Friday, August 19, 2016

కారాగారపు టపాలు కనకన మనవోయ్ !కారాగారపు టపాలు కనకన మనవోయ్ !


పారా హుషారు సారూ
కారాగారపు టపాలు కనకన మనవోయ్ !
వీరావేశము వలదోయ్
బారా తలుపులు తెరువుము  బాగుగ మనవోయ్ !చీర్స్
జిలేబి
 

14 comments: 1. కార్ఖానా పద్యములను
  గూర్ఖాలా తిరుగుచుండి గూర్చె జిలేబీ !
  చెర్ఖా చక్రము త్రిప్పగ
  దర్ఖాస్తు నిడితిమి మేలు దర్బారు గనన్ !

  చీర్స్
  జిలేబి

  ReplyDelete

 2. మందుని గురించి మేలు ప
  సందగు సోమలత వేద సరకు గురించీ
  బిందాసు జెబితివిగ! ఆ
  నందము! ఆ బ్లాగ్విమోచన యెపుడు యొజ్జా :)

  జిలేబి

  ReplyDelete


 3. పని పాటా లేదనుచున్
  అనుదినపు టపాల మాటు మాచన దాగెన్
  అనుభవశాలి గదా శ్యా
  ముని కూడా బ్లా గులోకమును వీడమనెన్ !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 4. దీర్ఘతముని జనన కథల
  మార్గము గనుచు సరొగేటు మదరుల కథలం
  తర్గత విషయముల తెలిపె !
  అర్ఘము భాస్కర! జిలేబి అడిగన మాటో ?

  జిలేబి

  ReplyDelete
 5. ఒకానొకప్పుడు ఇతర్లు మాకు ఫలానావారి కామెంటులు ఇబ్బందిగా ఉన్నాయి అని మొత్తుకున్నా వీలుకాదు పొమ్మన్న జిలేబీ తనని కొంచెం విమర్శించినందుకే తొలగించే ఘాతుకానికి ఎందుకు దిగిందో!

  ఇక్కద ఆత్మవిమర్స చేసుకొమ్మని సలహా ఇస్తూ ఒక కామెంటు అవెశాను.దాన్ని తీసేశావు.అది చాలక ఎలాగైనా నా ఒపెనియన్ పదిమందికి తెలియాలని నా పోష్టులో వేశాను - నాకు పంతం ఎక్కువ!దానికి అనామక వ్యాఖ్యాత కామెంతుని అనుకరిస్తూ వెకిలితనం దాటిపోయి పోరంబోకుతనం స్థాయిని కూడా చేరుకున్నావని సిగ్గొదిలేసి చెప్తున్నావు.


  సంస్కారం లేని పాండిత్యం ఎవడిక్కావాలి - నువ్వు బ్లాగు మూసుకుపోతే మంచ్గిది అందరికీ!మిగతావాళ్ళలాగా నేను సౌమ్యుణ్ణి కాను - ఖబడ్దార్!

  ReplyDelete


 6. అద్దెకు గర్భా లిచటన్
  మిద్దెల రమణీ మణులకు మిక్కిలి సొగసౌ!
  సుద్ధి గరిపిరిగదా బ్లా
  గోద్ధారక మాచనార్య, గోప్యము వలదోయ్

  జిలేబి

  ReplyDelete


 7. నెత్తురు గెడ్డెలు చిట్కా
  లొత్తగ చూ మంత్రకాళి లొంగెను గదవే !
  మెత్తగ నూరుము కందము
  కొత్త టపాలకు విముక్తి కొంతయు గలుగన్ :)

  జిలేబి

  ReplyDelete

 8. ఆధారు కార్డులనుచు ని
  రాధరణను చూపెనోయి రాజ్యాంగమముల్
  బాధాకరమగు జీవన
  గాధల మరియొక ప్రహేళిక యిది జిలేబీ !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 9. అలకలు తీరక చిలుకయు
  అలజడి జేయుచు టపాలు‌ అచ్చట దాగెన్
  కలకల లాడిన కష్టే
  ఫలముల అలకలు తొలుగగ పబ్లికు‌ యెపుడో :)


  జిలేబి

  ReplyDelete

 10. అన్నీ ఉన్నా అల్లుడి
  కన్నీ శనియే జిలేబి కలకల మండెన్ !
  సున్నగ మమ్ముల జేసిన
  మిన్నగ మీరెట్లగుదురు మీగయి యేలన్ !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 11. చెప్పడము తేలిక! జిలే
  బప్పటి కాలపు కథలను బాగుగ జెప్పెన్ !
  యిప్పటి మా మాటేమిటి !
  విప్పుడు సంకెళ్ళ యొజ్జ ! విరివిగ మేలౌ !

  జిలేబి

  ReplyDelete


 12. ఓదార్పుల వేళాయే!
  సోదాహరణముగ నేటి చోద్యము చెప్పెన్ !
  రాదారిని వీడిన రా
  జా దాదా యిటు జిలేబి జావళి బిలిచెన్ :)

  జిలేబి

  ReplyDelete


 13. షీకాయాకూ కరివే
  పాకూ ! మరువకు జిలేబి పారుడు చెప్పెన్
  బాకా యూదెను మార్కెటు
  మా కూరలలోన శక్తి మాచన తెలుపన్ :)

  జిలేబి

  ReplyDelete

 14. ఆస్కా రము లేదాయే
  భాస్కర! యొజ్జను జిలేబి పద పొమ్మనునౌ?
  రాస్కెల్సెవరో యే కో
  న్కిస్కా గాళ్ళో సలిపిన కింకరి పనులౌ !

  జిలేబి

  ReplyDelete