Friday, January 26, 2018

గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు !గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు !
 
 

కందము
 
మన దేశము కోశమయా
జినుగుల పాశమ్మును విడజిమ్మగ నరుడా !
మనవులు చెప్పితి నాశము
మన రీతియు గాదు సూవె మహిలో సఖుడా ! 
 
*****
 
తేటగీతి
 
దేశ మేమిచ్చెననకు నే దేశమునట
నెగడు కోశముగా నిల్ప నీమమున్ గొ
ని పని జేసి వినాశమున్నింకు జేయ
నేమి చేసితి పాశము నేర్వ దగును !
 
*****
 
ఆటవెలది
 
దేశమున్ జనాళి దేవళమ్ముగ జూడ
వలె వినాశ మెల్ల వదుల వలెను!
కోశ మవగ వేద ఘోష జిలేబియ
పాశము గను మేలు బాంధవమ్ము !
 
*****
 
మత్త కోకిల
 
దేశమాయెను భారతమ్ముర దేవభూమిగ వెల్గుచున్
కోశమాయెను వేదవిద్యకు కోరి పుట్టిరి దేవతల్
నాశమయ్యిరి దుష్టులున్ను సనాతనమ్మును గూల్చగన్
పాశమున్ గొని దీటుగానటు పాజమున్ గొ‌న మేలగున్
 
*****
 
ఉత్పలమాల
 
దేశము నీది నాది సయి దేవళ మై వెలి గెన్ జనాళికిన్
కోశము వేద వాక్కునకు, కోరిరి దేవతలున్ ప్రభూతి కా
వేషము లెల్ల తీరగను ; పెక్కు వినాశములన్నెదుర్కొనెన్,
భూషణ చేయు పాశముగ భూరిగ దీటుగ జైజవాన్! కిసాన్!
*****
 
చంపకమాల

చలిమల పైన సైనికులు శాంతిని జేర్చుచు దేశమున్ సదా
వలయము గావ కోశముగ వర్ధిలె భారత భూమియే ధరా
తలమున వేద సారముల తత్త్వము పాశము వీడ నేర్పుచున్
పలికె వినాశముల్ వలదు; పాడదగున్ భళి కీర్తి చంద్రికన్
*****
 
శార్దూలము

నాదేహంబను జాలమున్ విడుమయా! నాదేశ పాశంబు నీ
దై దారుఢ్యమవన్ వినాశముల నీదౌ కైపులన్ ద్రోలుచున్
వేదమ్మే మన కోశమై ప్రజలకున్ విద్యావిధానమ్ముగా
సాధించన్దగు శాంతి సౌఖ్యము నిలన్ శార్దూలమై నిల్చుచున్
*****
 
పంచ చామరము

నినాద మిద్ది దేశ మున్ సనీడ గాను నిల్పుమా
వినాశ మేల పాశ మేల విశ్వ మెల్ల నీదయా !
సనాతనమ్ము భావ మెల్ల సాగరమ్ము, నీదు దే
శ నాడి కోశమయ్య, మేలు జన్మ భూమి నీదయా


మత్తేభ విక్రీడితము

మన దేశమ్మది కోశమయ్య భువిలో మాన్యంబుగా వేదవా
క్కునకున్, ధర్మపథమ్మునన్ మెలయ నిగ్గుల్దేల్చు పాశమ్ము బో
వ నరుల్ జీవిత మందు నిమ్మళము గా భాసిల్ల! కాపాడు కొ
మ్మ నమస్సున్నిడి దేశ మాతకు నిటన్ మాన్పించి నాశమ్ములన్!

 
 
జైహింద్
జిలేబి
 
 


219 comments: 1. ఛందస్సులో గణితాంశములు రచన: జెజ్జాల కృష్ణ మోహన రావు IISc,బెంగుళూరులో Crystallography లో Ph.D


  http://eemaata.com/em/issues/201209/1991.html?allinonepage=1


  ReplyDelete


 2. నినాద మిద్ది దేశ మున్ సనీడ గాను నిల్పుమా
  వినాశ మేల పాశ మేల విశ్వ మెల్ల నీదయా !
  సనాతనమ్ము వేద భావ సాగరమ్ము, నీదయా
  జనాళి కోశ మయ్యె మేలు జన్మ భూమి నీదయా !


  పంచచామరము
  జిలేబి

  ReplyDelete


 3. మూగబ్బాయి మిష రయిలు
  బోగీ కతలన్ మదిమది పూబోడి యిలా
  లాగిస్తూ వుంటే యె
  ట్లాగో? యెప్పటికగునకటా కథ శుభమై !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 4. వినిపించెన్రామ మహిమ
  హనుమంతుఁడు లంక కేగి; యసువులఁ బాసెన్
  తునుమగ రాముడు లంకే
  శుని! సీతాయణము వినుడు శుభముల బడయన్ !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 5. కనుగొనిరి కొత్త కైపద
  మును శంకరవర్యులు గద ముగ్ధ జిలేబీ !
  విను ! పూరించన్ దగునే
  హనుమంతుఁడు లంక కేగి యసువులఁ బాసెన్

  జిలేబి

  ReplyDelete


 6. మహిళా దినోత్సవము! యీ
  మహీతలమునందు భామ మాన్యముగ/వెలుం
  గ!హవణముల/నేర్వదగు సు
  మహారమైనెలకొనదగు మానిని వినవే!


  జిలేబి

  ReplyDelete


 7. అదిగో శ్యామలరాయలు !
  సదనంబందున జిలేబి చకచక హనుమం
  తు దరువు వీర విహారము
  పదవే వెనువెంట వేయ పద్యంబొకటిన్ :)

  జిలేబి

  ReplyDelete


 8. కృతకముగ నుండె పద్యము
  లతికించినటు లగుపించె లబ్జుగ లేదే !
  కతగట్టురీతి కూడదు
  వతంసితముగ కనిపించు వరవడి వలదోయ్ :)

  జిలేబి

  ReplyDelete


 9. వచనైక్యత తగు రీతిన్
  రచనల లో గాన్పడవలె రమణి జిలేబీ !
  కిచకిచ యనరాదు సుమా
  సచేత నత్వము గనవలె చందంబపుడే !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 10. గిందాలమ్మ జిలేబీ
  కందంబిదికాదు సూవె! గణగణ యనుచున్
  డెందపు కైపుల సయి గణ
  బంధములన్ వేయనేల పద్యపు రమణీ :)

  జిలేబి

  ReplyDelete


 11. అనిలాత్మజుడన నెవరో?
  వెనుకన్నాతడెచట చని వెదికెను సీతన్ ?
  తన కర్మగ రావణుడో?
  హనుమంతుఁడు; లంక కేగి; యసువులఁ బాసెన్

  జిలేబి

  ReplyDelete


 12. ఈ పద్యంబును మార్చం
  డీ!పడికెట్టు పదసవ్వడి వలదు సహదే
  వా! పద్ధతికాదు సుమా!
  ఓపిక గాంచి సరిజేయు మోయి కవివరా !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 13. ఏమీ బోధపడలె! ఆ
  హా! మించారెన్ జిలేబి హవ్యపు వేడిన్
  శ్యామల రాయుల కర్థము
  ఓ మగువా గాలె సూవె ఓపిక గొనుమా :)


  జిలేబి

  ReplyDelete


 14. ఏమా ధిక్కారము మా
  శ్యామల రాయు పలుకులకు సరిసరి యనకన్
  మీమా టలకర్థంబే
  మీమాష్టారండి యనుట మీకు దగునకో ?

  జిలేబి

  ReplyDelete


 15. హమ్మయ్యా! అన్నీ స
  వ్యమ్మయ్యెను తాళముపడె వరదయ్యకు ఓ
  యమ్మ జిలేబి భళిభళీ !
  నిమ్మళముగ నిదురబోవె నీరజ నేత్రా!

  జిలేబి

  ReplyDelete


 16. కొన్ని పొరపాట్లు జరిగెన్
  మన్నించండి సరిజేతు మహిని జిలేబీ :)
  కన్నడు చదివెడు వారల్
  సన్నబ డేరనె నుగాద చక్కని చుక్కా :)

  జిలేబి

  ReplyDelete


 17. మీ వివరణతో సందియ
  మే విధిగ తొలగె కవివర మేధా జీవీ !
  కోవెల గట్టి కొలుతుమయ
  మీ వెలలేని సలహాలు మించె జిలేబిన్ :)

  జిలేబి

  ReplyDelete


 18. లాభమ్ములు నై తికతను
  రాభాసగనన్ జిలేబి రాజుల్ బోవన్
  యీ భారతమందు మిగిలె
  నాభాసములే జనులకు నాట్యమయూరీ !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 19. కవివరుడాతడు ! మేలౌ
  రవి! చెప్పెను విష్ణు కథలు రంజిల్ల జనుల్
  మవురి వలె బల్కులను జే
  ర్చి వివరముగ సయి జనులకు రించోళీనన్ !

  ReplyDelete
  Replies


  1. కవివరుడాతడు ! మేలౌ
   రవి! చెప్పెను విష్ణు కథలు రంజిల్ల జనుల్
   మవురి వలె బల్కులను జే
   ర్చి వివరముగ సయి సుజనుల రించోళియనన్ !


   జిలేబి

   Delete


 20. వివిధ రకములైన కథలు,
  రవి చెప్పెను, విష్ణు కథలు, రంజిల్ల జనుల్
  మవురి వలె నతడు బల్కుల,
  జవాది నద్ది యనుదినము చక్కగ సుమ్మీ !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 21. రాదా సేవింప ఘనుడు
  కాదా రాముడు జిలేబి గట్టిగ చెప్పెన్
  పోదారి సేవ గాను! స
  ఖీ! దారుల తీరులన్ని ఖిల్యము లేబో !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 22. లలన! గ ణాయాసములే
  ల? లబ్జు గను రాములోరి లాహిరి విడనే
  ల? లకలక లేలరా శ్యా
  మ! లక్ష్యమును వీడనేల మహిని జిలేబీ :)

  జిలేబి

  ReplyDelete


 23. ఓం నమో వేంకటేశాయ! నొప్పు రాఘ
  వేంద్రునికి ప్రతారికలపై వేడ్క గాన
  నిద్దరన నాయికల బెట్టి నిగ్గు దేల్చి
  చిత్రమును జూపగ జిలేబి చిగురు బోడి !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 24. ఇవ్వాళ సదన మునకే
  లవ్వా రాలే గురువులు లకలక యనగన్ ?
  రువ్వన్ పద్యము పదములు
  కవ్వింపులుగన బడక సుఖమ్ముగ లేదే :)

  జిలేబి

  ReplyDelete


 25. ఓరి యవివేకి ! చేరకు
  రా రాముని కాదనిన నరాధములన్ ! ఓ
  రోరీ మూర్ఖా! సత్యుని
  జోరుగ కీర్తనల జేసి జోతల నిడుమా !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 26. మీవ్యంగంబర్థంబయె!
  భావ్యము కాదు సవరించి పాఠము తెలుపన్
  సవ్యము గనెట్లు ధారగ
  నవ్యము గానన్ జిలేబి నలుగురు మెచ్చన్ !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 27. ఆ దేవుని దేవనమన
  కాదనకన్ కష్టజీవి కడగండ్లయినన్
  వేదన చెందుచు నైనన్
  జూదము విడువడు కరివెద జోడుగ సుదతీ!

  జిలేబి

  ReplyDelete


 28. మేనల్లుడి వడుగు ముగియ
  గానే వస్తా జిలేబి కాచుకొనుమ! నే
  పూనెద సమీక్ష ! నాపై
  లానత్తో? విడువను నిను లకలక యనెదన్!

  జిలేబి

  ReplyDelete


 29. రాముని నామము విడువన్
  శ్యాముడ టన్నాటవెలది శంకరు కొల్వున్
  నీమముగా వేసెన్ బో!
  భామయు వేయన్ కమింటు బర్రున బోయెన్


  జిలేబి

  ReplyDelete

 30. ముదావహమ్ము మౌన మోయి మూర్ఖలైన వారితో
  సదా తొలంగి యుండు మేలు సర్వదా కవీశ్వరా
  కదాచ నైన నేర్తు రయ్య కాల పోకడన్ భళా
  విదాయి బల్కి నావుగా వివేకి వయ్య రాయడా!


  జిలేబి

  ReplyDelete


 31. కై తవ మేలర మిత్రుడ !
  జాతర తలమున వలయును జాగ్రత్త సుమా!
  నీ తరమా జాణలతో
  ఖాతరు చేయకు మయ కవి ఖచరుడ వీవే !


  జిలేబి

  ReplyDelete


 32. దుండ గమ్ము జేయ దుష్టుఁ డాకురు రాజు,
  భీకరముగ జంపె భీమసేను,
  భండిలుడివలెను ప్రబలమును గాంచుచు
  నడచ కృష్ణు డచట నాంది బల్క!

  జిలేబి

  ReplyDelete


 33. రజనీ కాంతుని యానము
  సుజన! హిమాలయమునకట చూడన్ బాబా
  ను? జనుల కై జీవితమును
  సజావు గా నెక్కొలుపు పసదనము గనునో?

  జిలేబి

  ReplyDelete


 34. పోదారి వెండిమలకున్
  చూదారీ రజని నచట చుక్కల రాణీ !
  గోదారి కూడ బిలిచెన్
  సాదరముగ సెలవు బలుకు సదనమునకునూ :)


  జిలేబి

  ReplyDelete


 35. చచ్చేవా ? ఉన్నా వా ?
  గుచ్చకు సుమ్మీ జిలేబి గుండమ్మనకో
  పుచ్చలెగురు రీతిపదము
  లచ్చుగ వేయును వలదు వలదు నీహారీ !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 36. కోడు భాష లోన గోడుల వెళ్లబో
  సుకొని మాట లాడె చుక్క లమ్మ
  కాన రాక బోవ కంద జిలేబియ !
  చూడ వమ్మ, బుచికి చుక్క లంటె!


  జిలేబి

  ReplyDelete


 37. ఔర! బుచికి కూడను నీ
  వే? రావడి యయ్యెనమ్మ వెడల సెలవులో !
  కారంపు మిరియములనిక
  నూరవలయునే జిలేబి నూత్నంబుగనౌ !

  జిలేబి

  ReplyDelete
  Replies


  1. మనసు పొరల తొలగించుకొ
   ని నాట్య మాడెదము రావె నెలత జిలేబీ !
   కనులన్ కనువెట్టుకొనుచు
   వనముల వెంబడి తిరుగుచు వాహిని గానన్!

   జిలేబి

   Delete


 38. మధుకలశమ్ము మనసుగద!
  సుధలొల్కు పగులక మునుపు చూర్ణంబగున
  మ్మ ధుమధుమలాడగ జిలే
  బి!ధన్య జీవిగ వెలుగుము భీతహరిణియా !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 39. వారెవ్వా పద్మార్పిత!
  పారించావు పదములను పరిపరి విధముల్
  కోరికలు రేగెను గదా
  వారిజ నేత్రా! జిలేబి ! బ్లాగుల రాణీ !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 40. భద్ర! సీత యిదియె ! పరికించు మా సుభ
  ద్రయగు నేలచూలి రామచంద్ర!
  గివపు దీపమయ్య! గేస్తువై వెలిగి గి
  రి కొనుమయ్య యిపుడె రేకగ దరి!


  ఇయం సీతా మమ సుతా

  జిలేబి

  ReplyDelete
  Replies


  1. ఛందస్సు - ఆటవెలది
   నాలుగు పాదాల చివరి అక్షరాలు వరుసగా భ - ద్ర - గి - రి ఉండాలి.

   Delete

 41. ఈ మనసున్నది చూసా
  రూ మనలని రాచి రంప రొచ్చుల జేర్చున్
  ఓ మానినీ వినమ్మా
  నీ మనసే ఊయలకద నెలతుక పద్మా !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 42. అంతము లే ఆవేదన
  కంతము లేదే జిలేబి‌ కందును మనసా
  శంతము రమణీ వినవే
  వింతగు జీవనమిదే యువిద విన‌వమ్మా !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 43. బెంగ పడకే జిలేబీ !
  డంగగు రీతిని శకారు డతడే గలడే !
  చెంగట బిల్వంగ బలుకు
  నంగదుఁ డనిలోనఁ జంపె నశ్వత్థామన్!

  జిలేబి

  ReplyDelete


 44. వ్రాయమనె రాముడు సుమా !
  వ్రాయన్ చదువరులు సూవె వరుసలు గట్లే !
  గాయంబాయె మనసనన్
  ధ్యేయము నటవీడనేల దెందపు చిలుకా !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 45. చివురులు తొడిగే ఆశకు
  జవరాలా పద్మనయన ! జల్లన మదియున్
  సవడుల గ్రహణంబేలా !
  మవురిని సాగించనివ్వు మాలిని మహిలో !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 46. సతతము మగరాయులె తా
  మతివల కది కట్టుటేల ! నప్పదు మాకోయ్ !
  లతకూనలు పిలుపివ్వగ
  పతి గళమున దాళి గట్టె భామ ముదమునన్!

  జిలేబి

  ReplyDelete


 47. వెత! స్వస కగ్రేదిధిషూ
  పతి గళమునఁ దాళిఁ గట్టె; భామ ముదమునన్
  పతిని వెతుక! జీవితమున
  సతతము మనదైన రీతి సాధ్యంబగునే !

  జిలేబి

  *అగ్రేదిధిషూపతి - చెల్లెలి మొగుడు
  స్వస - చెల్లి

  అప్ప కై భర్తను వెతుకుచుండగ వచ్చిన వాడు చెల్లిని పెండ్లియాడి అగ్రేదిధిషూపతి అయితే వెత యే కదా !


  జిలేబి నీ పద్యాలకు నీవే భాష్యం రాసుకోవాల్సిన రోజులు దాపుల్లోనే వున్నాయి :)

  ReplyDelete


 48. అతికతతము రమణిని గని
  పతి, గళమునఁ దాళిఁ గట్టె, భామ ముదమునన్
  సతియై రంపమునన్ రా
  చి తిరిపరిగ మార్చెనంట చెకుముకి యనుచున్ :)

  జిలేబి

  ReplyDelete


 49. ఆశ్చర్య మేమి ? "మాతం
  గాశ్చర్యంతి కరశాఖ కమలే ! కర్ణాం
  తేశ్చర్యంతి మృగేంద్రాః"
  వృశ్చిక పుచ్ఛంబు మీద వృషభము నిలిచెన్!


  జిలేబి

  దీనికి వచ్చిన మెరుపు :)


  జిలేబీ గారు
  ఇది పద్యమేనా ?
  పదకట్టు మానండి

  రేసుగుర్రము వారు

  ReplyDelete

 50. బుచికీ యిచ్చెను సలహా
  వచనములన్ రాయమనుచు పద్యములన్ వీ
  డుచు రమణి జిలేబి! వినద
  గు చెప్ప పుణ్యపు పలుకుల గుడుగుడు గుంచెం :)

  జిలేబి
  ఓయబ్బో బుచికి పుణ్యజీవి :)

  ReplyDelete


 51. మీ కవితలతో పద్మా
  యేకంగా రాతి గుండె నేడ్పించేస్తా
  రే! కరిగించేస్తారే ;
  ఓ కమలాక్షీ ! జిలేబి ! ఒంచేస్తారే !

  ReplyDelete


 52. మీ కలపు పదును ఓహ్ ! ప
  ద్మా! కత్తి చురచుర కన్న దర్పము గలదే !
  యేకంగా కోసేయకు
  మా కుత్తుకల మధురోహ మాంజిష్ఠవతీ !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 53. నా పోస్ట్లా వాత్సప్పున
  పో పోయే యనెడు చింత బోవనదేలా
  ఆ పోతనయే బతికుం
  టే పోరాటముల జేయుటే తధ్యముగా !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 54. కలిగిన వారింట భళీ
  నిలబడితిని! దిష్టిబొమ్మ! నిక్కంబుగ యీ
  వలువలు విలువైనవి! కా
  ని లబ్జు గలిగేను కాదు నిక్కంబరయన్ !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 55. పడితిని పడితిని కష్టం
  బు డిగనురుక బడితి ననుచు బుడిబుడి రాగా
  లడుగడుగున నేలర పా
  రుడ కర్మ ఫల మెవరిదయ రూఢిగ చెపుమా !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 56. సాంత్వనము లెన్ని చెప్పిన
  సాంత్వంబుగ బల్కగాను చక్కని చుక్కా
  ధీం! త్వం పదవాచ్యార్థుడు
  రాంత్వంబునువిడి జిలేబి రమణించునకో ?

  జిలేబి

  ReplyDelete


 57. సమయాభావము కారణ
  ము మీకు సేవల నిడుటకు ముందుకు రాకన్!
  కమఠంపు నడక గానిట
  సముఖము రాలేదు సూవె సహృదయులారా !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 58. బుచికో యమ్మ బుచికి బుచి
  కి చెత్త లెక్కువగనయ్యె కించిత్తైనన్
  వచనములు గాన రాక ప్ర
  వచనలముగ మారి కావ్య వాంగ్మయమున బో !


  జిలేబి

  ReplyDelete


 59. అందాలమ్మికి దేవుడు
  తొందర గా జోల పాడి తోడ్కొని పోయెన్
  డెందము దుఃఖంబాయె
  న్నందరికి జిలేబియ విధి నాటక మిదియే !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 60. ఆసాంతం తెలియని యా
  వేశమ్ముల వేదన యిది వేసారితి నా
  క్రోశముల నెట్లు చెప్పుదు
  ఓ సాంకవమా జిలేబి ఓదార్పిదియే !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 61. మీలో ఒకరైన తెగువ
  గా లౌక్యముగా జిలేబి గట్టిగ యత్నం
  బేలనకో చేయదలచ
  లే? లేమా ! పద్మనయన లేదే చొరవా ?

  జిలేబి

  ReplyDelete


 62. తన జీవితమ్ము ధన్యము !
  తనయుండే నందమూరి తారక రాముం
  డన నటియించు నట జిలే
  బి! నాంది బల్కిరిగ నిన్న వెంకయ్య భళీ !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 63. బంగారమ్మలు భర్తల
  కొంగున ముడిగట్టు కొనుడు కొంచెము మీరున్
  చెంగున వారు మిము విడిచి
  రంగుల కలగనెద రమ్మ రాణుల్లారా !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 64. మీ కలపు పదునది యదిరె
  నే కలహంసిని‌ జిలేబి నీరజ నేత్రా !
  సోకుల పొగుడన్ మాతర
  మా కొంచెంబైన లేమ మధురా సఖియా !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 65. ఓపిక లేదండీ బా
  బూ పదముల బేర్చగన్ గబుక్కున రమణీ !
  ఈ పదములతో ప్రాసకు
  నే పదటము చెందినాను నీరజ నేత్రా !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 66. సరదా గా ఉందండి! స
  దరు మిత్రుని పోస్టు లింకు దనదన తెలుపం
  డి! రవంతగ నే చూచెద
  పిరియపు పలుకులను మెచ్చి బెట్టిన దెవరో !


  జిలేబి

  ReplyDelete


 67. అతిథులె దేవుళ్ళనుకొను
  జతకత్తె యొకతెయు విందు జాతర దినమం
  దు తెఱగుగ జేయనట అజ
  పతి తల ఖండించి వండె బంధువులు దినన్!  జిలేబి

  ReplyDelete


 68. లాంఛనములిచ్చి కవి గారిని కట్టి పడేయండ్రా :)

  ఎవర్రా అక్కడ :)  మా లావుగ చెప్పకు, నం
  ద్యాల పురప్రజలు స్తుతి కనర్హు లవిజ్ఞుల్!
  ఓ లాక్షణికుడ! కందివ
  రా!లాంఛనములిక మీకు రాధన మిచ్చున్

  జిలేబి

  ReplyDelete


 69. మనలనందరిని గట్టెక్కించు శకారుని కి జై !


  జగణపు శకారుడా నీ
  వు గదా మాకెల్ల వేల్పువు! జిలేబివి, నీ
  వె గురో రక్షణ మా కిల
  న గట్టిగా దెబ్బలను తినక తప్పుకొనన్ :)

  జిలేబి

  ReplyDelete


 70. బుచికీ! యెందుకు తొందర
  కిచకిచ తెలియని పలుకులు గీరుట దేలా
  వచనము లర్థము గాలే !
  కచబంధపు పలుకులేల కవనకుమారా !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 71. లావా లా పొంగిందే
  ఆవేదన; పద్మనయన ఆలోచనలో
  కోవిదు రాలివి నీవే
  ఓ వయసొచ్చిన నెలతుక పూబోడివిబో !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 72. హృదయ కవాటము లెల్లపు
  డు దయగనుచు మాకు నీవు రూఢిగ, తెరిచే
  వు దిరిసెనపువ్వువు జిలే
  బి! దరిమి లానీవు మాకు పిరియపు లేమౌ !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 73. ఓపద్మా! ప్రేమ విఫల
  మా? పడతీ తెలుపవే ! సమాధానంబి
  మ్మా! పదరినాము తల్లే !
  ఓపిక తెచ్చుకొనుమమ్మ ఓర్మియు గూడన్ !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 74. హా! కీలు బొమ్మలముగా !
  ఓ కమలనయని జిలేబి ఓడెద మమ్మా
  యీ కాలగతిని మనమం
  తా! కాదెవ్వారికైన తరియింప సుమా !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 75. ఓటుకు నోటను కేసది
  ఘాటైనది కాదు పిల్ల కాయల్లాటే !
  మీటరు లెక్కలు తేలన్
  హాటుగ చర్చలు జరుగును హాయిగ బొజ్జో :)

  జిలేబి

  ReplyDelete


 76. నీ టచ్చే లవ్లీ ప
  ద్మా! టాకాఫ్ది టవును వనితవు నీవే నీ
  వే! టక్కరిదాన మనసు
  సూటిగ తాకుచు పదముల చుక్కెడతావే!

  జిలేబి

  ReplyDelete


 77. జీవిత మెంతో తియ్యని
  దే! వైరాగ్యంబదేల దిరిసెన పువ్వా !
  కావాలని రాదేదీ
  ఓ వనితా! ఓడదమ్మ ఓడదు ప్రేమా !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 78. తా దేవ పుష్పమిలలో!
  రాదారెంబడిది కాదు రాణి జిలేబీ !
  గోదారి నింబ తరువ
  మ్మా! ధీటైనట్టి పడతి మా లలితమ్మా !


  జిలేబి

  ReplyDelete


 79. మార్పన్నది సహజమ్మది
  ఓర్పన్నది వలయునమ్మరో పద్మా !ఓ
  దార్పిదియె నీకు లలనా
  దర్పణ మగునమ్మ జీవితమ్ము మన కథన్ !


  జిలేబి

  ReplyDelete


 80. ఎదబాటన ఎడబాటుగ
  వెదుకుచు వచ్చెను జిలేబి వెతలవి నీకున్ !
  కుదురుకొనుమమ్మ పద్మా
  బెదురేలనకొ లలనా! సువిద్రితమిదియే !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 81. నీవాడను నీవాడను!
  కైవల్యంబన్ననేమి కందమ్మా ఓ
  మావా కావలె యత్నము
  కేవల మదియొక్కటేను గేమ్ చేంజరయా !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 82. వాక్య మొక్కటి గాంచెను వయసు కుర్ర
  వాడు; చిలిపితనమ్మున పదముల నటు
  నిటుగ మార్చి జిలేబిని నెక్కి రించె
  మగఁడు నెలతప్పెనని దువ్వె మగువ మీస

  జిలేబి

  ReplyDelete


 83. భోళాశంకరుడు వరమిస్తే :)


  జగడకత్తెలు కోరగ శంకరుండు
  వరముల నొసగె మగవాండ్లు వలపు మీర
  నీరు మోసెదరికబో! తనిచనుచు మజ
  మగఁడు నెలతప్పెనని, దువ్వె మగువ మీస!


  జిలేబి

  ReplyDelete


 84. జంబల మన "నిమ్మ" సుమా
  అంబా! కడిపెండ ముద్ద గాద జిలేబీ !
  జంబల కడిపెండయె భళి
  జంబల కడిపంబ సుదతి సంబరముగనన్ !

  కావున జంబలకడిపంబ అనగా నిమ్మ కాయ తో చేసిన అన్నము :) చిత్రాన్నము వలె :)


  జిలేబి

  ReplyDelete


 85. భయ్యా ! పడతుల కిలలో
  నెయ్యము లేదయ్య ! వేదనే యెక్కువగా
  నయ్యే !వినుమీ బుచికీ
  కయ్యము లే మిగిలెగాద కవనకుమారా !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 86. సీతమ్మ వెడలెను నగల
  తో తల్కమునకు జిలేబి తోడూ నీడై
  చేతుము గానము వాల్మీ
  కీ! తరియింపుమయ మమ్ము కేరింతలతో !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 87. రాసాడనివిన్నా ! చది
  వా సారనినానయ? సహవాసి మనుజుడా!
  ఓ సీతా రాసే ర
  మ్మా సిత్రముగ కథనెల్ల మాయమ్మోరే !

  జిలేబి

  ReplyDelete
  Replies
  1. “విషవృక్షం” లో అలా ఏమన్నా వ్రాసుందేమో? 🤔

   Delete


 88. అలకల కొలికీ వినవే
  పలుకులమరలేని వాడు, పరమాత్ముండే
  సరసకు వచ్చి యడిగినన్
  సరియైన వరమును కోర జాలడు సుమ్మీ !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 89. చిత్రాన్నము జంబల హాట్ !
  కత్రీ నా కైఫెవరన కందము కట్టున్
  చిత్రిక బట్టి జిలేబి స
  చిత్రము గాను విరివిగను చినదాని కథన్ !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 90. మీ బుర్రపాదరసమం
  డీ! బుడి బుక్కల కథల సుడిసుడిగ కట్టున్
  కాబూలీ వాలీయ జి
  లేబీ ! అదిరెన్ కహాని లేమ భళిభళీ !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 91. చెరలో పరిస్థితుల చెర
  న రమణి బంధీగ నిలచి నావే పద్మా !
  సరసపు దినముల జీవన
  ము రయ్యనగ బోయెనకొ సముద్రము లోనన్ ?

  జిలేబి

  ReplyDelete


 92. చాలా బాగుందండీ !
  మీ లావణ్యంబరుదు సుమీ శేఖరుగా
  రూ! లలిత పదమ్ములతో
  మాలిక నల్లిరి మనోజ్ఞ మై వెలిగెనయా !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 93. అమ్మాయ్!ఈపాటి దానికి ఐఐటీలు జీపీయెస్ లూ కావాలా ? మా లాంటి బామ్మలనడిగితే చెప్పరూ ?

  అడుగడుగునకున్ భళిభళి
  వడియము లెండెను ఘనముగ వానల లోనన్
  సడిజేయక మగడు జిలే
  బి, డిగనురుకుల దరిజేరి పిరియము గానన్ !

  జిలేబి
  బామ్మ మాట బంగరు మూట :)

  ReplyDelete


 94. అతి సుళువైనది కందము
  యతియున్ ప్రాసల జతగ సయాటగ నేర్వన్
  మతి బోవన్ భయ పెట్టిర
  య తీరుగ జిలేబులెల్ల యతనము వీడన్ !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 95. కొబ్బరి బోండాంలో నీ
  ళ్ళబ్బబ్బో వింతగాను లబ్జుగ సుమ్మీ !
  అబ్బుర మిదియే విభునిది
  జబ్బల లో బలము జేర్చె చక్కగ సుమ్మీ !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 96. శ్రీశ్రీ కవితల లోనన్
  మాశ్రీ వారి కెలుకుడున మానిని గలద
  మ్మా శ్రేయస్సితరులకున్
  ఓ శ్రీమాలక్ష్మి వినవె ఓపిక వలయున్ !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 97. దేనికైనా కథ గట్టు జంబలకడిపెండ అన్నట్టు :)
  జిలేబి వారు కథ చెబితే ?


  అల్లికల జిలేబీ కథ
  చెల్లీ వినవమ్మ నీకు చెప్పెద నిపుడే!
  లొల్లి యిదికాదు సుమ్మీ
  మల్లియ తీవియకుఁ గాసె మామిడికాయల్!

  జిలేబి

  ReplyDelete


 98. గోవా లోచూసా నే
  నా వనితన్ భళి జిలేబి! నాంత్రము నే చే
  సా వరుసగ మెచ్చి భళీ!
  రావమ్ముల తా దులిపెను రాబడి గాలే :)

  జిలేబి

  ReplyDelete


 99. నిస్సారవంతమై బుసు
  బుస్సనుచున్నీల్గుడేల పూబోడి సదా
  తుస్సుమని పేలుచుంటివి
  తస్సాదియ్య! విడువమ్మ తల్లి నిరాశన్ !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 100. అడకత్తెర వేడి సుమా
  వడియము లెండెను; విడువని వాననలోనన్
  గడినుడి చేసితి; నిదురన్
  సడలుకొలుప వేడి టీని చక్కగ గొంటిన్ !


  జిలేబి

  ReplyDelete


 101. అడడా! మరందు పోనేన్ !
  వడియములెండెను విడువని వానలలోనన్
  మడమడ యెండ్రణ్ణావే
  కొడియాయ్ కాక్క మడియాయ్ సగోదరి యై తాన్ !


  :)
  జిలేబి
  అరవ మామి కందము

  ReplyDelete


 102. ద్రౌప ది వలువ లూడ్చెఁ దత్సభఁ గిరీటి
  వాయు పుత్రుడు తలదింప వరుస గాను
  భర్త లెల్లరు మౌనము! భారతమిది
  పడతి కన్నీటి కథయిద్ది పంకజాక్షి !

  తేట గీతి

  ***

  గీ:పతి!భళిర వీరగీతము ! సీ యన
  ద్రౌపది వలువ లూడ్చెఁ దత్సభఁ గిరీటి,
  యాపతులు తలదించి యావద్బలము
  చాపచదరగు కైపు చక్కగ కోల్పోవ !

  (అంతరాక్కర)
  జిలేబి

  ReplyDelete


 103. మా రాముడొక్కడే నౌ
  రౌ రా భళి చేతనైన రాజీవుడయా
  మీరూ మేమూ మనమం
  తా రాజిల్ల నతడే కదా కారణమౌ !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 104. ఈ ప్రేమ మత్తు విడువ
  మ్మా ప్రియు రాలా జిలేబి మానిని పద్మా
  నీ ప్రేయస్సందునగల
  దే ప్రేతాత్మవకు పడతి దిరిసెన పువ్వా !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 105. భావ పటిమలో ప్రేమా
  రావమ్ములు బాగు బాగు రమణి జిలేబీ !
  కేవల మంతా మిథ్య స
  ఖీ వినవే నా పలుకుల కిసలయ పద్మా!

  జిలేబి

  ReplyDelete


 106. ఆమని అంతా మీ బ్లా
  గ్లో మనసుర్రూతలూగ గోవంకలతో
  ధామము గా వెలిగె సుమా
  దామంబిదియే జిలేబి దౌ గైకొనుడూ !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 107. రాసిన దాంట్లో పేరా
  యే సిత్రము మాయమయ్యె యేమాయెన్ బో
  మా సానరాయి కివ్వా
  ళా! సారూతెలియలేదు లకలక యాయెన్ !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 108. మీ యభిమానమునకు భా
  మా యివియే మా నెనరులు మానిని గొనుడీ !
  ఓ యమ్మో యేమి తెలుగు
  రాయల వారిది జిలేబి రాసుకొనదగున్ :)

  జిలేబి

  ReplyDelete


 109. రేవతి మోస్ట్ డిగ్నిఫయిడు;
  ఓ వనితా రమణి వినవె పూబోడి భళా
  తావియు గల్గె జిలేబీ,
  జోవియలున్ కూడ సూవె జోతలు తెలుపన్ :)

  జిలేబి

  ReplyDelete


 110. మనము సమస్యల తో పా
  టు నడచుచు బతుకటమే పటుత్వంబా ? లే
  మ నెలతుక చెప్పు పద్మా !
  మనసా వినవే పలుకుల మధుర జిలేబీ !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 111. ఆవేదనలో పద్మా
  నీవూ అతను సరిజోదు నిజమిది యే సు
  మ్మీ ! వీరావేశము వల
  దే వనితామణి జిలేబి దిరిసెన పువ్వా !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 112. మనసును మల్లెల తీర
  మ్మున నడిపించేను పాట ముత్యా లసర
  మ్మనగ యనగ మధురమ్మా
  యెనమ్మ మధురాతిమధుర యెంకట లచ్చీ :)

  జిలేబి

  ReplyDelete


 113. నాలుగవ పాదము చివర
  వాలుగ నొక యక్షరమ్ము వదిలారండీ !
  వీలుగ "ని" యొకటి వేయన్
  మేలగు పద్యంబు మీది మేధా జీవీ !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 114. మీ పూరణయద్భుతమం
  డీ! పద్యంబన్ననిదియె రీతిగ సుమ్మీ
  ఓ పండితార్య సెహబే
  షూ! పరిపరి పొగిడెద నయ స్ఫూర్తిని గానన్

  జిలేబి

  ReplyDelete


 115. కెలుకుడన నిదియె గాదా!
  పలికిరి సీతమ్మ వారు పదరుచు నమ్మా
  కెలుకన నొలుకును పదములు
  గలగల యనుచున్నెలతుక కంద జిలేబీ :)

  ReplyDelete

 116. అంద మైన ఆశ లంతు లేకయు పూసె
  నవని నందు చాల నమ్మకముగ
  మనుజు లందు దోచె మన్మధ రాగమై
  బ్రహ్మ రాత గాను రంజు గాన!

  జిలేబి

  ReplyDelete


 117. రమ్య భాషణమ్ము రామకీర్తన యేను
  మనుజు లార రండు మధుర గేయ
  ములను గూర్చె దమ్ము ముత్యాలసరమున
  రామ రామ రామ రామ యనుచు

  జిలేబి

  ReplyDelete


 118. కోతి యెగురు చుండె కొమ్మల మీదుగ
  మీస మున్న పిల్లి మీదు దుమికె
  నుసురు బోవు నట్లు నూరక నటియింప
  పట్టి బీకె కోతి పట్టు గాను

  జిలేబి

  ReplyDelete


 119. నీ పాదచుంబనమ్మే
  నా పూజా సాధనమ్ము నాట్య మయూరీ
  రా! పట్టుబట్టి పాటల
  తో పారాణినట జేర్చి తోడుగనుంటా :)

  జిలేబి

  ReplyDelete


 120. సినిమా పాటల విన్నా
  క నాకు నమ్మకము గలిగె కట్టేయొచ్చోయ్
  మన రామునిపై పాటల్
  వినరా రామా వినుమయ వీనుల విందై :)

  జిలేబి

  ReplyDelete


 121. వేరు పంచ భూత ప్రేతము లేలయ
  తవిక స్వాములుండ తనివి తీర
  కవిత లల్లి లొల్లి గావింప బుచికీయ
  బుచ్కి గాను పంచ్ దబుక్కు వేయ :)

  జిలేబి

  ReplyDelete


 122. సినిమా పాటల రాయన్
  మన కవసరమసలు లే సుమా యే జ్ఞానం
  బును! బరికేసేయ్ యేదై
  నను చెల్లు బడియగునయ్య నమ్మిక గొనుమా :)

  జిలేబి

  ReplyDelete


 123. చాలా సంతోషంబయె
  మీలాటి జనులు పొగుడగ మిక్కిలి గానన్
  లీలగ భవసాగరమున
  కాలపు కైపునపుడపుడు కట్టితి వీటిన్

  జిలేబి

  ReplyDelete


 124. భామా జిలేబి వినవే
  రాముఁడు రావణు నడిగె ధరణిజ హరింపన్,
  నీమము తప్పితి వేలా ?
  కామము నేత్రముల కప్ప గా కర్బురుడా !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 125. నా మాటవిను! శరణ్యము
  రాముఁడు" , రావణు నడిగె, "ధరణిజ హరింప
  న్నీ మనసెట్లొప్పెనయా"
  సామము గ విభీషుణుండు, "సరికడచితివే" !

  కర్బురుడు - రాక్షసుడు ఆంధ్ర భారతి ఉవాచ :)


  జిలేబి

  ReplyDelete


 126. నీమము గాదు విడుమనుచు
  రాముఁడు రావణు నడిగె; ధరణిజ హరింపన్
  కామము హెచ్చగ కర్బురు
  డా మాటల వినక చచ్చె రణమున సుమ్మీ !

  జిలేబి

  నీమము గాదు విడుమనుచు
  రాముఁడు రావణు నడిగె; ధరణిజ హరింపన్
  కామము హెచ్చగ కర్బురు
  డా మాటల వినక చచ్చె ఢంకా మోతన్

  జిలేబి

  ReplyDelete


 127. వ్యధలను భాండా గారపు
  పొదలన్ చిక్కిరి జిలేబి పూబోడీ ! ప
  న్నిదముగ తాకెన్ మీ పద
  పు దరువు ! వయ్యారి ! పద్మ ! పుత్తడి గుమ్మా :)

  జిలేబి

  ReplyDelete


 128. గోస్వాములైన నేమ
  య్యా! స్వాంతనమెల్ల బోవ యావన్ బడరే
  ఈ స్వంగము ఫీజులకై
  హా!స్వంజుడ! భళిర నిస్సహాయుల మయ్యా!

  జిలేబి

  ReplyDelete


 129. ఆర్యానాథుడి పేర్లను
  వర్యముగా తెలుపగాను వడగండ్లవలెన్
  పర్యాయపద నిఘంటువు
  లార్యులిడిరి వందనమ్ము లమ్మ జిలేబీ!

  జిలేబి

  ReplyDelete


 130. కడగండ్లను దీర్చు మనుచు
  పడిపడి వేంకటగిరిపతిఁ బ్రార్థింపదగున్
  విడచుచు నాథుని, మనసా ,
  చెడువానిన్ గొల్వఁ దీరు చిరకామ్యంబుల్?
  జిలేబి

  ReplyDelete


 131. చిరకామ్యంబుల్ మారెను
  చిరుకార్యంబులుగ నరరె చింతయు చేయన్
  స్థిరముగ విభుడే యన్నిటి
  కి రాధ నంబయ్యెనమ్మ కిసలయమొందన్ :)

  జిలేబి

  ReplyDelete


 132. కురస కురస అడవిలోన ...కురిసె గాంధారివాన
  మెరిసె మెరిసె పెదవిపైన మెరుపు లే వేడిగాను
  నలసె సొలసె వలపులేను నతివ లో చక్కగాను
  కలిసి మెలిసి తిరిగిరయ్య కవన మై వెల్గిరయ్య

  జిలేబి

  ReplyDelete


 133. తొక్క! బొంగు! దూల తోపు పుడింగివి
  పట్టి కొట్ట వలెను పదముల కన
  బెట్టిన రచయితల నడ్డి విరుగ గాను
  విను జిలేబి కతల వినవె పిల్ల :)

  జిలేబి

  ReplyDelete


 134. భళి ధన్యవాదములు మీ
  కు! లెస్సగ జిలేబులూర కూర్చిరి పదముల్ !
  సలసల లాడెడు నూనియ
  న లబకు లబకనుచు తింటి నమ్మా బామ్మా :)

  జిలేబి

  ReplyDelete


 135. చాలా సంతోషంబి
  వ్వాళే తప్పక జిలేబి వాటిని చిత్రం
  గా లెస్సగ బెట్టేస్తా!
  నాలో వచ్చెనుగ జోషు నమ్ముడి నన్నున్

  జిలేబి

  ReplyDelete


 136. అనరాదు అద్భుతః యని
  అనవలె అద్భుతమని విను మా మాట జిలే
  బి! నమస్కృతులిమ్మ గురువు
  లనగ వినవలెను గదమ్మ లక్షణముగనౌ !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 137. చాలా బాగున్నది తం
  బీ! లబ్జుగ బల్కినావు భీతియు పడకన్
  నీలా రాసే వారెవ
  రూ లేరోయ్! భళి భళీ సిరులొలుకె గాదే !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 138. ఏమిటి సర్దుకు నేదీ ?
  ఓ మామి జిలేబి ? సిస్ ? అనో బ్రో అనియో
  ఏ మంచీ మర్యాదయు
  నీమము లేని పలుకుల విని అహోయ్ అననా ?

  జిలేబి

  ReplyDelete


 139. కొట్టాలి చెప్పు తోడ
  న్నెట్టెట్టా ! కొట్టవలె సినెబ్బల నట్ట
  ట్టా ట్టా యనన్ జిలేబీ !
  మట్టెల్లిరగాలెనమ్మ మరి సినిమాలున్ :)

  జిలేబి

  ReplyDelete


 140. ఆకాశంనుండి తునక
  యేకాంతంగా పడింది యెందుకనో పో
  యే కాలం వెళుతూ వె
  ళ్తూ కాపడ మెట్టుకున్న లుక్కేసిందీ !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 141. ఆది నుండి చివరి దాకను నిర్మల
  మైన మదిని దోచు మాట బల్కి
  నారు పద్మ గారు నారినెక్కిడుచు, జి
  లేబి సాటి మీకు లేరెవరును!

  జిలేబి

  ReplyDelete


 142. కామెంటున్ బెట్టిరట
  న్నేమగు నోయని డిలీటు నెట్టిరి నరస
  న్నా! మాటేమన వలెనని
  సామీ అనుకొంటిరో విసరవలె మళ్ళీ :)

  జిలేబి

  ReplyDelete


 143. అభినందనలండీ ప
  ద్మ!భంగిమల చేర్చి చెప్ప తమకే చెల్లున్
  నభసపు మెరుపువలెన్ మీ
  రు భజవళుల చేర్చి రమ్మ రూఢిగ సుమ్మీ !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 144. బెంగాల్ టైగర్ కిక్ ౨ మిరపకాయ్ డాన్ సీను :)


  డొక్క చీల్చెద భళిరనే డోలు కట్టె
  దనను చున్ బీరముల బల్కి దబద బయని
  నొక్కఁ డొక్కఁడె మఱి యొక్కఁ డొక్కఁ డొకఁడె
  వచ్చి దెబ్బలు తినిరయ వార వేళ
  చిత్ర సీమ కతలలోన జికిరి లేక :)

  జిలేబి

  ReplyDelete


 145. అంద మైన మనసు నందున రాగరం
  జితమగు పదముల సచిత్రమాల!
  పద్మ నయన ! నీదు భావ లహరిలోన
  మైక మొంది నాము మత్తు గాంచి

  జిలేబి

  ReplyDelete


 146. వేదన తో రెండుహృదయ
  వేదనలు కలిసిన రీతి వింగడ మాయెన్
  కాదన మాకు జిలేబీ
  రాదారియిదియె శుభాంగి రయ్యన బోవన్ :)

  జిలేబి

  ReplyDelete


 147. వలపుల అస్త్రాన్ని మరీ
  తలపుల తో నెక్కుబెట్టి తరియించారే !
  కలగలపుగ మీరే గద
  విలక్షణంబైన సుదతి విధిరాత యిదే !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 148. ఝుళిపించండీ కొరడా
  అలజడులు పడక సునామి యావత్ మీరే !
  కొలవెరి యేలన్ పద్మా
  పలుకుల రసమయ జిలేబి పట్టువిడువకోయ్ !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 149. ప్రేమను పొందుచు మెప్పిం
  చే ముద్దులగుమ్మ మీరు చెరుకుగడవలెన్
  గోముగ తియ్యగ జూడన్
  మామది అతలాకుతలము మాలిని పద్మా !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 150. కత్తి లాంటి పోస్టు! కసుకు కసుకనంగ
  పొడిచి నావు గదవె పూవు బోడి !
  గుండె లబకు లబకు కొట్టుకు నేనుగ
  కవితను చదువగను కంబుకంఠి !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 151. ధీరు రాలవు గద పద్మ ! తింతిడముల
  పడుచు నిస్తేజ మవనేల వలదు తగదు
  నీకిది జిలేబి నచ్చెను నీదు చిత్ర
  మదియె సూపరు గానుండె మదిరనయన!

  జిలేబి

  ReplyDelete


 152. పండారువెన్నెలయునట
  నిండుగ కురియన్ ప్రణిధియు నిర్మలము గనన్
  గండాగొండి జిలేబికి
  పండుగనాఁడును లభించెఁ బ్రాఁతమగండే,

  ప్రాతమగవాడు - శివుడు


  జిలేబి

  ReplyDelete


 153. బ్రజయ! అవధియా! కట్పే
  ష్టు! జమానాన విసుగెత్త శుంఠల వలె ప్ర
  శ్న జమాయించగ నెట్ల
  య్య జర విడుము నరసరాయ యాగీ‌యేలా :)

  జిలేబి

  ReplyDelete
  Replies
  1. // “ .... శుంఠల వలె ప్రశ్న జమాయించగ ....” //

   ఏవిటి, నన్నే 😡 ?

   Delete


 154. రాగ జనిత పద జాలపు
  భోగ విలాసిత జిలేబి ! పూబోడీ ! ప
  ద్మా!గండరగండలు నీ
  యాగడముల తాళలేక యాగీయనిరే :)

  జిలేబి

  ReplyDelete


 155. ఏవిటి ! నన్నే ! అవునం
  డీ!విశదముగా జిలేబి ఢీమరి మిమ్మ
  ల్నే :) విన్నకోట నరస
  న్నా! వారి టపాల చూడ నా కనిపించెన్ :)

  జిలేబి

  ReplyDelete
  Replies
  1. ఒక అర్థం కాని పద్యం మీద అడిగిన సందేహానికి అంతకన్నా అర్థం కాని పద్యంతో జవాబివ్వడం మీకే చెల్లింది. ✋🤚నమస్కారం 🙏 .

   Delete


  2. అడుగన్ సందేహంబును
   కడుంగడుముదావహమ్ము కందంబున నే
   మి డుబా కోరు జవాబున్
   గడగడ యిచ్చిరి జిలేబి‌ గడుసరి బామ్మా :)

   జిలేబి

   Delete


 156. ఆవిడ పో! సీ యందే
  మో! విశదీకరణ చేయ ముందుకు వచ్చెన్
  హా! విస విసయనుచు జిలే
  బీ! విరిసెన్ పదములోయి బిరబిర యచటన్ !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 157. మనసున్ దోచే పిక్ పె
  ట్టినావు ! మెలిపెట్టినావు టింగుమన జిలే
  బి! నెలతుక! మాట లేలా!
  నిను నే హృదిలోనబెడితి నీరజ నేత్రా!

  జిలేబి

  ReplyDelete


 158. నే కల గన్నట్టి శిఖర
  మీ కంజదళాయతాక్షి మించారు గన
  న్నీ కాంతకై శిధిలమయి
  నా కానీ నవ్వుతాను నా కేలన్ హ్రీ !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 159. కలిసామూ మిగిలామోయ్
  వలపుల కనురెప్పలుగ సువర్ణ మయూరీ !
  తలపులు వేరైతే విడి
  కలతల చెందెదము వలదు కష్టము మనకున్ !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 160. ద్విపదము లన్జో డించిన
  తపన కలిగిన కవితయది! తరుణీ ముసురే
  ల పరిపరివిధములుగ క
  మ్మె ! పద్మ! వలదే జిలేబి మెండాడితిమోయ్ !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 161. అలవోకగ కదలాడే
  అలజడి నీవే సరిసరి అల్లరియున్, ప
  ద్మ!లసిత ఆశల వెల్లువ
  కలిసిన భాష్యమ్ము నీవు కాంతా రమణీ !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 162. మండు టెండ లోన మంచుకొండవలె జి
  లేబి పద్మ నీవు లెస్స గాను
  తోడు నీడ వెరసి తోయజాక్షి వి మీదు
  మాలతి ! విరజాజి మల్లి వమ్మ !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 163. నా నిశిరాత్రి పయనమీ
  వే నమ్మా పద్మ నయన ! వేసారానే
  ఓ నెలతుక! కరుణవలయు
  నే నా పైనన్ జిలేబి నీరజ నేత్రా !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 164. సూపరు వేదన మీదే
  ఓ పద్మార్పిత ! జిలేబి గోలే గోలా
  నీ పాదసేవ యేన
  మ్మా పావనమందరికి జమాయించగనన్

  జిలేబి

  ReplyDelete


 165. వలపు గోర నుద్ధవగీత వరుస బెట్టి
  నైపుణము గనమని పంపి నావు యాద
  వు డొకడిని! నీ సరి మురళి నూద గలడె?
  సరసమాడఁగఁ దగవు కృష్ణా! ముకుంద!


  కృష్ణం వందే జగద్గురుమ్!

  జిలేబి

  ReplyDelete


 166. నా పాటే యాధ్యాత్మిక
  తా! పాడెద నేను పాట తనువున్నూపన్!
  ఓ పాపాత్మా ! నీ కే
  మా పోయే కాలమొచ్చె మధువు వలదనన్!

  జిలేబి

  ReplyDelete


 167. పాడుత! జ్యోతిష్యము చెబు
  తా! ఢంకామోగిచి కొడతా నందరిన
  ర్రా ఢమ ఢమయనుచున్ రం
  డ్రా! డీకొల్పెదను మిమ్ము రా దారి గనన్ !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 168. మీ పూరణ బా గున్నది
  మీ పద్యంబదిరెనయ్య మించారెన్ మీ
  నేపధ్యంబు, మనోహర
  మీ పొద్దు చదువ నదృష్టమేగలిగెనయా !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 169. దోషము తెలిపిరి గదయ, వి
  శేషముల తెలియ బరచుచు శేముషి యిదియే !
  పాషానమ్మిది ఛందము
  శోషయు వచ్చెను మరిమరి చూడ జిలేబీ !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 170. పరిణితియిదియె కవిరాయ! పాండితినట
  సాన రాయిన గీచుచు చక్క గాను
  రణముఁ జేయని కవికె పరాభవమ్ము!
  మేలు కొనుమయ పూరణ మెండు కొలుప !  జిలేబి

  ReplyDelete


 171. ప్రేమంటే తెలియని వా
  ళ్ళే మాలిని రాసెదరు భలె భలే నర్థం
  బేమియు లేకన్! పద్మా
  ప్రేమంటే తెలియ రాగ వీగును మాటల్ !

  జిలేబి

  ReplyDelete
  Replies
  1. సాహిత్య అభిమాని కుప్పిగంతులు 1

   >>>హీరోను ఒక పాము కరిచి పారిపోతుంది.ఆ పాము కోసం వెతుకుతూ ఉంటాడు. అది ఎందుకు పెట్టారో?>>

   పాము కోసం వెతుకుతున్నపుడల్లా ఒక వస్తువు దొరుకుతుంది. ఆ వస్తువు ఎవరిదో తరువాత చెప్పించారు.

   Delete
  2. సాహిత్య అభిమాని కుప్పిగంతులు 2

   <<<>>
   క్షణం అనే సినిమాలో ఇంకా అద్భుతంగా నటించింది.వీలయితే చూడండి.అత్త వేషం ఇస్తారా అని అలిగింది కూడానూ....

   Delete
  3. సాహిత్య అభిమాని కుప్పిగంతులు 3
   >>>>హీరో అన్నకు "ఒక అమ్మాయికి" ప్రేమ ట్రాకు నడుస్తూ ఉంటుంది. హీరో అన్నేమో దుబాయ్ లో పనిచేస్తూ ఉన్నట్టు చెబుతారు, ఎదో శలవలకు వచ్చినట్టు చూపించారు. దుబాయ్ లో ఉన్న కుర్రాడికి, పట్నంలో హాస్టల్ లో చదుకునే అమ్మాయికి ప్రేమ ట్రాకు ఎలా నడిచింది, పైగా 1985లో! సెల్ ఫోన్లు ఇంటర్ నెట్ లు లేవాయే>>>>
   ఇండియాలో చదివి దుబాయ్ వెళ్ళకూడదా ? ప్రేమ ఎలా పుట్టిందో చెప్పడానికి ఇంకో గంట సినిమా తీయాలా? తొక్కలో ప్రేమ ఎలా పుడితే ఏంటీ ?

   Delete
  4. సాహిత్య అభిమాని కుప్పిగంతులు 4

   >>>>>>ప్రకాష్ రాజ్ కారు ఎక్కంగానే ఒక లారీ వచ్చి వెనకనుంచి గుద్దేస్తుంది. దానికి ముందు, ఆ ప్రమాదం జరగబోతోంది అని తెలిసిన వాడల్లే అరుచుకుంటూ, హీరో తెగ పరిగెత్తి వస్తాడు. ఆ సంఘటన నేపధ్యం సినిమాలో ఎక్కడా చెప్పలేదు>>>>

   ప్రకాష్ రాజ్ ని చంపడానికే హీరో బయలుదేరుతాడు.ఈలోగా ఏక్సిడెంట్ అవుతుంది. తన అన్నని చంపినవాడు అంత ఈజీగా చావడం హీరోకి నచ్చదు. ప్రకాష్ రాజ్ ని బ్రతికించిన తరువాత తనే చెపుతాడు .....ఉరి శిక్ష వేసిన వ్యక్తిని చంపేటపుడు కూడా ఆరోగ్యంగా ఉన్నవాళ్ళనే ఉరి తీస్తారు. ఎందుకంటే వాడు ఎందుకు చస్తున్నాడో వాడికి తెలియాలి కదా ? అని.....

   Delete
  5. This comment has been removed by the author.

   Delete
  6. సాహిత్య అభిమాని కుప్పిగంతులు 5

   >>>>>భలేవాళ్ళే కథ పూర్తిగా నేనే చెప్పేస్తే డైరెక్టరు దేనికీ, సినిమా తియ్యటం దేనికీ?>>>

   బ్లాగుల్లో కొత్తావకాయ గారని ఒక మహిళ వ్రాస్తుంటారు.ఆవిడ వ్రాసేవి ఒకటికి రెండుసార్లు చదివితే గానీ పాఠకులకు అర్ధం కావు.ఆవిడ చెత్తగా వ్రాస్తారని అర్ధం కాదు.పాఠకుల ఊహాశక్తి మీద ఆవిడకున్న గొప్ప నమ్మకం అది.మీరు తెలుగు సినిమాలు చూడడం మానేయండి. మీకు అర్ధం కావు.మీరు వ్రాసిన వాటిల్లోనే మీకు సమాధానాలున్నాయి.మళ్ళీ చదువుకోండి.

   Delete

  7. రేపటికెట్లాగూ మీరే ఈ కామింట్లన్నీ డిలీట్ చేసేస్తారు :) ఆ పాటి దానికి వీటన్నిటిని నే చదువనేల :)


   జిలేబి

   Delete
  8. This comment has been removed by the author.

   Delete
  9. http://amruthamathanam.blogspot.in/2018/04/blog-post_13.html?m=1

   తెలంగాణా వెనుకబడి ఉండడానికి ఆంధ్రా వాళ్ళే కారణం అని కేసీఆర్ అనలేదా ? సకల జనులూ వంటా వార్పూ చేసి ఫేక్ న్యూస్ లు వండివార్చలేదా ? సమాచార శాఖలో చేరడానికి ముందు మీరెన్ని వండి వార్చారో మర్చిపోలేదు. సమయం వచ్చినపుడు గుర్తు చేస్తా...

   Delete


 172. ఈ పాట యిష్ట మైనది
  మా పెన్మిటికయ్య వేణు ! మా బాగుందో
  యీ పడి పడి వింటిమయా
  మా పండిన కలయికకిది మమతల యరపా!


  జిలేబి
  అరప ఆడితే :)

  ReplyDelete


 173. విరిసెను వసంత మీ వే
  ళ రసమయ జగత్తు తూగ లాహిరి లోనన్
  సరసన్ జిలేబుల సయా
  ట! రంగు రంగుల కలయిది టాంటాం టాంటాం !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 174. అరపయు నాడ పదనిసల
  సరసపు రసమయ జగత్తు చక్కగ నాడన్
  పరువమ్ములెల్ల పెనవే
  య రమణుడాడెన్ జిలేబియా జీవగతిన్!


  జిలేబి

  ReplyDelete


 175. యతియున్ ప్రాసలు మా తెలు
  గు తెగులుగా వచ్చె గుప్పు గుప్పుయనంగన్
  కతలన్ చేర్చిర యా సం
  గతులన సంస్కృతమునకు సగర్వము గానన్ !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 176. नैवेन्द्राणी न रुद्राणी न मनावी न रोहिणी
  वरुणानी न नाग्नायी तस्याः सीमन्तिनी समा

  भट्टी काव्या
  रावण वध - canto v - 20

  ReplyDelete


 177. రేపటి కెట్లాగూ మీ
  రే పట్మనికొట్టి వేతురీ కామింట్లన్!
  ఆ పాటి దానికి చదువ,
  నే పాటుపడుటయు వేష్టు !నీహారికయా !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 178. ఓయీ చదువట్లేదా
  నీ యిక్కట్లైన పద్య నీరాజములన్?
  మా యీ నాలుగు కామిం
  ట్లే యయ్యేయా సమస్య ? లేమా చెప్మా :)

  జిలేబి

  ReplyDelete


 179. ప్పో యంటేయేమిటనన్
  మా యందరికి తెలియన్ సమయమాయెనయా!
  చేయూతనిచ్చి నారుగ
  దా యూరి జనులరయంగ తరముగ సుమ్మీ !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 180. ప్రణతులిడినారు శాస్త్రులు
  గణముల లెక్కసరి తేల కన్ బోవ భళీ
  హణిగెలొనర్చి జిలేబియు
  వణికము గా కందమొకటి వడికె భళిభళీ !

  ಜ಼ಿಲೇಬಿ

  ReplyDelete


 181. అన్నా! యడాగ మములన్
  యున్నగ కనవచ్చెనోయి యుక్తము గానన్
  మిన్నగ చదువుర బిడ్డా
  పన్నగ శయనుడు భళారె పదముల రేడౌ :)

  జిలేబి

  ReplyDelete


 182. అన్నా! సంబోధనరా
  యన్నా ! హరిబాబు గనుమయా విదురుని ప
  ల్కన్నా ! తెలుసుకొనుమయా
  మిన్నగ సుమ్మీ జిలేబి మించారగనన్ :)

  జిలేబి

  ReplyDelete


 183. ఎంతగ మురిపించునకో
  నంతయు వేదన లనిచ్చునకొ నయగారం
  బంతయు జిలేబి పలుకుల
  కింతై నవిలువ నిడదగు కిన్నెరసానీ !

  జిలేబి

  ReplyDelete