Thursday, November 2, 2017

ప్రియతము డతడే జిలేబి విభుడున్నతడే !ప్రియతము డతడే జిలేబి  విభుడున్నతడే !సంతానము పెద్దదయా !
చింతల దీర్చ చిననాటి చెలిమరి నెరవు
న్నింతి యొలయుమని వేడె
న్నింత చిపిటములను మూట నిడి భర్త నటన్ !


పిరియపు చిపిటములను చెలి
మరి తెచ్చెననుచు ముచుటిని మరిమరి యొలయన్
సిరి, యవనారిని విడువన్
సరిహద్దు నిడెనట చాలు "చపలత" యనుచున్ !


పయిపంచెన చిపిటములన్
సయించు హృది , బాల్యమిత్ర సాయము యవనా
రి యెలమి యాదరువులనన్
ప్రియతము డతడే భళిభళి విభుడున్నతడే !


శుభోదయం
జిలేబి

నిషిద్ధాక్షరి
అంశము - కుచేలుని వృత్తాంతము
నిషిద్ధాక్షరములు - కకారము (క - దాని గుణితాలు, అది సంయుక్తంగా ఉన్న అక్షరాలు)
ఛందస్సు - మీ ఇష్టము.

88 comments: 1. పన్నారి వారి తురగవల్గన రగడ

  సాదరమున దార సాద మునట వేదన జేయుమని
  యాదరముగ సాగనంపె ముడుపు నిడుచు సుదామునిన్
  ఉదారుడౌ వాసుదేవుడు సంతుష్టుడవన్ యెలమి
  గ దయ గొన ప్రసాదము మిహిగ చెలుమరి ప్రసాదన సుమి

  ReplyDelete
 2. అటు ఇటు ఎటు చూసినా అతడే...అంటారా :)

  ReplyDelete


 3. డియర్ - కేన్ యు హెల్ప్ మి
  ఓహ్ ! ఇయాం వెరీ వెరీ బిజీ :)


  వేలకు వేలు గలరయా
  పూలను ధరియింపఁ గోరు పొలఁతులు, గలరే
  వాలయము, మగండ్లు భువిన్
  చాలుబడిగ కొప్పు నందు చక్కగ జొనుపన్ ?


  జిలేబి

  ReplyDelete


 4. మాలతి చోదకు రాలయె!
  పూలను ధరియింపఁ గోరు పొలఁతులు గలరే!
  వీలే లేదయ ! రయ్యన
  ఓలా కారు నడపవలె నొప్పదు సుమ్మీ !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 5. కోలముఖమ్ములు లేవయ
  గోలతనమ్ము కన రాదు గూగుల్ రమణుల్!
  వాలు జడలులేవు! చెవుల
  పూలను ధరియింపఁ గోరు పొలఁతులు గలరే!

  జిలేబి

  ReplyDelete

 6. నా నిరసన తెలిపేస్తు
  న్నా నండీ పద్మ , సజ్జ నత్వపు పలుకుల్
  కానే కావివి సుమ్మీ !
  మీ నాలుక యింత మంద మెప్పుడు జేర్చెన్ ?

  జిలేబి

  ReplyDelete


 7. నా నిరసన తెలిపేస్తు
  న్నా నండీ పద్మ , సజ్జ నత్వపు పలుకుల్
  కానే కావివి సుమ్మీ !
  మీ నాలుక యింత మంద మెప్పుడు జేర్చెన్ ?

  జిలేబి

  ReplyDelete


 8. మౌనముగ తెలుపుతున్నా
  నా నిరసనను! విను పద్మ! నాలుక మందం
  కానే కాకూడదహో!
  యేనాడైన పడతీ యయెను గల్గకుమా !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 9. అయె యేలనే జిలేబీ ?
  వయసొచ్చినకుర్రవాళ్ళు పండ్లూ డిన పె
  ద్ద యెదవలు కులుకన వలయు
  పయిదలి పరువమ్ము సోకు పాజము చూపన్ !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 10. గట్సున్న పద్మ వమ్మా
  ఫిట్సొచ్చేటట్టు కొట్టి ఫిట్టింగెట్టేవ్
  చేట్సుల్లో నీ చర్చే
  బీట్సుల్వేసెన్ జిలేబి వీరవనితవోయ్ !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 11. ఇది దమ్మూ పట్టున్న క
  విత! పద్మార్పిత భుజముల వెలయు తుపాకీ
  సదనమ్మునకొక హెచ్చరి
  క! దామిని నిరసన నెలతుక సవాలు సుమీ !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 12. చదువన్ పగిలెను గుండె!ప
  యిదలి కవితయె పిడిబాకయి మదిని గుచ్చెన్
  కదనమ్మును సాగించుము
  వదులక పద్మార్పితా! గవాక్షము తెరిచేవ్ !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 13. ఏమమ్మ కండకావర
  మేమిటి పద్మార్పితా త్వమేవాహమన
  మ్మా మగరాయుండ్లే మై
  నా మీ తొత్తుల జిలేబి నలిగెదవమ్మా !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 14. కవి కాళిదాసు వర్ణన
  తవికల్లో గాన వచ్చె తరముగ సుమ్మీ
  మవురిని జేర్చెను బుచికీ
  జవరాల జిలేబియా సజావుగ సుమ్మీ :)

  జిలేబి

  ReplyDelete


 15. నీహారిక మాటలు,సయి
  వాహకత నెలతుక చెల్ల వగ్రారమునన్
  సాహసమగునే ఫత్వా
  బాహాటమ్ముగ నిడన్ సభాస్థలినందున్ :)

  జిలేబి

  ReplyDelete


 16. బుచికి అన్న మాట పూర్తిగ సరిపోవు
  నా స్వభావమునకు నాకు బుచికి
  బుచికి గ యనిపించు పూర్తి సీరియసునె
  స్సయ్య తస్స దియ్య సారు వినుమ

  జిలేబి

  ReplyDelete


 17. మూగ బోయె మనసు ముసురొకొనియె భార
  మమ్మ మదిని పద్మ మంచి కవిత
  చదువ గాను హృదిని జల్లనుచు జిలేబి
  పిండి చేసె మీదు పిప్పిగాన !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 18. దత్తపది - చెవి ముక్కు నోరు కన్ను అన్యార్థంలో భారతార్థం లో

  ఏకుచు విరిచె విసపరిని
  వాకముగ దుముక్కుల మజ వలలుండతడే
  తా కుత్తుకన్నులుముచున్
  తేకువ తో నోరుచు సతి తెవ్వన జూడన్!

  జిలేబి

  ReplyDelete


 19. అడుసు తొక్కనేల హరి హరిబాబయ్య
  పడుచు కుర్ర వాడ ? పండితుండు
  గాదె ? కొండ నెదురు కొనగోర నేలయ
  విశ్వదాభి రామ వినుర శ్యామ !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 20. కురిపించేవు కణితలన్
  మరులన్న మరుతురు పద్మ మగవాళ్లెళ్లన్!
  కరుకైన పదమ్ములతో
  పరుగెత్తించేవు గుండె పగులన్ సుమ్మీ !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 21. ఆవేదన నాజ్యంబుగ
  గావించేవమ్మ పద్మ గాండ్రించితివే
  కావరము వీడ మనుచున్
  ఓ వనితా! కణ్ణగి! పువుబోడి ! జిలేబీ !


  జిలేబి

  ReplyDelete


 22. తప్పెను మతియు గిర్రున తరుణి తిరిగె
  తలయు నీ కవిత చదువ! తాడనమ్ము
  జూడ వేడ్కగ నుండె బుజుర్గు లెల్ల
  భీతి నొందుదురు జిలేబి బిఱిస బిఱిస!

  జిలేబి

  ReplyDelete


 23. A marriage of happiness :)


  కంభారిని గట్టిరి సం
  రంభము మొదలయ్యె పెండ్లి రయ్యన ముగిసెన్
  శంభము గూర్చెడు సతి,యా
  రంభను గూడి సుతను గనె రాజర్షి వెసన్!

  జిలేబి

  ReplyDelete


 24. పదునైన పదమ్ములతో
  హృదయమ్మును తూట్లుపొడిచి హృత్సారముతో
  సదనమ్మున నిలిచిరి ప
  ద్మ! దామినుల రోజువారి తనకలి యివియే!

  జిలేబి

  ReplyDelete


 25. హృదయపు బాధ అగాధము
  గద పద్మార్పిత ! తనకలి కథలన్ తెలిపే
  వు ధుమధుమల విష్వక్సే
  న దామిని!పడతి! విధాత నలివెట్టెగదా!

  జిలేబి

  ReplyDelete


 26. సరిదిద్దు కొమ్మని పలుక
  పరిహాసమ్ములకటా ! సభామర్యాదన్
  మరిచిరి గాదె జిలేబీ !
  చిరాకు లెత్తింప తిట్టి ఛీ పో యనరే :)

  జిలేబి

  ReplyDelete


 27. కామాంధులకు భళా షా
  కే! మాడమ్ పద్మ! బందుకే వారికి సు
  మ్మీ! మారెదరో పురుషుల్ ?
  కైమా చేసేరు వార్ని కసకస యనుచున్ !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 28. తెలివి మాట్లాడు నయగురో! తెగులు చూప
  నేల జ్ఞానమున్నదనుచు! నెత్తి పైన
  వేతు రయ్యమొటిక్కాయ వెంగళివలె
  తలచి! అనువుగాని తలము తర్క మేల !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 29. మరిమరి నిన్నే యనుచున్
  పరుల వయిపదేల చూపు పరగడుపునయా !
  పరమాత్ముడ నా కార్యమ
  ది రసమయజగత్తునాది దివియున్ భువియున్!

  జిలేబి

  ReplyDelete


 30. ఊరికె సలహా లేలా!
  పారుడ! హరిబాబు వినుమ పారిందల్లా
  జోరుగ మనదే కాదోయ్
  నోరుచు కొనవలయునయ్య నోర్మిని గనుచున్ !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 31. రారా సరసకు రారా
  రా రమ్మని బిల్వ రామ రామయనుచు తా
  పారాహుషారుగన్, హా !
  తారాధిపు భీతి నబ్ధి, దాఁగె నణువునన్ :)


  ఇంతకు మించి రాస్తే పన్,డిట్ సభ వాయ గొడతారు కాబట్టి నో వ్యాఖ్యానం ఫార్ దిజ్ :)


  జిలేబి

  ReplyDelete


 32. చంపుచు సమాధి చేస్తవు చల్లగాను
  పద్మ ! పడిపడి చదువుత పదము లెల్ల
  పదునగుచు గుచ్చె మదిలోన పదిలముగ జి
  లేబి ! హీరోయినువు నీవు లెస్స గాను !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 33. భయమా ? గౌరవమమ్మ! వి
  నయమ్ము గా చెప్పిరిగద; నరసింహారా
  వయ!మంచి మనసు గలవా
  రయ మీరు జిలేబి వచ్చె రయ్యన మెచ్చన్ !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 34. ఎన్ని మంచి విషయముల నెన్న గాను
  చెప్పి రయ కవిరాయ! నచ్చెనయ! మీకు
  వందనమ్ము లివియె సూవె వచ్చె లలిత
  మైన పల్కులు! సంతోష మయ్యె గాద !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 35. నీవో బాబూ శ్యామల
  రావో దమ్మున్న రండి రా ఖమ్మమున
  న్నీ విషయము తేల్చెదమో
  యీ! వేగిర నేర్చుకొని సయికముల రండ్రా!

  జిలేబి

  ReplyDelete


 36. చదువన్రాయే బ్లాగూ
  పదపద నీబ్లాగు గొప్ప పరులకు చెప్పన్
  కుదరదు కతల్వినగ సూ !
  యదిరె జిలేబీ జవాబు హద్దరి బన్నా :)

  జిలేబి

  ReplyDelete
 37. “garam chai” తరవాత అలుపెరుగని ప్రచారకర్త “sam”. అదే “మారి” (మాదిరి) ఇప్పుడు “Movie Masthi”, “GKR Channel”, “instv”. ఈ వెల్లువలో అగ్రిగేటర్ లో వ్యాఖ్యలు వెతుక్కోవాల్సి వస్తోంది 🙁. “..... two grains of wheat hid in two bushels of chaff: ..... “ అని Bassanio అంటాడు చూశారా షేక్‌స్పియర్ గారి The Merchant of Venice నాటకంలో, అలా అయ్యింది పరిస్ధితి. ఈ వరద ఎప్పుడు తగ్గుముఖం పడుతుందో ఏవిటో? 🙁

  ReplyDelete
  Replies
  1. వాళ్ళ వల్ల జిలేబీ పద్యాలు చదవడం కుదరటం లేదంటారా ?
   గుంపులో గోవిందా !

   Delete


 38. నీయీ పదాల ధాటికి
  ఓయీ పద్మ మగజాతి మొత్తంపైనన్
  ఛీయన నసహ్యమేస్తోం
  దే! యెదవలను కొనకమ్మ తిట్టకు సుమ్మీ :)

  జిలేబి

  ReplyDelete


 39. నారా వారి దీక్ష


  అదిగో మెదలెట్టెన్ దీ
  క్ష! దీకొనుచు చంద్రబాబు ! కాలున్ దువ్వెన్
  కదిలెన్ తెలుంగు తేజము
  వదులరికన్ వేద సమర వారిజమిదియే!

  జిలేబి

  ReplyDelete


 40. చంద్రన్న దీక్ష! మద్దతు
  సంద్రంబుప్పొంగెనే! వి జయమిక మనదే
  కంద్రీగతుట్టె కదిలె! న
  రేంద్రుడ దిగిరమ్మ భువికి రిమ్మను విడుమోయ్


  జిలేబి

  ReplyDelete


 41. మా లక్కుపేట రౌడీ
  కూలంకషముగ విషయము గూర్చి తెలుసుకో
  వాలని రంగము లోదిగె
  జాలంబిక ధుమధుమయని జాగృతమగునో :)

  ****

  ఆహా కీటో డయటూ
  ఓహోయన పుణ్యమెల్ల పొందితివి గదా
  బాహాటమ్ముగ వచ్చిరి
  సాహోరేయనుచు రౌడి చక్కగ సుమ్మీ :)


  జిలేబి

  ReplyDelete


 42. హమ్మయ్య నేటి జావళి అయిపొయింది :)


  అవనత సుబ్రహ్మణ్యుడు
  శివపుత్రుఁడు, మఱఁది యగును శ్రీనాథునకున్
  శివుడు గద కందివర్యా
  జవకట్టి కొనుమయ పద్య జావళి నొకటిన్ !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 43. గుర్తు పట్ట లేక గునగున జూడన
  గొట్టి ముక్క లయ్య గోరి వ్యాఖ్య!
  అరరె! సొంత పలుక? యందుకే వింతగ
  యుండె నా జిలేబి ఊరగాయ :)

  జిలేబి

  ReplyDelete


 44. తియ్య నైన కోత తిరముగ గుండెకో
  త యిది ! పద్మ మదిని తాకి నావు
  నీవడిగిన ప్రశ్న నిదురను పోనివ్వ
  కన్ జిలేబి నన్ను కట్టి వేసె :)

  జిలేబి

  ReplyDelete


 45. భావ చిత్రము మదిలోన పదిల మమ్మ
  పద్మ ! కవితయనగ నీదె పట్టి చూడ
  మోద మొందినాము రమణి మోతుబరివి
  నీవు పదముల వెదజల్లు నీలవేణి!

  జిలేబి

  ReplyDelete


 46. నువ్వెప్పుడున్ను అర్థం
  బవ్వవు గా నాకు పద్మ ! బద్మాషులమా
  కవ్విస్తా వేలయిలా
  సవ్వడి చేస్తో జిలేబి సరసమదేలా !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 47. ప్రేమ రాగయుక్తమయిన వేళ యిదియె
  పద్మ రాగమై మదిలోన భావమెల్ల
  నాట్య మాడెనమ్మ పొలతి నమ్మ వమ్మ
  కవిత సనసన్న గామమ్ము కాటు వేసె!

  జిలేబి

  ReplyDelete


 48. సాక్షిగ కవివరు లెల్లరు
  వీక్షింపన్, నాయకమ్మ విషవృక్షముగా
  కక్షల్గట్టి లిఖింపన్
  రాక్షసు లెల్లరుఁ జదివిరి రామాయణమున్!

  జిలేబి

  ReplyDelete
  Replies
  1. రాక్షసు లెల్లరుఁ జదివిరి రామాయణమున్..

   Positive attitude...

   Delete

 49. అవధానులెవరి చేతనైన దేన్నైనా చదివించేయ గల సత్తా వున్నవారు :)


  ఆహా! కంసుని సంఘం చేత చదివించేరే !అదురహో!


  అవధానులవశ్యముగా
  నవధానులెగద జిలేబి, నాధము తో లా
  గి వశము జేయ నెవరయిన
  రవమ్ముగ చదువుదురమ్మ రామాయణమున్ :)

  జిలేబి

  ReplyDelete

 50. వ్యభిచారమును వివాహమ
  ని బీరపు తలాకుల సయి నిడిరి మగువలన్
  కబళించిరి హక్కుల నె
  ల్ల భళారే పుణ్యపురుష! లాస్యము భళిరా!

  జిలేబి

  ReplyDelete


 51. తీయ నైన మాట తెలిపెద చంద్రన్న
  వినుమ మోడి పల్కు వేడి గాను
  స్టేటసనుచు బోవ స్టేటు బోవునయ ! జి
  లేబి ! మార్చు దారి లెస్స గాను :)

  మోడీ ఉవాచ
  జిలేబి

  ReplyDelete


 52. సాక్షిగ మీరూ మేమూ
  వీక్షించితిమయ కవివర విరివిగ విషపున్
  వృక్షముగ జిలేబి పలుక
  రాక్షసు లెల్లరుఁ జదివిరి రామాయణమున్!  జిలేబి

  ReplyDelete


 53. స్త్రీ శక్తి పురస్కారము
  నా శక్తికొలది జిలేబి నాంత్రము తోడన్
  ధీశాలి శుభాంగులకున్
  వైశాలురకున్నొసంగ వాగియ గనెదన్ !

  జిలేబి

  ReplyDelete
 54. క్రిస్టియన్ అయిన అనితను TTD బోర్డ్ నుంచి తొలగించాలి

  ReplyDelete


 55. అత్యాచారము చేయన్
  భత్యంబివ్వక పడెయ్య వలె బందీగన్
  హత్యయె యురిశిక్ష సుమీ
  సత్యము చెప్పితి జిలేబి చక్కగ వినవే :)

  జిలేబి

  ReplyDelete


 56. స్థాన బలిమి చేరుననుచు
  మానము బోవున్ననుకొని మాన్యుల్ హీరోస్
  తానంబివ్వరు రాష్ట్రము
  లోని నటీమణుల కెల్ల లోగుట్టిదియే !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 57. క్రిస్టియ ననితన్ చేయుడు
  ఊస్టూ వెనువెంటనే ! సబూతులివియె సు
  మ్మీ!స్టుపిడు హిందువులకట
  బెస్టు సెకూలరులు సూవె బెసుకు జిలేబీ !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 58. క్రాంజీ కపోత మదిగో
  హాం జీ మత్తుగొలుపుచు సహాయము కేనన్!
  ముంజేయి వేగ మాయె
  న్నంజకమున్నార్చు హరిమనన్నద్భుతమై !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 59. తెలిసెన్ మీవూరయ్యా
  వెలిగెన్ మాబుర్రయనిరి వెస నరసింహ
  న్నలటన్ జిలేబి భళిభళి
  గలగల సమయమిది సూవె కందము గూర్చన్ :)

  జిలేబి

  ReplyDelete


 60. వెంకన్న!పక్షపాతము
  జంకక చేసె తెలగాణ చక్షువు తెరువన్
  సంకోచము టీటీడీ
  కింక యదేలా జిలేబి కిక్కివ్వదగున్ :)

  జిలేబి

  ReplyDelete


 61. మెండుగ యెంగిలి పీసుల్
  కొండల్రావయ్య గనరె గొమ్మ జిలేబీ !
  చెండాడుచువచ్చిరిగద
  భండన ఢాంఢూం డుషుడుషు ప్రాలేయికయున్

  జిలేబి

  ReplyDelete


 62. మీ చేత ఉద్ధరింపన్
  నే చేవయులేక లేను నీహారికనోయ్!
  మీచాలాకీ చాలున్
  శోచిస్సును నేను నరుడ సోదియ నాపన్ :)

  జిలేబి

  ReplyDelete

 63. నిషిద్ధాక్షరి ర ల వ నిషిద్ధం వేంకటేశ్వర స్తుతి  కొండ పైన నుండు కోనేటి నందన
  నిక్క మైన సామి ! నీమముగను
  నమన మయ్య జినుడ ! నాగుసుదానపు
  మేటి సాగ బడితి మెనుపు మయ్య!

  ***

  నాగుసుదానపు చేతను
  డా!గహనంబగుచు గుహ్యుడా ! ఆదిత్యా !
  జేగీయమానుడ! యినుడ !
  సాగబడితిమయ్య మేము సతమతమగుచున్ !

  ***

  మీన కమఠ గూటి!మెనయు మనుజకేశి!
  కొటిక! న్యక్ష! సీతకొడయుడితడు!
  నాగటిదమనుండు నగము నెత్తెనితడు !
  పైడి సామి సాగబడితి మయ్య !

  ***

  మీనంబై కమఠంబు గూటియగుచున్ మించెన్ పుమాంస్సింహమై
  తానయ్యెన్ సయి పొట్టిగన్ దమనుడై తాన్యక్షుడై,
  సీతకున్
  తానాథుండయె!నాగటిన్ భుజము పై తాదాల్చె; కన్నయ్యగా
  జ్ఞానంబున్నొసగెన్!సుదానముపయిన్ జ్ఞాతేయుడాయెన్ సఖీ!

  ***

  పెనిమిటియగు మంగమ్మకు!
  మునుకడయు నడుమయు నంతమున్నత డైయుం
  డెను గుహ్యముగా! మన యుగ
  మున కొండన పట్టుగొమ్మ మోదము తోడన్ !

  ***

  అదియె సదనమదియే! కొం
  డదిగోనయ!శేషశయనుడదిగో నయ్యా!
  పదనామము బెట్టుకొనుచు
  ముదముగ నెక్కెదము కటకి ముకుటము నంటన్


  జిలేబి

  ReplyDelete


 64. మగజాతి సంస్కరణలా!
  మగువా ! గురజాడవారె? మా మంచి జిలే
  బి!గుబాటున కత మా బా
  గుగ గట్టితి వమ్మ ముద్దు గుమ్మా గుమ్మా :)

  జిలేబి

  ReplyDelete


 65. మీ వలపు సుగంధమెపుడు
  మోవరియ! పరిమళభరిత మోయి జిలేబీ !
  జావళి యే పద్మార్పిత!
  మావకు నెపుడున్ సొబగగు మధురమునంటన్ !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 66. మూగబోవునట్లు, మోవరియ, మనసు
  ను కలిపి నలిపితివి, నూతి లోన
  బడితి తిరిగి తీరుబడిలేక బోయెగా
  పద్మ నయన నీవె పట్టుగొమ్మ :)

  జిలేబి

  ReplyDelete


 67. వలపు ధార కురిసె! పద్మార్పిత! మయిక
  మున జిలేబు లైతి మోయి రమణి !
  పోస్టు చూడ కండ్లు పూవుబోడియ బోర
  మీదు, తలపు బోయె, మిక్కుటమ్ము :)

  జిలేబి

  ReplyDelete


 68. నామది భావము లెల్లను
  మీ ముందు వినమ్రతన సమీక్షింతిని సు
  మ్మీ! మీ కెల్ల నెనరులివి
  యే! మీరు చదువ చదువనయే నాకు ఖుషీ :)

  జిలేబి

  ReplyDelete


 69. మీ కలము పలుకు పదముల,
  కాకలు దీరిన పలుకుల కక్కా పద్మా
  మాకై మోడ్పులివియె సు
  మ్మీ! కాల్మీదు బడినాము మిహిక జిలేబీ !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 70. మీ భావఝరుల లో తడి
  సే భాగ్యము మాకుకలిగె సెందారులతో
  మా భారమ్మును తీర్చితి
  వే భాగ్యమిదియె జిలేబి వేకువ వేళన్!

  జిలేబి

  ReplyDelete


 71. ధర్మ పోరాట దీక్ష! చంద్రన్న దీక్ష!
  రాష్త్ర శోభకై చేసెద రావము! నర
  సింహ! విడువను పట్టును! చెప్పు మోయి
  నిన్ను పంపిన వారికి నీతి గాన !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 72. నన్నె వరు పంప లేదయ! నాదు పల్కు
  వినుము నాకెందు కని నేను విడువ లేను
  రాష్ట్రపు గవర్నరునయ! చురచురల విడు
  మయ్య చంద్రబాబు!గను సమంజసమును!

  జిలేబి

  ReplyDelete


 73. పెరుగన్నొత్తడి కేంద్రము
  సరిసరి దిగివచ్చునా ? పసగలుగు దీక్షన్
  జర తగ్గించుకొనమనుచు
  నరసింహన్ వచ్చిరో? అనఘ! అనఘనఘా !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 74. నారా వారి మన్ కీ "ఫట్" గా :)


  మోదీ మోదీ యనిరే
  యోదార్పులు కూడ లేవె యోర్మియు లేదే
  పోదు సుమి మీ బడాయీ !
  మోదము నందెదరు ప్రజలు మూర్ఖ నృపునిచేన్?  జిలేబి

  ReplyDelete


 75. ప్రేమిస్తున్నానంటే
  ప్రేమను పంచడమటంచు భేషుగ్గాచె
  ప్పే మగువా!పద్మార్పిత!
  నీ మాటే వేద మోయి నెలత! జిలేబీ !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 76. బాగా చెప్పేవ్ బయ్యా !
  ఈ కుల పిచ్చియొకవైపు యీ జగనుండు
  న్నా కత్తిమహేశుండున్
  బాకుల తో మీడియా శుభంబెట్లగునో :)

  జిలేబి

  ReplyDelete


 77. మీకే చెల్లును పద్మా
  మీ కవితలతో మదినట మెలిబెట్టన్ మూ
  గై కండ్లనీరు చిప్పిల
  తేకువ తో చంపను పొలతి సఖి జిలేబీ !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 78. మాట మహత్తు సుమండీ
  లోటును దీర్చును, జిలేబు లొప్పగ యిఱుకుల్
  ధాటిగ తాకన్, మనసుకు,
  చేటున్ సరియగు భరమున చెంగట చూపున్!

  జిలేబి

  ReplyDelete


 79. ఒకరడి గేరమ్మా మరి
  యొకరేమో తీర్చిరిగద యొద్దిక గానన్
  ఒకరికి యొకరీ భువిని స
  హకారి తమకున్ తెలియక హరిలీల యిదే !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 80. బుట్టనుండి విడువ పాము బుస్సు మనుచు?
  బుట్టబొమ్మ లక్ష్మి మొగుడి భూరి జలలి ?
  యజ్ఞ మేల పరీక్షిత్తవనిని జేసె?
  పుట్టజొచ్చె; గరుడుడు ;పాములకు జడిసి

  జిలేబి

  ReplyDelete


 81. గనుమీ తెలివిడిని జిలే
  బి, నుడివితి హ న ల కు చెల్లె విధిగన్ యతియౌ !
  గననాధారంబచ్చగు !
  హనుమంతుఁడు పెండ్లియాడెనద్రితనూజన్!

  జిలేబి

  ReplyDelete


 82. మన కొండయ్య కొమర్తెకు
  హనుమచ్చాస్త్రికి వివాహ మాయెను తెలుసా ?
  వినవచ్చితినమ్మ రమణి
  హనుమంతుఁడు పెండ్లియాడెనద్రితనూజన్!

  జిలేబి

  ReplyDelete


 83. కథ కాదండీ నిజమే !
  పథమున బోవుచు జిలేబి, బట్టిన ఫోటో!
  అథ, నే జోషున్గానన్
  కథితము గా వచ్చె చంద్రికా నెనరులహో !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 84. మీ వలపు చెరన్ బంధీ
  గా వెలుగన్ సౌభగమ్ము గావలె పద్మా!
  జీవికి పునాది వీవై
  తావిగ నిలిచేవు గాద తరుణి జిలేబీ !

  జిలేబి

  ReplyDelete

 85. అంత చించు కున్న హరిబాబు వెర్రోడ
  యిండు గాద కొండలిరువురున్ను
  సమరసముగ బోవ సరసి జిలేబియ !
  భళి! జువాలజీయు భంశు భంశు !

  నారదా!

  జిలేబి

  ReplyDelete