Wednesday, January 23, 2019

కొండలు గాలి తాకిడికి కొట్టుకు పోయె :)కంది వారి సభలో "కొండలు, గాలి తాకిడికిఁ గొట్టుకుపోయెను దొర్లుచున్ వడిన్!" సమస్యా పాదాన్ని ఇస్తే,
అబ్బే ఇదేదో తెలిసిన పాదం లా వుందే అనుకుని చట్టని కొట్టు కొచ్చి ఇలా పూరించా :)

భండన భీముడార్తజన బాంధవుడుజ్జ్వల బాణతూణకో
దండ కళాప్రచండ భుజ తాండవ కీర్తి ....

అబ్బ! ఇక్కడి దాకా బాగుంది :) ఇంక ఎట్లా ఫిట్టింగు పెట్టడటం సమస్యా పాదానికి అనుకుని ఆలోచిస్తా వుంటే ,  తాళ్ళ పాకవారి పద్య పాదం  (అని అనుకున్నా కాని క్షేత్రయ్య అని ఆంధ్ర భారతి ఉవాచ ) "సఖియ నీ చన్గవలు సంగటి కొండలందురుగాని కొండలైతే-కోట తలుపులేవే" అన్నది గుర్తు కొచ్చి ఆహా ఇదేదో ఫిట్టించేస్తే బాగుంటుందనుకుని, ఆ పై అసలే పండిత సభ కాబట్టి కొంత బెరుకు పుట్టుకుని మార్చేసు కుని రాసి వేసేసా :)


ఘటుండు రాము డా
మండప మందు విల్లు తునుమాడగ నాదము పిక్కటిల్లగా
కొండలు, గాలి తాకిడికిఁ గొట్టుకుపోయెను దొర్లుచున్ వడిన్!

పూర్తి గా :)

భండన భీముడార్తజన బాంధవుడుజ్జ్వల బాణతూణకో
దండ కళాప్రచండ భుజ తాండవ కీర్తిఘటుండు రాము డా
మండప మందు విల్లు తునుమాడగ నాదము పిక్కటిల్లగా
కొండలు, గాలి తాకిడికిఁ గొట్టుకుపోయెను దొర్లుచున్ వడిన్!

కొట్టు కొచ్చినవి రెండు పాదాలు (దాశరధీ కరుణా పయోనిధీ :) సమస్యా పాదం ఒకటి, మన కిట్టింపు పాదం ఒకటి వెరసి వాహ్ క్యా బాత్ హై వృత్తం తయార్ జిలేబి తయార్ అనుకున్నా :)

దీని పై కంది శంకరుల వారు :-

జిలేబి గారూ,
మీ పూరణ అద్భుతంగా ఉన్నది. అభినందనలు.
ఇది మీరు వ్రాసిందేనా? సందేహమే! అంటూ ఒక స్మైలీ పెట్టేరు :)

సరే అందుకని మరో ఉత్పలము రుబ్బి నాము :)

ముట్టగ కైపదంబొకటి ముంగట శంకరుకొల్వులోనటన్,
కొట్టున కొట్టుకొచ్చె తను కొంచెమకో? భళి రెండు పాదముల్!
కట్టె జిలేబి పాదము ను గట్టిగ నొక్కటి యుత్పలంబవన్
చట్టని వేసె కొల్వున సజావుగ నాల్గన వృత్తపాదముల్!
అని - మొదటి ఉద్దేశం గురించి ఇలా అన్నా :)

కంది వారు,

మండప మందు విల్లు తునుమాడగ జానకి చన్నుగుబ్బలా కొండలు... అని రాస్తా మనుకున్నా ! అసలే పండితుల సభ యేమంటారో అని భయపడి కొంత నాదపు పిక్కటిల్లుతో సర్దేసా! ( తాళ్ళపాక వారి చన్గవలా సంగటి కొండలు పాదము గుర్తు కొచ్చి)

****

దీనికి పోచిరాజు వారు వచ్చి -

జిలేబి గారు కుచ సౌందర్య వర్ణన లేని కావ్యము సంస్కృ తాంధ్ర వాఙ్మయ ప్రపంచములోనే లేదు. అతిమాత్రము వర్జనీయము.  మీ రొక తమిళ పద్యమును తెనుఁగు లిపిలో వ్రాసి తదనువాద పద్యము ప్రకటించిన చూడాలని యుందండి.

తస్సదియ్య సవాలే విసిరేరు గా అనుకుని కన్డే న్ సీతయై అన్న కంబ రామాయణ పద్యాన్ని అరవంలో చదివి మన కిష్ట మైన కందం లో కిట్టించి వేయడం జరిగినది ఆ పై పోచిరాజు వారికి 'హమారీ ఫర్మాయిష్ ' తెలిపి నాము :)

పోచిరాజు వారికి నమో నమః


పూర్తిగా సరిగ్గా అని చెప్పలేను గాని కొంతవరకు నావల్లయినంత వరకు :) ( కందంలో నాకు వీలైనంత ఫిట్టు చేయగలిగినంత వరకు :))కనుగొంటిని సచ్ఛీలపు
మణి సీతను లంకని!తడుమనయున్ దుఃఖం
బును విడుమయ్యా! రామా
హనుమంతుడ డింగరుడ సహాయకుడనయా!

కంబరామాయణము-

கண்டனென், கற்பினுக்கு அணியை, கண்களால்,

தெண் திரை அலைகடல் இலங்கைத் தென் நகர்;

அண்டர் நாயக !இனி, துறத்தி, ஐயமும்

பண்டு உள துயரும்’என்று, அனுமன் பன்னுவான்;

**

కణ్డేన్ కర్పిణిక్కు అణియై కణ్ణాల్
తెన్ తిరై అలై కడల్ ఇలంగై తెన్ నగర్

అణ్డర నాయగ ఇని తురత్తి, యైయముమ్

పన్డు ఉళ్ తుయరుమ్, యెన్డ్రు అనుమన్ పణ్ణువాన్ !ఫర్మాయిష్ అబ్ ఆప్ సే యహ్ హై కి ఊపర్ పద్య కీ‌ అంగ్రేజీ తర్జుమా (see below) సే ఆప్ కీ టెల్గు పద్య ఇదర్ దేఖ్నే కా‌ :)

ధన్యబాద్ !


I saw ,

the jewel of chastity,

with my own eyes

in the southern city

of Lanka

on the clear twirling wavy ocean,

lord of gods

from now on

relinquish doubts and

all your sufferings.’

said Hanuman

and continued with his details.


Awaiting your marvellous vrutta sir

పై దానికి పోచిరాజు వారి (అద్భుతః ) శైలి లో ఉత్పల మాల : -

జిలేబి గారు ధన్యవాదములు. నా ప్రయత్నమును జూచి కంబ రామాయణ పద్య భావము స్ఫురించినదో లేదో చూడండి.

చూచితి స్వీయ నేత్రముల శుద్ధ చరిత్ర వసుంధరా సుతన్
వీచి విలాస కంపిత సువిస్తృత దక్షిణ వారిరాశి స
ద్రోచన తీర లంక నిఁకఁ దూర్ణము వీడుమ శంక నిర్జరుల్
కాచ సమర్థులం చనియుఁ గాదిలి హన్మయె పల్కెఁ గ్రమ్మఱన్

అద్భుత మైన అనువాదం - "వీచి విలాస కంపిత సువిస్తృత దక్షిణ వారిరాశి స
ద్రోచన తీర లంక " -  తెన్ తిరై అలై కడల్ ఇలంగై తెన్ నగర్ - in the southern city of Lanka on the clear twirling wavy ocean !

( తెలుగు అనువాదం - పూతల పట్టు శ్రీ రాములు రెడ్డి గారు -
వారి అనువాదం - ఇలా వుంది (క్రింది లింకులో రెండవ భాగం లో సుందర కాండ లో ) మత్త కోకిల

కాంచినాడ సతీత్వ భూషను గణ్యవర్తన జానకిన్
గాంచినాడ మదీయ దైవము గన్నులారగ లంకలో
గాంచినాడను శంక వీడుము కాంచుమా మది నెమ్మదిన్
గాంచితిన్ మరి మాటలాడితి గ్రమ్మరిల్లితి రాఘవా !

పూతల పట్ట్టు శ్రీరాములు రెడ్డి గారి - కంబ రామాయణం తెలుగు అనువాదం లింకులు :

భాగము - 1

https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.385206

భాగము - 2

https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.385207


కొండలు గాలి తాకిడికి కొట్టుకు పోయె ! మొత్తము మీద ఇప్పటికి ఇక్కడ ఆగింది :) ఇంక చూద్దాం ఏమేమి వస్తాయో అని !


చీర్స్
జిలేబి

Saturday, January 19, 2019

కలడాతండట! కాని కాన రాడే !
మత్తేభము

కలడాతండట! కాని కన్నులకు శ్రీకష్టేఫలీ గాన రా
డిలలో దుర్భిణి వేసి చూసినను తర్ఫీదెంతయున్నన్ సుమా
అలయై వెల్గు జిలేబి యై హృదయమందాతండు సూర్యోజ్వలా
వలయంబై యణుమాత్రమై ఋతముగా భాసిల్లు సత్యంబిదే


***

శార్దూలము

శ్రీకష్టేఫలి పల్కె క్షేత్రి యొకడే! సేవింప సేవింపగా
మీకిష్టంబగు రీతి తానగుపడున్ మీనంబుగా వృత్తమై
తా, కోలంబుగ నారసింహముగ తత్త్వంబాతడై వామనుం
డై కోదండపు ధీరులై హలధరుండై కృష్ణుడై కల్కియై!


***

సీసము


కలడాతడంట నాకమున  నిచ్చోటను
హృదయపు  కుహురంబు ఋతముగ తల 
మంట! వెతుకు చుండె మనుజుడిలని జిలే
బి యగుచు మరి  నాడు విధిగ నిపుడు
కాన రాడేలనో!  కష్టే ఫలమవడే!
ప్రేమ పొంగి పొరలె పేర్మి గాన
నెల్లపుడును మది నిండుగ కన్నయ్య
రూప మై వెలుగు స్వరూపముగన!


బ్లాగు లోకపు భాస్కరు పల్కులు మన  
కనుదినము వచ్చె  ముంగిట యనవరతము
మధుర వచనములివి మన  మాచన వరు
పల్కు ననతేనియలుగాను  భాగ్య మిదియె !


కష్టేఫలి వారి పూర్తి పుస్తకము - మాతా నాస్తి పితా నాస్తి
డౌన్ లోడ్ లింకు


జిలేబి

Sunday, December 2, 2018

పతి పూజయె కార్తికమున భద్రత నొసగున్!

 
 
 
పతి పూజయె కార్తికమున భద్రత నొసగున్!
 
పతి మూలాధారమున ! సు
మతి, స్వాధిష్టానపు పతి, మణిపూరకమం
దతడె యనాహతమున ! నా
పతి పూజయె కార్తికమున భద్రత నొసఁగున్!

***

పతియతడె విశుద్ధిని ప
ద్ధతిగా భృకుటిని సహస్ర దళ కమలములో
సతి శక్తి గా పతి శివుడు!
పతి పూజయె కార్తికమున భద్రత నొసఁగున్!

***

సతి బ్రహ్మరంధ్రమును దా
టి త్రికూటమ్ములను దాటి టిక్కిని దాటన్
పతి పెంజీకటి కావల!
పతి పూజయె కార్తికమున భద్రత నొసఁగున్!
***
 
పతి గణపతి! పతి బ్రహ్మయు
పతి విష్ణువు! పతి శివుండు! పతిజీవాత్మన్
పతి పరమాత్మ! జిలేబీ!
పతి పూజయె కార్తికమున భద్రతనొసగున్!

***

సతి శాకిని!సతి కాకిని
సతి లాకిని! రాకిని సతి! సతి ఢాకిని మేల్
సతి హాకిని! మూలంబగు
పతి పూజయె కార్తికమున భద్రతనొసగున్!

***

సతి రక్తము! పతి పీతము
సతి నీలము! పతి యరుణము సతి ధూమ్రమగున్
పతి విద్యుత్కర్పూరము!
పతి పూజయె కార్తికమున భద్రతనొసగున్!

జిలేబి

Friday, November 30, 2018

దత్తపది - అల కల తల వల - అన్యార్థం లో - పాదాది లో - రామాయణార్థం లో !అల - కల - తల - వల
పై పదాలను అన్యార్థంలో పాదాదిని ప్రయోగిస్తూ
రామాయణార్థంలో
మీకు నచ్చిన ఛందస్సులో
పద్యాన్ని వ్రాయండి.
 
*****
 

అలరింపగ రామకథ స
కల జనుల వినుడు వినుడనగ లవకుశులటన్
తలచిరి వసుగర్భసుతను
వలవల కన్నీరుగ ప్రజ వసుధాధిపుకై!


అల ముక్కుపచ్చలారని
తలకయు లేని నగుమోము దహరుడయా ! నా
వల గాములు! గాధేయుడ!

కలవరమాయె మది నేను కానకు వత్తున్!

అలవోకగ తాకగ గుణి
కలజముడి విడువడినట్టు గప్పున కూలన్
తలరారు నితండెయనుచు
వలతియు జూచి రఘుపతిని వరునిగ వలచెన్!

అలరారు నీకు సతిగా
వలపుల రాణిగ ధరణిజ పరిపూర్ణముగా
తలచె మదిని నిను పతిగా
కలహంసా!యేలుకొనుమ కళ్యాణమునన్!


అలకలకొలికి యిదియె! సీ
త! లక్ష్మి!కళ్యాణరామ! ధరిణిజ యిదిగో
వలపుల పంటగ నిల్చు స
కల గుణముల మేల్మిగా సుఖములను జేర్చున్!

అలఘుడు రఘుపతి, సిత యల
కలల్ల లాడెడు మహీజ, కల్యాణమటన్
తలతల లాడెడు చీరల
వలతులు నటునిటు తిరిగిరి వరుడిని గానన్ !


అక్కల- అయ్యో !

అలనాడిచ్చిన వరముల

తలంపునకు తెచ్చి కైక తన రాముని న
క్కల! కాననమున కంపగ
వలవల నేడ్చె దశరథుడు పరిపరి విధముల్!


అలనాటిదె నాతి వెతలు !
కలకంఠి శుభాంగి లక్ష్మి కనవచ్చెను కుం
తలమును దున్నగ! తానా
వల రాముని సతిగ వెడలె వనమున కకటా!

వలపుల జమచేసుకొనుచు
కలవర పడక పతిరాక కై నిదురను తా
నలవోకగ కౌగిలిగా
తలచెను లక్ష్మణుని సతియె తరుణి జిలేబీ!

 
తలచెన్ పో శూర్పణఖయు
కలడా రఘురామునివలె గాళకుడిలలో?
వలపుల కురుపించెద సయి
యలసిసొలసియైన పరిణయం బాడెద నే!


అల వైకుంఠములో సే
వల చేసెను కర్మ ఫలపు పరిపక్వతకై
తలచుచు నెదిరిగ విభుడిని
కలహమునకు కాలుదువ్వె కద రావణుడే!


అలరింపంగను కాలపృష్ఠమట నా యార్యున్ ప్రియత్వమ్ముతో కలపన్ దున్నగ బుట్టి నట్టి సిత, జింకన్ కోరగా వేటకై
తలసాలన్ దహరుండు లక్ష్మణుడి చేతన్బెట్టి శ్రీరాముడా
వల బోవంగ మహీజ గీత భళిరా పాయెన్గదాలంకలో !


అలకాపురిపతి మ్రొక్కుచు
తలసాలన్ గాపుగాచు ధరణిజ వినుమా
వలచితి రమ్మా లంకకు
కలడే దశకంఠుని వలె గండడిల రమా ?

కలయగ సుగ్రీవుడు నా
వల వాలిని కంధరమున ఫల్యపు మాలన్
తలచియు ధర్మము బాణం
బలవేయగ చచ్చినాడు బలవంతుడటన్ !

అలవోకగ లంఘించుచు
కలతల చేర్చి యసురులకు కార్మొగిలువలెన్,
తలచిన రీతిని తానా
వల నీవల దూకెనుగ పవన తనయుడటన్!

అల గంధమాదనమ్మున
కలహమ్ముల కల్లు త్రాగి కలకలములతో
వలకాకపు కోరికలకు
తలమీరి పనుల మరిచిరి తఱులమెకమ్ముల్!


కలవరమును జేర్చెడు కల!
అలఘుడు రఘురాముడు తను నగచరములతో
వలతి ధరణిజను కావగ
తలకన్నది లేక దునిమె దశకంఠునిటన్ !


అలసట యన్నది లేక స
కలము రఘుపతి దని తలచి కరసేవగ పో
తల యిసుకను నుడతయు తా
వలచక తెచ్చెను ప్రపత్తి పరిపక్వముగాన్ !


అలసె సొలసెనాత్మయు నా
వల తల్లియు వేచెనయ్య పట్టిని కడుపున్
కలవరపడక కలుపుకొన
తలచెద నీ మేలు రామ తరలెద పుడమిన్!

జిలేబి

Tuesday, November 20, 2018

సరదా ప్రభాకర విభావరి :)

 

సరదా ప్రభాకర "విభావరి"
 

 


 శంకరాభరణం సమస్యలు - సరదా పూరణలు
రచన - జి. ప్రభాకర శాస్త్రి
వెల - అమూల్యం
పుస్తకాన్ని సాధ్యమైనంత ఎక్కువ మందికి అందించాలని శాస్త్రి గారి ఉత్సాహం.
కావాలసినవారు క్రింది ఫోన్ నెం. నేరుగా కాని, వాట్సప్ సందేశంగా కాని సంప్రదించండి.
జి. ప్రభాకర శాస్త్రి - 9849015796
కంది శంకరయ్య - 7569822984
 
 
When an "IITian Lion" looks at life :)
 
 
 
 
 


చీర్స్
జిలేబి

Saturday, November 17, 2018

ఆకాశవాణి - సమస్యా పూరణ - కార్యక్రమం - 17th Nov 2018 - నిర్వహణ - శ్రీ బండకాడి అంజయ్య 
 
ఆకాశవాణి సౌజన్యము -
 
దీని లో జిలేబి పద్యము చదువ బడినది 
 
ఆకాశవాణి సమస్యాపూరణ కార్యక్రమం - 17th  Nov 2018
 
నిర్వహణ - శ్రీ  బండకాడి అంజయ్య గారు
 
సౌజన్యం - ఆకాశ వాణి  హైదరాబాదు
 
నేటి సమస్యాపూరణ కార్యక్రమం లో  సమస్య
 
 
రణములె కద పండితులకు రమ్యక్రీడల్!
 
 
 
అణగారని దీపమ్మది
పణముగ మది దోచుచుండు, పరికించంగన్
క్షణమైనను విడువని పూ
రణములెకద పండితులకు రమ్యక్రీడల్!


జిలేబి

Saturday, November 10, 2018

ఆకాశవాణి - సమస్యా పూరణ - కార్యక్రమం - 10th Nov 2018 - నిర్వహణ - శ్రీ బండకాడి అంజయ్య

ఆకాశవాణి సౌజన్యము -
 
ఆకాశవాణి సమస్యాపూరణ కార్యక్రమం - 10th Nov 2018
 
నిర్వహణ - శ్రీ  బండకాడి అంజయ్య గారు
 
 
 
సౌజన్యం - ఆకాశ వాణి  హైదరాబాదు
 
నేటి సమస్యాపూరణ కార్యక్రమం లో  సమస్య
 
 
లయమే శాంతినిఁ గల్గఁ జేయును గదా రంజిల్ల సన్మార్గమై
 


జిలేబి పూరణ

భయమేలన్ సఖి! పెండ్లయెన్ గద! పతిన్! భార్యామణీ ప్రేయసీ
ప్రియుడన్! రావె శుభాంగి ! కొమ్మ! భువిలో ప్రేయస్సులన్గాంచి నా
శ్రయమున్ గోరుచు నీశుచెంత చెలిమిన్ సంపర్కమై చూడ నా
లయమే శాంతిని గల్గ జేయునుగదా రంజిల్ల‌ సన్మార్గమై


చీర్స్
జిలేబి

Saturday, November 3, 2018

ఆకాశవాణి - సమస్యా పూరణ - కార్యక్రమం - 3rd Nov 2018 - నిర్వహణ - శ్రీ బండకాడి అంజయ్య గారు 
జిలేబి పద్యము - ఆకాశవాణి సౌజన్యము :)
 
ఆకాశవాణి సమస్యాపూరణ కార్యక్రమం - 3rd Nov 2018
 
నిర్వహణ - శ్రీ  బండకాడి అంజయ్య గారు
 
 
 
సౌజన్యం - ఆకాశ వాణి  హైదరాబాదు
 
నేటి సమస్యాపూరణ కార్యక్రమం లో జిలేబి పద్యము చదవ బడినది !
 
 
దీపావళి పండు గన్జ రుప నౌఁగద పున్నమి నాటి రాతిరిన్
 
(ఛందోగోపనం) 
 
ఆ వనజోదరుండు నరకాసురుడిన్ మడచంగ సూవె, దీ
పావళి పండు గన్జ రుప నౌఁగద!, పున్నమి నాటి రాతిరిన్
భావిని! దివ్వె లన్నిటిని బారుగ దీర్చుము కార్తికంబునన్,
కోవెల వెల్గు జేర మన కోశము లెల్ల సుదీప్తి గాంచునే !


దీపావళి
శుభాకాంక్షలతో

జిలేబి


Saturday, October 27, 2018

ఆకాశవాణి - సమస్యా పూరణ - కార్యక్రమం - 27th Oct 2018 - నిర్వహణ - శ్రీ కంది శంకరయ్యజిలేబి పద్యము - కంది వారి గళము - ఆకాశవాణి సౌజన్యము :)
 
ఆకాశవాణి సమస్యాపూరణ కార్యక్రమం - 27th Oct 2018
 
నిర్వహణ - శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు
 
 
సౌజన్యం - ఆకాశ వాణి  హైదరాబాదు
 
నేటి సమస్యాపూరణ కార్యక్రమం లో జిలేబి పద్యము చదవ బడినది !
 
 
ఖర పాదార్చన మొక్కటే హితముఁ గల్గం జేయు ముమ్మాటికిన్
 
 
 
అరయన్ పార్వతి, దుర్గ, శారదయు, మా యార్యాణి శర్వాణి యా
సురసన్ కర్వరి కొండచూలి గిరిజన్ శోభిల్లు మా శైలజన్,
వరమాలన్ మనువాడినట్టి శివుడా భద్రేశుడౌ చంద్ర‌శే
ఖర పాదార్చన మొక్కటే హితముఁ గల్గం జేయు ముమ్మాటికిన్!


శుభాకాంక్షలతో
 
జిలేబి

Saturday, October 20, 2018

ఆకాశవాణి - సమస్యా పూరణ - కార్యక్రమం - 20th Oct 2018 - నిర్వహణ - శ్రీ కంది శంకరయ్యజిలేబి పద్యము - కంది వారి గళము - ఆకాశవాణి సౌజన్యము :)
 
ఆకాశవాణి సమస్యాపూరణ కార్యక్రమం - 20th Oct 2018
 
నిర్వహణ - శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు
 
 
సౌజన్యం - ఆకాశ వాణి  హైదరాబాదు
 
నేటి సమస్యాపూరణ కార్యక్రమం లో జిలేబి పద్యము చదవ బడినది !
 
నవరాత్రోత్సవము లొప్పు నాలుగు దినముల్
 
 
 
 
జవరాలా వేడుక గా
"నవరాత్రోత్సవము" లొప్పు నాలుగు దినముల్,
తవణించగన్ దినములు న
లువది,మదిని చిలుకవలె కలుగ భావనలున్ !

జిలేబి
 

Thursday, October 18, 2018

విజయ దశమి శుభాకాంక్షలు !
విజయ దశమి శుభాకాంక్షలు !
 
 
 
 
చిత్ర సాయము - శ్రీ కేశవ్ ఆఫ్ "ది హిందూ" ఫేమ్
 
జిలేబి
 

Saturday, October 13, 2018

జిలేబి పద్యము - కంది వారి గళము - ఆకాశవాణి సౌజన్యము :)జిలేబి పద్యము - కంది వారి గళము - ఆకాశవాణి సౌజన్యము :)
 
ఆకాశవాణి సమస్యాపూరణ కార్యక్రమం - 13th Oct 2018
 
నిర్వహణ - శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు
 
 
సౌజన్యం - ఆకాశ వాణి  హైదరాబాదు
 
నేటి సమస్యాపూరణ కార్యక్రమం లో జిలేబి పద్యము చదవ బడినది !
 
 

Saturday, October 6, 2018

శంకరు డందు కొనె ఆకాశవాణిన్ :)

శంకరు డందు కొనె ఆకాశవాణిన్ :)


శంకరాభరణం బ్లాగ్ నిర్వాహకులు శ్రీ కంది శంకరయ్య గారివ్వాళ (6th October 2018) ఆకాశవాణి లో సమస్యా పూరణ కార్యక్రమం నిర్వహణ గావించారు.

ఆ రికార్డింగ్ ఆల్ ఇండియా రేడియో లో నిన్న జరిగిన సందర్భం గా తీసిన వారి అరుదైనఫోటో - సౌజన్యం ఆల్ ఇండియా రేడియో హైదరాబాదు.
శుభాకాంక్షలతో
 
జిలేబి

Thursday, October 4, 2018

" గోదారోళ్ళు " - జిలేబీయం" గోదారోళ్ళు " - జిలేబీయం గోదారోళ్ళకు యెటకారం యెంత వుంటుందో మమకారం అంత ఉంటుందండీ ఆయ్ :)
 
ఎన్జాయ్ మాడి :)

చీర్స్
జిలేబి  

Saturday, September 22, 2018

మధ్య తరగతి మానవుని జీవిత చరిత్రమధ్య తరగతి మానవుని జీవిత చరిత్ర


పెద్దోళ్ళ జీవిత చరిత్ర చదివితే నే గొప్పా ?
 
 
మధ్య తరగతి మానవుల జీవిత చరిత్ర చదివితే ఏం గొప్ప ?
 
 

అభినందనలతో

జిలేబి

Thursday, September 20, 2018

కృష్ణా తీరం - మల్లాది రామకృష్ణ శాస్త్రికృష్ణా తీరం ! - మల్లాది రామకృష్ణ శాస్త్రి
 
 
 
 
ఈ మధ్య బ్లాగ్బాంధవులు కృష్ణా తీరాన్ని తట్టి లేపేరు :)
 
 
 
చీర్స్
జిలేబి


Wednesday, September 19, 2018

పతి తో పోరెడు సతులకు వందన మిదియే :)పతితోఁ బోరాడిన సతి వంద్య యగుఁ గదా!
 

 


స్తుతమతులైన జిలేబుల
కుతకుత లెవరికి తెలియును కొందల పడుచున్
తితిభము వలె కష్ట పడుచు
పతితోఁ బోరాడిన సతి వంద్య యగుఁ గదా!
 
***
 
అతివయె కాదందురుబో
పతితోఁ బోరాడిన! సతి వంద్య యగుఁ గదా
పతిసేవనతరియింపన్
స్తుతముల తోడుగ జిలేబి సుమతీ వినవే :)
 
***
 
"అతుకుల బొంత మన బతుకు
గతి వసతియు లేదు! పిల్లకాయలు వలదే!"
పతి చెప్పగ కావలెనని
పతితోఁ బోరాడిన సతి వంద్య యగుఁ గదా!
 
***
 
అతివల సమూహమును చే
రి తరుణి పాఠమ్ము నేర్చె రీతిగ సుమ్మీ
"మతిబోవునట్లు మొట్టుచు
పతితోఁ బోరాడిన సతి వంద్య యగుఁ గదా!"

 
(లేడీస క్లబ్ లెగ్గోపాఖ్యానం :)
 
***
 
సతతము తానట చరవా
ణి తంత్రుల బిలువన నెత్తని పెనిమిటిన్ బ
ట్టి తిరగ మోతల వేయుచు
పతితోఁ బోరాడిన సతి వంద్య యగుఁ గదా!
 
***
 
సుతిమెత్తగ వాయింపుల
వి తెలియని విధముల వాత వేసి జిలేబీ
గతి తప్పగా  గబుక్కున
పతితోఁ బోరాడిన సతి వంద్య యగుఁ గదా
 
***
 
పతి, మోఘపుష్పమన, భా
మితి బందకి వృషలి యనుచు మిక్కుటముగ న
త్త తనదు నాడపడుచులన
పతితోఁ బోరాడిన సతి వంద్య యగుఁ గదా!
 
***
 
భలే మంచి చౌక బేరము :)

అతివల కందము చీరయ
గు! తరముగా కొ‌నమనంగ గుంగిలియౌ సే
ల తనకు తెచ్చి చవుకయను
పతితోఁ బోరాడిన సతి వంద్య యగుఁ గదా!


 

శుభోదయం
జిలేబి

Tuesday, September 18, 2018

"ఇయ్యాల" - కాపీ రైటు ఓనర్షిప్ :)"ఇయ్యాల" - కాపీ రైటు ఓనర్షిప్ :)


ఇందు మూలము గా సకల జనులకూ తెలియ జేయట మేమనగా

"ఇయ్యాల" కు కాపీ రైటు సంపూర్ణము గా జిలేబి వారి వద్ద వున్నది

"ఇయ్యాల" అన్న పదాన్ని న్యూసు పేపరు కు పెట్టుకున్న చో హాటు కేకు లా , హాటు హాటు జిలేబీ లా న్యూసు పేపరు అమ్ముడు పోవును

ఆ పై ఈ పదం మా నల్గొండ జిల్లా పదం కాబట్టి తెలగాణ వారు దీన్ని రాష్ట్ర ప్రాతినిధ్య పత్రిక గా పరిగణిస్తూ ఇయ్యాల్రేపట్లో  హుకుమత్ ఇవ్వడానికి ఆస్కారాలు, ఆస్కారవార్డులు పొందడాని కవకాశాలు వున్నాయి.

కాబట్టి జనులారా ! వేగిర పడుడు

ఆలసించిన ఆశా భంగం

భలే మంచి డిమాండు బేరము !

పేరు కాపీ రైటు తమకు కావలసిన వాళ్ళు వెంటనే వంద పై ఇరవై శాతం ప్రీమియం ఆఫర్ తో బిడ్డింగు మొదలెట్ట వచ్చు :)ఇట్లు

కాపీరైటు దారులు
జిలేబి
పంచ దశ లోకం
 

Sunday, September 16, 2018

గడుసు పెండ్లాము - ఆదర్శ కోడలు 'సర్టిఫికెట్టు' :)గడుసు పెండ్లాము :)
గడుసు పెండ్లము కలవారి కష్టములను
చెప్ప వ్రాయగ పూర్తిగా చేత గాదు
కాని స్మరణకు వచ్చిన వాని వ్రాయ
బూను సాధులు మది కోప మూనరెపుడు :)
 
 
 
గడుసు పెండ్లామె దయ్యంబు కాద జగతి
గడుసు పెండ్లామె రక్కసి  కాద భువిని
గడుసు పెండ్లామె యమదూత కాద జగతి
గడుసు పెండ్లాము  దేవుడా వలదు వలదు !
 
 
కలవి లేనివి కల్పించి కలహమునకు
గాలు దువ్వుచు మగడు పోట్లాడెననుచు
హోరు హోరున నేడ్వగా బారువెట్టు
గడుసు పెండ్లాము పోకల నుడువ వశమె !
 
కాపురంబున కేనాడు కాలు పెట్టు
కొంప కానాడె తిప్పలు కూడ బెట్టు
కోడలు గృహప్రవేశ మౌనాడె యత్త
గారు గంగాప్రవేశ మౌ గాదె యనగె !
 
 
వీరి జుట్టును వారికి వారి జుట్టు
వీరికిని ముడి పెట్టుచు వేడ్క జూచు
వీలు గల్గిన జివ్వకు గాలు దువ్వు
గడుసు పెండ్లాము దేవుడా వలదు వలదు !


మల్లాది అచ్యుత రామ శాస్త్రి వారి
వంద సంవత్సరముల మునుపు మాట :)
 


వంద సంవత్సరముల కాలము లో :) కాలేజీ సర్టిఫికెట్టు కాలము :)


ఆదర్శ కోడలు సెర్టిఫికేట్టు :)

https://timesofindia.indiatimes.com/city/bhopal/now-bhopal-varsity-to-make-ideal-brides/articleshow/65803214.cms


ఆదర్శ కోడలులవన్
పైదలులకు శిక్షణయట! పడతుల్లారా
ఖేదము వలదత్తలతో
రోదన తగ్గుముఖమగు విరోధము తగ్గున్ :)


జిలేబి
 

Saturday, September 15, 2018

మమతల బడి - నివాళిమమతల బడి - నివాళి

ధామ మది మమతలబడి తమ్మికంటి
సుమతి యిల్లాలి చలువగా శుభము బడసె
గోద మాయమ్మ కరుణమ్మ గోము గాను
జూసె, చల్లగాను నిలిపె జోత లివియె !
 
జిలేబి
Thursday, September 13, 2018

ఒంటికొమ్ముదేవర! నమో ! నమో !వినాయక చవితి శుభాకాంక్షల తో 
 
 
ఏనుగు మొగమయ్య! గణప
తీ! నిను తలచెద, జిలేబి తీయందనముల్
జ్ఞానము నొసంగు శాంకరి,
యీనాటి చతుర్థి నీది హేరంబ ! నమో !

జిలేబి
 

Monday, September 3, 2018

శ్రీ కృష్ణం వందే జగద్గురుమ్ !
శ్రీ కృష్ణాష్టమి శుభాకాంక్షలతోచిత్రం కర్టసీ : http://kamadenu.blogspot.com/  -   
Shri Keshav of The Hindu Fame


జిలేబి

Monday, August 20, 2018

ఇమ్రాన్ ఖాన్ - ఇన్ షా అల్లా - పాకిస్తాన్ - తక్డీర్ బద్లేగీ ?ఇమ్రాన్ ఖాన్ -
ఇన్ షా అల్లా -
పాకిస్తాన్ -
తక్దీర్ బద్లేగీ ?


This is the time that we decide to change our destiny
I wish that the PM House will be turned into a university.
It is in a great location to be oneఇమ్రాన్కాను ప్రధాన మంత్రి! కిరికెట్కీసారి సిక్సర్ భళా!
సామ్రాజ్యంబిక జోరుగాంచునకొ? యీసారైన తక్దీరులన్
టుమ్రీలా సరి జేయునా నితడు? పాటోళీగ ఆర్మీ సయిన్
హమ్రంగీవలె తోక ద్రిప్పునకొ? బే హాల్,కాహిలీ మారునా?


Debt burden is now at Rs28 trillion. We haven’t been as indebted in our entire history as we have become in the last ten years

The interest that we have to pay on our debt obligations too has reached levels where we have to take on more debt just to settle it

We are unfortunately among the five countries where infant mortality is highest because they do not have access to clean water

We also have the highest rates of mortality for pregnant women

I want to speak about how the rich and powerful live in this country (Bharat Ek Toilet Story- remember Modi's speech?)

On one hand we don’t have money to spend on our people, and on the other we have people living like our colonial masters used to live?

 five-point agenda

First is supremacy of law
The second thing is Zakat. What does Zakat mean? It means that I spend based on what I have on those who do not have enough
The third is compassion.
The fourth is merit. Without merit you cannot do anything. The responsibilities of the ruler entail that they are sadiq and amen.
The fifth is education. The Holy Prophet stressed education above everything else.


Cutting down his own as well the country's expenditure.

I  further wish that the PM House will be turned into a university. It is in a great location to be one.

Tax reforms instead of loans
Pay your taxes so that we can lift our destitute out of poverty.
We will also enact a law for whistleblowers like we did in Khyber Pakhtunkhwa. Whoever helps identify corruption will get a share of the money that we recover
Revamping the judiciary

We also need to fix our police," Khan said. "The Khyber Pakhtunkhwa police is our biggest success. We won the election because of how good our police had become

More to read:

https://www.dawn.com/news/1427995/prime-minister-khan-asks-nation-to-have-compassion-for-poor-adopt-austerity


All the best Imran.

Zilebi 

Wednesday, August 8, 2018

కరుణానిధి - బై బై


కరుణానిధి - బై బై 
 
The Last in the Row
 
Bye Mr Karuna
కరుణానిధి !
 
నివాళి

కరుణానిధి! తమిళుల"మా
బెరుం కళై న్యరు"లకట కుబేరుని తలద
న్న రయముగ పయన మైనా
ర, రడారుడిగ హరివాసరమున జిలేబీ !

ఏకాదశి కి ముహూర్తం బెట్టుకున్నావా సామి!

ఇండ్రు పోయి నాళై వా !
 
హ్యాపీ ట్రావెల్ ఎహెడ్ 

జిలేబి
 

Tuesday, July 17, 2018

ఉత్పల మాల సాటియగు ఉత్పలమాల జిలేబి యేగదా - 2

పాపం కవి రాట్ :)


గిట్టని వారటంచు గిరి గీసుకొనన్ మది రాక బిల్వ గా
చట్టని వెళ్ళినాను కవి సత్కృతి జన్మ దినమ్ము మీకనన్
తట్టక పోయెనయ్య యిది తంత్రము హేళన చేయ నన్ను! హా!
పుట్టినరో జటంచుఁ గడుఁ బూనిక శోకసభన్ రచించిరే!

జిలేబి

Monday, July 9, 2018

జడకందం - మాకందములు - పుస్తకావిష్కరణ విశేషాలుజడకందం - మాకందములు - పుస్తకావిష్కరణ  విశేషాలు


జడకందములన్ గలదో
యి డమడమ మజా జిలేబి యిమిడేను భళా!
చెడుగుడు లాడి తిరిగె సూ 
వె!డిమడిమ కవివరు నడుమ వేదిక నందున్ :)
మొదటి చిత్రము
వేదిక పైన ప్రౌడ్ ఓనర్స్ ఆఫ్ జడకందములు :)
రెండవ చిత్రము- కంది వారికి దుశ్శాలువ సన్మానము
 


శుబాకాంక్షలతో
జిలేబి వారి జాంగ్రీ

Thursday, June 14, 2018

స్త్రీలకు మ్రొక్కిన ధనమును శ్రేయముఁ గల్గున్!
స్త్రీలకు మ్రొక్కిన ధనమును శ్రేయముఁ గల్గున్!
 


పాలేటి రాచ కన్యయు
కోలాహలము కలిగించు గోమిని లక్ష్మిన్
బాలకుమారా  కొల్చుచు
స్త్రీలకు మ్రొక్కిన ధనమును శ్రేయముఁ గల్గున్!


***

గోలల మనీపరసులో
లీలలు గలవయ ! జిలేబులీను జిలేబీ
లే! లక్షణముగ వారికి,
స్త్రీలకు మ్రొక్కిన ధనమును శ్రేయముఁ గల్గున్


***

చాలా చక్కగ యిస్త్రీ
చేలల కొనరిచి ధరింప చెప్పెడు పూబో
డీ లలనలు సతులవుదురు
స్త్రీలకు మ్రొక్కిన, ధనమును శ్రేయముఁ గల్గున్ :)


***

వేలకు వేల ధనమ్మును
చాల సమర్థులుగ "యైటి" సంగతి గనిరే :)
గోలలు వలదువలదనకు !
స్త్రీలకు మ్రొక్కిన ధనమును శ్రేయముఁ గల్గున్!


***


బేలలు బేలలనకు ! కర
వాలము బట్టిరి తుపాకి వాటము గనిరే !
కేలుమొగువు మానవుడా!
స్త్రీలకు మ్రొక్కిన ధనమును శ్రేయముఁ గల్గున్!


***

చాలమి లే, తిరుగాడిరి
గోళము లన్తిరిగిరి భళి గూగుల్ లో మీ
లా లక్షలను గడించిరి
స్త్రీలకు మ్రొక్కిన ధనమును శ్రేయముఁ గల్గున్!


***

జోలెలు బట్టిరి మగవాం
డ్లే !లెస్సగనయిరి మగువలే లబ లబలే
లా ! లావణ్యవతులయా !
స్త్రీలకు మ్రొక్కిన ధనమును శ్రేయముఁ గల్గున్!


***

మేలుగ విద్యల నేర్చిరి
కాళికలై కదము ద్రొక్కి ఖండాంతరముల్
మూలకు మూలల పోయిరి
స్త్రీలకు మ్రొక్కిన ధనమును శ్రేయముఁ గల్గున్!


***

లాలిత్యం బొప్పెడు నట
నా లావణ్యముల జూపి నవరసముల ధా
రాళముగ "అమ్మ" గనయిరి
స్త్రీలకు మ్రొక్కిన ధనమును శ్రేయముఁ గల్గున్!


***

ఏలెన్ దేశము బింద్రన్
వాలేలన్నడచెను భళి బాంకుల జాతీ
యాలై నిల్పెను వినుమా
స్త్రీలకు మ్రొక్కిన ధనమును శ్రేయముఁ గల్గున్


***

పాళీ బట్టి కలెక్టరు
లై లెస్సగ నామ్రపాలి లా యేలిరయా
మూలంబయ్యిరి ప్రగతికి
స్త్రీలకు మ్రొక్కిన ధనమును శ్రేయముఁ గల్గున్


***


బాలీ వుడ్డును నేలిరి
టాలీ వుడ్నందు బావుటా లెగరేయం
గా లావై వెల్గిరయా
స్త్రీలకు మ్రొక్కిన ధనమును శ్రేయముఁ గల్గున్!


***

గాలిని నడిపిరయ విమా
నాలను నేర్హోస్టెసులుగ నాణ్యపు సేవల్
లాలించుచు పాలించిరి
స్త్రీలకు మ్రొక్కిన ధనమును శ్రేయముఁ గల్గున్!


***

లాలను జూపుచు మాతా
శ్రీలై సంస్థాపకులుగ సిద్ధిన్ బుద్ధిన్
మేలుగు నిల్పిరి గారే
స్త్రీలకు మ్రొక్కిన ధనమును శ్రేయముఁ గల్గున్!


***

మాలాలా యూసఫులుగ
మూలాల నెదిరిచినారు మూలంబయి పూ
మాలై భువినే చుట్టిరి
స్త్రీలకు మ్రొక్కిన ధనమును శ్రేయముఁ గల్గున్!


***

డీలింగురూము, నెక్స్చేం
జీలన్,స్టాక్మార్కెటున గజిబిజియు లేకన్
వాలెట్లన్నింపిరయా
స్త్రీలకు మ్రొక్కిన ధనమును శ్రేయముఁ గల్గున్!


***

చాలా చక్కగ నార్టీ
సీలో కండెక్టరులయి జిలుగులొలుకుచున్
ఓలాడ్రైవర్లయిరే
స్త్రీలకు మ్రొక్కిన ధనమును శ్రేయముఁ గల్గున్!


***

భోళా శంకరు తలపై
మాలిని సుఖదగ నిముడుచు మరి నిల్లాపై
శైలజగా నిల్చిరిగా
స్త్రీలకు మ్రొక్కిన ధనమును శ్రేయముఁ గల్గున్!


***

బాలకుమారా! వినుమో
యీ ! లోలకము వలె తిరుగు యింతులకు కడున్
మాలోకంబై చుట్టెడు
స్త్రీలకు మ్రొక్కినఁ ధనమును, శ్రేయముఁ గలుగున్


***

లోలాక్షులు సీయెమ్ములు
గా లలనల్ " రాష్ట్రపతులు " గా మన దేశా
న్నేలిరి మహాజనులుగా
స్త్రీలకు మ్రొక్కినఁ ధనమును, శ్రేయముఁ గలుగున్!


***

జోలల్ పాడిరి తల్లులు
గా లలనామణి బసాలు గా తీపి జిలే
బీలయిరే బామ్మలు గా
స్త్రీలకు మ్రొక్కినఁ ధనమును, శ్రేయముఁ గలుగున్!


***

జాలీ జాలీ గా ప
ద్యాలల్లుచు శతకమునకు దారిన్ గనిరీ
వేళ విషయము పడతిగా
స్త్రీలకు మ్రొక్కినఁ ధనమును, శ్రేయముఁ గలుగున్!


***


మూలాధారము నుండి క
పాలములో బ్రహ్మరంధ్ర పరిణితి వరకున్
పాలిచ్చిన తల్లి చలువ
స్త్రీలకు మ్రొక్కినఁ ధనమును, శ్రేయముఁ గలుగున్!***
జిలేబి
***


 

Monday, May 21, 2018

మండోదరి తనయ సీత మహిని జిలేబీ (ద్రవిడ రామాయణం ) :)
జిలేబి వారి ద్రవిడ రామాయణం
 
 
వామ్మో సీత మండోదరి కుమార్తె యా అని దాంతో తలీ ఉంగలీ దబాయీ :)
 
ఏమండీ ఈ కథ కు మూలం మరీ అవాల్మీకీయం గా ఉందంటే అద్భుత రామాయణం అని చెబ్తే
 
చూద్దారి ఈ 'అద్భుత' రామాయణం అని గూగ్లించి ,
 
ఆర్కైవ్ డాట్ ఆర్గ్ లో ఓ సో కాల్డ్ సంస్కృత హింది అద్భుత (' అత్యాద్భుత :))
 
రామాయణాన్ని తీసి చదివితే
 
వ్యాక్  అని వాంతి చేసు కోవాల్సి వచ్చింది !
 
కత మరీ జిలేబీయం ఇంతా అంతా కాదు నూటికి నూరు పాళ్ళు పుక్కిటి పురాణమే అన్నట్టు అనిపించింది.
 
హమ్మయ్య ఈ రామాయణం రంగనాయకమ్మ గారి కళ్ళ బడకుండా ఉండి పోయింది కదా అని సంతోష పడి పోయా !
 
లేకుంటే వారి కళ్ళ బడి ఉంటే మజా యే మజా మరో దుమారం రామాయణ జిలేబి వృక్షం అని మరో పొత్తం వచ్చేసి ఉండేది :)
 
 'గొలుసు' నవలలు  వచ్చేవి. ఓ రచయిత విడిచిన భాగాన్ని ఊహా పూర్వకం గా మరో రచయిత అందుకుని కథ సాగించడ మన్న మాట :) అట్లా అతుకుల బొంత ఈ అద్భుత రామాయణం (మధ్య లో పదకొండో సర్గ లో ఎవడో మహాను భావుడు సాంఖ్య యోగాన్ని రాములోరి చేత హనుమంతుడి కి ఉపదేశం కూడాను :))
 
అక్కడక్కడా దొరికిన పేజీ లకు ముందూ వెనుకా కథ ల గట్టి మరీ ఓ నవల రాస్తే ఎట్లా ఉంటుంది ? అలా ఉంది.
 
ఈ సీత జన్మ వృత్తాంతం ఎనిమిదవ సర్గ లో వస్తుంది ఈ పుస్తకం లో . దానికి ముందు యేడు సర్గ లు వారెవ్వా ఏమి కథ రంజు గా కట్టే రండీ బాబోయ్ :)
 
ఒక్క సర్గ ముందు మా నారదుల వారు , శ్రీ కృష్ణ పరమాత్ములు, రుక్మిణి, సత్యభామ జాంబవతి కూడానూ రామాయణం లో పిడకల వేట కై వస్తారు :)
 
ఇప్పుడు వీటిని చదివేక నేను ద్రవిడ జిలేబీ రామాయణం రాద్దా మనుకుంటున్నా :)
 
ఇప్పుడు రాబోయే కాలానికి జిలేబీ రామాయణం కత టూకీ గా :)
 
 
(సందులో సడే మియా ద్రావిడ సీత కత తయార్ :) - ఈ రామాయణాన్ని కూడా రాబోయే కాలం లో వాల్మీకి ప్రణీత అని చెప్పేస్తారన్న ఆశయం తో :))
 
 
 
ఓ రోజు మండోదరి కళ్ళ నీళ్ళు బెట్టు కుంటూ రావణుడి దగ్గరకు వచ్చి ఫ్లాషు బ్యాకు చెబ్తుంది  -
 
స్వామీ ! మునులను జయించి , విజయసూచకముగా, వారి రక్తాని పూర్వం ఒక భాండం లో పెట్టేవు.
 
ఆ భాండాన్ని అంతకు మునుపు వంద కొడుకులున్న కత్స్నమదుడనే బ్రాహ్మణుడు తన యిల్లాలి కోరిక యై, లక్ష్మి తన యింట పుట్టాలని కోరుకుంటూ పాలను చేరుస్తూ, ప్రార్థిస్తూ వచ్చిన భాండము.
 
అందు మునుల రక్తముం గలిపి, యది విషమని, దానిని దాయుమని నీవు నాకిచ్చేవు. ఆ పై నువ్వు సందులో సడే మియా అన్నట్టు కన బడ్డ అప్సరసల వెంట పోయేవు.
 
నా కపకార మొనర్చుచున్నా వనుకుని , బలవన్మరణ మందుటకై, యా భాండమందలి ద్రవమునుం ద్రావఁగా, నాకు గర్భమైనది.  నీవే మో పర కాంత ల వైపు వెళ్లి ఓ సంవత్సర మైనా యింటి పట్టున ఉండక పోతివి . ఇప్పుడు గర్భ మాయె ! యెట్లా అని చింతించి
 
ఆ విషయమును నీకు దెలుప వెఱచి, తీర్థయాత్రలకుం బోవు నెపమున వెడలి,కురుక్షేత్రం లో గర్భ వినిష్కృత్య
చేసు కుని అక్కడ భూమిలో పాతేసా !
 
 సంతాన ప్రాప్తి  కై  జనకుఁ డా భూమిని దున్నఁగా నా బాలిక పేటికనుండి లభించెను.
 
భగవత్ప్రసాదముగా భావించి జనకుఁ డా బాలికను పెంచి పెద్దచేసెను. ఆ బాలికయే సీత. 
 
ఇప్పుడెక్కడుందో ! ఏమిటో అంటూ కళ్ళ నీళ్ళు కావేరి లా కారి పోతోంటే , రావణుడు అయినదే మో అయినది నాకు కూడా కుమార్తె లు లేరు కదా ( నాకైతే తెలియదు రావణుని కి కుమార్తె లు ఉన్నారా లేదా అని మన కత కు ఇప్పుడు కొంత స్ట్రాంగ్ పాయింట్ కావాలి కాబట్టి :)) ఈ సీత ఎక్కడుందో తెలుసుకొని రమ్మందాము  మన యింటికి తెచ్చేసు కుందాం ; మండోదరి సంతోషమే తన సంతోషం అనుకుని తన చెల్లె లైన చుప్పనాతి ని పంపిస్తాడు వెళ్లి సీత ఎక్కడుందో ఏమి చేస్తోందో కనుక్కుని రా అని.
 
శూర్పణఖ వెళ్లి సీత ను కని బెడుతుంది దండ కారణ్యం లో.
 
అమ్మాయ్ నీకు నేను మేనత్త వరుస నవుతా. నీ తల్లి మండోదరి నాకు వదిన. నీకు తమ్ములు గట్రా ఉన్నారు . రా వెళ్లి చూద్దారి అని పిలుచుకు వెళ్తూ వుంటే సాదరంగా, లక్ష్మణుల వారు రాముల వారు కోపం తో , తన భార్య విడిచి పోతోందే అనే కారణం తో ఆవిడ ముక్కూ చెవులూ కోసి , ఓసీ ద్రవిడ పడతీ ! మా ఆర్య పుత్రి మీ యింటి అమ్మాయా ? కత లంటా వా అని తరిమి కొడితే , శూర్పణఖ వెళ్లి, అన్నతో మొర బెట్టు కుంటే, సాధువైన రావణుడు వచ్చి సీత ను స్వయంగా గౌరవంగా తన పుష్పక విమానం లో తొడుక్కుని వెళ్లి పోతాడు.
 
అక్కడ లంక లో సీత తన మాత తో సుఖం గా ఉంటూ ఉంటె, ఇక్కడ ఆర్య పుత్రులు కక్ష గట్టి రావణుడి పై యుద్ధానికి వెళతారు.
 
ఆ పై మీకు కత తెలుసు.
 
అంటే ఇది అల్లుడు అత్తా మామ ల పైన చేసిన దండ యాత్ర ! ఆత్తారింటికి దారేది అని వాపోతూంటే దారి లో హనుమాన్ అనే ముసల్మాన్ తోడై .....
 
ఈ కత ని మార్చి వాల్మీకి ఆర్యుల వైపు నించి లాక్కొచ్చి రావణుడిని దుష్టుడి ని చేసి పారేసాడు.
 
 
అబ్బో కత ఇంకా మరీ పెద్దదై పొతుందండీ !
 
కాబట్టి యిప్పటి కింతే :)
 
 
పిండా కూడు కతల మజ
దండిగ దట్టించిరి భళి ర్మపెబువులున్
ఖండిత గర్భంబకటా
మండోదరి తనయ సీత హిని జిలేబీ
 
 
జిలేబి
 

Wednesday, May 16, 2018

నిర్ధారిత సమయ సర్వ దర్శనము :)నిర్ధారిత సమయ సర్వ దర్శనము :)


లచ్చిందేవి కాళ్ళొత్తే టప్పుడు స్వామి వారు అరమోడ్పు కనులతో తననే చూసే వారను కునేది .

అదేమిటో ఈ మధ్య అరమోడ్పు కనుల చూడటం మానేసేరు స్వామి వారు. ఛ ! తన పై యక్కర తగ్గిందే స్వామి వారికి అనుకున్నది దేవేరమ్మ.


ఏండ్ల తరబడి నిలబడి వున్నా, ఉస్సూరనక, వచ్చే లక్షలాది భక్త జన సమూహం లో తప్పీ 'తవరీ' ఎవరైనా ఓ నిజ మైన భక్తుడు వచ్చేస్తాడే మో , వాణ్ణి తాను చూడ కుండా జోగేస్తానే మో అన్న బెంగ తో యోగ నిద్ర లో ఉన్నా , అరమోడ్పు కన్నులైనా తెరిచి చూసే కొండల రాయుడు హమ్మయ్య అంటూ ఊపిరి పీల్చు కున్నాడు నిర్ధారిత సమయ సర్వ దర్శనం అంటూ తనని చూడ టానికి ఆధారు కార్డు తో సహా రిజిస్టరు చేసు కొని 'స్లాటడు' సమయం లో నే యిక భక్తులు వస్తారని తెలుసు కునేక!


ద్వార పాలకుల ని పిల్చి ఆ రిజస్ట్రీ చూసి ఎవడైనా నిజమైన భక్తుడు వస్తే చెప్పండే అని ఆర్డరు వేసారు స్వామి వారు.

అప్పటి నించి తీరికే తీరికయి పోయింది. ఇప్పటి దాక జయ విజయులు ఒక్క కేసు కూడా తన ముందు పెట్ట లే :)

హమ్మయ్య అరమోడ్పు కనులవసరం లే !

నిజమైన భక్తుడు వస్తే ఎట్లాగూ జయ విజయులు తెలియ చేస్తారు ముందస్తే .కాబట్టి తానిక అరమోడ్పు కనులతో జాగారం చేయాల్సిన పని లే భక్తి కోటి కై !

సో, ఆ షెడ్యూల్డ్ టైం, అప్పాయింటడు టైం లో  కొంత కండ్లు తెరిచి ఆ వచ్చే భక్తుణ్ణి చూసేస్తే సరి అనుకుని స్వామి వారు మళ్ళీ కునుకేసారు.


లచ్చిందేవి కాళ్ళొత్తు తూ ఉండి పోయింది విచారంగా. కొండ పైనే మో స్వామి వారు నిలబడి పోయేరు హాయిగా .


జై శ్రీ మద్రమారమణ గోవిందో ! హరీ !


జిలేబి

 

Thursday, May 3, 2018

స్వాయంభువు - శత రూపస్వాయంభువు - శత రూప
 
Tracking back పూరుడు !శతరూప -స్వాయంభువుని భార్య. ఈమె బ్రహ్మచే మొట్టమొదట సృజియింపఁబడిన స్త్రీ.
స్వాయంభువుఁడు : ఒక మనువు. ఇతఁడు బ్రహ్మమానసపుత్రుఁడు. ఇతని భార్య శతరూప.

కొడుకులు ప్రియవ్రతుఁడు, ఉత్తానపాదుఁడు. కొమార్తెలు ప్రసూతి, ఆకూతి, దేవహూతి.

కర్దమప్రజాపతి : బ్రహ్మచ్ఛాయయందు పుట్టిన యతఁడు. భార్య దేవహూతి. కొడుకు కపిలుఁడు.

మరీచి : బ్రహ్మమానసపుత్రులలో ఒకఁడు. ఇతనికి కర్దముని కూఁతురు అగు కళయందు కశ్యపుఁడు అను కొడుకును, పూర్ణిమ అను కూఁతురును పుట్టిరి. ఈపూర్ణిమను కొన్ని ఎడల కొడుకు అనియు చెప్పి ఉన్నారు

కశ్యపుఁడు : ఒక ప్రజాపతి. ఇతఁడు మరీచికి కళవలన పుట్టినవాఁడు. ఈయన దక్షప్రజాపతి కొమార్తెలలో పదుమువ్వురను, వైశ్వానరుని కొమార్తెలలో ఇరువురను వివాహము అయ్యెను.

వివస్వతుఁడు : ద్వాదశాదిత్యులలో ఒకఁడు. తండ్రి కశ్యపుఁడు. తల్లి అదితి (దక్షప్రజాపతి రెండవ కుమార్తె). ఇతనినే సూర్యుఁడు అని చెప్పుదురు. ఇతఁడు విశ్వకర్మ కొమార్తెలు అగు సంజ్ఞాదేవి, ఛాయాదేవి అనువారిని వివాహమయ్యెను. ఈవివస్వతునికి వైవస్వతమనువు, యముఁడు, శని అని మువ్వురు కొడుకులును, యమున, తపతి అని ఇరువురు కొమార్తలును పుట్టిరి. 

వైవస్వతుఁడు : ఒక మనువు. వివస్వతుని కొడుకు. భార్య శ్రద్ధ. కొడుకులు ఇక్ష్వాకుఁడు, నృగుఁడు, శర్యాతి, దిష్టుఁడు, ధృష్టుఁడు, కరూశుఁడు, నరిష్యంతుఁడు, వృషధ్రుఁడు, నభగుఁడు, కవి అను పదుగురు. వారలలో కవి అనువాఁడు బాల్యమునందే మృతుఁడు అయినందున సాధారణముగ ఇతనికి తొమ్మండ్రు కొడుకులు అనియే ఎల్లవారలు చెప్పుకొందురు.
ఈకుమారులు పుట్టకమునుపు వైవస్వతుఁడు పుత్రార్థియై ఒక యజ్ఞము చేయగా, అపుడు వైవస్వతుని భార్య తనకు కూఁతురు పుట్టునట్లు వేల్వుము అని యజ్ఞము నడపెడు హోతను వేఁడెను. కావున అతఁడు అందులకు తగిన మంత్రములను పఠించి వేల్చెను. అంతట ఇల అను కూఁతురు పుట్టెను. ఇల బుధుని పెండ్లాడి అతనివలన పురూరవుని కనెను. వానివలన చంద్రవంశము అభివృద్ధి పొందెను


పురూరవుడు - •వైవస్వతమనువు కొమార్త అగు ఇలకును చంద్రుడు కొడుకు అగు బుధునికిని పుట్టిన రాజు.
పురూరవునకు ఊర్వసి వలన ఆయువు, ధీమంతుఁడు, అమవసువు లేక విజయుఁడు, చిరాయువు లేక శతాయువు, శ్రుతాయువు లేక వసుమంతుఁడు అను పుత్రులు ఉదయించిరి
ఈతని రాజధాని ప్రతిష్ఠానపురము.
నహుషుఁడు : ఇతఁడు చంద్రవంశస్థుఁడు అగు ఆయువునకు స్వర్భానవి (స్వర్భానవి - Name of the Wife)  యందు పుట్టినవాఁడు. పురూరవుని పౌత్రుఁడు. ఈతని భార్య ప్రియంవద. పుత్రులు యతి, యయాతి, సంయాతి, ఆయాతి, ఉద్ధవుఁడు అని ఏవురు

యయాతి : నహుషునికిని ప్రియంవదకును పుట్టిన ఏవురు కొడుకులలో ఒక్కఁడు.
ఇతఁడు శుక్రాచార్యుల కొమార్త అయిన దేవయానను పెండ్లియాడి ఆమెయందు యదువు, తుర్వసువు అను ఇరువురు కొడుకులను, వృషపర్వుని కూఁతురును దేవయాన చెలికత్తెయును అగు శర్మిష్ఠయందు ద్రుహ్యుఁడు, అనువు, పూరుఁడు అను మువ్వురు కొడుకులను కనియెను

(సోర్స్ - పురాణ నామ చంద్రిక - యెనమండ్ర వెంకట రామయ్య - వయా - ఆంధ్ర భారతి ఆన్ లైన్ నిఘంటువు)


Tracking back పూరుడు !

శతరూప         - బ్రహ్మచే మొట్టమొదట సృజియింపఁబడిన స్త్రీ.

స్వాయంభువు - బ్రహ్మ మానస పుత్రుడు
కర్దమప్రజాపతి : బ్రహ్మచ్ఛాయయందు పుట్టిన యతఁడు
మరీచి : బ్రహ్మమానసపుత్రులలో ఒకఁడు.

శతరూప   + స్వాయంభువు  -> దేవహూతి.

దేవహుతి  + కర్దమ -> కళ

కళ +     మరీచి -> కశ్యప

కశ్యప + అదితి ->  వివస్వత

వివస్వత + సంజ్ఞాదేవి (I am assuming only as above does not show correctly) -> వైవస్వత

వైవస్వత + శ్రద్ధ (Not sure who are the parents of Shradda!) -> ఇల

ఇల + బుధ (చంద్రుడు కొడుకు) -> పురూరవుడు

పురూరవ + ఊర్వశి -> ఆయువు

ఆయువు + స్వర్భానవి (Not sure who are the parents of svarbhanavi) -> నహుషుడు

నహుష + ప్రియంవద -> యయాతి

యయాతి + శర్మిష్ఠ -> పూరుడు

ఇట్లా ట్రాక్ చేసుకుంటా పోతా ఉంటే కథ ఎప్పటికి తేలేది ?
ఒక్క పూరుడు ని ట్రాక్ చేయటానికి రెండు గంటలు పట్టింది ! పూరుడు తరువాత ట్రాక్ ఎవరికైనా తెలిసుంటే చెప్పండి .

ట్రాక్ ఫార్వార్డ్ ఇఫ్ యు కేన్ :)

శుభోదయం
జిలేబి