Sunday, January 14, 2018

సంక్రాంతి శుభాకాంక్షల తో ! 
బ్లాగ్ వీక్షకుల కందరి కీ
 
సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు !
 
మైలవరపు వారి సంక్రాంతి వర్ణన
 
కొక్కొరోకో యను కోడికూతకు లేచి
నిత్యకృత్యమ్ముల నెఱపి యంత ,
క్రొత్త బట్టలు గట్టి కూరిమి బెద్దల
పాదమ్ములకు మ్రొక్కి పాలు త్రాగి ,
గోమాత నుదుటను కుంకుమదీర్చియు
భోగిమంటను జేరి మోదమంది ,
ముంగిట దీర్చిన రంగవల్లిక జూచి
పులకించి , నెమ్మది పొంగి , మురిసి ,
హరిలొ రంగా యను నాలాపనము విని
పరుగెత్తుకొని వచ్చి పలకరించి ,
గంగిరెద్దులవాని గమనించి పాతదౌ
పట్టుచీరనొకటి వానికిచ్చి ,
బుడబుక్కమని చేతిమునివ్రేళ్లతో డప్పు
వాయించు వానికి బట్టలిచ్చి ,
వంటింటి ఘుమఘుమల్ వడ్డింపగా దిని
మేలు మా యమ్మంచు మెచ్చి మెచ్చి ,

నవ్వు పువ్వుల రువ్వి యానందమంది ,
దాన ధర్మమ్ములొనరించి ధన్యత గొన ,
పదుగురొకచోట జేరుట పండుగ యగు !
తెలుగు లోగిళ్ల కొంగ్రొత్త వెలుగులమరు !! 

               శ్రీ  మైలవరపు మురళీకృష్ణ వెంకటగిరి

Wednesday, January 10, 2018

పదమూడన్న భయమ్మదేల రమణీ :)పదమూడన్న భయమ్మదేల రమణీ ప్రార్థింపు మా యీశునిన్


అదేమో గానండి న్యూమరాలజీ, వాస్తు, సంఖ్యా శాస్త్రం, జ్యోతిష్యం, 'దుష్ట తిథి' గట్రా లను చూస్తే , వాటి విషయం చదివితే వెంటనే ఓ కామింటు ఉల్టా వేయా లని పిస్తుందండీ :)

క్రితం రోజు మన దీక్షితులు గారు త్రయోదశి గురించి టపా రాస్తే టట్ అని వెంటనే 'తాత పల్కుకు సవాలు వేయము' అని ఓ డిండిమ కట్టేసా :)

అదేదో మరీ నారదాయ నమః అయి పోయినట్టుంది; శర్మ గారి మనసు నొచ్చేసు కున్నట్టుంది . తిట్టి నట్టు న్నారు సుమా జిలేబి గారు అనుకున్నారు !

అబ్బే ! మన యొజ్జ గారిని తిట్టడమా ! అనపర్తీశు ని తిట్టడమా ! అదిన్నూ మా గోజీ ల వారిని తిట్టడమా ! నెవర్ ! నో ! నో ! నో !


భట్టి తన భట్టి కావ్యము లో (రావణవధ) లో మొదటి పద్యాన్ని పదమూడు అక్షరాలున్న రుచిరమన్న రేర్ వృత్తము తో ప్రారంభించేడు ! సవాలే సవాలన్నట్టు త్రయోదశ పదము లతో :)

అదిన్నూ ఈ రుచిరము లో మొదటి గణము జగణము (మరీ జిలేబి ) :)

అభూనృపో విబుధ సఖా ! పరం తపః అంటూ  దశరథుని గుణ గణా లతో రుచిరమన్న పదమూడు అక్షరాలున్న వృత్తము తో ప్రారంభిస్తాడు :) అది గుర్తు కొచ్చి సవాలు వేసా :) అంతే నన్న మాట !

ఏమండీ దీక్షితుల వారు సరియా ?

అభూనృపో విబుధ సఖః పరంతపః
శ్రుతాన్వితో దశరథ ఇత్యుదాహృతః ! !

చీర్స్
జిలేబి

బిలేజి పద్యములవి భీతిగొల్పెనే :)
(రుచిరము)

Monday, January 8, 2018

జిలేబి వరుసల్ భళిభళి చిత్రమయ్యెనే !జిలేబి వరుసల్ భళిభళి చిత్రమయ్యెనే !
 
దత్తపదికి డిండిమ తో చిన్న ప్రయత్నం !
 
నిషంగదియె కందివరులు! నెమ్మ దిన్ సదా
విషక్తముగ నిచ్చు ! భళి కవీశ్వరుండితం
డు! సంఘమును జేర్చెనదియె డోల నమ్ములా
డ! శంకరుని కొల్వు పదికుడా! రమించుమా
!

డిండిమ
జిలేబి
 
దత్తపది - 130 (నది-మది-పది-గది)
నది - మది - పది - గది
పై పదాలను ఉపయోగిస్తూ గురుశిష్య సంబంధాన్ని వివరిస్తూ
నచ్చిన ఛందస్సులో పద్యాన్ని వ్రాయండి.
(ప్రపంచ తెలుగు మహాసభల శతావధానంలో శివరామకృష్ణ గారు ఇచ్చిన దత్తపది)
 
 
 
 
డిండిమ
 
నిషంగదియె కందివరులు! నెమ్మ దిన్ సదా
విక్తముగ నిచ్చు !భళి కవీశ్వరుండితం
డు! సంఘమును జేర్చెనదియె డోల నమ్ములా
! శంకరుని కొల్వు పదికుడా! రమించుమా !
 
౦౦౦
 
డిండిమ

డిండిమ పద్య లక్షణములు

 1. వృత్తం రకానికి చెందినది
 2. అతిశక్వరి ఛందమునకు చెందిన 11230 వ వృత్తము.
 3. 15 అక్షరములు ఉండును.
 4. 20 మాత్రలు ఉండును.
 5. మాత్రా శ్రేణి: I U I - I I U - I I I - I U I - U I U
  • త్రిమాత్రా శ్రేణి: I U - I I I - U I - I I I - U I - U I - U
  • పంచమాత్రా శ్రేణి: I U I I - I U I I - I I U I - U I U
  • షణ్మాత్రా శ్రేణి: I U I I I - U I I I I - U I U I - U
  • మిశ్రగతి శ్రేణి (5-4) : I U I I - I U I - I I I U - I U I - U
 6. 4 పాదములు ఉండును.
 7. ప్రాస నియమం కలదు
 8. ప్రతి పాదమునందు 11 వ అక్షరము యతి స్థానము
 9. ప్రతి పాదమునందు జ , స , న , జ , ర గణములుండును


చీర్స్
జిలేబి


Monday, January 1, 2018

2018 - నూతన వత్సర శుభాకాంక్షల తో !
బ్లాగ్వీక్షకుల కందరికి
 
నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షల తో
 
 
నూతన వత్సర మండీ !
చేతము సరికొత్త బాస చేకూర భళా
జోతలు మనకెల్లరికిన్
సాతము భువిలో నెలకొని సారంగమవన్ !
 
 
 
 
జిలేబి