Sunday, April 29, 2018

The Story of Lila from Yoga Vasistha!The story of Lila from Yoga Vasistha
 
యోగ వాశిష్ట - ఉత్పత్తి ప్రకరణము - లీలోపాఖ్యానము - సప్త దశ సర్గము -

శ్రీ దేవ్యువాచ

చిత్తాకాశం చిదాకాశ మాకాశంచ తృతీయకమ్
త్వాభ్యాం శూన్యతరం విద్ధి చిదాకాశం వరాననే

వరాననా ! చిత్తాకాశము చిదాకాశము ఆకాశము లను త్రివిధాకాశములలో చిదాకాశమే శూన్యతరమని గ్రహింపుము
 

This is one of the most interesting stories of Yoga Vasistha.
This story is in Utpatti Prakarana as Lilopakhyana.


It is given to illustrate the ultimate ideality of
the universe, the philosophy of death-
and after-death experience,

the relativity of time and space, the existence
of worlds within worlds,
the power of desires and
thoughts, and the equality of man and woman in the
acquirement of supernatural powers.


Lila is the wife of a king, Padma. She is intensely
devoted to her husband. Once she asks the priests of
her court, whether there is any method by which her
husband could be made immortal and learns from them
that it is impossible.


She then propitiates Sarasvati,
and gets a boon through her, that if her husband
should ever die, his soul would never go out of her
own room.


Very much pleased with her devotion the
goddess promises to manifest herself, whenever and
wherever she would require her.


The king Padma dies in course
of time and leaves Lila in intense mourning. A voice
from the Void, however, assures her, that the soul of
the king is within the room where he died, and
advises her to preserve the corpse, until the departed
soul again vivifies it after some time.Lila is very
much surprised and remembers the goddess, who instantaneously
appears before her. Lila implores the
goddess to show her the present experiences of the
king in his new world.For the purpose of enabling
her to see the other worlds, the goddess teaches her
the existence of various planes penetrating one another
and existing quite unperceived by the inhabitants of
other planes.


She teaches her also the method of
seeing and visiting the various worlds interpenetrating
our world and takes her to the present world of her
husband’s experience, where he is seen as a young
king of sixteen years ruling over a mighty kingdom.

Lila becomes wonderstruck. But Sarasvati makes her
more so by telling her the story of her and her
husband’s previous existence thus :—In a small hut in
a different world there lived a Brahmana named
Vasistha, with his wife Arundhati, who got also a
similar boon to keep the soul of her husband confined
in her apartment after his death.One day after having
witnessed the pompous procession of a king and
wishing to be born a king, the poor Brahmana died.

His wife, unable to bear the pangs of separation from
her husband, burnt herself with the body of her husband.

Sarasvati, then tells her that all this happened
only a week before and that the Brahmana pair was
born as the king Padma and his wife Lila, in this
world, where Padma died after having lived a long
life, leaving Lila alone.Lila does not believe this
story. This goddess, then, takes her to that world, and
makes her verify the story from a son of the deceased
pair.Through her meditation, she remembers all her
previous births since her origin from the Creator.


Both Lila and Sarasvati then return to the present world
of the king, who is now named Viduratha, and find
him in his 70th year.His present wife is also named Lila.


They manifest themselves before the king in his
private apartment and mysteriously remind him of his
previous existence as Padma.He expresses a desire to be Padma again.
His present wife propitiates Sarasvati
to confer a boon upon her to be the wife of her
husband even in his future world.After a short time
there arises a war in which the king Viduratha is
killed.His soul, which was present throughout in the
room where the Padma-corpse was lying, now re-enters
the dead body and lo ! it rises again as king Padma,
and finds standing before him his two wives, namely,
Lila I and Lila II, with whom he lives happily for a
long time again in this world.

Taken from B.L.Athreya's Book
"The Philosophy of Yoga Vasistha"

Saturday, April 28, 2018

కలువాయి బ్రహ్మ జ్ఞానము :)కలువాయిబ్రహ్మజ్ఞానము :)


మొన్నేదో ఆశారామ్ భాయి ని జైలు లోకి నెట్టే సే రంటే , ఆహా బ్రహ్మజ్ఞాన పదార్ధం ఇంత గొప్పదా ! ఇంత రక్షణ ఇస్తుందా అని దాంతో తలే ఉంగలీ దబాయీ :)

సరే, ఆంధ్రభారతీ ! జ్ఞానం ప్రసాద అని తలుపు తడితే కలువాయి బ్రహ్మ జ్ఞానం అన్న ముద్దొచ్చే పదం కనపడింది.

పదం కనబడితే ఏమి చేయవలెను ? దాని గణములు ఏ చందము లో ఫిట్టగునో అందులో పెట్టేసి ఓ పద్యం కట్టేయ వలెను :)

కాబట్టి వెంటనే పేరిస్తే, ఫిట్టేస్తే ,

కందం ఒక్కటి తయారయ్యింది :) (ఇదేదో జిలేబి హాంఫట్ తయారి ఇన్స్టంట్ ఎం టీ ఆర్ జిలేబి తయార్ లా అన్నమాట :)

కలువాయిబ్రహ్మజ్ఞా
నుల పల్కుల నెల్ల వినుచు నూతిన్ బడిరే
జలకమ్ము లాడి రే జను
లు లబ్జుగా భళి జిలేబు లూరన్ సుదతీ :)

ఇంతలో బ్లాగ్వైవీయారులు ఓ టపా పెట్టేరు 'సేద్య గురువుల గురించి :) ఆహా టపా ఒచ్చే ముందే కామింటు తయారు గా ఉందే (మా కామింటు ముందొచ్చే, ఆ పైనే బ్లాగ్ జ్యోతిష్యుల టపా - బ్రహ్మ జ్ఞానం గురించి, ఆ పై, వైవీయారు వారి టపా సేద్య గురూస్ గురించి :)) - అంటే జిలేబి వారికి బ్రహ్మ జ్ఞానం ఉన్నట్టే లేక్కన్న మాట :) టపా కన్నా ముందే కామింటు రెడీ చేసేసాం కాబట్టి :) జేకే :)

కట్ షార్ట్ :) - ఈ కామింటు పెట్టేక  కలువాయి అంటే ఏమని శ్రీ మాన్ విన్న కోట వారి పృచ్ఛ :)

నిజం చెప్పా లంటే తెలియదు :)

ఎవరైనా తెలిస్తే చెప్ప గలరు

కలువాయి అంటే ఏమిటి ?


శుభోదయం

జిలేబి

 

Friday, April 20, 2018

ధర్మ పోరాట దీక్ష !

ధర్మ పోరాట దీక్ష
తెలుగు తేజపు డీ !
నారావారి దీక్ష
 


అదిగో మెదలెట్టెన్ దీ
క్ష! దీకొనుచు చంద్రబాబు ! కాలున్ దువ్వెన్
కదిలెన్ తెలుంగు తేజము
వదులరికన్ వేద సమర వారిజమిదియే!
 
చంద్రన్న దీక్ష! మద్దతు
సంద్రంబుప్పొంగెనే! విజయమిక మనదే
కంద్రీగతుట్టె కదిలె! న
రేంద్రుడ దిగిరమ్మ భువికి రిమ్మను విడుమోయ్


పోరాటమ్మిది!ధర్మ దీక్ష! భళిరా పూరించె శంఖమ్ము మా
నారా వారు! తెలుంగు తేజమిదిగో! నాలాయకీ వీడి, మో
డీ!రమ్మా!దిగిరమ్మ ! ఆంధ్ర ప్రజలొడ్డేరయ్య చాలెంజు!భా
జ్పా!రాష్ట్రమ్మును తీర్చిదిద్ద సలుపన్ సాయమ్ము జైహిందనన్


జిలేబి
 

Sunday, April 15, 2018

ఋణం

 
 
హిమవత్పరవతమే సిరా బుడ్డీ గా
మహాసాగారా లే సిరా గా
దేవదారు వృక్షమే కలం గా
ఆకాశమే కాగితంగా
పరచు కున్నా  
తల్లీ నే తీర్చ లేను
ఓ చుక్కైనా
నీ దయామృత  ఋణాన్ని !
 
 
స్వామి వివేకానంద
స్వేచ్ఛానువాదం
 
జిలేబి
 
 
 
 

Sunday, April 1, 2018

The Dream of Ibn Battuta ( alias Shamsaddin)


Abu Abdullah Muhammad of Tangier (Morocco) - Ibn Battuta alias Shamsaddin
 
The dream of Ibn Battuta
 
 
 
 
During my stay at Alexandria I had heard of the pious Sheikh al-Murshidi, who bestowed gifts miraculously created at his desire.
 
He lived in solitary retreat in a cell in the country where he was visited by princes and ministers.
 
Parties of men in all ranks of life used to come to him every day and he would supply them all with food.
 
Each one of them would desire to eat some flesh or fruit or sweetmeat at his cell, and to each he would give what he had suggested, though it was frequently out of season.
 
His fame was carried from mouth to mouth far and wide, and the Sultan too had visited him several times in his retreat.
 
I set out from Alexandria to seek this sheikh and passing through Damanhur came to Fawwa [Fua], a beautiful township, close by which, separated from it by a canal, lies the sheikh's cell.
 
The sheikh rose and embraced me, and calling for food invited me to eat. When the hour of the afternoon prayer arrived he set me in front as prayer-leader, and did the same on every occasion when we were together at the times of prayer during my stay.
 
When I wished to sleep he said to me “ Go up to the roof of the cell and sleep there ” (this was during the summer heats).
 
At the time of my visit to the Sheikh he had with him one of the sultan’s aides-de-camp, who had encamped with his troops just outside. So I said to the officer “ In the name of God, you can occupy sir” but he replied [quoting from the Koran] “ There is none of us but has an appointed place.” 
 
So I mounted to the roof and found there a straw mattress and a leather mat, a water vessel for ritual ablutions, a jar of water and a drinking-cup, and I lay down there to sleep.
 
 
That night, while I was sleeping on the roof of the cell, I dreamed that I was on the wing of a great bird which was flying with me towards Mecca, then to Yemen, then eastwards, and thereafter going towards the south, then flying far eastwards, and finally landing in a, dark and green country, where it left me. I was astonished at this dream and said to myself “ If the sheikh can interpret my dream for me, he is all that they say he is.”
 
Next morning, after all the other visitors had gone, he called me and when I had related my dream interpreted it to me saying:


“You will make the pilgrimage [to Mecca] and visit [the Tomb of the Prophet] and you will travel through Yemen, Iraq, the country of the Turks, and India.
You will stay there for a long time and meet there my brother Dilshad the Indian, who will rescue you from a danger into which you will fall.”
 
Then he gave me a travelling-provision of small cakes and money, and I bade him farewell and departed.
 
 
(From the Travels of Ibn Battuta
Year 1325-1354 A.D.)