Friday, November 29, 2013

తెలుగు ఛందస్సు - 2తెలుగు ఛందస్సు - 1

తెలుగు ఛందస్సు - 101


(ఆంగ్ల పద జాలం లో ఉన్న సైటు: - తెలుగులో లేఖిని సహాయం తో - రామకృష్ణ గారి సులువైన పధ్ధతి విశదీకరణ కి అబ్బుర పడుతూ --- జిలేబి )


వృత్తాలు


ఉత్పలమాల

ఈ ఉత్పలమాల వృత్తం నడక ఇలా ఉంటుంది:

"తానన తాన తా న తన తానన తానన తాన తాన తా"
 |____ యతి మైత్రి ____|  10 వ అక్షరం తో

దీనిని మూడు మూడు అక్షరాలుగా విభజించి గణాలు గుర్తిస్తే

 భ            ర            న            భ       భ         ర           వ
U I I     U I U     I  I  I      U  I I   U I I      U I U       I U
తా నన  తాన తా    న త న    తానన   తానన    తాన తా   న తా

అంటే

ఉత్పలమాల వృత్తంలో "భ ర న భ భ ర వ" గణాలు వస్తాయి
10 వ అక్షరం తో యతి మైత్రి అని చెప్పవచ్చు.

ఉదా:

(దీనిని - మీకు తెలిసిన ఇతర ఉత్పలమాల పద్యాలను - పైన చెప్పిన
 నడక తీరులో చదవటం అలవాటు చేసుకొంటే పద్యాలు ఏ వృత్తానికి
 చెందినవో గుర్తించటం, పద్యం కంఠస్థం చేయటం, రాయటం
 సులువవుతుంది)

తొండము నేక దంతమును తోరపు బొజ్జయు వామ హస్తమున్
మెండుగ మ్రోయు గజ్జెలును మెల్లని చూపులు మందహాసమున్
కొండొక గుజ్జు రూపమున కోరిన విద్యలకెల్ల నొజ్జవై
యుండెడి పార్వతీ తనయ యోయి గణాధిప నీకు మ్రొక్కెదన్పై పద్యంలో మొదటి పాదాన్ని ఉత్పలమాలకి సూచించిన నడక ప్రకారం
కొంచెం విడ దీసి రాస్తే:

తానన    తానతా  న త న   తానన   తానన   తాన తా  న తా
తొండము నేక దం తమును తోరపు  బొజ్జయు వామహ  స్త మున్


చూశారా ఈ పద్యంలో పదాల అల్లిక మనం రాసుకున్న నడకకి ఎంత
దగ్గరగా ఉందో?!

(ఈ పద్యం ఉదాహరణగా తీసుకోవడానికి ఇదొక
కారణం!) అన్ని పద్యాల్లో ఇంత దగ్గర కలయిక ఉండకపోవచ్చు.
ఈ పద్యంలోనే నాలుగో పాదం చూడండి:

తానన    తానతా    న నన       తానన    తానన  తానతా    న   తా
యుండెడి పార్వతీ   తనయ    యోయిగ  ణాధిప  నీకుమ్రొ   క్కె దన్


పదాల విరుపు కొంచెం అసహజంగా ఉంటుంది.

అయినా పద్యాల నడక
పట్టుబడాలంటే కొంత కాలం పద్యాలని ఇలా చదవక తప్పదు.

నడక కొంత పట్టు చిక్కాక ఇలా విరవకుండానే పద్యాన్ని చదవచ్చు.

ఇంకో గమనించ దగ్గ విశేషం ఏమిటంటే, మనం రాసుకొన్న నడకలో,
రెండో సారి "తానన" వచ్చే ముందు కొంచెం pause వచ్చి "తానన"
తాళంలో దెబ్బ లాగా మంచి ఊపుతో వస్తుంది.

ఈ తానన లో "తా" యతి స్థానం కావటం యాదృచ్ఛికం కాదు.

చెప్పొచ్చేదేమిటంటే పద్యాన్ని మనం
రాసుకున్న నడకలో చదివితే యతి స్థానం దానంతటదే తెలుస్తుంది

- అక్షరాలు లెక్కేసుకోవలసిన పని లేదు.

ఇప్పుడు formal గా గణవిభజన చేసి చూద్దాం:
    భ    ర      న    భ    భ     ర      వ
 U I I |   U I  U |   I I I|  U I I |   U I I  |U  I   U|  I U
కొండొక    గుజ్జు రూ పమున కోరిన   విద్యల    కెల్ల నొ      జ్జవై

"ద్విత్వం / సం యుక్తం  ముందర అక్షరాలను గురువు చేస్తాయి"

అనే సూత్రం వల్ల "గుజ్జు", "విద్య", "కెల్ల", "నొజ్జ"  లను
U I గా గుర్తు పెట్టాము.

ప్రాస అన్ని పాదాలలోనూ బిందు పూర్వక "డ"  సరిపోయింది.

యతి : 1వ అక్షరం "కొం" - "కో" 10వ అక్షరం సరిపోయింది.

చదువరులు అన్ని పాదాలనూ ఇలాగే విభజించి సరి చూసుకోవచ్చు.
నడక ప్రకారం చదువుతూ యతి స్థానాన్ని గుర్తించడం, పద్యంలో
అన్ని గణాలూ సరిగా కుదిరిందీ లేనిదీ కనిపెట్టటం సాధన చేయాలి.
పద్యంలో అక్కడక్కడా అక్షరాలని వదిలి ఎక్కడ పద్యం నడక
తప్పిందీ గుర్తించడం పద్య నడక అలవడటంలో మంచి సాధననిస్తుంది.


(సశేషం)

Wednesday, November 27, 2013

తెలుగు ఛందస్సు - 1

తెలుగు ఛందస్సు - 101

(ఆంగ్ల పద జాలం లో ఉన్న సైటు: - తెలుగులో లేఖిని సహాయం తో - రామకృష్ణ గారి సులువైన పధ్ధతి విశదీకరణ కి అబ్బుర పడుతూ --- జిలేబి )


కొంత కవితావేశం కలిగి, పద్యాలు రాయాలనుకొంటున్న మా చెల్లెలు, తనకు
తెలుగు ఛందస్సు వివరిస్తూ ఉత్తరం రాయమంది.  నాకు గుర్తున్నంత వరకు
ఛందస్సు సూత్రాలని, నేను పద్యాల నడక నేర్చుకొన్న తీరునూ, సమ్మిళితం
చేసి ఒక చిన్న వ్యాసం రాయాలన్న నా చిరకాల కోరిక ఇలా తీరింది.
 ఇది రాయటంలో మొత్తంగా నా జ్ఞాపకశక్తి పైనే ఆధారపడ్డాను. అందువల్ల
ఇందులో కొన్ని తప్పులు దొర్లి ఉండ వచ్చు. అయినా, ఉన్న తప్పులు "యతి మైత్రి
వర్గాలు", "కంద పద్యం సూత్రాలు" అనే అంశాల్లోనే అని నా నమ్మకం. మీకు ఈ
వ్యాసంలో కనిపించిన దోషాలు, ముద్రా రాక్షసాలు సహృదయతతో నాకు
తెలియ పరిస్తే, దిద్దుకుంటాను.
ఇట్లు
భవదీయుడు
S. రామకృష్ణ
(rsanka@usa.net)

----------

లఘువు:

ఏక మాత్రా కాలంలో ఉచ్చరించ బడేది లఘువు. దీని గుర్తు "I".
         సాధారణంగా హ్రస్వాలు లఘువులవుతాయి.
               I    I    I      I
     ఉదా:  త, న,  ద్వి,  క్ల

గురువు:

ద్వి మాత్రా కాలంలో ఉచ్చరించ బడేది గురువు. దీని గుర్తు "U".
        సాధారణంగా దీర్ఘాలు గురువులవుతాయి.
              U   U   U   U   U
    ఉదా:  కో,  సం,  కై,  లా, యెల్


గురు, లఘు నిర్ణయం చేసేటప్పుడు సాధారణంగా పై ఉదాహరణలలో
చూపి నట్టు అక్షరాల పైన వాటి గుర్తులుంచుతారు.

సంయుక్తాక్షరాలు (ఉదా: త్ర, క్లు వంటివి), ద్విత్వాలు (ఉదా: త్త, ప్పు వంటివి)
ముందు వున్న అక్షరాన్ని గురువును చేస్తాయి.


ఉదా: 

"మిత్ర" అనే పదంలో విడిగా చూస్తే "మి" ని లఘువుగా గుర్తించినా
"త్ర" అనే సం యుక్తాక్షరం ముందు ఉండటం వలన అది గురువవుతుంది.

అలాగే "తప్పు" అనే పదంలో "ప్పు" అనే ద్విత్వాక్షరం ముందు ఉండటం
వలన "త" గురువు అవుతుంది.

ఈ సూత్రానికి కారణం "మిత్ర", "తప్పు" అనే పదాలను ఉచ్చరించేటప్పుడు
"మిత్ ర", "తప్ పు" గా వినిపించటం కావచ్చు.
                UI     UI  
అందువల్ల  మిత్ర   తప్పు  ఇట్లా గుర్తించవచ్చు


గణాలు:

ప్రతి పద్య రీతికీ ఒక విశిష్టమైన లయ వుంటుంది. ఆ లయను గురువు,
లఘువుల pattern తో సూచించ వచ్చు. అయితే ఈ లయను సులభంగా
సూచించటం కోసం కొన్ని సామాన్యమైన గురువు, లఘువు combinations
ని "గణాలు"గా ఏర్పరచారు. సాధారణంగా ఒక గణంలో మూడు అక్షరాలు వుంటాయి.

     య:  I U U   భ:  U I I   వ :  I U (దీనిని లగం అని కూడా అంటారు)
       ర:  U I U    జ:  I U I   హ :  U I
       త:  U U I    స:  I I U   ల :  I
       మ:  U U U    న:  I I I   గ :  U

ఈ గణాలని గుర్తు పెట్టుకోవడానికి రెండు చిట్కాలున్నాయి.

1. ఈ నాలుగు సూత్రాలని కంఠస్థం చెయ్యండి:
      అ) ఆది మధ్య అంత్య లఘువులు - య ర త - లు
     ఆ) ఆది మధ్య అంత్య గురువులు - భ జ స - లు
      ఇ) సర్వ లఘువు - న - గణం
     ఈ) సర్వ గురువు - మ - గణం

     మొదటి రెండు సూత్రాలను ఇలా అన్వయించుకోవాలి:

             ఆది లఘువు    య  గణం : I U U
   (అంటే మొదటి అక్షరం లఘువు - మిగతా రెండూ గురువులని అర్థం)
          మధ్య లఘువు    ర  గణం :  U I U
           అంత్య లఘువు    త  గణం :  U U I
     అలాగే
             ఆది గురువు     భ గణం :  U I I
          మధ్య గురువు     జ  గణం :  I U I
           అంత్య గురువు     స  గణం :  I I U


2. ఇంకొక పద్ధతి ఏమిటంటే

 "య మా తా రా జ భా న స ల గం"
   అనే phrase ని కంఠస్థం చెయ్యటం.

ఇందులో ఇప్పుడు ఏ గణం కావాలంటే ఆ అక్షరం దగ్గర మొదలు పెట్టి
మూడు అక్షరాలను తీసుకొని లఘువు గురువులు గుర్తించాలి.

ఉదా:    య గణం :  "య మా తా"   అంటే   I U U
అలాగే     స గణం :  "స ల గం"           అంటే    I I U

మీకు ఏ పద్ధతి తేలికగా అనిపిస్తే ఆ పద్ధతిని అనుసరించ వచ్చు.


 యతి - ప్రాస:

తెలుగు కావ్యాలలో ఉపయోగించే పద్య రీతుల్లో చాలా వరకు సంస్కృతం
నుంచి దిగుమతి చేసుకొన్న వృత్త రీతులే. "ఉత్పలమాల", "చంపకమాల",
"మత్తేభం", "శార్దూలం" వీటిలో ప్రముఖమైనవి.  అయితే తెలుగుకు
ప్రత్యేకమైన పద్య రీతులు లేక పోలేదు. అచ్చంగా తెలుగుకు చెందినవి
"కందం", "సీసం", "గీత పద్యాలు : తేటగీతి - ఆటవెలది". 

అయితే ఇలా సంస్కృతం నుండి గ్రహించిన వృత్తాలను కూడా, తెలుగు తన
ప్రత్యేకతలను  ఆపాదించే స్వీకరించింది. సంస్కృత వృత్తాలకు తెలుగు
చేర్చిన విశేషాలు "యతి", "ప్రాస" నియమాలు. 

యతి:

యతి అంటే విరామం అని అర్థం. లయబద్ధమైన పద్య నడకలో సహజంగా
వచ్చే pause (విరామం) ని యతి స్థానం అంటారు.


తెలుగు పద్యాలలో ఈ యతి
స్థానంలో ఉండే అక్షరం పాదం మొదటి అక్షరంతో "యతి మైత్రి" లో
ఉండాలనేది నియమం. 

ఈ క్రింది అక్షర వర్గాలలో ఒక వర్గంలోని అన్ని అక్షరాలూ పరస్పరం
యతి మైత్రిలో ఉంటాయి.
1. అ, ఆ, ఐ, ఔ, హ, య, అం, అః
2. ఇ, ఈ, ఎ, ఏ, ఋ
3. ఉ, ఊ, ఒ, ఓ
4. క, ఖ, గ, ఘ, ఞ, క్ష
5. చ, ఛ, జ, ఝ, శ, ష, స, ఙ
6. ట, ఠ, డ, ఢ, ణ
7. త, థ, ద, ధ, న
8. ప, ఫ, బ, భ, మ, వ
9.  ణ, న
10. ర, ఱ, ల, ళ

హల్లుల యతి మైత్రి పాటించేటప్పుడు వాటితో కూడిన అచ్చులకు కూడా యతి
మైత్రి పాటించాలి. అంటే: "చ",  "జ"  ఒకే యతి మైత్రి వర్గంలో ఉన్నా
"చ" కి "జి" తో మైత్రి కుదరదు.

సంయుక్తాక్షరాలు వచ్చిన చోట, యతి కోసం ఏ అక్షరాన్నైనా గణించవచ్చు.
ఉదా: "క్రొ" మొదటి అక్షరం అనుకోండి. యతి మైత్రి కోసం దీన్ని "కొ" గా
గానీ "రొ" గా గానీ భావించ వచ్చు.

ప్రాస:

పద్య పాదంలోని రెండో అక్షరాన్ని ప్రాసాక్షరం అంటారు. తెలుగులో వృత్తాలలో,
కంద పద్యంలో అన్ని పాదాలలో ప్రాసాక్షరం ఒక్కటే ఉండాలనేది నియమం.
ప్రాసాక్షరం అన్ని పాదాలలోనూ ఒకే గుణింతంలో ఉండనక్కరలేదు.

ముందు ముందు వివరించబోయే పద్యరీతుల ఉదాహరణలలో ఈ నియమాలను
గమనించ వచ్చు.  

(సశేషం)

Tuesday, November 26, 2013

One Week Before Option Expiry Strategy November 2013 -Winding Up

Refer to my article on October 24th.

So here we have November 2013

The option strategy to be executed on November 21st (Thursday) and to be wound back on Tuesday 26th November 2013 (As options expire on 28th November 2013- Thursday)

The market is always a mystery so we see how well  the strategy works!. Review to be done on 26th Nov 2013.

Can there be an options strategy for this last week?


Let us see how it can work;

Bank of Baroda is trading currently around Rs 625-630 . Writing a put options at 600 and call option at 660  at the same time can give a total premium collection of about 11 Rs which equates to Rs.5500/-  for one lot of BOB which is 500 stocks.

Exactly on next Tuesday(26th November 2013)  this trade should be wound up for loss or gain. Gain could be roughly 2500 to 3000/- for an outlay of 4 sessions.

How did the Bank of Baroda perform between Thursday of the penultimate week of options expiry to the Tuesday before the option expiry day of Thursday for the past one year ? Its something like below ! What is significant of this chart ?


Update on 22 Nov 2013:

On 21st Nov due to heavy volatility in the market the 600 put was quoting at 8+ rs and 640 call quoting around 6+ rs. Combined together writing this combination of sell 600 put and sell 640 gives a option premium collection of 14 Rs so lot of 500 stock = 7,000/-

To be seen on 26th Nov 2013 Tuesday how to wind up the position.

------

Update on 25th Nov 2013:

The stock options 600 put and 640 call navigated in the range of 3.5 on both the sides and could have been successfully closed resulting in gain of 7 points which is Rs.3500/- (50 pecent of writing options premium) and assuming a brokerage of 500 bucks a clean profit of Rs.3000/- could have been the result Good trade for 3 days session ! (21st nov to 25th nov - 3 trading sessions!) - Basically this means the strategy could have been would on 25th nov 2013 as the target is achieved.


 cheers
zilebi
(Zilebi are you sleeping?
We cant make head or tail out of the above!)

Friday, November 22, 2013

హారం సైట్ డమాల్ డమాల్ ?

హారం తెలుగు అగ్రిగేటర్ కి ఏమయ్యింది ?
 
రెండు రోజులు గా డమాల్ డమాల్ అయి పోయింది !
 
అసలు కామెంట్లు అప్డేట్ అవటం లేదు 
 
ఇక ఆఖరికి ఇవ్వాళ అస్సలు టపాలు కనిపించడం కూడా మానేశాయి !!
 
దీనికి కారణం ఎవ్వరు ?
 
ఈ సైటు 'హాయ్ జాకీ' అయి పోయిందా ?
 
ఇది ఒక జిలేబీ అపరాధ పరిశోధన స్పెషల్ !!
 
వేచి చూచిన ఆశా భంగం !
 
వెంటనే కనుక్కోండి  !!
 
(నాకూ తెలియదోచ్ !)
 
హారం భాస్కర స్వామీ వారు ఉన్నారా దేశం లో ?
 
జిలేబి  

Monday, November 18, 2013

నాతి చరామి - 'నాటీ చార్మీ' !

 
బుగ్గన వేలు పెట్టేసుకుని
 సిగ్గు మొగ్గై పోతున్న 
అమ్మాయి ని చూసి అబ్బాయి
నాతి చరామి అన్నాడు దృఢం గా !
అన్నదే తడవు అబ్బాయి చెయ్యి ని
గట్టిగా పట్టేసు కుని
వాటేసు కుంది అమ్మాయి 
మరీ
నాటీ ! చార్మీ !
 
నాతి చార్మీ !
 
 
 
చీర్స్
జిలేబి 
 
 

Sunday, November 17, 2013

'బ్యాటు కెమిస్ట్రీ ' !!

'బ్యాటు కెమిస్ట్రీ'
 
భారత రత్న !!
 
బ్యాట్ మేస్త్రీ , సాలిడ్ కెమిస్ట్రీ !
 
ప్రొఫెస్సర్ సి ఎన్ ఆర్ రావు, సచిన్ లకి 
 
అభినందనల తో 
జిలేబి 


 
 

 
ఫోటో కర్టసీ అనబడు ఫోటో చౌర్యము
సహాయకులు - గూగుల్ అయ్య వారు
 
చీర్స్
జిలేబి
 
 

Thursday, November 14, 2013

తిరుమల లో రేపు

 
తిరుమల లో రేపు 
 
తిరుమల
శ్రీవేంకటేశ్వర స్వామివారి
ఆలయంలో
గురువారం
 కైశిక ద్వాదశి
ఆస్థానం
నిర్వహించనున్నారు.
 
జిలేబి 

Sunday, November 10, 2013

ది హిందూ - జిలేబీయం !

ది హిందూ - జిలేబీయం 
 
ఇవ్వాళ్టి ది హిందూ లో కన్నడ రచయిత్రుల సమ్మేళనం - జిలేబీయం !
 
Writers brainstorm on role of women in literature


 
courtesy The Hindu Web pages


చీర్స్ 
జిలేబి 

Saturday, November 9, 2013

జిలేబి నువ్వు చచ్చావా లేక బతికే ఉన్నావా ?


'జిలేబి నువ్వు చచ్చావా లేక బతికే ఉన్నావా ? ' అయ్యరు గారు అడిగేరు .

ఏమండీ మీ ముందర నిమ్మళం గా నిలబడి ఉంటె చచ్చావా అంటా రేమిటి ?

నేను కాదోయ్ మీ బ్యాంకు వారు నిన్ను రమ్మన్నారు

ఓహ్ చలో 'సేటు బేంకు' కి - 'సేటు బేంకు మీ బ్యాంకు అనబడే మా  బ్యాంకు కి వెళ్ళా .

అదిన్నూ బాతాఖానీ ఫణి బాబు గారి టపా చదివాక వెళ్ళా కాబట్టి ఎక్కువ గా ఎక్స్ పెక్టేషన్ ఏమీ లేదు !

నెక్స్ట్ అంది అక్కడ ఉన్న డెస్క్ దేవరి .

మీ పేరు ?

జిలేబి

కిసుక్కుమని నవ్వ బోయి మరీ ఆపెసుకుంది నవ్వుని ఆ కౌంటరు కనకాంగి .

వయస్సు ?

స్వాతంత్ర్యం వచ్చిన వయస్సమ్మాయ్ జెప్పా

ఇంకా బతికే ఉన్నారా ?

సోరాజ్జెం బతికే ఉందమ్మాయ్ అన్నా .

నేనడుగు తుంట మీ గురించి ఆ తుంటరి కస్సు మన్నది .

అబ్బే నీ ముందర ఉన్నా కదమ్మాయి  అన్నా .

సర్లెండి ఈ ఫారం లో సంతకం చేయండి .

సంతకం జేసా .

టాలీ కాలే ' టాట్ టాట్ అన్నది ఆ తారామణి .

ఏమిటి తల్లే టాలీ కాలే ?

సంతకం !

ఏమి జెయ్యను ?

మునుపటి సంతకం పెట్టండి

మునుపటి సంతకం ఎట్లా పెట్టడం ?

ఇదిగో అమ్మాయ్ మీరిచ్చిన ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్, ఎ టీ ఎమ్ గట్రా లతో సంతకం బెట్టి చాలా రోజులయ్యింది అసలు ఇప్పుడు ఉన్న లోకం లో చేతి తో లేఖ రాసే చాలా సంవత్సరా లయ్యింది అసలు నా చేతి వ్రాత గుండు గుండు గా ముత్యంలా ఉండేది ఈ ఈ-మెయిల్ ల పుణ్యమా అని కాస్తా జిలేబీ లా తయారయ్యింది - ఏమి చెయ్య మంటావ్ చెప్పు  అన్నా .


మీరు మీరేనా ?

అవును !

సరే మీకు తెలిసిన వాళ్ళ దగ్గిర సాక్షి సంతకం పెట్టించండి ...

జుట్టూ కలయ జూసా .

తెలిసిన ముఖం ఒక్కటీ కనబడ దేమిటి !

ప్చ్ ...

మనుషుల లోకం నించి మొబైల్, ఎసెమెస్ , ఇంటర్నెట్ బాంకింగ్ లోకానికి వచ్చేసాక అస్సలు మనుషుల ముఖమే చూడడం తక్కువై పోయే  ఇక తెలిసిన ముఖం ఎట్లా తెచ్చేది ?

అమ్మాయి , మీ బ్యాంకు వారి ఆన్లైన్ బ్యాంకు లో లాగిన్ అయి జూపిస్తా అప్పుడైనా ఒప్పేసు కుంటా వా నేను నేనే నని  ?

ఆ అమ్మాయి కాస్తా సందిగ్ధం లో పడ్డది .

అట్లాంటి వెరిఫికేషన్ పద్ధతి లేదండీ !


పోనీ అమ్మాయ్, మీ సాఫ్టు వేరు నించి ఒక ఎసెమెస్ నా మొబైల్ కి కొట్టు . మీ ముందరే ఆ ఎసెమెస్ కి నేను రిప్లై కొడతా ! చాలెంజ్ చేశా ..

ప్చ్ అట్లాంటి వెరిఫికేషన్ లేదండీ !

పోనీ మీరంతా ఎలెక్ట్రా నిక్ లోకం లోకి మారి పోయేరు కదా ఇప్పుడు మరీ పాపులర్ గా ఉన్న ఫింగర్ ప్రింట్ టెక్నాలజీ ఉపయోగించ రాదూ నేను నేనే నా బతికి ఉన్నా నా ఒక్క క్షణం లో తెలిస్ పోయేది అన్నా ఘాటు గా

ఇంకా అట్లాంటి టెక్నాలజీ రాలేదండీ మాకు !
హూం మరీ త్రిశంకు స్వర్గమే ఇది ...

మరో క్షణం లో రూపం మార్చేసా ..  సూరే కాంత మయి పోయా ...

పిండా కూడు, బ్యాంకింగు పద్ధతులు మారేయి గాని వెరిఫికేషన్ పధ్ధతి మార లేదేంటి మరి !! అంటూ ఇంతెత్తు కి ఎగిరా ... గయ్యాళి ఐ పోయా మరో నిమిషం లో .... లేడీస్ కి రెస్పెక్ట్ మీ బ్యాంకు లో లేదని ఆ మేనేజర్ ముందే ధర్నా చేశా ...

వెంటనే

సర్లెండి మీరు మీరే ! కాళ్ళ బేరానికి ఒచ్చేసేరు ...

హమ్మయ్య ఏ వెరిఫికేషన్ లు కొత్త పద్దతులు వచ్చినా ఇంకా సూరే కాంతం పధ్ధతి అట్లీస్ట్ మా ఆండోళ్ళ కి పనికి వస్తోన్నందుకు సూరేకాంతానికి నమో వాకాలు తెలియ జేసేసు కున్నా !!


జిలేబి 

Thursday, November 7, 2013

జిలేబి కవితా గోల !


హమ్మయ్య అనుకుని ఈ వాల్టికి ఏదైనా రాసి బ్లాగు పోష్టు ముఖం లో పడేసి ఎంచక్కా ముసుగు తన్ని నిదుర పోతే, పోష్టు లు చదివే వాళ్ళు వాళ్ళ తంటా వాళ్ళు పడతారని ఓ నాలుగు వాక్యాలని కత్తిరించి నిలువుగా నాలుగు పదాలు గా పేర్చేసి వావ్ వావ్ నా ఇవ్వాళ్టి కవిత తయారై పోయిందోచ్ అని బుగ్గ న వేలు పెట్టేసుకుని మహదానంద పడి పోయా , నా పద కవిత ని నేనే మెచ్చేసు కుంటూ మళ్ళీ మళ్ళీ చదివేసు కుంటూ !

వెనుక నించి అయ్యరు గారు డ్రాఫ్ట్ పేడ్ లో తలబెట్టి , ఏమోయ్ జిలేబి ఏమి రాస్తున్నావ్ అన్నారు !

ఆయ్ ఇవ్వాళ్టి నా కవిత ! అసలే మీకు తెలుగు అర్థం కాదు . మరి ఇది చదివి ఏమి అర్థమవుతుంది మీకు లెండి అన్నా కొంత వీరిని గీచి చూద్డా మని పించి . అయ్యరు గారిని గోకితే గాని రత్నాలు రాలవాయే మరి జిలేబి కి !

మాత్రా సమకం లేదోయ్ అన్నారు కూడబలుక్కుని చదివేసి !

ఏమి లేదు ?

మాత్రా సమకం !

మాత్ర? బీపీ మాత్రలు ఏమైనా ఎక్కువయ్యా యా ఏమిటి మీకు ? మాత్రలు గట్రా అంటున్నారు ' అడిగా నిజంగా నే వీరం టున్నారా లేక 'గాలి' పీకుతున్నారా అని సందేహ పడి పోయా కూడాను !

అవునోయ్ మాత్రా సమకం లేదు ఖచ్చితం గా .

సరే వీరిని ఒకమారు ఆట పట్టిద్దా మని అక్షరాలని తారు మారు చేసి మళ్ళీ నా కవితా పటిమ ని చూపించా .

ప్చ్ యతి దోష ముందోయ్ అన్నారు ఈ మారు .

అదిరి పడ్డా ! ఈ యతి దోషం గట్రా మనకు తెలియ వాయె !

ఎక్కడ ?

'ఆది అంత్య రెండులో ను ' మళ్ళీ టాం అని రిటార్టు ఇచ్చేరు పరిశీలించి !

'ఇదిగో అయ్యరు గారు యతి గీతి మనకీ జానతా నాయ్ ! ఏదో పదాలని విరగ్గోడితే అదే మా కవిత '

'సరేలే జిలేబి ; నువ్వు రాసే నాలుగు ముక్కలు చదవడానికి టీం పాస్ టైం పాస్ చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళని ఇట్లా బాధ పెట్టడం నీకు తగునా ? '  మళ్ళీ అయ్యరు గారు ప్రశ్నార్థకం గా ముఖం పెట్టేరు .

దీర్ఘ ఉచ్చరిక తో ఓ హ్రస్వ అక్షరం కలిపి హూమ్ అన్నా !

సరెలేవే ! నీ రాతలు కోతలు నీవే ! చెప్పే వాళ్ళు వినే వాళ్లకి లోకువ అని ...


చీర్స్
జిలేబి
 

Wednesday, November 6, 2013

'మంగళ్' ,yeah, బలం !

మంగళ కరంగా మంగళ గ్రహానికి !
 
త్రీ చీర్స్ టు ఇస్రో !
 
శుభోదయం 
జిలేబి 
 
మంగళ్ యేవ బలం!
 
జయహో భారత్!
 
(ఫోటో కర్టసీ అండ్ క్రెడిట్స్: ది హిందూ దిన పత్రిక!)(ఫోటో కర్టసీ అండ్ క్రెడిట్స్: ది హిందూ దిన పత్రిక!)

Saturday, November 2, 2013

The 'प्यार' వళీ ! - దీపావళీ !

 
The 'प्यार' వళీ !
-
దీపావళీ !
 
పంచ దశ లోకం నించి 
 
అందరికి దీపావళీ
 
'Deep' 'ప్యార్' వళీ 
 
శుభాకాంక్షల తో 
 
స్వీట్
జిలేబి 

Friday, November 1, 2013

గంటా నాదం !

మా దేశానికి 
 
గంటా నాదం 
 
మాత్రమే తెలుసు 
 
'గన్' తో నాదం 
 

మా ఇంటావంటా లేదు !
 
జిలేబి