారు మాలతి తీరిగ్గా ఓ రోజు అద్దం ముందు నిలబడి ఉంటే  - ధగ ధగ మెరిసే నెరిసిన తల వెంట్రుక గమనించింది.

ఓ మారు ఆలోచింది తన కి ఎన్ని ఏళ్ళు? అని - దాదాపు యాభై దాపుల్లో ఉండవచ్చు అనుకుంది.

ఆ రోజు - తనతో బాటు తీరిగ్గా రిసెర్చ్ చేస్తున్న జోసెఫ్ - తనకీ ఓయాభై దాపుల్లో  వయసు ఉండవచ్చేమో - తనతో ' మనమిద్దరం పార్ట్ నర్స్ - అవుదామా అంది.

తలూపేడు జోసెఫ్ కూడా- తనకీ ఓ తోడూ నీడా ఉంటే  మంచిదే అనుకున్నాడు.

ఈ మారు అయ్యని అమ్మని కలవడానికి జోసెఫ్ ని వెంటేసు కొచ్చింది మాలతి.

ఎవరే అంది అమ్మ గుస గుసలాడుతూ. నేనితన్ని పెళ్లి చేసుకోబోతున్న అంది మాలతి - లైఫ్ పార్ట్ నర్స్ ని అమ్మకి ఎలా చెప్పాలో తెలియక.

అయ్య చూసాడు - నెరిసిన జుట్టు అమ్మాయి - అంతకి మించి నెరిసిన జుట్టు అల్లుడికి - ఈడు జోడు బాగానే ఉంది కదా అనుకున్నాడు. - తండ్రి మనసు - నిట్టూర్చడానికి తావులేదు- ఇంత కాలం తరువాతైనా అమ్మాయి పెళ్లి చేసుకుంటా అన్నది కదా అనుకున్నాడు.


అమ్మ - మురిసిపోయింది. ఆవిడ బోసినవ్వు తో - గుస గుస లాడుకుంటున్న వాడ జనాల్ని గదమాయించింది- మా మాలతి కి కాబోయే మొగుడు అని చెబ్తూ.


పదహారులో క లలు కన్న స్వప్నం అరవై లో నైనా  నెరవేరిందని తల్లి హృదయం సంతోష పడింది. ఎంతైనా తల్లి హృదయం కదా మరి. !


మాలతి లాంటి మగువల చీర్సు కు
చీర్స్
జిలేబి

Wednesday, August 16, 2017

బ్రహ్మచారి మొగుడు - సన్నాసిని పెండ్లాం :)

 
బ్రహ్మచారి మొగుడు - సన్నాసిని పెండ్లాం :)
 
 
డమాలే డమాల్ !
బ్రహ్మచారి మొగుడు
సదాచార సంపన్నుడై పోతా ఉంటే
సన్నాసిని నౌత నని పెండ్లాం
గుండు కొట్టించు కుని
కొండెక్కి
పోతా నందంట :)
 
 
("నేతి" కబుర్లు )
జిలేబి

Tuesday, August 15, 2017

కామస్తదగ్రే సమవర్తదాధి మనసో .....

 
 
కామస్తదగ్రే సమవర్తదాధి మనసో రేతః ప్రథమం యదాసీత్


On the occasion Krishnashtami Shri YVRS posted an interesting article expounding if Einstein is the incarnation of Adi Shankara/ or Shankara did Parakaya Pravesha into the brain of Einstein  wondering at the profound statements of Einstein vs Adi Shankara.

Hopefully, Adi Shankara, should have been a liberated soul, I suppose not to get re-birth by virtue of karmic/samskaric rather than take birth at the mercy, order as an embodiment of Nature, if and when She requires that even liberated souls need to get re-birth in order to explain the intricacies of Nature as manifestation of human understanding, that She in her mercy sends him back as Einstein to expound the realms of Reality. 

Not a palatable imagination for the so called pseudo scientists/secularists but for a fitting imaginative Hindu mind (to be secular Indian brain :))  this is but imperative to think so, for he believes in all  eternity there is an underlying current of universal love that catches the waves of Nature, wonders at it, some times intuitively gaining, grasping its depth, vastness and in flashes of realization is able to  pen down them to words albeit they are indescribable in detail in words for the Root- 'THAT' is always beyond expressible words with an imagination/realization that is beyond pancha bhootas  when transferred via the mind into expressible fallacy of human limitation will certainly lose its entirety giving a clue only to the Core Root. 

While coming to the last point mentioned there in the article viz., Maya/illusion as root cause of creation one wonders if that is so or Maya is the one that sustains the creation through the capsules of time, as Nasadeeya Sookta points it as Kama/(loosely translated as Desire, but to be meaningful for the context of Nasadeeya Sookta) that is "LOVE" appears as the root cause of creation.

The one who does not even know if he exists or not, in him suddenly awakens as 'retas' (a ray of light) 'Love' which moves forward to manifest itself, sustained by the cover of maya through the capsule of time.

Aham Kalosmi says Krishna- I am Time. If He is Time, and time pervades the universe, He pervades IT eternally.

And to that Eternal Krishna Consciousness may we unconsciously salute, rever, begetting in flashes of wisdom a bit here and a bit there.

Poorna Madah. Poorana Midam when that reality dawns, between  the Jeevaatman and Paramaatman the veil falls off revels no disparity.

Om Tat Sat .

Amen
Maata Cheersaanandamayi. :)

Monday, August 14, 2017

కన్నయ్య మళ్ళీ పుట్టాడు !

 
కన్నయ్య మళ్ళీ పుట్టాడు !
 

కన్నయ్యా మళ్ళీ పుట్టవా అంటూ మిల్లీనియా ల తరబడి జనాలు మొత్తేసు కుంటూ ఉంటే, శ్రీ నాథుండు, సిరి వైపు చూసి , దేవీ , జనాలు మళ్ళీ రా రా కన్నయ్యా అంటూ గగ్గోలు పెట్టేస్తూ ఉన్నారు. వెళ్లి రానా ? అడిగాడు గోముగా .

అమ్మవారు కూడా ఇట్లా ఎట్లా వత్సరాల తరబడి స్వామి వారి కాళ్ళు అదుముతూ కూర్చోవడం అనుకుంటూ 'వెళ్లి రండి స్వామీ, అక్కడే ఉండాలని మాత్రం అనుకోకండే ; మళ్ళీ మిమ్మల్ని వెతుక్కుంటూ నేనూ రావాల్సి ఉంటుంది' అని డామ్మని వారి కాలు అదమడం వదిలి పెట్టింది హమ్మయ్య భారం తప్పింది ; చేతులకి అనుకుంటూ.

ఆ అదాటు కి స్వామి వారు జొయ్యని  'ఆంధ్ర దేశంలో 'ఆర్తి' తో పిలిచిన కష్టమున , శ్రమ దానమ్ముల చేసేసు కుంటున్న ఓ భక్తాగ్రేసాంబర మణి యింటి ముందు దిగ బడ్డాడు.

యింటి లోపలికి రా రా అంటూ పిలుస్తోన్న చిన్ని చిన్ని పాదాలు కనబడ్డాయి.


                                                    చిత్రం -  Shree Keshav of The Hindu Fame

తన పాదాల వైపో మారు చూసుకున్నాడు స్వామి . అన్ని భువనాల్నీ మూడు అడుగుల తో లెక్క పెట్టేసు కున్న పాదాల తో ఈ చిన్ని పాదాల్ని ఎట్లా సమీకృతం చేయాలో అనుకుంటూ తలగోక్కుని ముక్కు గోక్కో పోయాడు.

ముక్కు మీద ఏదో తగిలింది. ఏమయ్యుంటుందో అనుకుంటూ తడిమి చూసాడు.

లోచనా ! కమల లోచనా అంటూ ఉంటారు ; ఇదే కామోసు లోచనాలు ఆనుకుంటూ ఉసూరు మనుకున్నాడు.

పై లోకం లో నించి ఎట్లాంటి కళ్ళద్దాలూ లేకుండా చూసేసు కుంటూ వచ్చేసాడు. ఇక్కడ దిగ బడగానే కళ్ళద్దాలు కావాల్సి వచ్చె అనుకుంటూ .

అంతలో - "కన్నయ్యా ! మళ్ళీ పుట్టవా ! రారా ! సంపాదనకే సమయం సరిపోతూ ఉంది. పుట్టినప్పటినుంచి పాలకేడిచి, ఆ తరవాత మురిపాలకేడ్చి బతకంతా ఏడుపయిపోయింది" అంటూ ఓ ఆర్తి లోపలి నించి వినబడింది.

ఓహో ! ఈ లాంటి నినాదేలన్న మాట అక్కడ నాకు వినిపిస్తా ఉండేది అనుకుంటూ స్వామి వారు, బహు సంతోష పడి పోయి -

భక్తా ! వచ్చితిని యిదిగో అంటూ దీక్షను బూనిన యా దీక్షితుని ముందు కనబడ్డాడు.

ఎవరయ్యా నీవు అడిగాడా ఆసామి.

శ్రీ కన్నయ్య వారికి దుఃఖం తన్ను కొచ్చే సింది. 'హే కృష్ణా ! ముకుందా !' అంటూ , జయ కృష్ణా ముకుందా మురారే అంటూ వెంటనే పాట అందేసుకుని పరవశించి పోతాడనుకున్న అంబరమణి ఇట్లా తనను తుస్సు మనిపిస్తా డను కోలే స్వామి వారు.

దీక్షితా ! నేనయ్యా ! కన్నయ్య ను అన్నాడు స్వామి.

సందేహం తో చూసాడు భక్తుడు. 'ఆధార్ ?" అడిగాడు.

ఆధార్? అంటే బిక్క పోయాడు స్వామి .

సరే కన్నయ్య వేషం తో వచ్చావు కదా. ఆధార్ డీటెయిల్ ఉందా ? అని అడిగా .అవ్ :)

సరే ఏమిటి చత్వారమా ? కళ్ళద్దాలు ? మళ్ళీ సందేహం భక్తుడికి.

కాదోయ్ ! అదేంటో మీ లోకం లోకి దిగ బడగానే ఇది అదే వచ్చేసింది.

జలధరదేహు నాజాను చతుర్భాహు అని విన్నా . నీగురించి. ఇట్లా పొట్టిగా, బుడుంకాయ లా , జలధర దేహం లేకుండా , ధూళి మట్టి కొట్టు కున్న దేహం తో ఉన్నా వేమి టయ్యా ? మళ్ళీ సందేహం.

ప్చ్ ఏమంటావు భక్తా ! మీ హై వే మహాత్మ్యం ఇది. దుమ్ము కొట్టు కు పోయిన తన శరీరం వైపో మారు చూసు కున్నాడు స్వామి. వచ్చే దారిలో అమరావతి కనబడింది; ఆశ గా దిగా. చూస్తే  మన్నూ మషాలం అంటేసు కుందయ్యా !

"అయినా, ఏ మాట కామాటే చెప్పు కోవాలయ్యా దీక్షితా ! కలియుగం లో భక్తి మా బాగా ఉందయ్యా ! ప్రతి ఒక్కడూ నన్ను చూసి "నమో ! నమో ! నమో"  అంటూ బోతా ఉండారు. ఆహా భక్తి ప్రపత్తులంటే ఇట్లా ఉండాలి గదా!  నా యుగం లో కూడా అట్లా జనాలు లేక పోయేరయ్యా !" స్వామి వారు తాదాత్మ్యం తో కళ్ళు మూసు కున్నారు .

స్వామీ మీరు మరీ వెర్రి వెంగళాయి అని అసలు విషయం చెబ్దా మని నోటి దాక వచ్చేసిన మాటల్ని గబుక్కున మింగే సుకున్నాడు అంబర మణి - చెబ్తే భాజాస్ఫాలన మాచరించి భాజ్పా జనాలు ఎక్కడ మీద పడి పోతారో అనుకుంటూ :)


మరి స్వామీ , ఆ గెడ్డెం, మీసాలు ?

వచ్చే దారిలో వాల్ పోస్టర్లు చూసానయ్యా . మీ సినిమా హీరోలంతా ఎంచక్కా గెడ్డాలు మీసాల తో కనబడ్డారు. ఓహో ! ఈ కలియుగపు అలంకారాలు ఇవే కామోసు అనుకున్నా. అంతే అవే వచ్చేసాయి. సంకల్ప బలం గదా !

ఓహ్ ! జే, జే అయి పోయా రన్న మాట !

జే ,జే ఏమిటోయ్ ?

జుట్టాడు జగన్నాధుడై పోయారన్న మాట :)  

అదేమిటోయ్ ?

అదంతే  లెండి.  ఇంతకీ , స్వామీ ! నిజ్జంగా నీవు నీవేనా ?


నీవే నేనుగ, నేనే నీవుగ భావించిన శుభ పక్షం వోయ్,  ఈరోజు. అట్లా కుటిల తర్కం తో 'నిజ్జంగా' అంటూ సందియ మేలా భక్తా ?

భక్తుని కి కొంత ఆశ, చిగురించింది.

ఇంత అందంగా వేదాంతమ్ చెబ్తున్నా డంటే ఈయన శ్యామలుడే అనుకున్నాడు.

అయినా , మరికొంత పరీక్షించాలి.

స్వామి వారు పరీక్షితుడికే ప్రాణ దాత  గదా మరి అనుకుంటూ ,

స్వామీ, వెన్న తింటా రా ? అన్నాడు ఆప్యాయం గా.

స్వామి వారికి నోరూరింది.

చాలా కాలమయ్యింది. వెన్ననారగించి. ఆహా ! బృందావనం ! ఆహా యశోదమ్మ తల్లి. అంటూ ఫ్లాష్ బాక్ గుర్తు కొచ్చే సింది.

అదేంటో , వైకుంఠం లో లక్ష్మి బువ్వ గురించి న ఊసే ఎత్తదు. ఎప్పుడు చూసినా అట్లా కాళ్ళు అదుముతూ నే కూర్చొని ఉంటుంది అనుకుంటూం టే, భక్తుడు,

స్వామీ వెన్న అన్నాడు.

మా రేపల్లె దా ? స్వామి వారి ముఖం చాంతాడంత అయ్యింది.

కాదు సామీ చైనా మాల్ ;

ఓహో చీని చీనాంబర మా ?

అవునండి.

స్వామి వారు వెన్న నోట్లో పెట్టాడు. డామ్మని నీల్గుడు చెంది క్రింద పడ్డాడు.

స్వామీ స్వామీ అంటూ భక్తుడు నీళ్ళు చల్లి స్వామి వారిని లేపడానికి బదులుగా 108 నెంబరు డయల్ చెయ్యడం మొదలెట్టాడు :)


Chocolate Krishna Copy Right - Crazy Creations


శ్రీ కృష్ణాష్టమి సదర్భం గా
అందరికి ఆ కన్నడి
ఆశీస్సులు ఉండాలని
కోరుకుంటూ ....
 
శ్రీ కృష్ణం వందే జగద్గురుమ్!
 
జిలేబి